กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ซามูเอล 7 / 1 Samuel 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

หีบของพระเยโฮวาห์ได้ไปยังบ้านของอาบีนาดับ
7:1 และชาวเมืองคีริยาทเยอาริมได้มาอันเชิญหีบของพระเยโฮวาห์ขึ้นไป และอันเชิญไปยังบ้านของอาบีนาดับซึ่งอยู่บนเนินเขา และได้ชำระเอเลอาซาร์บุตรชายของท่านให้บริสุทธิ์เพื่อให้รักษาหีบของพระเยโฮวาห์

The Ark is Brought to the House of Abinadab
7:1 And the men of Kirjathjearim came, and fetched up the ark of the LORD, and brought it into the house of Abinadab in the hill, and sanctified Eleazar his son to keep the ark of the LORD.

7:2 และต่อมา ขณะที่หีบอยู่ที่เมืองคีริยาทเยอาริมนั้นก็เป็นเวลาช้านาน เพราะเป็นเวลายี่สิบปี และบรรดาวงศ์วานแห่งอิสราเอลทั้งสิ้นก็คร่ำครวญถึงพระเยโฮวาห์

7:2 And it came to pass, while the ark abode in Kirjathjearim, that the time was long; for it was twenty years: and all the house of Israel lamented after the LORD.

7:3 และซามูเอลพูดกับวงศ์วานแห่งอิสราเอลทั้งสิ้นว่า “ถ้าท่านทั้งหลายกลับมาหาพระเยโฮวาห์ด้วยสิ้นสุดใจของพวกท่าน ดังนั้นจงกำจัดบรรดาพระของคนต่างชาติและพระอัชทาโรทเสียจากท่ามกลางท่านทั้งหลาย และเตรียมจิตใจของพวกท่านเข้าหาพระเยโฮวาห์ และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น และพระองค์จะทรงช่วยท่านทั้งหลายให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย”

7:3 And Samuel spake unto all the house of Israel, saying, If ye do return unto the LORD with all your hearts, then put away the strange gods and Ashtaroth from among you, and prepare your hearts unto the LORD, and serve him only: and he will deliver you out of the hand of the Philistines.

7:4 ดังนั้น ชนชาติอิสราเอลได้กำจัดเหล่าพระบาอัลและพระอัชทาโรทเสีย และปรนนิบัติพระเยโฮวาห์แต่ผู้เดียวเท่านั้น

7:4 Then the children of Israel did put away Baalim and Ashtaroth, and served the LORD only.

การฟื้นฟูที่เมืองมิสเปห์
7:5 และซามูเอลกล่าวว่า “จงรวบรวมคนอิสราเอลทั้งสิ้นที่เมืองมิสเปห์ และข้าพเจ้าจะอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์เพื่อท่านทั้งหลาย”

Revival at Mizpeh
7:5 And Samuel said, Gather all Israel to Mizpeh, and I will pray for you unto the LORD.

7:6 และเขาทั้งหลายได้รวมกันเข้าที่เมืองมิสเปห์ และตักน้ำมาแล้วเทน้ำนั้นออกถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และอดอาหารในวันนั้น และกล่าว ณ ที่นั่นว่า “เราทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระเยโฮวาห์” และซามูเอลก็พิพากษาชนชาติอิสราเอลที่เมืองมิสเปห์

7:6 And they gathered together to Mizpeh, and drew water, and poured it out before the LORD, and fasted on that day, and said there, We have sinned against the LORD. And Samuel judged the children of Israel in Mizpeh.

7:7 และเมื่อคนฟีลิสเตียได้ยินว่าชนชาติอิสราเอลได้รวบรวมกันที่เมืองมิสเปห์ พวกเจ้านายแห่งคนฟีลิสเตียก็ยกขึ้นไปต่อสู้กับคนอิสราเอล และเมื่อชนชาติอิสราเอลได้ยินเช่นนั้น เขาทั้งหลายก็หวาดกลัวคนฟีลิสเตียยิ่งนัก

7:7 And when the Philistines heard that the children of Israel were gathered together to Mizpeh, the lords of the Philistines went up against Israel. And when the children of Israel heard it, they were afraid of the Philistines.

7:8 และชนชาติอิสราเอลพูดกับซามูเอลว่า “อย่าหยุดร้องขอต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายเพื่อพวกเรา เพื่อขอพระองค์ทรงช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย”

7:8 And the children of Israel said to Samuel, Cease not to cry unto the LORD our God for us, that he will save us out of the hand of the Philistines.

พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลให้ชนะคนฟีลิสเตีย
7:9 และซามูเอลก็เอาลูกแกะที่ยังกินนมอยู่ตัวหนึ่ง และถวายลูกแกะนั้นทั้งตัวเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ และซามูเอลร้องขอต่อพระเยโฮวาห์เพื่อคนอิสราเอล และพระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังท่าน

God Gives Victory to Israel
7:9 And Samuel took a sucking lamb, and offered it for a burnt offering wholly unto the LORD: and Samuel cried unto the LORD for Israel; and the LORD heard him.

7:10 และขณะที่ซามูเอลถวายเครื่องเผาบูชาอยู่นั้น คนฟีลิสเตียก็เข้ามาใกล้เพื่อจะสู้รบกับคนอิสราเอล แต่ในวันนั้นพระเยโฮวาห์ทรงให้เสียงฟ้าร้องดังกึกก้องยิ่งนักต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย และกระทำให้พวกเขาสับสนอลหม่าน และเขาทั้งหลายจึงพ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอล

7:10 And as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to battle against Israel: but the LORD thundered with a great thunder on that day upon the Philistines, and discomfited them; and they were smitten before Israel.

7:11 และคนอิสราเอลก็ออกจากเมืองมิสเปห์ และไล่ตามคนฟีลิสเตียและฆ่าฟันเขาทั้งหลาย จนพวกเขาไปถึงเมืองเบธคาร์

7:11 And the men of Israel went out of Mizpeh, and pursued the Philistines, and smote them, until they came under Bethcar.

7:12 แล้วซามูเอลก็เอาหินก้อนหนึ่ง และตั้งก้อนหินนั้นไว้ระหว่างเมืองมิสเปห์และหน้าผาเชน และเรียกชื่อก้อนหินนั้นว่า เอเบนเอเซอร์ กล่าวว่า “จนกระทั่งบัดนี้พระเยโฮวาห์ทรงช่วยพวกเราอยู่”

7:12 Then Samuel took a stone, and set it between Mizpeh and Shen, and called the name of it Ebenezer, saying, Hitherto hath the LORD helped us.

7:13 ดังนั้น คนฟีลิสเตียจึงถูกปราบปราม และเขาทั้งหลายไม่เข้ามาในเขตแดนของอิสราเอลอีก และพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ก็ต่อสู้คนฟีลิสเตียตลอดวันเวลาของซามูเอล

7:13 So the Philistines were subdued, and they came no more into the coast of Israel: and the hand of the LORD was against the Philistines all the days of Samuel.

7:14 และนครต่าง ๆ ที่คนฟีลิสเตียได้ยึดไปจากคนอิสราเอลนั้น ก็ได้กลับคืนมายังคนอิสราเอล ตั้งแต่เอโครนจนถึงกัท และคนอิสราเอลก็ได้ช่วยเขตแดนของนครเหล่านี้ให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย และมีสันติภาพระหว่างคนอิสราเอลและคนอาโมไรต์

7:14 And the cities which the Philistines had taken from Israel were restored to Israel, from Ekron even unto Gath; and the coasts thereof did Israel deliver out of the hands of the Philistines. And there was peace between Israel and the Amorites.

ซามูเอลเป็นผู้พยากรณ์ ปุโรหิตและผู้วินิจฉัยเหนือคนอิสราเอล
7:15 และซามูเอลได้วินิจฉัยคนอิสราเอลอยู่ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของท่าน

Samuel: Prophet, Priest and Judge over Israel
7:15 And Samuel judged Israel all the days of his life.

7:16 และท่านก็เดินทางไปโดยรอบทุกปี ๆ ไปถึงเมืองเบธเอล เมืองกิลกาล และเมืองมิสเปห์ และได้วินิจฉัยคนอิสราเอลในสถานที่เหล่านั้นทั้งหมด

7:16 And he went from year to year in circuit to Bethel, and Gilgal, and Mizpeh, and judged Israel in all those places.

7:17 และท่านได้กลับมายังเมืองรามาห์ เพราะว่าบ้านของท่านอยู่ที่นั่น และ ณ ที่นั่นท่านได้วินิจฉัยคนอิสราเอล และท่านได้สร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่นั่น

7:17 And his return was to Ramah; for there was his house; and there he judged Israel; and there he built an altar unto the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope