กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ผู้วินิจฉัย 8 / Judges 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

กิเดโอนไล่ตาม จับและประหารกษัตริย์ทั้งสองของคนมีเดียน
8:1 และคนเอฟราอิมได้พูดกับท่านว่า “ทำไมท่านจึงกระทำแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างนี้ คือเมื่อท่านยกไปสู้รบกับคนมีเดียนนั้น ท่านก็ไม่ได้เชิญพวกข้าพเจ้าไปด้วย” และเขาทั้งหลายก็ต่อว่าท่านอย่างรุนแรง

Gideon Pursues, Captures and Kills Midian's Kings
8:1 And the men of Ephraim said unto him, Why hast thou served us thus, that thou calledst us not, when thou wentest to fight with the Midianites? And they did chide with him sharply.

8:2 และท่านได้พูดกับเขาทั้งหลายว่า “สิ่งที่ข้าพเจ้าทำมาแล้วจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านทั้งหลายทำแล้วได้หรือ ผลองุ่นที่คนเอฟราอิมเก็บเล็มก็ยังดีกว่าผลองุ่นที่อาบีเยเซอร์เก็บเกี่ยวมิใช่หรือ

8:2 And he said unto them, What have I done now in comparison of you? Is not the gleaning of the grapes of Ephraim better than the vintage of Abiezer?

8:3 พระเจ้าทรงมอบโอเรบและเศเอบ พวกเจ้านายของคนมีเดียน ไว้ในมือของท่านทั้งหลาย และข้าพเจ้าสามารถกระทำอะไรที่จะเทียบเท่ากับพวกท่านได้เล่า” แล้วเมื่อท่านพูดอย่างนี้ ความโกรธของเขาทั้งหลายต่อท่านก็หายไป

8:3 God hath delivered into your hands the princes of Midian, Oreb and Zeeb: and what was I able to do in comparison of you? Then their anger was abated toward him, when he had said that.

8:4 และกิเดโอนมาถึงแม่น้ำจอร์แดนและข้ามไป ตัวท่านและพลโยธาสามร้อยคนที่อยู่ด้วยกันกับท่าน ถึงจะอ่อนเปลี้ยแต่ก็ยังไล่ติดตามพวกเขาไป

8:4 And Gideon came to Jordan, and passed over, he, and the three hundred men that were with him, faint, yet pursuing them.

8:5 และท่านได้พูดกับชาวเมืองสุคคทว่า “ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลาย ขอขนมปังให้พลโยธาที่ติดตามข้าพเจ้ามาบ้าง เพราะพวกเขาอ่อนเปลี้ย และข้าพเจ้ากำลังไล่ติดตามเศบาห์และศัลมุนนา บรรดากษัตริย์แห่งมีเดียน”

8:5 And he said unto the men of Succoth, Give, I pray you, loaves of bread unto the people that follow me; for they be faint, and I am pursuing after Zebah and Zalmunna, kings of Midian.

8:6 และพวกเจ้านายของเมืองสุคคทกล่าวว่า “มือของเศบาห์และของศัลมุนนาอยู่ในมือของเจ้าแล้วหรือ ที่เราทั้งหลายจะเอาขนมปังมาให้กองทัพของเจ้า”

8:6 And the princes of Succoth said, Are the hands of Zebah and Zalmunna now in thine hand, that we should give bread unto thine army?

8:7 และกิเดโอนกล่าวว่า “ฉะนั้นเมื่อพระเยโฮวาห์ทรงมอบเศบาห์และศัลมุนนาไว้ในมือของข้าพเจ้าแล้ว ดังนั้นข้าพเจ้าจะฉีกเนื้อของเจ้าทั้งหลายด้วยหนามใหญ่แห่งถิ่นทุรกันดารและด้วยหนามย่อย”

8:7 And Gideon said, Therefore when the LORD hath delivered Zebah and Zalmunna into mine hand, then I will tear your flesh with the thorns of the wilderness and with briers.

8:8 และท่านก็ออกจากที่นั่นขึ้นไปยังเมืองเปนูเอล และพูดกับพวกเขาในทำนองเดียวกัน และชาวเมืองเปนูเอลก็ตอบท่านอย่างเดียวกันกับที่ชาวเมืองสุคคทตอบท่านนั้น

8:8 And he went up thence to Penuel, and spake unto them likewise: and the men of Penuel answered him as the men of Succoth had answered him.

8:9 และท่านพูดกับชาวเมืองเปนูเอลด้วยว่า “เมื่อข้าพเจ้ากลับมาด้วยสันติภาพ ข้าพเจ้าจะพังหอคอยนี้ลงเสีย”

8:9 And he spake also unto the men of Penuel, saying, When I come again in peace, I will break down this tower.

8:10 เวลานี้เศบาห์และศัลมุนนาอยู่ที่คารโคร และกองทัพของพวกท่านก็อยู่ด้วยกันกับพวกท่าน มีทหารประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันคน คือทุกคนที่เหลืออยู่จากบรรดากองทัพของชาวตะวันออก ด้วยว่าทหารที่ถือดาบล้มตายนั้นมีหนึ่งแสนสองหมื่นคน

8:10 Now Zebah and Zalmunna were in Karkor, and their hosts with them, about fifteen thousand men, all that were left of all the hosts of the children of the east: for there fell an hundred and twenty thousand men that drew sword.

8:11 และกิเดโอนขึ้นไปตามทางเดินของบรรดาคนที่อาศัยอยู่ในเต็นท์ ทางทิศตะวันออกของเมืองโนบาห์และเมืองโยกเบฮาห์ และโจมตีกองทัพนั้น เพราะกองทัพคิดว่าพ้นภัยแล้ว

8:11 And Gideon went up by the way of them that dwelt in tents on the east of Nobah and Jogbehah, and smote the host: for the host was secure.

8:12 และเมื่อเศบาห์และศัลมุนนาหนีไป กิเดโอนก็ไล่ติดตามพวกท่านไป และจับเศบาห์กับศัลมุนนา กษัตริย์ทั้งสองของคนมีเดียน และกองทัพทั้งหมดก็พ่ายแพ้ไป

8:12 And when Zebah and Zalmunna fled, he pursued after them, and took the two kings of Midian, Zebah and Zalmunna, and discomfited all the host.

8:13 และกิเดโอนบุตรชายของโยอาชก็กลับจากการสู้รบก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น

8:13 And Gideon the son of Joash returned from battle before the sun was up,

8:14 และได้จับชายหนุ่มชาวเมืองสุคคทคนหนึ่ง และซักถามเขา และชายคนนี้ก็อธิบายเรื่องบรรดาเจ้านายแห่งเมืองสุคคทและพวกผู้อาวุโสของเมืองนั้นให้ท่านฟัง รวมเจ็ดสิบเจ็ดคนด้วยกัน

8:14 And caught a young man of the men of Succoth, and enquired of him: and he described unto him the princes of Succoth, and the elders thereof, even threescore and seventeen men.

8:15 และท่านมาถึงชาวเมืองสุคคท และกล่าวว่า “จงมาดูเศบาห์และศัลมุนนา ซึ่งเจ้าทั้งหลายดูหมิ่นข้าพเจ้าว่า ‘มือของเศบาห์และของศัลมุนนาอยู่ในมือของเจ้าแล้วหรือ ที่เราทั้งหลายจะเอาขนมปังมาให้ทหารที่เหน็ดเหนื่อยของเจ้า’”

8:15 And he came unto the men of Succoth, and said, Behold Zebah and Zalmunna, with whom ye did upbraid me, saying, Are the hands of Zebah and Zalmunna now in thine hand, that we should give bread unto thy men that are weary?

8:16 และท่านก็จับพวกผู้อาวุโสแห่งนครนั้น และเอาหนามใหญ่แห่งถิ่นทุรกันดารและหนามย่อย และท่านได้สั่งสอนชาวเมืองสุคคทด้วยหนามเหล่านั้น

8:16 And he took the elders of the city, and thorns of the wilderness and briers, and with them he taught the men of Succoth.

8:17 และท่านก็พังหอคอยแห่งเมืองเปนูเอลลง และประหารชีวิตชาวเมืองเสีย

8:17 And he beat down the tower of Penuel, and slew the men of the city.

8:18 แล้วท่านได้พูดกับเศบาห์และศัลมุนนาว่า “คนทั้งหลายที่พวกท่านฆ่าเสียที่ทาโบร์เป็นคนแบบไหน” และพวกเขาตอบว่า “ท่านเป็นอย่างไรเขาทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้น แต่ละคนเป็นเหมือนราชบุตรของกษัตริย์องค์หนึ่ง”

8:18 Then said he unto Zebah and Zalmunna, What manner of men were they whom ye slew at Tabor? And they answered, As thou art, so were they; each one resembled the children of a king.

8:19 และท่านจึงกล่าวว่า “คนเหล่านั้นเป็นพี่น้องของข้าพเจ้า คือเป็นพวกบุตรชายมารดาของข้าพเจ้า พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ถ้าพวกท่านไว้ชีวิตเขาทั้งหลาย ข้าพเจ้าก็จะไม่ประหารชีวิตพวกท่านฉันนั้น”

8:19 And he said, They were my brethren, even the sons of my mother: as the LORD liveth, if ye had saved them alive, I would not slay you.

8:20 และท่านพูดกับเยเธอร์บุตรหัวปีของท่านว่า “จงลุกขึ้นและประหารเขาทั้งสองเสีย” แต่คนหนุ่มนั้นไม่ยอมชักดาบของตนออก ด้วยว่าเขากลัว เพราะเขายังเป็นคนหนุ่มอยู่

8:20 And he said unto Jether his firstborn, Up, and slay them. But the youth drew not his sword: for he feared, because he was yet a youth.

8:21 ดังนั้น เศบาห์กับศัลมุนนาพูดว่า “ท่านจงลุกขึ้นและฟันพวกข้าพเจ้าเองเถิด ด้วยว่าชายใดเป็นอย่างไร กำลังของเขาก็เป็นอย่างนั้น” และกิเดโอนก็ลุกขึ้น และประหารเศบาห์และศัลมุนนาเสีย และเก็บบรรดาเครื่องประดับที่คออูฐของพวกเขาไว้

8:21 Then Zebah and Zalmunna said, Rise thou, and fall upon us: for as the man is, so is his strength. And Gideon arose, and slew Zebah and Zalmunna, and took away the ornaments that were on their camels' necks.

8:22 ดังนั้น คนอิสราเอลก็พูดกับกิเดโอนว่า “ขอท่านจงปกครองเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด ทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่านด้วย เพราะว่าท่านได้ช่วยพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของคนมีเดียน”

8:22 Then the men of Israel said unto Gideon, Rule thou over us, both thou, and thy son, and thy son's son also: for thou hast delivered us from the hand of Midian.

8:23 และกิเดโอนพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ปกครองเหนือท่านทั้งหลาย ทั้งบุตรชายของข้าพเจ้าจะไม่ปกครองเหนือพวกท่าน พระเยโฮวาห์จะทรงปกครองเหนือท่านทั้งหลาย”

8:23 And Gideon said unto them, I will not rule over you, neither shall my son rule over you: the LORD shall rule over you.

8:24 และกิเดโอนพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ข้าพเจ้าจะขอสิ่งหนึ่งจากพวกท่าน คือขอท่านทั้งหลายมอบตุ้มหูซึ่งอยู่ในของที่ริบมาของท่านนั้นให้แก่ข้าพเจ้า” (ด้วยว่าคนเหล่านั้นมีตุ้มหูทองคำเพราะพวกเขาเป็นคนอิชมาเอล)

8:24 And Gideon said unto them, I would desire a request of you, that ye would give me every man the earrings of his prey. (For they had golden earrings, because they were Ishmaelites.)

8:25 และเขาทั้งหลายตอบว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายเต็มใจจะให้ของเหล่านั้น” และพวกเขาก็ปูผ้าลง และทุกคนวางตุ้มหูของเขาซึ่งอยู่ในของที่ริบมานั้นไว้ที่นั่น

8:25 And they answered, We will willingly give them. And they spread a garment, and did cast therein every man the earrings of his prey.

8:26 และน้ำหนักของตุ้มหูทองคำซึ่งท่านขอได้นั้นคือหนึ่งพันเจ็ดร้อยเชเขลทองคำ นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับ จี้และฉลององค์สีม่วงซึ่งกษัตริย์ของคนมีเดียนทรง และนอกจากนี้ยังมีเครื่องผูกคออูฐของพวกเขา

8:26 And the weight of the golden earrings that he requested was a thousand and seven hundred shekels of gold; beside ornaments, and collars, and purple raiment that was on the kings of Midian, and beside the chains that were about their camels' necks.

8:27 และกิเดโอนได้เอาทองคำนี้ทำเป็นรูปเอโฟด และตั้งไว้ที่นครของท่าน คือในโอฟราห์ และบรรดาคนอิสราเอลก็เล่นชู้กับรูปนี้ ซึ่งกลายเป็นกับดักต่อกิเดโอนและต่อวงศ์วานของท่าน

8:27 And Gideon made an ephod thereof, and put it in his city, even in Ophrah: and all Israel went thither a whoring after it: which thing became a snare unto Gideon, and to his house.

8:28 ดังนี้แหละคนมีเดียนก็พ่ายแพ้ต่อหน้าชนชาติอิสราเอล ดังนั้นเขาทั้งหลายไม่สามารถยกศีรษะของตนขึ้นอีกได้เลย และแผ่นดินก็พักสงบอยู่ในวันเวลาของกิเดโอนถึงสี่สิบปี

8:28 Thus was Midian subdued before the children of Israel, so that they lifted up their heads no more. And the country was in quietness forty years in the days of Gideon.

8:29 และเยรุบบาอัลบุตรชายของโยอาชก็ไปอาศัยอยู่ในบ้านของตน

8:29 And Jerubbaal the son of Joash went and dwelt in his own house.

8:30 และกิเดโอนมีบุตรชายเกิดจากบั้นเอวของท่านเจ็ดสิบคน เพราะว่าท่านมีภรรยาหลายคน

8:30 And Gideon had threescore and ten sons of his body begotten: for he had many wives.

8:31 และภรรยาน้อยของท่านที่อยู่ ณ เมืองเชเคม นางได้คลอดบุตรชายให้ท่านคนหนึ่งด้วย ท่านตั้งชื่อบุตรนั้นว่าอาบีเมเลค

8:31 And his concubine that was in Shechem, she also bare him a son, whose name he called Abimelech.

8:32 และกิเดโอนบุตรชายของโยอาชมีอายุชราลงมากก็สิ้นชีวิต และถูกฝังไว้ที่เมืองโอฟราห์ของคนอาบีเยเซอร์ ในอุโมงค์ฝังศพของโยอาชบิดาของท่าน

8:32 And Gideon the son of Joash died in a good old age, and was buried in the sepulchre of Joash his father, in Ophrah of the Abiezrites.

คนอิสราเอลหันกลับไปไหว้รูปเคารพ
8:33 และต่อมา ทันทีที่กิเดโอนสิ้นชีวิตแล้ว ชนชาติอิสราเอลก็หันกลับอีก และไปเล่นชู้กับเหล่าพระบาอัล และถือเอาบาอัลเบรีทเป็นพระของเขาทั้งหลาย

Israel Continues Idolatry
8:33 And it came to pass, as soon as Gideon was dead, that the children of Israel turned again, and went a whoring after Baalim, and made Baalberith their god.

8:34 และชนชาติอิสราเอลมิได้ระลึกถึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลาย ผู้ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากมือของบรรดาศัตรูของเขาทั้งหลายซึ่งอยู่รอบด้าน

8:34 And the children of Israel remembered not the LORD their God, who had delivered them out of the hands of all their enemies on every side:

8:35 ทั้งเขาทั้งหลายมิได้แสดงความเมตตาแก่ครอบครัวของเยรุบบาอัล ซึ่งคือกิเดโอน ตามความดีทั้งสิ้นซึ่งท่านได้แสดงแก่คนอิสราเอล

8:35 Neither shewed they kindness to the house of Jerubbaal, namely, Gideon, according to all the goodness which he had shewed unto Israel.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope