กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ผู้วินิจฉัย 12 / Judges 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

เยฟธาห์ได้ชัยชนะเหนือคนเอฟราอิม
12:1 และคนเอฟราอิมได้มาชุมนุมกัน และได้ไปทางทิศเหนือ และพูดกับเยฟธาห์ว่า “เหตุใดท่านยกข้ามไปสู้รบกับคนอัมโมน และไม่เรียกข้าพเจ้าทั้งหลายไปพร้อมกับท่าน พวกข้าพเจ้าจะจุดไฟเผาบ้านของท่านให้ทับท่านเสีย”

Men of Ephraim Defeated by Jephthah
12:1 And the men of Ephraim gathered themselves together, and went northward, and said unto Jephthah, Wherefore passedst thou over to fight against the children of Ammon, and didst not call us to go with thee? we will burn thine house upon thee with fire.

12:2 และเยฟธาห์พูดกับเขาทั้งหลายว่า “ข้าพเจ้ากับกำลังพลของข้าพเจ้าได้เข้าสู่การรบอันยิ่งใหญ่กับคนอัมโมน และเมื่อข้าพเจ้าเรียกพวกท่าน ท่านทั้งหลายไม่ได้ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของพวกเขา

12:2 And Jephthah said unto them, I and my people were at great strife with the children of Ammon; and when I called you, ye delivered me not out of their hands.

12:3 และเมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าท่านทั้งหลายไม่ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นแล้ว ข้าพเจ้าก็เสี่ยงชีวิตของข้าพเจ้าไว้ในมือของข้าพเจ้าเอง และข้ามไปสู้รบกับคนอัมโมน และพระเยโฮวาห์ทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของข้าพเจ้า ดังนั้นท่านทั้งหลายขึ้นมาหาข้าพเจ้าในวันนี้ เพื่อต่อสู้กับข้าพเจ้าด้วยเหตุอันใด”

12:3 And when I saw that ye delivered me not, I put my life in my hands, and passed over against the children of Ammon, and the LORD delivered them into my hand: wherefore then are ye come up unto me this day, to fight against me?

12:4 แล้วเยฟธาห์จึงรวบรวมบรรดาชาวกิเลอาด และสู้รบกับคนเอฟราอิม และคนกิเลอาดก็ประหารคนเอฟราอิมเสีย เพราะเขาทั้งหลายกล่าวว่า “พวกเจ้าชาวกิเลอาดเป็นพวกเอฟราอิมที่หลบหนีจากท่ามกลางคนเอฟราอิมและจากท่ามกลางคนมนัสเสห์”

12:4 Then Jephthah gathered together all the men of Gilead, and fought with Ephraim: and the men of Gilead smote Ephraim, because they said, Ye Gileadites are fugitives of Ephraim among the Ephraimites, and among the Manassites.

12:5 และชาวกิเลอาดก็เข้ายึดท่าข้ามแม่น้ำจอร์แดนก่อนคนเอฟราอิมมาถึง และต่อมา เมื่อคนเอฟราอิมที่หนีไปได้นั้นบอกว่า “ขอให้ข้าพเจ้าข้ามไป” คนกิเลอาดจึงพูดกับเขาว่า “เจ้าเป็นคนเอฟราอิมหรือ” ถ้าเขาพูดว่า “เปล่า”

12:5 And the Gileadites took the passages of Jordan before the Ephraimites: and it was so, that when those Ephraimites which were escaped said, Let me go over; that the men of Gilead said unto him, Art thou an Ephraimite? If he said, Nay;

12:6 แล้วเขาทั้งหลายจึงกล่าวแก่เขาว่า “บัดนี้จงพูดคำว่า ชิบโบเลท” และเขาพูดว่า “สิบโบเลท” เพราะเขาออกเสียงคำนี้ไม่ชัด ดังนั้นพวกเขาจึงจับเขาและประหารเขาเสียที่ท่าข้ามแม่น้ำจอร์แดน เวลานั้นมีคนเอฟราอิมตายสี่หมื่นสองพันคน

12:6 Then said they unto him, Say now Shibboleth: and he said Sibboleth: for he could not frame to pronounce it right. Then they took him, and slew him at the passages of Jordan: and there fell at that time of the Ephraimites forty and two thousand.

12:7 และเยฟธาห์ได้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่หกปี แล้วเยฟธาห์คนกิเลอาดก็สิ้นชีวิตและถูกฝังไว้ในนครหนึ่งของกิเลอาด

12:7 And Jephthah judged Israel six years. Then died Jephthah the Gileadite, and was buried in one of the cities of Gilead.

ผู้วินิจฉัยอิบซาน เอโลนและอับโดนได้เป็นผู้วินิจฉัยในเวลาต่อมา
12:8 และหลังจากเยฟธาห์ อิบซานแห่งเบธเลเฮมได้วินิจฉัยอิสราเอล

Judges Ibzan, Elon and Abdon Reign Successively
12:8 And after him Ibzan of Bethlehem judged Israel.

12:9 และท่านมีบุตรชายสามสิบคน และบุตรสาวสามสิบคน ผู้ซึ่งท่านให้แต่งงานกับคนในเผ่าเดียวกัน และได้นำบุตรสาวสามสิบคนมาจากเผ่าเดียวกันให้แต่งงานกับพวกบุตรชายของท่าน และท่านได้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่เจ็ดปี

12:9 And he had thirty sons, and thirty daughters, whom he sent abroad, and took in thirty daughters from abroad for his sons. And he judged Israel seven years.

12:10 แล้วอิบซานก็สิ้นชีวิต และถูกฝังไว้ที่เบธเลเฮม

12:10 Then died Ibzan, and was buried at Bethlehem.

12:11 และหลังจากอิบซาน เอโลนคนเศบูลุนวินิจฉัยอิสราเอล และท่านได้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่สิบปี

12:11 And after him Elon, a Zebulonite, judged Israel; and he judged Israel ten years.

12:12 และเอโลนคนเศบูลุนก็สิ้นชีวิต และถูกฝังไว้ที่อัยยาโลนในเขตแดนของคนเศบูลุน

12:12 And Elon the Zebulonite died, and was buried in Aijalon in the country of Zebulun.

12:13 และหลังจากเอโลน อับโดนบุตรชายของฮิลเลลชาวปิราโธนได้วินิจฉัยอิสราเอล

12:13 And after him Abdon the son of Hillel, a Pirathonite, judged Israel.

12:14 และท่านมีบุตรชายสี่สิบคน และหลานชายสามสิบคน ที่ขี่ลาเจ็ดสิบตัว และท่านได้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่แปดปี

12:14 And he had forty sons and thirty nephews, that rode on threescore and ten ass colts: and he judged Israel eight years.

12:15 และอับโดนบุตรชายของฮิลเลลชาวปิราโธนก็สิ้นชีวิต และถูกฝังไว้ที่ปิราโธนในเขตแดนของคนเอฟราอิม ในแดนเทือกเขาของคนอามาเลข

12:15 And Abdon the son of Hillel the Pirathonite died, and was buried in Pirathon in the land of Ephraim, in the mount of the Amalekites.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope