กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 ซามูเอล 3 / 1 Samuel 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ซามูเอลเป็นผู้พยากรณ์และเป็นปุโรหิต
3:1 และกุมารซามูเอลปรนนิบัติพระเยโฮวาห์อยู่ต่อหน้าเอลี และในวันเวลาเหล่านั้นพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ก็ล้ำค่า ไม่มีนิมิตอย่างเปิดเผยเลย

Samuel Becomes a Prophet and Priest
3:1 And the child Samuel ministered unto the LORD before Eli. And the word of the LORD was precious in those days; there was no open vision.

3:2 และต่อมา ในเวลานั้นเมื่อเอลีกำลังนอนอยู่ในที่ของตน และตาของท่านก็เริ่มมืดมัว จนกระทั่งท่านมองอะไรไม่เห็น

3:2 And it came to pass at that time, when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see;

3:3 และขณะที่ตะเกียงของพระเจ้าในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ยังไม่ดับ ที่ซึ่งหีบของพระเจ้าอยู่ที่นั่น และซามูเอลเอนตัวลงเพื่อจะนอนหลับ

3:3 And ere the lamp of God went out in the temple of the LORD, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep;

3:4 พระเยโฮวาห์ทรงเรียกซามูเอล และเขาทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่”

3:4 That the LORD called Samuel: and he answered, Here am I.

3:5 และเขาวิ่งไปหาเอลีและพูดว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่ เพราะท่านเรียกข้าพเจ้า” และท่านตอบว่า “เราไม่ได้เรียก จงไปนอนเหมือนเดิม” และเขาก็ไปนอน

3:5 And he ran unto Eli, and said, Here am I; for thou calledst me. And he said, I called not; lie down again. And he went and lay down.

3:6 และพระเยโฮวาห์ทรงเรียกอีกว่า “ซามูเอลเอ๋ย” และซามูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลีและกล่าวว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่ เพราะท่านเรียกข้าพเจ้า” และท่านตอบว่า “บุตรชายของเราเอ๋ย เราไม่ได้เรียก จงไปนอนเหมือนเดิม”

3:6 And the LORD called yet again, Samuel. And Samuel arose and went to Eli, and said, Here am I; for thou didst call me. And he answered, I called not, my son; lie down again.

3:7 ตอนนั้นซามูเอลยังไม่รู้จักกับพระเยโฮวาห์ ทั้งพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ยังไม่เปิดเผยแก่เขา

3:7 Now Samuel did not yet know the LORD, neither was the word of the LORD yet revealed unto him.

3:8 และพระเยโฮวาห์ทรงเรียกซามูเอลอีกเป็นครั้งที่สาม เขาก็ลุกขึ้นไปหาเอลีและกล่าวว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่ เพราะท่านเรียกข้าพเจ้า” และเอลีจึงหยั่งรู้ว่าพระเยโฮวาห์ทรงเรียกเด็กคนนั้น

3:8 And the LORD called Samuel again the third time. And he arose and went to Eli, and said, Here am I; for thou didst call me. And Eli perceived that the LORD had called the child.

3:9 เพราะฉะนั้น เอลีจึงพูดกับซามูเอลว่า “จงไปนอนเสียเถิด และต่อมา ถ้าพระองค์ทรงเรียกเจ้า เจ้าจงทูลว่า ‘พระเยโฮวาห์เจ้าข้า ขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์ฟังอยู่’” ดังนั้นซามูเอลได้กลับไปและนอนลงในที่ของตน

3:9 Therefore Eli said unto Samuel, Go, lie down: and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, LORD; for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place.

3:10 และพระเยโฮวาห์เสด็จมาประทับยืนอยู่ และทรงเรียกอย่างครั้งก่อน ๆ ว่า “ซามูเอล ซามูเอลเอ๋ย” แล้วซามูเอลทูลตอบว่า “ขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์ฟังอยู่”

3:10 And the LORD came, and stood, and called as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak; for thy servant heareth.

3:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า “ดูเถิด เราจะทำสิ่งหนึ่งในอิสราเอล ซึ่งหูทั้งสองข้างของทุกคนที่ได้ยินจะเสียวซ่า

3:11 And the LORD said to Samuel, Behold, I will do a thing in Israel, at which both the ears of every one that heareth it shall tingle.

3:12 ในวันนั้น เราจะกระทำให้สิ่งสารพัดที่เรากล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องวงศ์วานของเอลีให้สำเร็จต่อเขา เมื่อเราตั้งต้นกระทำแล้ว เราก็จะกระทำให้สำเร็จด้วย

3:12 In that day I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house: when I begin, I will also make an end.

3:13 ด้วยว่าเราได้บอกเขาแล้วว่า เราจะพิพากษาวงศ์วานของเขาเป็นนิตย์ เพราะเหตุความชั่วช้าซึ่งเขารู้แล้ว เพราะบุตรชายทั้งสองของเขาประพฤติเลวทราม และเขาก็มิได้ยับยั้งพวกเขาไว้

3:13 For I have told him that I will judge his house for ever for the iniquity which he knoweth; because his sons made themselves vile, and he restrained them not.

3:14 เพราะฉะนั้น เราได้ปฏิญาณต่อวงศ์วานของเอลีว่า ความชั่วช้าของวงศ์วานของเอลีนั้นจะลบล้างด้วยเครื่องบูชาหรือของถวายไม่ได้เป็นนิตย์”

3:14 And therefore I have sworn unto the house of Eli, that the iniquity of Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering for ever.

3:15 และซามูเอลนอนอยู่จนรุ่งเช้า และเปิดประตูทั้งหลายแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และซามูเอลก็กลัวไม่กล้าเปิดเผยนิมิตนั้นแก่เอลี

3:15 And Samuel lay until the morning, and opened the doors of the house of the LORD. And Samuel feared to shew Eli the vision.

3:16 แล้วเอลีได้เรียกซามูเอล และกล่าวว่า “ซามูเอล บุตรชายของเราเอ๋ย” และเขาตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่”

3:16 Then Eli called Samuel, and said, Samuel, my son. And he answered, Here am I.

3:17 และท่านพูดว่า “สิ่งที่พระเยโฮวาห์ตรัสกับเจ้านั้นคืออะไร เราขอให้เจ้าอย่าปิดบังไว้จากเราเลย ถ้าเจ้าปิดบังสิ่งใดไว้จากเราในเรื่องทั้งสิ้นที่พระองค์ตรัสกับเจ้านั้น ขอพระเจ้าทรงกระทำอย่างนั้นต่อเจ้าและให้หนักยิ่งกว่าด้วย”

3:17 And he said, What is the thing that the LORD hath said unto thee? I pray thee hide it not from me: God do so to thee, and more also, if thou hide any thing from me of all the things that he said unto thee.

3:18 และซามูเอลได้บอกทุกสิ่งแก่เอลี และไม่ได้ปิดบังอะไรไว้จากท่านเลย และท่านกล่าวว่า “คือพระเยโฮวาห์เอง ขอพระองค์ทรงกระทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิด”

3:18 And Samuel told him every whit, and hid nothing from him. And he said, It is the LORD: let him do what seemeth him good.

3:19 และซามูเอลก็เจริญเติบโตขึ้น และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับท่าน และไม่ให้วาจาของท่านตกถึงดินแม้สักคำเดียว

3:19 And Samuel grew, and the LORD was with him, and did let none of his words fall to the ground.

3:20 และอิสราเอลทั้งปวง ตั้งแต่ดานถึงเบเออร์เชบาก็ทราบว่า ซามูเอลได้รับการสถาปนาไว้ให้เป็นผู้พยากรณ์ของพระเยโฮวาห์

3:20 And all Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was established to be a prophet of the LORD.

3:21 และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏอีกที่เมืองชีโลห์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสำแดงพระองค์เองแก่ซามูเอลที่เมืองชีโลห์ โดยพระดำรัสของพระเยโฮวาห์

3:21 And the LORD appeared again in Shiloh: for the LORD revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope