กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ผู้วินิจฉัย 3 / Judges 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]


3:1 ต่อไปนี้เป็นบรรดาประชาชาติที่พระเยโฮวาห์ทรงให้เหลือไว้ เพื่อใช้เขาทั้งหลายให้ทดสอบคนอิสราเอล คืออิสราเอลคนใดซึ่งยังไม่เคยประสบสงครามทั้งหลายแห่งคานาอัน

3:1 Now these are the nations which the LORD left, to prove Israel by them, even as many of Israel as had not known all the wars of Canaan;

3:2 เพียงแต่ทรงให้เชื้อสายทั้งหลายของชนชาติอิสราเอลได้รู้จัก เพื่ออย่างน้อยผู้ที่ยังไม่รู้จักเรื่องการทำสงครามมาก่อน จะได้สอนให้พวกเขาเรียนรู้วิธีทำสงคราม

3:2 Only that the generations of the children of Israel might know, to teach them war, at the least such as before knew nothing thereof;

3:3 คือเจ้านายทั้งห้าคนของคนฟีลิสเตีย คนคานาอันทั้งหมด ชาวไซดอน และคนฮีไวต์ผู้อาศัยอยู่บนภูเขาเลบานอน ตั้งแต่ภูเขาบาอัลเฮอร์โมนจนถึงทางเข้าเมืองฮามัท

3:3 Namely, five lords of the Philistines, and all the Canaanites, and the Sidonians, and the Hivites that dwelt in mount Lebanon, from mount Baalhermon unto the entering in of Hamath.

3:4 และคนเหล่านั้นยังอยู่เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ทดสอบคนอิสราเอล เพื่อให้ทราบว่า พวกเขาจะตั้งใจฟังพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายโดยมือของโมเสสหรือไม่

3:4 And they were to prove Israel by them, to know whether they would hearken unto the commandments of the LORD, which he commanded their fathers by the hand of Moses.

3:5 และชนชาติอิสราเอลได้อาศัยอยู่ท่ามกลางคนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส

3:5 And the children of Israel dwelt among the Canaanites, Hittites, and Amorites, and Perizzites, and Hivites, and Jebusites:

3:6 และเขาทั้งหลายไปรับเอาบุตรสาวของคนเหล่านั้นมาเป็นภรรยาของพวกเขา และยกบุตรสาวของตนให้แก่บุตรชายของคนเหล่านั้น และได้ปรนนิบัติบรรดาพระของเขาเหล่านั้น

3:6 And they took their daughters to be their wives, and gave their daughters to their sons, and served their gods.

3:7 และชนชาติอิสราเอลได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตนเสีย และไปปรนนิบัติเหล่าพระบาอัลและเสารูปเคารพ

3:7 And the children of Israel did evil in the sight of the LORD, and forgat the LORD their God, and served Baalim and the groves.

3:8 เพราะฉะนั้น พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่อคนอิสราเอล และพระองค์ทรงขายเขาทั้งหลายไว้ในมือของคูชันริชาธาอิมกษัตริย์แห่งเมืองเมโสโปเตเมีย และชนชาติอิสราเอลได้รับใช้คูชันริชาธาอิมแปดปี

3:8 Therefore the anger of the LORD was hot against Israel, and he sold them into the hand of Chushanrishathaim king of Mesopotamia: and the children of Israel served Chushanrishathaim eight years.

ผู้วินิจฉัยโอทนีเอลได้ช่วยคนอิสราเอลให้รอดพ้น
3:9 และเมื่อชนชาติอิสราเอลร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ทรงให้เกิดผู้ช่วยแก่ชนชาติอิสราเอล ผู้ได้ช่วยเขาทั้งหลายให้รอดพ้น คือโอทนีเอลบุตรชายของเคนัส ผู้เป็นน้องชายของคาเลบ

Judge Othniel Delivers Israel
3:9 And when the children of Israel cried unto the LORD, the LORD raised up a deliverer to the children of Israel, who delivered them, even Othniel the son of Kenaz, Caleb's younger brother.

3:10 และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับท่าน และท่านได้วินิจฉัยคนอิสราเอล และออกไปกระทำสงคราม และพระเยโฮวาห์ทรงมอบคูชันริชาธาอิมกษัตริย์แห่งเมืองเมโสโปเตเมียไว้ในมือของท่าน และมือของท่านจึงชนะคูชันริชาธาอิม

3:10 And the Spirit of the LORD came upon him, and he judged Israel, and went out to war: and the LORD delivered Chushanrishathaim king of Mesopotamia into his hand; and his hand prevailed against Chushanrishathaim.

3:11 และแผ่นดินจึงได้หยุดพักสงบอยู่สี่สิบปี และโอทนีเอลบุตรชายของเคนัสก็สิ้นชีวิต

3:11 And the land had rest forty years. And Othniel the son of Kenaz died.

เอฮูดได้ช่วยคนอิสราเอลให้รอดพ้นจากคนโมอับ
3:12 และชนชาติอิสราเอลได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก และพระเยโฮวาห์ได้ทรงเสริมกำลังเอกโลนกษัตริย์แห่งโมอับเพื่อต่อสู้คนอิสราเอล เพราะว่าเขาทั้งหลายได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์

Ehud Delivers Israel from Moab
3:12 And the children of Israel did evil again in the sight of the LORD: and the LORD strengthened Eglon the king of Moab against Israel, because they had done evil in the sight of the LORD.

3:13 และพระองค์ได้เรียกคนอัมโมนและคนอามาเลขให้มารวมกันเข้ากับพระองค์ และออกไปโจมตีคนอิสราเอล และได้ยึดนครแห่งต้นอินทผลัมไว้

3:13 And he gathered unto him the children of Ammon and Amalek, and went and smote Israel, and possessed the city of palm trees.

3:14 ดังนั้น ชนชาติอิสราเอลได้รับใช้เอกโลนกษัตริย์แห่งโมอับสิบแปดปี

3:14 So the children of Israel served Eglon the king of Moab eighteen years.

3:15 แต่เมื่อชนชาติอิสราเอลร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ทรงให้เกิดผู้ช่วยแก่เขาทั้งหลาย คือเอฮูด บุตรชายของเกรา คนเบนยามิน คนถนัดมือซ้าย และชนชาติอิสราเอลส่งท่านให้เป็นผู้นำเครื่องบรรณาการไปมอบแก่เอกโลนกษัตริย์แห่งโมอับ

3:15 But when the children of Israel cried unto the LORD, the LORD raised them up a deliverer, Ehud the son of Gera, a Benjamite, a man lefthanded: and by him the children of Israel sent a present unto Eglon the king of Moab.

3:16 แต่เอฮูดได้ทำดาบสองคมไว้ประจำตัวเล่มหนึ่งยาวหนึ่งศอก และท่านเหน็บดาบนั้นไว้ใต้ผ้าของตนที่ต้นขาขวาของท่าน

3:16 But Ehud made him a dagger which had two edges, of a cubit length; and he did gird it under his raiment upon his right thigh.

3:17 และท่านได้นำเครื่องบรรณาการไปมอบแก่เอกโลนกษัตริย์แห่งโมอับ และเอกโลนเป็นคนอ้วนมาก

3:17 And he brought the present unto Eglon king of Moab: and Eglon was a very fat man.

3:18 และเมื่อท่านมอบเครื่องบรรณาการเสร็จแล้ว ท่านได้ส่งคนที่หาบหามเครื่องบรรณาการนั้นให้ออกไป

3:18 And when he had made an end to offer the present, he sent away the people that bare the present.

3:19 แต่ท่านเองได้หันกลับจากเหมืองหินรูปเคารพที่อยู่ใกล้กิลกาล และทูลว่า “โอ ข้าแต่กษัตริย์ ข้าพระองค์มีข้อราชการลับที่จะกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบ” กษัตริย์จึงตรัสว่า “เงียบไว้ก่อน” และบรรดามหาดเล็กที่เฝ้าพระองค์อยู่ก็ทูลลาไปจากพระองค์หมด

3:19 But he himself turned again from the quarries that were by Gilgal, and said, I have a secret errand unto thee, O king: who said, Keep silence. And all that stood by him went out from him.

3:20 และเอฮูดก็เข้าไปเฝ้าพระองค์ และพระองค์กำลังประทับอยู่ในห้องตากลมชั้นบน ซึ่งพระองค์มีไว้เพื่ออยู่ตามลำพัง และเอฮูดทูลว่า “ข้าพระองค์มีพระดำรัสจากพระเจ้าถวายพระองค์” และพระองค์ได้ลุกขึ้นจากพระที่นั่งของพระองค์

3:20 And Ehud came unto him; and he was sitting in a summer parlour, which he had for himself alone. And Ehud said, I have a message from God unto thee. And he arose out of his seat.

3:21 และเอฮูดก็ยื่นมือซ้ายของท่าน และชักดาบนั้นออกจากต้นขาขวาของตน และแทงเข้าไปในท้องของเอกโลน

3:21 And Ehud put forth his left hand, and took the dagger from his right thigh, and thrust it into his belly:

3:22 และดาบนั้นจมเข้าไปทั้งด้ามด้วย และไขมันหุ้มดาบไว้ ดังนั้นท่านก็ชักดาบออกจากท้องของพระองค์ไม่ได้ และของโสโครกก็ออกมา

3:22 And the haft also went in after the blade; and the fat closed upon the blade, so that he could not draw the dagger out of his belly; and the dirt came out.

3:23 แล้วเอฮูดออกไปทางเฉลียง และปิดประตูห้องชั้นบนไว้ต่อพระองค์ และลั่นกุญแจเสีย

3:23 Then Ehud went forth through the porch, and shut the doors of the parlour upon him, and locked them.

3:24 เมื่อท่านออกไปแล้ว มหาดเล็กของพระองค์ก็เข้ามา และดูเถิด เมื่อเขาทั้งหลายเห็นว่าประตูห้องชั้นบนปิดใส่กุญแจอยู่ พวกเขาจึงพูดว่า “พระองค์กำลังทรงคลุมพระบาทของพระองค์อยู่ในห้องตากลมของพระองค์แน่นอน”

3:24 When he was gone out, his servants came; and when they saw that, behold, the doors of the parlour were locked, they said, Surely he covereth his feet in his summer chamber.

3:25 และเขาทั้งหลายคอยอยู่ช้านานจนรู้สึกวุ่นวายใจ และดูเถิด พระองค์ก็ยังไม่เปิดประตูห้องชั้นบน ฉะนั้นพวกเขาได้เอากุญแจมาและเปิดออก และดูเถิด เจ้านายของเขาทั้งหลายได้ล้มลงสิ้นชีวิตอยู่บนพื้นนั้น

3:25 And they tarried till they were ashamed: and, behold, he opened not the doors of the parlour; therefore they took a key, and opened them: and, behold, their lord was fallen down dead on the earth.

3:26 และขณะเมื่อเขาทั้งหลายกำลังคอยอยู่เอฮูดก็ได้หลบหนีพ้นไปแล้ว และผ่านเหมืองหินรูปเคารพไป และได้หนีไปยังเสอีราห์

3:26 And Ehud escaped while they tarried, and passed beyond the quarries, and escaped unto Seirath.

3:27 และต่อมา เมื่อท่านมาถึงแล้ว ท่านได้เป่าแตรขึ้นในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม และชนชาติอิสราเอลก็ยกลงไปกับท่านจากแดนเทือกเขาและท่านนำหน้าเขาทั้งหลาย

3:27 And it came to pass, when he was come, that he blew a trumpet in the mountain of Ephraim, and the children of Israel went down with him from the mount, and he before them.

3:28 และท่านพูดกับเขาทั้งหลายว่า “จงตามข้าพเจ้ามาเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมอบศัตรูของท่านทั้งหลาย คือคนโมอับไว้ในมือของพวกท่านแล้ว” และพวกเขาก็ได้ลงไปกับท่าน และยึดท่าข้ามแห่งแม่น้ำจอร์แดนทางด้านฝั่งคนโมอับ และไม่ยอมให้ใครข้ามไปได้สักคนเดียว

3:28 And he said unto them, Follow after me: for the LORD hath delivered your enemies the Moabites into your hand. And they went down after him, and took the fords of Jordan toward Moab, and suffered not a man to pass over.

3:29 และในครั้งนั้นเขาทั้งหลายได้ประหารคนโมอับเสียประมาณหนึ่งหมื่นคน ล้วนแต่เป็นคนแข็งแรงและเป็นชายฉกรรจ์ทั้งสิ้น และไม่มีใครหนีไปได้สักคนเดียว

3:29 And they slew of Moab at that time about ten thousand men, all lusty, and all men of valour; and there escaped not a man.

3:30 ดังนั้น คนโมอับจึงพ่ายแพ้อยู่ใต้มือของคนอิสราเอลในวันนั้น และแผ่นดินนั้นก็ได้หยุดพักสงบอยู่แปดสิบปี

3:30 So Moab was subdued that day under the hand of Israel. And the land had rest fourscore years.

ผู้วินิจฉัยชัมการ์ได้ช่วยคนอิสราเอลให้รอดพ้นจากคนฟีลิสเตีย
3:31 และภายหลังท่าน มีชัมการ์บุตรชายของอานาท ผู้ซึ่งใช้ประตักวัวฆ่าคนฟีลิสเตียเสียหกร้อยคน และท่านได้ช่วยอิสราเอลให้พ้นด้วยเหมือนกัน

Judge Shamgar Delivers Israel from the Philistines
3:31 And after him was Shamgar the son of Anath, which slew of the Philistines six hundred men with an ox goad: and he also delivered Israel.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope