กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ผู้วินิจฉัย 2 / Judges 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

ชาวแผ่นดินคานาอันที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นบ่วงแร้วดักคนอิสราเอล
2:1 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้ขึ้นไปจากกิลกาลถึงโบคิม และกล่าวว่า “เราเป็นผู้กระทำให้เจ้าทั้งหลายขึ้นไปจากอียิปต์ และได้นำพวกเจ้าเข้ามาในแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลาย และเรากล่าวว่า ‘เราจะไม่หักพันธสัญญาของเราที่มีไว้กับพวกเจ้าเลย

Heathen in the Land Are a Snare to Israel
2:1 And an angel of the LORD came up from Gilgal to Bochim, and said, I made you to go up out of Egypt, and have brought you unto the land which I sware unto your fathers; and I said, I will never break my covenant with you.

2:2 และเจ้าทั้งหลายอย่าทำพันธสัญญากับชาวแผ่นดินนี้ พวกเจ้าต้องพังทำลายแท่นบูชาของเขาทั้งหลายลงเสีย’ แต่เจ้าทั้งหลายไม่ได้เชื่อฟังเสียงของเรา ทำไมพวกเจ้าทำเช่นนี้เล่า

2:2 And ye shall make no league with the inhabitants of this land; ye shall throw down their altars: but ye have not obeyed my voice: why have ye done this?

2:3 เหตุฉะนั้น เราจึงกล่าวด้วยว่า ‘เราจะไม่ขับไล่เขาเหล่านั้นออกไปให้พ้นหน้าเจ้าทั้งหลาย แต่พวกเขาจะเป็นเหมือนเสี้ยนหนามอยู่ที่สีข้างของพวกเจ้า และพระต่าง ๆ ของพวกเขาจะเป็นบ่วงแร้วดักเจ้าทั้งหลาย’”

2:3 Wherefore I also said, I will not drive them out from before you; but they shall be as thorns in your sides, and their gods shall be a snare unto you.

2:4 และต่อมา เมื่อทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวคำเหล่านี้แก่บรรดาชนชาติอิสราเอลแล้ว ประชากรก็ส่งเสียงและร้องไห้

2:4 And it came to pass, when the angel of the LORD spake these words unto all the children of Israel, that the people lifted up their voice, and wept.

2:5 และเขาทั้งหลายเรียกชื่อสถานที่นั้นว่า โบคิม และพวกเขาได้ถวายเครื่องสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์ที่นั่น

2:5 And they called the name of that place Bochim: and they sacrificed there unto the LORD.

2:6 และเมื่อโยชูวาปล่อยประชากรไปแล้ว ชนชาติอิสราเอลทุกคนได้เข้าไปอยู่ในมรดกของตนเพื่อยึดครองแผ่นดินนั้น

2:6 And when Joshua had let the people go, the children of Israel went every man unto his inheritance to possess the land.

2:7 และประชากรทั้งหลายได้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ตลอดวันเวลาของโยชูวา และตลอดวันเวลาของพวกผู้อาวุโสผู้มีอายุยืนนานกว่าโยชูวา ผู้ซึ่งได้เห็นบรรดาพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อคนอิสราเอล

2:7 And the people served the LORD all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the LORD, that he did for Israel.

2:8 และโยชูวาบุตรชายของนูนผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ก็สิ้นชีวิต มีอายุได้หนึ่งร้อยสิบปี

2:8 And Joshua the son of Nun, the servant of the LORD, died, being an hundred and ten years old.

2:9 และเขาทั้งหลายฝังศพของท่านไว้ในอาณาเขตมรดกของท่านที่เมืองทิมนาทเฮเรส ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม ทางทิศเหนือของเนินเขากาอัช

2:9 And they buried him in the border of his inheritance in Timnathheres, in the mount of Ephraim, on the north side of the hill Gaash.

2:10 และคนยุคนั้นทั้งสิ้นก็ถูกรวบรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายด้วย และอีกยุคหนึ่งก็เกิดขึ้นภายหลังพวกเขา ผู้ซึ่งไม่รู้จักพระเยโฮวาห์หรือพระราชกิจซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อคนอิสราเอล

2:10 And also all that generation were gathered unto their fathers: and there arose another generation after them, which knew not the LORD, nor yet the works which he had done for Israel.

2:11 และชนชาติอิสราเอลได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และปรนนิบัติเหล่าพระบาอัล

2:11 And the children of Israel did evil in the sight of the LORD, and served Baalim:

2:12 และเขาทั้งหลายได้ละทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา ผู้ทรงนำเขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ และไปติดตามพระอื่น ๆ ซึ่งเป็นบรรดาพระของชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบพวกเขา และน้อมตัวลงกราบไหว้พระเหล่านั้น และยั่วยุพระเยโฮวาห์ให้พระพิโรธ

2:12 And they forsook the LORD God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods, of the gods of the people that were round about them, and bowed themselves unto them, and provoked the LORD to anger.

2:13 และเขาทั้งหลายได้ละทิ้งพระเยโฮวาห์ ไปปรนนิบัติพระบาอัลและพระอัชทาโรท

2:13 And they forsook the LORD, and served Baal and Ashtaroth.

2:14 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ได้พลุ่งขึ้นต่อคนอิสราเอล และพระองค์ได้ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของพวกปล้นที่ปล้นพวกเขา และพระองค์ทรงขายเขาทั้งหลายไว้ในมือของบรรดาศัตรูของพวกเขาที่อยู่ล้อมรอบ เพื่อเขาทั้งหลายจะไม่สามารถยืนหยัดต่อหน้าบรรดาศัตรูของพวกเขาต่อไปได้

2:14 And the anger of the LORD was hot against Israel, and he delivered them into the hands of spoilers that spoiled them, and he sold them into the hands of their enemies round about, so that they could not any longer stand before their enemies.

2:15 เขาทั้งหลายออกไปรบที่ไหนก็ตาม พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ก็ต่อต้านพวกเขาเพื่อให้พ่ายแพ้ ตามที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว และตามที่พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้กับเขาทั้งหลาย และพวกเขาก็มีความทุกข์ยิ่งนัก

2:15 Whithersoever they went out, the hand of the LORD was against them for evil, as the LORD had said, and as the LORD had sworn unto them: and they were greatly distressed.

พระเจ้าประทานพวกผู้วินิจฉัยเพื่อตักเตือนและช่วยคนอิสราเอลให้รอดพ้น
2:16 อย่างไรก็ตาม พระเยโฮวาห์ทรงทำให้เกิดพวกผู้วินิจฉัย ผู้ซึ่งช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นจากมือของบรรดาผู้ที่ปล้นพวกเขา

God Sends Judges to Rebuke and Deliver
2:16 Nevertheless the LORD raised up judges, which delivered them out of the hand of those that spoiled them.

2:17 และถึงอย่างนั้น เขาทั้งหลายก็ยังไม่ตั้งใจฟังผู้วินิจฉัยทั้งหลายของพวกเขา แต่เขาทั้งหลายไปเล่นชู้กับพระอื่น ๆ และน้อมตัวลงกราบไหว้พระเหล่านั้น อีกไม่นานเขาทั้งหลายได้หันเหออกจากทางซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาได้ดำเนิน ผู้ได้เชื่อฟังพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ แต่พวกเขาไม่ได้กระทำเช่นนั้น

2:17 And yet they would not hearken unto their judges, but they went a whoring after other gods, and bowed themselves unto them: they turned quickly out of the way which their fathers walked in, obeying the commandments of the LORD; but they did not so.

2:18 และพระเยโฮวาห์ทรงทำให้เกิดพวกผู้วินิจฉัยสำหรับเขาทั้งหลายเมื่อไร พระเยโฮวาห์ก็ทรงสถิตอยู่กับผู้วินิจฉัยเมื่อนั้น และทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากมือของบรรดาศัตรูของเขาทั้งหลายตลอดวันเวลาของผู้วินิจฉัยนั้น เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเปลี่ยนพระทัยเรื่องนี้ เพราะเหตุได้ทรงฟังเสียงคร่ำครวญของพวกเขาเนื่องด้วยบรรดาผู้ที่ข่มเหงและบีบบังคับเขาทั้งหลาย

2:18 And when the LORD raised them up judges, then the LORD was with the judge, and delivered them out of the hand of their enemies all the days of the judge: for it repented the LORD because of their groanings by reason of them that oppressed them and vexed them.

2:19 และต่อมา เมื่อผู้วินิจฉัยนั้นสิ้นชีวิตแล้ว เขาทั้งหลายก็หันกลับ และประพฤติตัวชั่วร้ายเสียยิ่งกว่าบรรพบุรุษของพวกเขา โดยไปติดตามพระอื่น ๆ เพื่อปรนนิบัติพระเหล่านั้น และกราบไหว้พระเหล่านั้น เขาทั้งหลายไม่งดเว้นจากการกระทำของพวกเขา หรือหันไปจากทางดื้อดึงของเขาทั้งหลาย

2:19 And it came to pass, when the judge was dead, that they returned, and corrupted themselves more than their fathers, in following other gods to serve them, and to bow down unto them; they ceased not from their own doings, nor from their stubborn way.

ชาวแผ่นดินคานาอันที่ไม่เชื่อพระเจ้าได้ทดสอบความสัตย์ซื่อของคนอิสราเอล
2:20 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ได้พลุ่งขึ้นต่อคนอิสราเอล และพระองค์ตรัสว่า “เพราะประชากรนี้ได้ละเมิดต่อพันธสัญญาของเรา ซึ่งเราได้บัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย และไม่ยอมตั้งใจฟังเสียงของเรา

Heathen Left to Test Faithfulness of Israel
2:20 And the anger of the LORD was hot against Israel; and he said, Because that this people hath transgressed my covenant which I commanded their fathers, and have not hearkened unto my voice;

2:21 ตั้งแต่นี้ต่อไป เราจะไม่ขับไล่ประชาชาติใด ๆ ในบรรดาประชาชาติซึ่งโยชูวาทิ้งไว้เมื่อเขาสิ้นชีวิตนั้น ให้พ้นหน้าของเขาทั้งหลายด้วย

2:21 I also will not henceforth drive out any from before them of the nations which Joshua left when he died:

2:22 โดยประชาชาติเหล่านั้นเราจะได้ทดสอบคนอิสราเอลว่า เขาทั้งหลายจะรักษาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์เพื่อดำเนินตามพระมรรคานั้น ตามที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้รักษาพระมรรคานั้นไว้หรือไม่”

2:22 That through them I may prove Israel, whether they will keep the way of the LORD to walk therein, as their fathers did keep it, or not.

2:23 เหตุฉะนั้น พระเยโฮวาห์ทรงปล่อยประชาชาติเหล่านั้นไว้ ไม่ทรงขับไล่เขาทั้งหลายให้ออกไปเสียโดยเร็ว ทั้งไม่ได้ทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของโยชูวา

2:23 Therefore the LORD left those nations, without driving them out hastily; neither delivered he them into the hand of Joshua.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope