กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ซามูเอล 11 / 1 Samuel 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ซาอูลได้ชัยชนะเหนือคนอัมโมน
11:1 แล้วนาหาชคนอัมโมนได้ยกขึ้นไป และตั้งค่ายประชิดเมืองยาเบชกิเลอาด และบรรดาชาวเมืองยาเบชได้พูดกับนาหาชว่า “ขอทำพันธสัญญากับข้าพเจ้าทั้งหลาย และพวกข้าพเจ้าจะปรนนิบัติท่าน”

Saul's Victory Over the Ammonites
11:1 Then Nahash the Ammonite came up, and encamped against Jabeshgilead: and all the men of Jabesh said unto Nahash, Make a covenant with us, and we will serve thee.

11:2 และนาหาชคนอัมโมนกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “เราจะกระทำพันธสัญญากับพวกเจ้าตามเงื่อนไขต่อไปนี้ คือเราจะทะลวงตาข้างขวาของพวกเจ้าเสียทุกคน และให้เป็นที่อัปยศแก่คนอิสราเอลทั้งปวง”

11:2 And Nahash the Ammonite answered them, On this condition will I make a covenant with you, that I may thrust out all your right eyes, and lay it for a reproach upon all Israel.

11:3 และพวกผู้อาวุโสแห่งเมืองยาเบชกล่าวแก่ท่านว่า “ขอผ่อนผันให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสักเจ็ดวัน เพื่อพวกข้าพเจ้าจะได้ส่งพวกผู้สื่อสารไปให้ทั่วเขตแดนของอิสราเอล และแล้ว ถ้าไม่มีคนใดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นได้ พวกข้าพเจ้าจะยอมมอบตัวไว้ให้แก่ท่าน”

11:3 And the elders of Jabesh said unto him, Give us seven days' respite, that we may send messengers unto all the coasts of Israel: and then, if there be no man to save us, we will come out to thee.

11:4 ดังนั้น พวกผู้สื่อสารมาถึงเมืองกิเบอาห์ของซาอูล และรายงานเรื่องราวให้เข้าหูของประชากร และประชากรทั้งปวงก็ร้องไห้คร่ำครวญเป็นอย่างมาก

11:4 Then came the messengers to Gibeah of Saul, and told the tidings in the ears of the people: and all the people lifted up their voices, and wept.

11:5 และดูเถิด ซาอูลกำลังต้อนฝูงวัวกลับมาจากทุ่งนา และซาอูลพูดว่า “ประชากรเป็นอะไรไปพวกเขาจึงร้องไห้” และเขาทั้งหลายจึงเรียนท่านให้ทราบถึงข่าวของชาวเมืองยาเบช

11:5 And, behold, Saul came after the herd out of the field; and Saul said, What aileth the people that they weep? And they told him the tidings of the men of Jabesh.

11:6 และเมื่อท่านได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ พระวิญญาณของพระเจ้าได้เสด็จมาสถิตอยู่บนซาอูล และความโกรธของท่านก็พลุ่งขึ้นอย่างรุนแรง

11:6 And the Spirit of God came upon Saul when he heard those tidings, and his anger was kindled greatly.

11:7 และท่านได้เอาวัวตัวผู้มาคู่หนึ่ง และฟันมันออกเป็นชิ้น ๆ และส่งชิ้นส่วนเหล่านั้นไปทั่วเขตแดนทั้งสิ้นของอิสราเอลโดยมือของพวกผู้สื่อสาร กล่าวว่า “ผู้ใดก็ตามที่ไม่ออกมาตามซาอูลและซามูเอล จะกระทำอย่างนี้แก่วัวตัวผู้ของเขา” และความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ก็มาเหนือประชากร และเขาทั้งหลายได้พร้อมใจออกมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

11:7 And he took a yoke of oxen, and hewed them in pieces, and sent them throughout all the coasts of Israel by the hands of messengers, saying, Whosoever cometh not forth after Saul and after Samuel, so shall it be done unto his oxen. And the fear of the LORD fell on the people, and they came out with one consent.

11:8 และเมื่อซาอูลตรวจกองทหารอยู่ที่เบเซกแล้ว นับชนชาติอิสราเอลได้สามแสนคน และชายคนยูดาห์ได้สามหมื่นคน

11:8 And when he numbered them in Bezek, the children of Israel were three hundred thousand, and the men of Judah thirty thousand.

11:9 และเขาทั้งหลายได้บอกแก่พวกผู้สื่อสารที่มานั้นว่า “ท่านทั้งหลายจงบอกแก่ชาวเมืองยาเบชกิเลอาดดังนี้ว่า ‘พรุ่งนี้เวลาแดดร้อนพวกท่านจะได้รับการช่วยให้พ้น’” และพวกผู้สื่อสารกลับมาแล้วก็แจ้งให้ชาวเมืองยาเบชทราบ และเขาทั้งหลายก็มีความยินดี

11:9 And they said unto the messengers that came, Thus shall ye say unto the men of Jabeshgilead, To morrow, by that time the sun be hot, ye shall have help. And the messengers came and shewed it to the men of Jabesh; and they were glad.

11:10 ฉะนั้น ชาวเมืองยาเบชได้กล่าวว่า “พรุ่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะมอบตัวไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย และพวกท่านจงกระทำทุกอย่างแก่พวกข้าพเจ้าตามที่ท่านทั้งหลายเห็นสมควรเถิด”

11:10 Therefore the men of Jabesh said, To morrow we will come out unto you, and ye shall do with us all that seemeth good unto you.

11:11 และพอถึงวันรุ่งขึ้น ซาอูลก็จัดกองทหารออกเป็นสามกอง และเขาทั้งหลายได้ยกเข้ามาท่ามกลางค่ายในเวลายามสาม และสังหารคนอัมโมนเสียจนถึงเวลาแดดร้อนจัด และต่อมา ผู้ที่เหลืออยู่ก็กระจัดกระจายไป จนไม่มีคนใดรวมกันได้สักคู่เดียวเลย

11:11 And it was so on the morrow, that Saul put the people in three companies; and they came into the midst of the host in the morning watch, and slew the Ammonites until the heat of the day: and it came to pass, that they which remained were scattered, so that two of them were not left together.

11:12 และประชากรได้พูดกับซามูเอลว่า “คนที่พูดว่า ‘ซาอูลจะครอบครองเหนือพวกเราหรือ’ นั้น มีใครบ้าง จงนำคนเหล่านั้นออกมา เพื่อเราทั้งหลายจะได้ประหารพวกเขาเสีย”

11:12 And the people said unto Samuel, Who is he that said, Shall Saul reign over us? bring the men, that we may put them to death.

11:13 และซาอูลกล่าวว่า “ในวันนี้อย่าให้ผู้ใดถูกประหารชีวิตเลย เพราะว่าในวันนี้พระเยโฮวาห์ทรงช่วยคนอิสราเอลให้รอดพ้น”

11:13 And Saul said, There shall not a man be put to death this day: for to day the LORD hath wrought salvation in Israel.

11:14 แล้วซามูเอลได้พูดกับประชากรว่า “มาเถิด ให้เราทั้งหลายพากันไปยังกิลกาล และเริ่มกันใหม่เรื่องราชอาณาจักรที่นั่น”

11:14 Then said Samuel to the people, Come, and let us go to Gilgal, and renew the kingdom there.

อิสราเอลยอมรับซาอูลเป็นกษัตริย์ของพวกเขา
11:15 และประชากรทั้งสิ้นได้ไปยังกิลกาล และที่นั่นเขาทั้งหลายได้สถาปนาซาอูลเป็นกษัตริย์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่กิลกาล และที่นั่นเขาทั้งหลายถวายสัตว์มากมายเป็นเครื่องสันติบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และซาอูลกับคนอิสราเอลทั้งปวงก็ปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นั่น

People Publicly Claim Saul King
11:15 And all the people went to Gilgal; and there they made Saul king before the LORD in Gilgal; and there they sacrificed sacrifices of peace offerings before the LORD; and there Saul and all the men of Israel rejoiced greatly.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope