กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ผู้วินิจฉัย 5 / Judges 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

บทเพลงของเดโบราห์กับบาราค
5:1 ดังนั้น เดโบราห์กับบาราคบุตรชายของอาบีโนอัมจึงร้องเพลงในวันนั้นว่า

Song of Deborah and Barak
5:1 Then sang Deborah and Barak the son of Abinoam on that day, saying,

5:2 “ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ทรงแก้แค้นให้คนอิสราเอล เมื่อประชากรถวายตัวด้วยความสมัครใจ

5:2 Praise ye the LORD for the avenging of Israel, when the people willingly offered themselves.

5:3 โอ บรรดาผู้เป็นกษัตริย์ ขอทรงสดับฟัง โอ ผู้เป็นเจ้านายทั้งหลาย ขอจงเงี่ยหูฟัง ข้าพเจ้า คือข้าพเจ้าเองจะร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล

5:3 Hear, O ye kings; give ear, O ye princes; I, even I, will sing unto the LORD; I will sing praise to the LORD God of Israel.

5:4 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เมื่อพระองค์เสด็จออกจากเสอีร์ เมื่อพระองค์เสด็จออกจากท้องทุ่งแห่งเอโดม แผ่นดินโลกก็สั่นสะท้านหวั่นไหว และท้องฟ้าก็หยาดหยดลงมา เมฆทั้งหลายก็ปล่อยฝนลงมาด้วย

5:4 LORD, when thou wentest out of Seir, when thou marchedst out of the field of Edom, the earth trembled, and the heavens dropped, the clouds also dropped water.

5:5 บรรดาภูเขาก็ละลายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ แม้กระทั่งภูเขาซีนายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล

5:5 The mountains melted from before the LORD, even that Sinai from before the LORD God of Israel.

5:6 ในวันเวลาของชัมการ์บุตรชายของอานาท ในวันเวลาของยาเอล ทางหลวงก็ว่างเปล่า และผู้สัญจรทั้งหลายก็เดินตามทางซอกซอย

5:6 In the days of Shamgar the son of Anath, in the days of Jael, the highways were unoccupied, and the travellers walked through byways.

5:7 บรรดาชาวไร่ชาวนาก็หยุดยั้ง เขาทั้งหลายหยุดยั้งในอิสราเอล จนกระทั่งข้าพเจ้าเดโบราห์ได้ขึ้นมา ข้าพเจ้าได้ขึ้นมาเป็นดั่งมารดาในอิสราเอล

5:7 The inhabitants of the villages ceased, they ceased in Israel, until that I Deborah arose, that I arose a mother in Israel.

5:8 เขาทั้งหลายเลือกบูชาพระใหม่ ๆ ดังนั้นสงครามก็ประชิดเข้ามาถึงประตูเมือง เห็นมีโล่หรือหอกสักอันหนึ่งอยู่ท่ามกลางคนอิสราเอลสี่หมื่นคนหรือ

5:8 They chose new gods; then was war in the gates: was there a shield or spear seen among forty thousand in Israel?

5:9 จิตใจของข้าพเจ้าก็ชื่นชมในบรรดาเจ้าเมืองของอิสราเอล ผู้อาสาตัวเองท่ามกลางประชากรด้วยความสมัครใจ ท่านทั้งหลายจงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์

5:9 My heart is toward the governors of Israel, that offered themselves willingly among the people. Bless ye the LORD.

5:10 บรรดาท่านผู้ที่ขี่ลาสีขาว จงบอกกล่าวให้ทราบเถิด ท่านทั้งหลายผู้ที่นั่งพิพากษาและที่สัญจรไปตามทาง

5:10 Speak, ye that ride on white asses, ye that sit in judgment, and walk by the way.

5:11 บรรดาคนที่รอดพ้นจากเสียงของพวกพลธนู ณ สถานที่ที่ตักน้ำ ที่นั่นเขาทั้งหลายจะกล่าวถึงกิจการอันชอบธรรมของพระเยโฮวาห์ คือกิจการอันชอบธรรมต่อชาวไร่ชาวนาของพระองค์ในอิสราเอล แล้วประชากรของพระเยโฮวาห์ก็จะลงไปที่ประตูเมือง

5:11 They that are delivered from the noise of archers in the places of drawing water, there shall they rehearse the righteous acts of the LORD, even the righteous acts toward the inhabitants of his villages in Israel: then shall the people of the LORD go down to the gates.

5:12 ตื่นเถิด ตื่นเถิด เดโบราห์เอ๋ย ตื่นเถิด ตื่นมาร้องเพลง ลุกขึ้นเถิด บาราค ท่านผู้เป็นบุตรชายของอาบีโนอัมเอ๋ย และนำพวกที่ถูกจับไปเป็นเชลยของท่าน

5:12 Awake, awake, Deborah: awake, awake, utter a song: arise, Barak, and lead thy captivity captive, thou son of Abinoam.

5:13 ดังนั้น พระองค์ทรงกระทำให้ผู้ที่เหลืออยู่ปกครองเหนือพวกขุนนางที่อยู่ท่ามกลางประชากร พระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าปกครองเหนือบรรดาผู้มีกำลัง

5:13 Then he made him that remaineth have dominion over the nobles among the people: the LORD made me have dominion over the mighty.

5:14 มีพวกหนึ่งออกมาจากเอฟราอิม ซึ่งเป็นรากของคนเหล่านั้น ที่สู้รบกับอามาเลข เบนยามินเอ๋ย พวกเขาเดินตามท่านไปท่ามกลางประชากรของท่าน เจ้าเมืองทั้งหลายออกมาจากมาคีร์ และบรรดาผู้ที่ถือปากกาบันทึกรายงานออกมาจากเศบูลุน

5:14 Out of Ephraim was there a root of them against Amalek; after thee, Benjamin, among thy people; out of Machir came down governors, and out of Zebulun they that handle the pen of the writer.

5:15 และเจ้านายทั้งหลายของอิสสาคาร์อยู่กับเดโบราห์ คืออิสสาคาร์กับบาราคด้วย ท่านได้ถูกส่งไปให้เดินทางในหุบเขา นอกนั้นการแบ่งส่วนของรูเบนต้องคิดใคร่ครวญอย่างหนัก

5:15 And the princes of Issachar were with Deborah; even Issachar, and also Barak: he was sent on foot into the valley. For the divisions of Reuben there were great thoughts of heart.

5:16 เหตุไฉนท่านจึงอาศัยอยู่ท่ามกลางคอกแกะเพื่อจะฟังเสียงร้องของฝูงแกะ เนื่องด้วยการแบ่งส่วนของรูเบนมีการพิจารณาในจิตใจอย่างหนัก

5:16 Why abodest thou among the sheepfolds, to hear the bleatings of the flocks? For the divisions of Reuben there were great searchings of heart.

5:17 กิเลอาดอาศัยอยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น และเหตุไฉนดานจึงรั้งรออยู่กับบรรดาเรือกำปั่น อาเชอร์อยู่ต่อไปที่ฝั่งทะเล และอาศัยอยู่ตามท่าจอดเรือของเขา

5:17 Gilead abode beyond Jordan: and why did Dan remain in ships? Asher continued on the sea shore, and abode in his breaches.

5:18 เศบูลุนกับนัฟทาลีเป็นผู้ที่เสี่ยงชีวิตของตนเข้าสู่ความตาย ณ สถานที่สูงในสนามรบ

5:18 Zebulun and Naphtali were a people that jeoparded their lives unto the death in the high places of the field.

5:19 บรรดากษัตริย์มาถึงและสู้รบกัน จากนั้นบรรดากษัตริย์แห่งคานาอันได้สู้รบที่ทาอานาคริมฝั่งน้ำแห่งเมกิดโด พระองค์นั้นหาได้ริบเอาเงินเป็นผลกำไรไม่

5:19 The kings came and fought, then fought the kings of Canaan in Taanach by the waters of Megiddo; they took no gain of money.

5:20 บรรดาสิ่งเหล่านั้นได้สู้รบจากฟ้าสวรรค์ ดวงดาวทั้งหลายซึ่งอยู่ในวงโคจรของตนได้สู้รบกับสิเสรา

5:20 They fought from heaven; the stars in their courses fought against Sisera.

5:21 แม่น้ำคีโชนพัดกวาดเขาทั้งหลายไปเสีย แม่น้ำโบราณนั้น คือแม่น้ำคีโชน โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย เจ้าได้เหยียบย่ำความแข็งแกร่งลงเสียแล้ว

5:21 The river of Kishon swept them away, that ancient river, the river Kishon. O my soul, thou hast trodden down strength.

5:22 แล้วบรรดากีบม้าก็แตกร้าวด้วยการห้อไป คือการห้อไปของบรรดาม้าที่มีกำลังมหาศาล

5:22 Then were the horsehoofs broken by the means of the pransings, the pransings of their mighty ones.

5:23 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวว่า ‘เจ้าทั้งหลายจงสาปแช่งเมโรสเถิด พวกเจ้าจงสาปแช่งชาวเมืองให้ย่อยยับไป เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้ออกมาช่วยพระเยโฮวาห์ คือช่วยพระเยโฮวาห์สู้กับบรรดาผู้ที่มีกำลังมาก’

5:23 Curse ye Meroz, said the angel of the LORD, curse ye bitterly the inhabitants thereof; because they came not to the help of the LORD, to the help of the LORD against the mighty.

5:24 ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนต์จะเป็นที่ได้รับการอวยพรมากกว่าหญิงทั้งปวง นางจะเป็นที่ได้รับการอวยพรมากกว่าหญิงทั้งปวงที่อยู่ในเต็นท์

5:24 Blessed above women shall Jael the wife of Heber the Kenite be, blessed shall she be above women in the tent.

5:25 ท่านขอน้ำ และนางก็ให้น้ำนมแก่ท่าน นางเอาเนยข้นใส่ชามอันเลิศหรูมายื่นให้

5:25 He asked water, and she gave him milk; she brought forth butter in a lordly dish.

5:26 นางเอื้อมมือของตนหยิบหลักหมุด และมือขวาของนางหยิบค้อนของคนงาน และนางตอกสิเสราด้วยค้อนนั้น นางทุบศีรษะของท่าน เมื่อนางแทงทะลุขมับของท่าน

5:26 She put her hand to the nail, and her right hand to the workmen's hammer; and with the hammer she smote Sisera, she smote off his head, when she had pierced and stricken through his temples.

5:27 ท่านทรุดลงที่เท้าของนาง ท่านล้มลง ท่านนอนลง ท่านทรุดลงที่เท้าของนาง ท่านล้มลง ท่านทรุดลงที่ไหน ท่านล้มลงตายที่นั่น

5:27 At her feet he bowed, he fell, he lay down: at her feet he bowed, he fell: where he bowed, there he fell down dead.

5:28 มารดาของสิเสรามองออกไปตามช่องหน้าต่าง และตามช่องบานเกล็ดได้ส่งเสียงร้องว่า ‘ทำไมรถม้าศึกของเขาจึงมาช้าเหลือเกิน ทำไมล้อรถม้าศึกของเขาจึงเนิ่นช้าอยู่’

5:28 The mother of Sisera looked out at a window, and cried through the lattice, Why is his chariot so long in coming? why tarry the wheels of his chariots?

5:29 บรรดาสตรีผู้ฉลาดของนางได้ตอบนาง ใช่แล้ว นางกลับตอบตัวเองว่า

5:29 Her wise ladies answered her, yea, she returned answer to herself,

5:30 ‘เขาทั้งหลายไปด้วยความรวดเร็วมิใช่หรือ พวกเขาแบ่งของที่ริบมามิใช่หรือ หญิงคนหนึ่งหรือสองคนสำหรับชายแต่ละคน ของหลากสีที่ริบมาเป็นของสิเสรา ของหลากสีที่ปักลวดลาย ของหลากสีที่ปักลวดลายสองด้านสำหรับพันคอของเขาทั้งหลายที่ได้ของที่ริบนั้น’

5:30 Have they not sped? have they not divided the prey; to every man a damsel or two; to Sisera a prey of divers colours, a prey of divers colours of needlework, of divers colours of needlework on both sides, meet for the necks of them that take the spoil?

5:31 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอให้บรรดาศัตรูของพระองค์พินาศสิ้นอย่างนี้ แต่ขอให้ผู้ที่รักพระองค์เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์เมื่อส่องแสงออกไปด้วยอานุภาพ” และแผ่นดินจึงได้หยุดพักสงบอยู่สี่สิบปี

5:31 So let all thine enemies perish, O LORD: but let them that love him be as the sun when he goeth forth in his might. And the land had rest forty years.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope