กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ผู้วินิจฉัย 1 / Judges 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

คนยูดาห์กับคนสิเมโอนชนะกษัตริย์อาโดนีเบเซกและคนคานาอัน
1:1 หลังจากการสิ้นชีวิตของโยชูวา ต่อมาชนชาติอิสราเอลทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า “ใครจะขึ้นไปก่อนเพื่อต่อสู้กับคนคานาอันสำหรับข้าพระองค์ทั้งหลาย เพื่อสู้รบกับพวกเขา”

Judah and Simeon Defeat Adoni-bezek and the Canaanites
1:1 Now after the death of Joshua it came to pass, that the children of Israel asked the LORD, saying, Who shall go up for us against the Canaanites first, to fight against them?

1:2 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ยูดาห์จะขึ้นไป ดูเถิด เราได้มอบแผ่นดินนั้นไว้ในมือของเขาแล้ว”

1:2 And the LORD said, Judah shall go up: behold, I have delivered the land into his hand.

1:3 และยูดาห์ได้พูดกับสิเมโอนพี่ของตนว่า “จงขึ้นไปกับข้าพเจ้าในส่วนแบ่งของข้าพเจ้า เพื่อพวกข้าพเจ้าจะได้สู้รบกับคนคานาอัน และข้าพเจ้าจะไปในส่วนแบ่งของท่านพร้อมกับท่านเช่นกัน” ดังนั้นสิเมโอนก็ไปกับเขา

1:3 And Judah said unto Simeon his brother, Come up with me into my lot, that we may fight against the Canaanites; and I likewise will go with thee into thy lot. So Simeon went with him.

1:4 และยูดาห์ก็ขึ้นไป พระเยโฮวาห์ทรงมอบคนคานาอันและคนเปริสซีไว้ในมือของเขาทั้งหลาย และที่เมืองเบเซกเขาทั้งหลายได้ประหารคนในพวกเขาหนึ่งหมื่นคน

1:4 And Judah went up; and the LORD delivered the Canaanites and the Perizzites into their hand: and they slew of them in Bezek ten thousand men.

1:5 และเขาทั้งหลายได้พบอาโดนีเบเซกในเมืองเบเซก และพวกเขาสู้รบกับท่าน และเขาทั้งหลายได้ประหารคนคานาอันและคนเปริสซี

1:5 And they found Adonibezek in Bezek: and they fought against him, and they slew the Canaanites and the Perizzites.

1:6 แต่อาโดนีเบเซกหนีไป และเขาทั้งหลายไล่ตามท่าน และจับท่านได้ และได้ตัดนิ้วหัวแม่มือและนิ้วหัวแม่เท้าของท่านออกเสีย

1:6 But Adonibezek fled; and they pursued after him, and caught him, and cut off his thumbs and his great toes.

1:7 และอาโดนีเบเซกกล่าวว่า “มีกษัตริย์เจ็ดสิบองค์ที่หัวแม่มือและหัวแม่เท้าของเขาถูกตัดออก เก็บเศษอาหารอยู่ใต้โต๊ะของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้กระทำอย่างไร พระเจ้าก็ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าอย่างนั้น” และเขาทั้งหลายก็นำตัวท่านมาที่เยรูซาเล็ม และท่านก็สิ้นชีวิตที่นั่น

1:7 And Adonibezek said, Threescore and ten kings, having their thumbs and their great toes cut off, gathered their meat under my table: as I have done, so God hath requited me. And they brought him to Jerusalem, and there he died.

1:8 คนยูดาห์ได้สู้รบกับเยรูซาเล็มและยึดนครนั้นได้ และฆ่าฟันชาวเมืองเสียด้วยคมดาบ และเอาไฟเผานครเสีย

1:8 Now the children of Judah had fought against Jerusalem, and had taken it, and smitten it with the edge of the sword, and set the city on fire.

1:9 และภายหลังคนยูดาห์ได้ลงไปเพื่อสู้รบกับคนคานาอัน ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในแดนเทือกเขา และในภาคใต้ และในหุบเขา

1:9 And afterward the children of Judah went down to fight against the Canaanites, that dwelt in the mountain, and in the south, and in the valley.

1:10 และยูดาห์ได้ไปสู้รบกับคนคานาอัน ผู้อาศัยอยู่ในเฮโบรน (ชื่อของเมืองเฮโบรนแต่ก่อนคือคีริยาทอารบา) และเขาทั้งหลายได้ประหารเชชัย อาหิมาน และทัลมัย

1:10 And Judah went against the Canaanites that dwelt in Hebron: (now the name of Hebron before was Kirjatharba:) and they slew Sheshai, and Ahiman, and Talmai.

1:11 และจากที่นั่นเขาไปสู้รบกับชาวเมืองเดบีร์ และชื่อของเมืองเดบีร์แต่ก่อนคือคีริยาทเสเฟอร์

1:11 And from thence he went against the inhabitants of Debir: and the name of Debir before was Kirjathsepher:

1:12 และคาเลบกล่าวว่า “ผู้ใดโจมตีเมืองคีริยาทเสเฟอร์และยึดเมืองนั้นได้ ข้าพเจ้าจะยกอัคสาห์บุตรสาวของข้าพเจ้าให้เป็นภรรยาของผู้นั้น”

1:12 And Caleb said, He that smiteth Kirjathsepher, and taketh it, to him will I give Achsah my daughter to wife.

1:13 และโอทนีเอลบุตรชายของเคนัส ผู้เป็นน้องชายของคาเลบ ยึดเมืองนั้นได้ และท่านยกอัคสาห์บุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาของเขา

1:13 And Othniel the son of Kenaz, Caleb's younger brother, took it: and he gave him Achsah his daughter to wife.

1:14 และต่อมา เมื่อนางแต่งงานกับเขาแล้ว นางได้ชวนเขาให้ขอทุ่งนาจากบิดาของนาง และนางก็ลงจากหลังลาของนาง และคาเลบพูดกับนางว่า “เจ้าต้องการอะไร”

1:14 And it came to pass, when she came to him, that she moved him to ask of her father a field: and she lighted from off her ass; and Caleb said unto her, What wilt thou?

1:15 และนางได้ตอบท่านว่า “ขออวยพรลูกสักอย่างหนึ่งเถิด ด้วยว่าพ่อได้ยกแผ่นดินภาคใต้ให้ลูกแล้ว ขอยกน้ำพุต่าง ๆ ให้ลูกด้วย” และคาเลบก็ยกน้ำพุบนและน้ำพุล่างให้แก่นาง

1:15 And she said unto him, Give me a blessing: for thou hast given me a south land; give me also springs of water. And Caleb gave her the upper springs and the nether springs.

1:16 และลูกหลานของคนเคไนต์ พ่อตาของโมเสส ได้ขึ้นไปจากนครแห่งต้นอินทผลัม พร้อมกับคนยูดาห์มาถึงถิ่นทุรกันดารแห่งยูดาห์ ซึ่งอยู่ในภาคใต้ใกล้อาราด และเขาทั้งหลายก็ไปอาศัยอยู่ท่ามกลางประชากรเหล่านั้น

1:16 And the children of the Kenite, Moses' father in law, went up out of the city of palm trees with the children of Judah into the wilderness of Judah, which lieth in the south of Arad; and they went and dwelt among the people.

1:17 และยูดาห์ก็ไปกับสิเมโอนพี่ของเขา และพวกเขาได้ประหารคนคานาอันซึ่งอาศัยอยู่ในเศฟัท และทำลายนครนั้นเสียอย่างสิ้นเชิง และชื่อของนครนั้นได้เรียกว่าโฮรมาห์

1:17 And Judah went with Simeon his brother, and they slew the Canaanites that inhabited Zephath, and utterly destroyed it. And the name of the city was called Hormah.

1:18 และยูดาห์ได้ยึดเมืองกาซาพร้อมกับเขตแดนของเมืองนั้น และเมืองอัชเคโลนพร้อมกับเขตแดนของเมืองนั้น และเมืองเอโครนพร้อมกับเขตแดนของเมืองนั้น

1:18 Also Judah took Gaza with the coast thereof, and Askelon with the coast thereof, and Ekron with the coast thereof.

1:19 และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับยูดาห์ และเขาได้ขับไล่ชาวแดนเทือกเขาให้ออกไป แต่ไม่สามารถขับไล่ชาวหุบเขานั้นได้ เพราะคนเหล่านั้นมีรถม้าศึกที่ทำด้วยเหล็ก

1:19 And the LORD was with Judah; and he drave out the inhabitants of the mountain; but could not drive out the inhabitants of the valley, because they had chariots of iron.

1:20 และเขาทั้งหลายได้ยกเมืองเฮโบรนให้แก่คาเลบ ตามที่โมเสสได้กล่าวไว้ และท่านจึงขับไล่บุตรชายทั้งสามคนของอานาคให้ออกไปเสีย

1:20 And they gave Hebron unto Caleb, as Moses said: and he expelled thence the three sons of Anak.

คนเบนยามินมิได้ขับไล่คนเยบุสออกจากเยรูซาเล็ม
1:21 และคนเบนยามินไม่ได้ขับไล่คนเยบุสผู้อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มให้ออกไป แต่คนเยบุสได้อาศัยอยู่พร้อมกับคนเบนยามินในเยรูซาเล็มจนถึงทุกวันนี้

Benjamin Fails to Drive Out Jebusites of Jerusalem
1:21 And the children of Benjamin did not drive out the Jebusites that inhabited Jerusalem; but the Jebusites dwell with the children of Benjamin in Jerusalem unto this day.

1:22 และวงศ์วานของโยเซฟนั้น เขาทั้งหลายได้ขึ้นไปสู้รบกับเมืองเบธเอลด้วย และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับพวกเขา

1:22 And the house of Joseph, they also went up against Bethel: and the LORD was with them.

1:23 และวงศ์วานของโยเซฟได้ส่งคนไปสอดแนมเบธเอล (ชื่อของนครนี้แต่ก่อนคือลูส)

1:23 And the house of Joseph sent to descry Bethel. (Now the name of the city before was Luz.)

1:24 และบรรดาผู้สอดแนมเห็นชายคนหนึ่งออกมาจากนครนั้น และเขาทั้งหลายได้พูดกับเขาว่า “ขอท่านชี้ทางเข้านครนี้ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และพวกข้าพเจ้าจะแสดงความปรานีต่อท่าน”

1:24 And the spies saw a man come forth out of the city, and they said unto him, Shew us, we pray thee, the entrance into the city, and we will shew thee mercy.

1:25 และเมื่อชายคนนั้นได้ชี้ทางเข้านครให้เขาทั้งหลายทราบแล้ว พวกเขาประหารนครนั้นด้วยคมดาบ แต่เขาทั้งหลายได้ปล่อยให้ชายคนนั้นและครอบครัวทั้งสิ้นของเขารอดไป

1:25 And when he shewed them the entrance into the city, they smote the city with the edge of the sword; but they let go the man and all his family.

1:26 และชายคนนั้นก็เข้าไปในแผ่นดินของคนฮิตไทต์ และสร้างนครขึ้นนครหนึ่ง และเรียกชื่อของนครนั้นว่าลูส ซึ่งเป็นชื่อของนครนั้นอยู่จนทุกวันนี้

1:26 And the man went into the land of the Hittites, and built a city, and called the name thereof Luz: which is the name thereof unto this day.

คนมนัสเสห์กับเผ่าอื่น ๆ มีชัยชนะเหนือเมืองต่าง ๆ บางส่วน
1:27 เช่นกันมนัสเสห์ไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองเบธชานพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้นให้ออกไป หรือชาวเมืองทาอานาคพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น หรือชาวเมืองโดร์พร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น หรือชาวเมืองอิบเลอัมพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น หรือชาวเมืองเมกิดโดพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น แต่คนคานาอันยังอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น

Manasseh and Other Tribes Win Partial Victories
1:27 Neither did Manasseh drive out the inhabitants of Bethshean and her towns, nor Taanach and her towns, nor the inhabitants of Dor and her towns, nor the inhabitants of Ibleam and her towns, nor the inhabitants of Megiddo and her towns: but the Canaanites would dwell in that land.

1:28 และต่อมาเมื่อคนอิสราเอลเข้มแข็งขึ้นแล้ว เขาทั้งหลายได้เกณฑ์คนคานาอันให้ทำงานโยธา แต่ไม่ได้ขับไล่ให้พวกเขาออกไปเสียอย่างสิ้นเชิง

1:28 And it came to pass, when Israel was strong, that they put the Canaanites to tribute, and did not utterly drive them out.

1:29 เช่นกันเอฟราอิมไม่ได้ขับไล่คนคานาอันผู้อาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ให้ออกไป แต่คนคานาอันยังอาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ท่ามกลางเขาทั้งหลาย

1:29 Neither did Ephraim drive out the Canaanites that dwelt in Gezer; but the Canaanites dwelt in Gezer among them.

1:30 เช่นกันเศบูลุนไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองคิทโรนหรือชาวเมืองนาหะโลลให้ออกไป แต่คนคานาอันได้อาศัยอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายและถูกเกณฑ์ให้ทำงานโยธา

1:30 Neither did Zebulun drive out the inhabitants of Kitron, nor the inhabitants of Nahalol; but the Canaanites dwelt among them, and became tributaries.

1:31 เช่นกันอาเชอร์ไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองอัคโคให้ออกไป หรือชาวเมืองไซดอน หรือชาวเมืองอัคลาบ หรือชาวเมืองอัคซีบ หรือชาวเมืองเฮลบาห์ หรือชาวเมืองอาฟิก หรือชาวเมืองเรโหบ

1:31 Neither did Asher drive out the inhabitants of Accho, nor the inhabitants of Zidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob:

1:32 แต่คนอาเชอร์ได้อาศัยอยู่ท่ามกลางคนคานาอันชาวแผ่นดินนั้น เพราะว่าเขาทั้งหลายไม่ได้ขับไล่พวกเขาให้ออกไปเสีย

1:32 But the Asherites dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land: for they did not drive them out.

1:33 เช่นกันนัฟทาลีไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองเบธเชเมชหรือชาวเมืองเบธานาทให้ออกไป แต่เขาอาศัยอยู่ท่ามกลางคนคานาอันชาวแผ่นดินนั้น แต่อย่างไรก็ตามชาวเมืองเบธเชเมชและชาวเมืองเบธานาทก็ถูกเกณฑ์ให้ทำงานโยธาสำหรับเขาทั้งหลาย

1:33 Neither did Naphtali drive out the inhabitants of Bethshemesh, nor the inhabitants of Bethanath; but he dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land: nevertheless the inhabitants of Bethshemesh and of Bethanath became tributaries unto them.

1:34 และคนอาโมไรต์ได้ผลักดันคนดานให้เข้าไปในแดนเทือกเขา ด้วยว่าพวกเขาไม่ยอมให้เขาทั้งหลายลงมายังหุบเขา

1:34 And the Amorites forced the children of Dan into the mountain: for they would not suffer them to come down to the valley:

1:35 แต่คนอาโมไรต์ยังอาศัยอยู่ที่ภูเขาเฮเรสในเมืองอัยยาโลนและในเมืองชาอัลบิม ถึงอย่างนั้นมือของวงศ์วานแห่งโยเซฟก็ยังมีชัยชนะ ดังนั้นพวกเขาได้ถูกเกณฑ์ให้ทำงานโยธา

1:35 But the Amorites would dwell in mount Heres in Aijalon, and in Shaalbim: yet the hand of the house of Joseph prevailed, so that they became tributaries.

1:36 และอาณาเขตของคนอาโมไรต์เริ่มต้นตั้งแต่ทางขึ้นไปยังเขาอัครับบิม ตั้งแต่ศิลาเรื่อยขึ้นไป

1:36 And the coast of the Amorites was from the going up to Akrabbim, from the rock, and upward.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope