กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ผู้วินิจฉัย 10 / Judges 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

โทลากับยาอีร์เป็นผู้วินิจฉัยคนอิสราเอล
10:1 และหลังจากอาบีเมเลค มีคนขึ้นมาช่วยปกป้องอิสราเอลคือโทลาบุตรชายของปูวาห์ ผู้เป็นบุตรชายของโดโด คนอิสสาคาร์ และท่านอาศัยอยู่ที่เมืองชามีร์ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม

Tola and Jair Judge Israel
10:1 And after Abimelech there arose to defend Israel Tola the son of Puah, the son of Dodo, a man of Issachar; and he dwelt in Shamir in mount Ephraim.

10:2 และท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่ยี่สิบสามปี และได้สิ้นชีวิต และถูกฝังไว้ที่เมืองชามีร์

10:2 And he judged Israel twenty and three years, and died, and was buried in Shamir.

10:3 และหลังจากโทลา ยาอีร์คนกิเลอาดได้ขึ้นมาและวินิจฉัยอิสราเอลอยู่ยี่สิบสองปี

10:3 And after him arose Jair, a Gileadite, and judged Israel twenty and two years.

10:4 และท่านมีบุตรชายสามสิบคนที่ขี่ลูกลาสามสิบตัว และเขาทั้งหลายมีนครอยู่สามสิบนคร ซึ่งเรียกว่าฮาโวทยาอีร์จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งอยู่ในแผ่นดินแห่งกิเลอาด

10:4 And he had thirty sons that rode on thirty ass colts, and they had thirty cities, which are called Havothjair unto this day, which are in the land of Gilead.

10:5 และยาอีร์ก็สิ้นชีวิตและถูกฝังไว้ที่เมืองคาโมน

10:5 And Jair died, and was buried in Camon.

การไหว้รูปเคารพได้นำพระพิโรธของพระเจ้ามาสู่พวกเขา
10:6 และชนชาติอิสราเอลก็กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก และไปปรนนิบัติเหล่าพระบาอัล พระอัชทาโรท บรรดาพระแห่งคนซีเรีย บรรดาพระแห่งคนไซดอน บรรดาพระแห่งคนโมอับ บรรดาพระแห่งคนอัมโมน และบรรดาพระแห่งคนฟีลิสเตีย และได้ละทิ้งพระเยโฮวาห์เสีย และไม่ได้ปรนนิบัติพระองค์

Idolatry Brings God's Wrath
10:6 And the children of Israel did evil again in the sight of the LORD, and served Baalim, and Ashtaroth, and the gods of Syria, and the gods of Zidon, and the gods of Moab, and the gods of the children of Ammon, and the gods of the Philistines, and forsook the LORD, and served not him.

10:7 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล และพระองค์ทรงขายเขาทั้งหลายไว้ในมือของคนฟีลิสเตียและในมือของคนอัมโมน

10:7 And the anger of the LORD was hot against Israel, and he sold them into the hands of the Philistines, and into the hands of the children of Ammon.

10:8 และในปีนั้นเขาทั้งหลายได้บีบบังคับและข่มเหงชนชาติอิสราเอล คือชนชาติอิสราเอลทั้งปวงที่อยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นในแผ่นดินของคนอาโมไรต์ ซึ่งอยู่ในกิเลอาดเป็นเวลาสิบแปดปี

10:8 And that year they vexed and oppressed the children of Israel: eighteen years, all the children of Israel that were on the other side Jordan in the land of the Amorites, which is in Gilead.

10:9 ยิ่งกว่านั้นคนอัมโมนได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปต่อสู้กับคนยูดาห์และต่อสู้กับคนเบนยามิน และต่อสู้กับวงศ์วานแห่งเอฟราอิมด้วย ดังนั้นอิสราเอลจึงเป็นทุกข์แสนสาหัส

10:9 Moreover the children of Ammon passed over Jordan to fight also against Judah, and against Benjamin, and against the house of Ephraim; so that Israel was sore distressed.

10:10 และชนชาติอิสราเอลร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์ เพราะว่าพวกข้าพระองค์ได้ทอดทิ้งพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายเสีย ทั้งได้ปรนนิบัติเหล่าพระบาอัลด้วย”

10:10 And the children of Israel cried unto the LORD, saying, We have sinned against thee, both because we have forsaken our God, and also served Baalim.

10:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับชนชาติอิสราเอลว่า “เรามิได้ช่วยเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากชาวอียิปต์ จากคนอาโมไรต์ จากคนอัมโมน และจากคนฟีลิสเตียหรือ

10:11 And the LORD said unto the children of Israel, Did not I deliver you from the Egyptians, and from the Amorites, from the children of Ammon, and from the Philistines?

10:12 ทั้งคนไซดอน คนอามาเลข และชาวมาโอนได้ข่มเหงเจ้าทั้งหลาย และพวกเจ้าได้ร้องทูลต่อเรา และเราได้ช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากมือของเขาทั้งหลาย

10:12 The Zidonians also, and the Amalekites, and the Maonites, did oppress you; and ye cried to me, and I delivered you out of their hand.

10:13 ถึงอย่างนั้นเจ้าทั้งหลายยังได้ละทิ้งเรา และปรนนิบัติพระอื่น ๆ ดังนั้นเราจึงจะไม่ช่วยพวกเจ้าให้พ้นอีกต่อไป

10:13 Yet ye have forsaken me, and served other gods: wherefore I will deliver you no more.

10:14 จงไปและร้องทูลต่อบรรดาพระซึ่งเจ้าทั้งหลายได้เลือกสรรไว้ ให้พระเหล่านั้นช่วยพวกเจ้าให้พ้นในเวลาแห่งความทุกข์ลำบากของเจ้าทั้งหลาย”

10:14 Go and cry unto the gods which ye have chosen; let them deliver you in the time of your tribulation.

10:15 และชนชาติอิสราเอลกราบทูลพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปแล้ว ขอพระองค์ทรงกระทำต่อพวกข้าพระองค์ตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบ ข้าพระองค์ทั้งหลายขอวิงวอนพระองค์เพียงว่า ขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้พ้นในวันนี้ด้วยเถิด”

10:15 And the children of Israel said unto the LORD, We have sinned: do thou unto us whatsoever seemeth good unto thee; deliver us only, we pray thee, this day.

10:16 และเขาทั้งหลายได้กำจัดบรรดาพระของคนต่างชาติจากท่ามกลางพวกเขา และปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงรู้สึกเสียพระทัยเพราะเหตุความทุกข์เข็ญของอิสราเอล

10:16 And they put away the strange gods from among them, and served the LORD: and his soul was grieved for the misery of Israel.

10:17 ดังนั้น คนอัมโมนก็รวบรวมกันและได้ตั้งค่ายในกิเลอาด และชนชาติอิสราเอลก็มารวมกันและตั้งค่ายอยู่ที่มิสเปห์

10:17 Then the children of Ammon were gathered together, and encamped in Gilead. And the children of Israel assembled themselves together, and encamped in Mizpeh.

10:18 และประชาชนกับพวกประมุขของคนกิเลอาดพูดกันและกันว่า “ผู้ใดที่เป็นคนแรกที่จะเข้าต่อสู้กับคนอัมโมน ผู้นั้นจะเป็นหัวหน้าของชาวกิเลอาดทั้งหมด”

10:18 And the people and princes of Gilead said one to another, What man is he that will begin to fight against the children of Ammon? he shall be head over all the inhabitants of Gilead.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope