กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 19 / Joshua 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]


19:1 และการจับสลากที่สองออกมาเป็นของสิเมโอน เพื่อเผ่าคนสิเมโอนตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา และมรดกของเขาทั้งหลายอยู่ท่ามกลางมรดกของคนยูดาห์

19:1 And the second lot came forth to Simeon, even for the tribe of the children of Simeon according to their families: and their inheritance was within the inheritance of the children of Judah.

19:2 และในมรดกของเขาทั้งหลาย พวกเขามีเมืองเบเออร์เชบา หรือเชบา และโมลาดาห์

19:2 And they had in their inheritance Beersheba, or Sheba, and Moladah,

19:3 ฮาซารชูอาล บาลาห์ เอเซม

19:3 And Hazarshual, and Balah, and Azem,

19:4 เอลโทลัด เบธูล โฮรมาห์

19:4 And Eltolad, and Bethul, and Hormah,

19:5 ศิกลาก เบธมารคาโบท ฮาซารสูสาห์

19:5 And Ziklag, and Bethmarcaboth, and Hazarsusah,

19:6 เบธเลบาโอท และเมืองชารุเฮน รวมเป็นสิบสามนครกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น

19:6 And Bethlebaoth, and Sharuhen; thirteen cities and their villages:

19:7 อายิน ริมโมน เอเธอร์ และอาชัน รวมเป็นสี่นครกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น

19:7 Ain, Remmon, and Ether, and Ashan; four cities and their villages:

19:8 และบรรดาหมู่บ้านที่อยู่รอบนครเหล่านี้ไกลออกไปจนถึงเมืองบาอาลัทเบเออร์ เมืองรามาห์ที่ภาคใต้ นี่เป็นมรดกของเผ่าคนสิเมโอนตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา

19:8 And all the villages that were round about these cities to Baalathbeer, Ramath of the south. This is the inheritance of the tribe of the children of Simeon according to their families.

19:9 จากส่วนที่เป็นของคนยูดาห์มีมรดกของคนสิเมโอน เพราะว่าส่วนของคนยูดาห์นั้นใหญ่เกินไปสำหรับพวกเขา ฉะนั้นคนสิเมโอนจึงได้รับมรดกของเขาทั้งหลายท่ามกลางมรดกของคนยูดาห์

19:9 Out of the portion of the children of Judah was the inheritance of the children of Simeon: for the part of the children of Judah was too much for them: therefore the children of Simeon had their inheritance within the inheritance of them.

19:10 และการจับสลากที่สามขึ้นมาเป็นของคนเศบูลุนตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา และอาณาเขตแห่งมรดกของเขาทั้งหลายก็ยื่นออกไปถึงสาริด

19:10 And the third lot came up for the children of Zebulun according to their families: and the border of their inheritance was unto Sarid:

19:11 และพรมแดนของเขาทั้งหลายยื่นออกไปทางด้านทะเล และมาราลาห์ และมาจดเมืองดับเบเชท และมาถึงแม่น้ำที่อยู่ตรงหน้าโยกเนอัม

19:11 And their border went up toward the sea, and Maralah, and reached to Dabbasheth, and reached to the river that is before Jokneam;

19:12 และจากสาริดก็หันไปทางด้านทิศตะวันออกตรงทางดวงอาทิตย์ขึ้น ถึงพรมแดนเมืองคิสโลททาโบร์ และยื่นไปถึงเมืองดาเบรัท และขึ้นไปถึงเมืองยาเฟีย

19:12 And turned from Sarid eastward toward the sunrising unto the border of Chislothtabor, and then goeth out to Daberath, and goeth up to Japhia,

19:13 และจากที่นั่นก็ผ่านไปทางทิศตะวันออกถึงเมืองกัธเฮเฟอร์ ถึงเมืองเอทคาซิน และเรื่อยไปจนถึงริมโมนมิโทอาร์ ไปถึงเมืองเนอาห์

19:13 And from thence passeth on along on the east to Gittahhepher, to Ittahkazin, and goeth out to Remmonmethoar to Neah;

19:14 และพรมแดนอ้อมเมืองนั้นไปทางทิศเหนือมาถึงเมืองฮันนาโธน และพรมแดนสิ้นสุดลงที่หุบเขาแห่งยิฟทาห์เอล

19:14 And the border compasseth it on the north side to Hannathon: and the outgoings thereof are in the valley of Jiphthahel:

19:15 และเมืองขัทตาท นาหะลาล ชิมโรน อิดาลาห์ และเมืองเบธเลเฮม รวมเป็นสิบสองนครกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น

19:15 And Kattath, and Nahallal, and Shimron, and Idalah, and Bethlehem: twelve cities with their villages.

19:16 นี่เป็นมรดกของคนเศบูลุนตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือนครต่าง ๆ และหมู่บ้านของนครเหล่านั้น

19:16 This is the inheritance of the children of Zebulun according to their families, these cities with their villages.

19:17 และการจับสลากที่สี่ออกมาเป็นของอิสสาคาร์ เพื่อคนอิสสาคาร์ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา

19:17 And the fourth lot came out to Issachar, for the children of Issachar according to their families.

19:18 และอาณาเขตของเขาทั้งหลายยื่นไปถึงเมืองยิสเรเอล เคสุลโลท ชูเนม

19:18 And their border was toward Jezreel, and Chesulloth, and Shunem,

19:19 ฮาฟาราอิม ชิโยน อานาหะราท

19:19 And Hapharaim, and Shion, and Anaharath,

19:20 รับบีท คีชิโอน เอเบส

19:20 And Rabbith, and Kishion, and Abez,

19:21 เรเมท เอนกันนิม เอนหัดดาห์ และเบธปัสเซส

19:21 And Remeth, and Engannim, and Enhaddah, and Bethpazzez;

19:22 และพรมแดนไปถึงเมืองทาโบร์ ชาหะซุมาห์ และเบธเชเมช และพรมแดนของพวกเขาไปสิ้นสุดลงที่แม่น้ำจอร์แดน รวมเป็นสิบหกนครกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น

19:22 And the coast reacheth to Tabor, and Shahazimah, and Bethshemesh; and the outgoings of their border were at Jordan: sixteen cities with their villages.

19:23 นี่เป็นมรดกของเผ่าคนอิสสาคาร์ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือนครต่าง ๆ และหมู่บ้านของนครเหล่านั้น

19:23 This is the inheritance of the tribe of the children of Issachar according to their families, the cities and their villages.

19:24 และการจับสลากที่ห้าออกมาเป็นของเผ่าคนอาเชอร์ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา

19:24 And the fifth lot came out for the tribe of the children of Asher according to their families.

19:25 และอาณาเขตของเขาทั้งหลาย คือเมืองเฮลขัท ฮาลี เบเทน อัคชาฟ

19:25 And their border was Helkath, and Hali, and Beten, and Achshaph,

19:26 อาลัมเมเลค อามาด มิชอาล และยื่นไปถึงเมืองคารเมลทางทิศตะวันออก และไปถึงเมืองชิโหลิบนาท

19:26 And Alammelech, and Amad, and Misheal; and reacheth to Carmel westward, and to Shihorlibnath;

19:27 และเลี้ยวไปทางดวงอาทิตย์ขึ้นไปยังเบธดาโกน และยื่นไปถึงเศบูลุน และหุบเขาแห่งยิฟทาห์เอล ไปทางด้านทิศเหนือของเมืองเบธเอเมค และเนอีเอล และเรื่อยไปถึงทางด้านซ้ายของเมืองคาบูล

19:27 And turneth toward the sunrising to Bethdagon, and reacheth to Zebulun, and to the valley of Jiphthahel toward the north side of Bethemek, and Neiel, and goeth out to Cabul on the left hand,

19:28 และเฮโบรน เรโหบ ฮัมโมน คานาห์ ไกลไปถึงมหานครไซดอน

19:28 And Hebron, and Rehob, and Hammon, and Kanah, even unto great Zidon;

19:29 และพรมแดนก็เลี้ยวไปถึงรามาห์ และไปถึงนครที่เข้มแข็งคือนครไทระ และพรมแดนก็เลี้ยวไปถึงเมืองโฮสาห์ และพรมแดนนั้นก็ไปสิ้นสุดลงที่ทะเล จากฝั่งทะเลไปถึงอัคซีบ

19:29 And then the coast turneth to Ramah, and to the strong city Tyre; and the coast turneth to Hosah; and the outgoings thereof are at the sea from the coast to Achzib:

19:30 รวมทั้งอุมมาห์ อาเฟก และเรโหบ รวมเป็นยี่สิบสองนครกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น

19:30 Ummah also, and Aphek, and Rehob: twenty and two cities with their villages.

19:31 นี่เป็นมรดกของเผ่าคนอาเชอร์ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือนครต่าง ๆ และหมู่บ้านของนครเหล่านั้น

19:31 This is the inheritance of the tribe of the children of Asher according to their families, these cities with their villages.

19:32 และการจับสลากที่หกออกมาเป็นของคนนัฟทาลี เพื่อคนนัฟทาลีตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา

19:32 The sixth lot came out to the children of Naphtali, even for the children of Naphtali according to their families.

19:33 และอาณาเขตของเขาทั้งหลายเริ่มจากเฮเลฟ จากอาโลนไปถึงศานันนิม และอาดามี เนเขบ และยับเนเอลไกลไปจนถึงเมืองลัคคูม และอาณาเขตนั้นสิ้นสุดลงที่แม่น้ำจอร์แดน

19:33 And their coast was from Heleph, from Allon to Zaanannim, and Adami, Nekeb, and Jabneel, unto Lakum; and the outgoings thereof were at Jordan:

19:34 และพรมแดนก็เลี้ยวไปทางด้านทิศตะวันตกถึงเมืองอัสโนททาโบร์ และจากที่นั่นไปถึงหุกกอก และจดเขตเศบูลุนทางทิศใต้ และจดเขตอาเชอร์ทางทิศตะวันตก และเขตยูดาห์ทางดวงอาทิตย์ขึ้นที่แม่น้ำจอร์แดน

19:34 And then the coast turneth westward to Aznothtabor, and goeth out from thence to Hukkok, and reacheth to Zebulun on the south side, and reacheth to Asher on the west side, and to Judah upon Jordan toward the sunrising.

19:35 และนครต่าง ๆ ที่มีป้อมคือ ศิดดิม เศอร์ ฮัมมัท รัคคัท คินเนเรท

19:35 And the fenced cities are Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and Chinnereth,

19:36 อาดามาห์ รามาห์ ฮาโซร์

19:36 And Adamah, and Ramah, and Hazor,

19:37 เคเดช เอเดรอี เอนฮาโซร์

19:37 And Kedesh, and Edrei, and Enhazor,

19:38 ยิโรน มิกดัลเอล โฮเรม เบธานาท และเบธเชเมช รวมเป็นสิบเก้านครกับหมู่บ้านของนครเหล่านั้น

19:38 And Iron, and Migdalel, Horem, and Bethanath, and Bethshemesh; nineteen cities with their villages.

19:39 นี่เป็นมรดกของเผ่าคนนัฟทาลีตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือนครต่าง ๆ และหมู่บ้านของนครเหล่านั้น

19:39 This is the inheritance of the tribe of the children of Naphtali according to their families, the cities and their villages.

19:40 และการจับสลากที่เจ็ดก็ออกมาเป็นของเผ่าคนดานตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา

19:40 And the seventh lot came out for the tribe of the children of Dan according to their families.

19:41 และอาณาเขตที่เป็นมรดกของเขาทั้งหลาย คือเมืองโศราห์ เอชทาโอล อิรเชเมช

19:41 And the coast of their inheritance was Zorah, and Eshtaol, and Irshemesh,

19:42 ชาอาลับบิน อัยยาโลน ยิทลาห์

19:42 And Shaalabbin, and Ajalon, and Jethlah,

19:43 เอโลน ทิมนาห์ เอโครน

19:43 And Elon, and Thimnathah, and Ekron,

19:44 เอลเทเคห์ กิบเบโธน และบาอาลัท

19:44 And Eltekeh, and Gibbethon, and Baalath,

19:45 เยฮุด เบเนเบราค กัทริมโมน

19:45 And Jehud, and Beneberak, and Gathrimmon,

19:46 เมยารโคน และรัคโคน พร้อมกับพรมแดนตรงหน้าเมืองยัฟฟา

19:46 And Mejarkon, and Rakkon, with the border before Japho.

19:47 และอาณาเขตของคนดานน้อยไปสำหรับพวกเขา ฉะนั้นคนดานจึงขึ้นไปสู้รบกับเมืองเลเชม และยึดเมืองนั้นได้ และประหารชาวเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบ และยึดครองเมืองนั้นและอาศัยอยู่ที่นั่น และเรียกเมืองเลเชมว่าดาน ตามชื่อของดานบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย

19:47 And the coast of the children of Dan went out too little for them: therefore the children of Dan went up to fight against Leshem, and took it, and smote it with the edge of the sword, and possessed it, and dwelt therein, and called Leshem, Dan, after the name of Dan their father.

19:48 นี่เป็นมรดกของเผ่าคนดานตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือนครต่าง ๆ และหมู่บ้านของนครเหล่านั้น

19:48 This is the inheritance of the tribe of the children of Dan according to their families, these cities with their villages.

19:49 เมื่อเขาทั้งหลายได้แบ่งส่วนต่าง ๆ ของแผ่นดินนั้นเป็นมรดกตามอาณาเขตทั้งหลายของพวกเขาเสร็จสิ้นแล้ว ชนชาติอิสราเอลก็ได้มอบส่วนมรดกในท่ามกลางพวกเขาให้แก่โยชูวาบุตรชายของนูน

19:49 When they had made an end of dividing the land for inheritance by their coasts, the children of Israel gave an inheritance to Joshua the son of Nun among them:

19:50 ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ เขาทั้งหลายก็ได้ยกนครที่ท่านขอไว้ให้แก่ท่าน คือทิมนาทเสราห์ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม และท่านก็เสริมสร้างนครนั้น และอาศัยอยู่ที่นั่น

19:50 According to the word of the LORD they gave him the city which he asked, even Timnathserah in mount Ephraim: and he built the city, and dwelt therein.

19:51 นี่เป็นมรดกที่เอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตกับโยชูวาบุตรชายของนูน และหัวหน้าแห่งบรรพบุรุษของเผ่าต่าง ๆ แห่งชนชาติอิสราเอลจับสลากแบ่งให้เป็นมรดกที่เมืองชีโลห์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ณ ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน ดังนั้นเขาทั้งหลายก็ทำการแบ่งปันแผ่นดินเสร็จสิ้นแล้ว

19:51 These are the inheritances, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel, divided for an inheritance by lot in Shiloh before the LORD, at the door of the tabernacle of the congregation. So they made an end of dividing the country.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope