กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ผู้วินิจฉัย 21 / Judges 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

คนอิสราเอลหาภรรยาให้คนเบนยามินที่เหลืออยู่
21:1 คนอิสราเอลได้สาบานไว้ที่มิสเปห์ว่า “ไม่มีใครในพวกเราจะยกบุตรสาวของตนให้แต่งงานกับคนเบนยามิน”

Wives for the Remnant of Benjamin
21:1 Now the men of Israel had sworn in Mizpeh, saying, There shall not any of us give his daughter unto Benjamin to wife.

21:2 และประชากรก็มาที่พระนิเวศน์ของพระเจ้า และอยู่ที่นั่นต่อพระพักตร์พระเจ้าจนถึงเวลาเย็น และร้องไห้คร่ำครวญอย่างหนักหนา

21:2 And the people came to the house of God, and abode there till even before God, and lifted up their voices, and wept sore;

21:3 และทูลว่า “โอ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ทำไมเหตุการณ์อย่างนี้จึงเกิดขึ้นในอิสราเอล ซึ่งวันนี้จะมีคนอิสราเอลขาดไปเผ่าหนึ่ง”

21:3 And said, O LORD God of Israel, why is this come to pass in Israel, that there should be to day one tribe lacking in Israel?

21:4 และต่อมาในวันรุ่งขึ้น ประชากรก็ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ และสร้างแท่นบูชาที่นั่น และถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาต่าง ๆ

21:4 And it came to pass on the morrow, that the people rose early, and built there an altar, and offered burnt offerings and peace offerings.

21:5 และชนชาติอิสราเอลกล่าวว่า “คนใดในบรรดาเผ่าของอิสราเอลที่มิได้ขึ้นมาพร้อมกับชุมนุมชนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์” เพราะเขาทั้งหลายได้สาบานไว้อย่างแข็งแรงเกี่ยวกับผู้ที่มิได้มาเฝ้าพระเยโฮวาห์ที่มิสเปห์ว่า “ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิตเป็นแน่”

21:5 And the children of Israel said, Who is there among all the tribes of Israel that came not up with the congregation unto the LORD? For they had made a great oath concerning him that came not up to the LORD to Mizpeh, saying, He shall surely be put to death.

21:6 และชนชาติอิสราเอลก็เปลี่ยนใจเรื่องคนเบนยามินน้องของตน และกล่าวว่า “วันนี้เผ่าหนึ่งถูกตัดขาดจากคนอิสราเอลเสียแล้ว

21:6 And the children of Israel repented them for Benjamin their brother, and said, There is one tribe cut off from Israel this day.

21:7 เราทั้งหลายจะทำอย่างไรเรื่องหาภรรยาให้คนที่ยังเหลืออยู่ เพราะว่าพวกเราได้สาบานในพระนามของพระเยโฮวาห์แล้วว่า เราทั้งหลายจะไม่ยกบุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาของพวกเขา”

21:7 How shall we do for wives for them that remain, seeing we have sworn by the LORD that we will not give them of our daughters to wives?

21:8 และเขาทั้งหลายกล่าวว่า “มีเผ่าใดในอิสราเอลที่มิได้ขึ้นมาเฝ้าพระเยโฮวาห์ที่มิสเปห์” และดูเถิด ไม่มีคนใดจากเมืองยาเบชกิเลอาดมาชุมนุมกันเลยสักคนเดียว

21:8 And they said, What one is there of the tribes of Israel that came not up to Mizpeh to the LORD? And, behold, there came none to the camp from Jabeshgilead to the assembly.

21:9 เพราะว่าได้นับจำนวนประชากรแล้ว และดูเถิด ไม่มีชาวเมืองยาเบชกิเลอาดอยู่ที่นั่นเลย

21:9 For the people were numbered, and, behold, there were none of the inhabitants of Jabeshgilead there.

21:10 และชุมนุมชนได้ส่งทหารผู้กล้าหาญที่สุดหนึ่งหมื่นสองพันคน และบัญชาเขาทั้งหลายว่า “จงไปประหารชาวเมืองยาเบชกิเลอาดเสียด้วยคมดาบ พร้อมกับผู้หญิงทั้งหลายและพวกเด็ก ๆ

21:10 And the congregation sent thither twelve thousand men of the valiantest, and commanded them, saying, Go and smite the inhabitants of Jabeshgilead with the edge of the sword, with the women and the children.

21:11 และท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ คือพวกท่านจงประหารผู้ชายทุกคนเสียให้หมด และผู้หญิงทุกคนที่ได้ร่วมหลับนอนกับผู้ชายแล้ว”

21:11 And this is the thing that ye shall do, Ye shall utterly destroy every male, and every woman that hath lain by man.

21:12 และในท่ามกลางชาวเมืองยาเบชกิเลอาดนั้น เขาทั้งหลายได้พบหญิงพรหมจารีสี่ร้อยคน ผู้ซึ่งยังไม่เคยร่วมรู้กับชายคนใด โดยการร่วมหลับนอนกับชายคนใดเลย และพวกเขาได้พาหญิงเหล่านั้นมายังค่ายที่เมืองชีโลห์ ซึ่งอยู่ในแผ่นดินแห่งคานาอัน

21:12 And they found among the inhabitants of Jabeshgilead four hundred young virgins, that had known no man by lying with any male: and they brought them unto the camp to Shiloh, which is in the land of Canaan.

21:13 และชุมนุมชนทั้งหมดก็ส่งบางคนไปพูดกับคนเบนยามินซึ่งอยู่ที่ศิลาริมโมน และพูดกับพวกเขาอย่างสันติ

21:13 And the whole congregation sent some to speak to the children of Benjamin that were in the rock Rimmon, and to call peaceably unto them.

21:14 และในคราวนั้นคนเบนยามินก็กลับมาอีก และเขาทั้งหลายได้มอบหญิงเหล่านั้นที่พวกเขาไว้ชีวิตจากพวกผู้หญิงแห่งเมืองยาเบชกิเลอาดให้แก่พวกเขา และถึงอย่างนั้นหญิงเหล่านั้นก็ไม่เพียงพอสำหรับเขาทั้งหลาย

21:14 And Benjamin came again at that time; and they gave them wives which they had saved alive of the women of Jabeshgilead: and yet so they sufficed them not.

21:15 และประชากรก็เปลี่ยนใจเรื่องคนเบนยามิน เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้ขาดไปเผ่าหนึ่งจากเผ่าต่าง ๆ ของคนอิสราเอล

21:15 And the people repented them for Benjamin, because that the LORD had made a breach in the tribes of Israel.

21:16 ดังนั้น พวกผู้อาวุโสแห่งชุมนุมชนนั้นกล่าวว่า “ในเมื่อพวกผู้หญิงของคนเบนยามินถูกทำลายเสียหมดแล้ว พวกเราจะทำอย่างไรเรื่องการหาภรรยาให้คนทั้งหลายที่ยังเหลืออยู่”

21:16 Then the elders of the congregation said, How shall we do for wives for them that remain, seeing the women are destroyed out of Benjamin?

21:17 และเขาทั้งหลายกล่าวว่า “ต้องมีมรดกสำหรับคนเบนยามินทั้งหลายที่รอดพ้น เพื่อว่าคนเผ่าหนึ่งจะมิได้ถูกทำลายเสียจากคนอิสราเอล

21:17 And they said, There must be an inheritance for them that be escaped of Benjamin, that a tribe be not destroyed out of Israel.

21:18 แต่เราทั้งหลายจะยกบุตรสาวของพวกเราให้เป็นภรรยาของเขาทั้งหลายไม่ได้” เพราะว่าชนชาติอิสราเอลได้สาบานไว้ว่า “ผู้ใดยกบุตรสาวให้แก่คนเบนยามินเป็นภรรยา ขอให้ถูกสาปแช่งเถิด”

21:18 Howbeit we may not give them wives of our daughters: for the children of Israel have sworn, saying, Cursed be he that giveth a wife to Benjamin.

21:19 ดังนั้น เขาทั้งหลายกล่าวว่า “ดูเถิด ทุกปีมีเทศกาลเลี้ยงถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่เมืองชีโลห์ ในสถานที่ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของเมืองเบธเอล ทางทิศตะวันออกของถนนหลวงที่ขึ้นไปจากเมืองเบธเอลถึงเมืองเชเคม และอยู่ด้านทิศใต้ของเมืองเลโบนาห์”

21:19 Then they said, Behold, there is a feast of the LORD in Shiloh yearly in a place which is on the north side of Bethel, on the east side of the highway that goeth up from Bethel to Shechem, and on the south of Lebonah.

21:20 ฉะนั้น พวกเขาได้บัญชาคนเบนยามินว่า “จงไปซุ่มคอยอยู่ในสวนองุ่น

21:20 Therefore they commanded the children of Benjamin, saying, Go and lie in wait in the vineyards;

21:21 และคอยเฝ้าดูอยู่ และดูเถิด ถ้าบุตรสาวทั้งหลายของชาวเมืองชีโลห์ออกมาเต้นรำในงานเต้นรำ แล้วท่านทั้งหลายจงออกมาจากสวนองุ่น และพวกท่านทุกคนจงฉุดเอาบรรดาบุตรสาวของชาวเมืองชีโลห์ให้ไปเป็นภรรยาของตน และให้ไปยังแผ่นดินของคนเบนยามิน

21:21 And see, and, behold, if the daughters of Shiloh come out to dance in dances, then come ye out of the vineyards, and catch you every man his wife of the daughters of Shiloh, and go to the land of Benjamin.

21:22 และต่อมา เมื่อบิดาหรือพี่น้องของหญิงเหล่านั้นมาร้องทุกข์ต่อพวกเรา เราทั้งหลายจะบอกพวกเขาว่า ‘ขอโปรดยินยอมให้เขาทั้งหลายเพราะเห็นแก่พวกเราเถิด เพราะว่าในเวลาสงครามนั้น เราทั้งหลายไม่ได้สงวนผู้หญิงไว้ให้พอแก่ทุกคน ด้วยว่า บัดนี้ท่านทั้งหลายเองก็ไม่ได้ยกบุตรสาวให้แก่พวกเขา ท่านทั้งหลายจึงไม่มีความผิด’”

21:22 And it shall be, when their fathers or their brethren come unto us to complain, that we will say unto them, Be favourable unto them for our sakes: because we reserved not to each man his wife in the war: for ye did not give unto them at this time, that ye should be guilty.

21:23 และคนเบนยามินได้กระทำตาม และได้ภรรยาสำหรับตนเองตามจำนวน คือได้จากหญิงเหล่านั้นที่เต้นรำ ที่พวกเขาไปฉุดมา และเขาทั้งหลายได้กลับไปอยู่ที่มรดกของพวกเขา และซ่อมแซมนครเหล่านั้น และอาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ นั้น

21:23 And the children of Benjamin did so, and took them wives, according to their number, of them that danced, whom they caught: and they went and returned unto their inheritance, and repaired the cities, and dwelt in them.

21:24 และในคราวนั้นชนชาติอิสราเอลก็กลับจากที่นั่น ทุกคนไปยังเผ่าและครอบครัวของตน และเขาเหล่านั้นก็กลับจากที่นั่นไปสู่มรดกของตนทุกคน

21:24 And the children of Israel departed thence at that time, every man to his tribe and to his family, and they went out from thence every man to his inheritance.

21:25 ในสมัยนั้นยังไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอล ทุกคนทำตามสิ่งใด ๆ ที่เห็นว่าถูกต้องในสายตาของตนเอง

21:25 In those days there was no king in Israel: every man did that which was right in his own eyes.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope