กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ซามูเอล 13 / 1 Samuel 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ซาอูลจัดเตรียมกองทัพเพื่อสู้รบกับคนฟีลิสเตีย
13:1 ซาอูลทรงครอบครองเป็นเวลาหนึ่งปี และเมื่อพระองค์ทรงครอบครองเหนืออิสราเอลเป็นเวลาสองปีแล้ว

Saul Collects Armies; Smites Philistines
13:1 Saul reigned one year; and when he had reigned two years over Israel,

13:2 ซาอูลทรงคัดเลือกชายอิสราเอลสามพันคนสำหรับพระองค์ สองพันคนอยู่กับซาอูลที่เมืองมิคมาชและที่แดนเทือกเขาเบธเอล และหนึ่งพันคนอยู่กับโยนาธานที่เมืองกิเบอาห์ของคนเบนยามิน และประชากรที่เหลืออยู่นั้นพระองค์ก็ให้กลับไปยังเต็นท์ของตนทุกคน

13:2 Saul chose him three thousand men of Israel; whereof two thousand were with Saul in Michmash and in mount Bethel, and a thousand were with Jonathan in Gibeah of Benjamin: and the rest of the people he sent every man to his tent.

13:3 และโยนาธานได้โจมตีกองทหารรักษาการณ์ของคนฟีลิสเตียซึ่งอยู่ที่เกบาพ่ายแพ้ไป และคนฟีลิสเตียได้ยินถึงเรื่องนั้น และซาอูลก็เป่าแตรทั่วแผ่นดินนั้นว่า “ขอให้คนฮีบรูทั้งหลายได้ยิน”

13:3 And Jonathan smote the garrison of the Philistines that was in Geba, and the Philistines heard of it. And Saul blew the trumpet throughout all the land, saying, Let the Hebrews hear.

13:4 และคนอิสราเอลทั้งปวงได้ยินเขากล่าวว่า ซาอูลได้รบชนะกองทหารรักษาการณ์ของคนฟีลิสเตีย และคนอิสราเอลก็เป็นที่เกลียดชังของคนฟีลิสเตีย และประชากรได้ถูกเรียกออกมาให้สมทบกับซาอูลที่กิลกาล

13:4 And all Israel heard say that Saul had smitten a garrison of the Philistines, and that Israel also was had in abomination with the Philistines. And the people were called together after Saul to Gilgal.

13:5 และคนฟีลิสเตียรวบรวมกันเพื่อต่อสู้กับคนอิสราเอล มีรถม้าศึกสามหมื่นคัน และทหารม้าหกพันคน และกองทหารนั้นก็มากมายเหมือนอย่างเม็ดทรายที่ฝั่งทะเล และพวกเขาก็ยกขึ้นมา และตั้งเต็นท์อยู่ที่เมืองมิคมาช ทางทิศตะวันออกจากเมืองเบธาเวน

13:5 And the Philistines gathered themselves together to fight with Israel, thirty thousand chariots, and six thousand horsemen, and people as the sand which is on the sea shore in multitude: and they came up, and pitched in Michmash, eastward from Bethaven.

13:6 เมื่อคนอิสราเอลเห็นว่าเขาทั้งหลายตกอยู่ในที่คับขัน (เพราะกองทหารกำลังทุกข์ใจ) แล้วกองทหารก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำต่าง ๆ ในพุ่มไม้หนาทึบ ในซอกหิน ในที่สูงและในบ่อ

13:6 When the men of Israel saw that they were in a strait, (for the people were distressed,) then the people did hide themselves in caves, and in thickets, and in rocks, and in high places, and in pits.

13:7 และคนฮีบรูบางคนได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยังแผ่นดินแห่งกาดและกิเลอาด สำหรับซาอูลนั้น พระองค์ยังประทับอยู่ที่กิลกาล และกองทหารทั้งหมดได้ติดตามพระองค์ไปด้วยตัวสั่น

13:7 And some of the Hebrews went over Jordan to the land of Gad and Gilead. As for Saul, he was yet in Gilgal, and all the people followed him trembling.

ซาอูลอดทนไม่ไหว จึงถวายเครื่องบูชา
13:8 และพระองค์ทรงคอยอยู่เจ็ดวันตามเวลาที่ซามูเอลได้กำหนดไว้ แต่ซามูเอลมิได้มาที่กิลกาล และกองทหารก็แตกกระจายไปจากพระองค์

Impatience of Saul; Offers Sacrifice
13:8 And he tarried seven days, according to the set time that Samuel had appointed: but Samuel came not to Gilgal; and the people were scattered from him.

13:9 และซาอูลตรัสว่า “จงนำเครื่องเผาบูชามาให้เราที่นี่ และเครื่องสันติบูชาด้วย” และพระองค์ก็ได้ถวายเครื่องเผาบูชานั้น

13:9 And Saul said, Bring hither a burnt offering to me, and peace offerings. And he offered the burnt offering.

13:10 และต่อมา ทันทีที่พระองค์ถวายเครื่องเผาบูชาเสร็จแล้ว ดูเถิด ซามูเอลก็มาถึง และซาอูลได้เสด็จออกไปต้อนรับท่านเพื่อพระองค์จะทรงคำนับท่าน

13:10 And it came to pass, that as soon as he had made an end of offering the burnt offering, behold, Samuel came; and Saul went out to meet him, that he might salute him.

พระเจ้าปฏิเสธกษัตริย์ซาอูล
13:11 และซามูเอลพูดว่า “ท่านได้กระทำอะไรลงไป” และซาอูลตรัสว่า “เพราะเหตุว่าเราเห็นประชากรแตกกระจายไปจากเรา และท่านก็ไม่ได้มาภายในวันที่กำหนดไว้ และคนฟีลิสเตียก็ได้รวบรวมกันที่เมืองมิคมาช

God Renounces King Saul
13:11 And Samuel said, What hast thou done? And Saul said, Because I saw that the people were scattered from me, and that thou camest not within the days appointed, and that the Philistines gathered themselves together at Michmash;

13:12 ดังนั้นเราจึงพูดว่า ‘บัดนี้ คนฟีลิสเตียจะลงมารบกับเราที่กิลกาล และเรายังมิได้ทูลขอต่อพระเยโฮวาห์’ เราได้ฝืนใจตัวเองถวายเครื่องเผาบูชา”

13:12 Therefore said I, The Philistines will come down now upon me to Gilgal, and I have not made supplication unto the LORD: I forced myself therefore, and offered a burnt offering.

13:13 และซามูเอลกล่าวแก่ซาอูลว่า “ท่านได้กระทำการที่โง่เขลาเสียแล้ว ท่านมิได้รักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้ ด้วยว่าพระเยโฮวาห์จะได้ทรงสถาปนาราชอาณาจักรของท่านเหนืออิสราเอลเป็นนิตย์

13:13 And Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly: thou hast not kept the commandment of the LORD thy God, which he commanded thee: for now would the LORD have established thy kingdom upon Israel for ever.

13:14 แต่บัดนี้ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ยั่งยืน พระเยโฮวาห์ทรงแสวงหาชายอีกคนหนึ่งตามชอบพระทัยพระองค์แล้ว และพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาชายผู้นั้นให้เป็นเจ้านายเหนือประชากรของพระองค์ เพราะท่านมิได้รักษาสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านไว้”

13:14 But now thy kingdom shall not continue: the LORD hath sought him a man after his own heart, and the LORD hath commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the LORD commanded thee.

13:15 และซามูเอลก็ลุกขึ้น และท่านไปจากกิลกาลถึงเมืองกิเบอาห์ของคนเบนยามิน และซาอูลทรงนับกำลังพลซึ่งอยู่กับพระองค์ได้ประมาณหกร้อยคน

13:15 And Samuel arose, and gat him up from Gilgal unto Gibeah of Benjamin. And Saul numbered the people that were present with him, about six hundred men.

13:16 และซาอูลกับโยนาธานราชโอรสของพระองค์ และกำลังพลที่อยู่กับพระองค์ก็อาศัยอยู่ในเมืองกิเบอาห์ของคนเบนยามิน แต่คนฟีลิสเตียตั้งค่ายอยู่ที่เมืองมิคมาช

13:16 And Saul, and Jonathan his son, and the people that were present with them, abode in Gibeah of Benjamin: but the Philistines encamped in Michmash.

13:17 และพวกกองปล้นออกมาจากค่ายของคนฟีลิสเตียสามกอง กองหนึ่งหันไปทางที่ไปยังโอฟราห์ ไปยังแผ่นดินแห่งชูอัล

13:17 And the spoilers came out of the camp of the Philistines in three companies: one company turned unto the way that leadeth to Ophrah, unto the land of Shual:

13:18 และอีกกองหนึ่งหันไปทางที่ไปยังเบธโฮโรน และอีกกองหนึ่งหันไปทางที่ไปยังพรมแดนซึ่งอยู่เหนือหุบเขาแห่งเสโบอิมทางไปสู่ถิ่นทุรกันดาร

13:18 And another company turned the way to Bethhoron: and another company turned to the way of the border that looketh to the valley of Zeboim toward the wilderness.

13:19 แต่คราวนั้นหาช่างเหล็กทั่วแผ่นดินแห่งอิสราเอลก็ไม่ได้ เพราะคนฟีลิสเตียพูดว่า “เกรงว่าพวกฮีบรูจะทำดาบหรือหอกสำหรับตัวเอง”

13:19 Now there was no smith found throughout all the land of Israel: for the Philistines said, Lest the Hebrews make them swords or spears:

13:20 แต่คนอิสราเอลทุกคนต้องลงไปหาคนฟีลิสเตีย เพื่อลับคันไถ ผาล ขวานและจอบของเขาทั้งหลาย

13:20 But all the Israelites went down to the Philistines, to sharpen every man his share, and his coulter, and his axe, and his mattock.

13:21 ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็มีตะไบสำหรับลับจอบ ผาล สามง่าม ขวาน และประตัก

13:21 Yet they had a file for the mattocks, and for the coulters, and for the forks, and for the axes, and to sharpen the goads.

13:22 ดังนั้น ต่อมาในวันทำศึกสงคราม จะหาดาบหรือหอกในมือของกองทหารที่อยู่กับซาอูลและโยนาธานก็ไม่พบเลย แต่พบว่ามีอยู่กับซาอูลและโยนาธานราชโอรสของพระองค์

13:22 So it came to pass in the day of battle, that there was neither sword nor spear found in the hand of any of the people that were with Saul and Jonathan: but with Saul and with Jonathan his son was there found.

13:23 และกองทหารรักษาการณ์ของคนฟีลิสเตียก็ยกไปถึงทางที่ข้ามไปเมืองมิคมาช

13:23 And the garrison of the Philistines went out to the passage of Michmash.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope