กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 24 / Joshua 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

โยชูวากับพวกผู้อาวุโสและบรรดาคนอิสราเอลปฏิญาณว่าจะปรนนิบัติพระเจ้า
24:1 และโยชูวาก็รวบรวมบรรดาเผ่าของคนอิสราเอลมาที่เชเคม และเรียกบรรดาผู้อาวุโสของคนอิสราเอล หัวหน้าทั้งหลาย พวกผู้พิพากษา และพวกเจ้าหน้าที่ของเขาทั้งหลาย และพวกเขาก็มาปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเจ้า

Joshua, Elders and Israel Vow to Serve God
24:1 And Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem, and called for the elders of Israel, and for their heads, and for their judges, and for their officers; and they presented themselves before God.

24:2 และโยชูวากล่าวกับประชากรทั้งสิ้นว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ‘ในสมัยโบราณบรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้น คือเทราห์ บิดาของอับราฮัมและบิดาของนาโฮร์ และพวกเขาปรนนิบัติพระอื่น ๆ

24:2 And Joshua said unto all the people, Thus saith the LORD God of Israel, Your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, even Terah, the father of Abraham, and the father of Nachor: and they served other gods.

24:3 และเราได้นำบิดาของเจ้าทั้งหลายคืออับราฮัมมาจากฟากแม่น้ำข้างโน้น และนำเขามาตลอดทั่วแผ่นดินแห่งคานาอัน และกระทำให้เชื้อสายของเขาทวีมากขึ้น และให้อิสอัคแก่เขา

24:3 And I took your father Abraham from the other side of the flood, and led him throughout all the land of Canaan, and multiplied his seed, and gave him Isaac.

24:4 และเราให้ยาโคบและเอซาวแก่อิสอัค และเราได้ให้แดนเทือกเขาเสอีร์แก่เอซาวเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ยาโคบและลูกหลานของเขาได้ลงไปยังอียิปต์

24:4 And I gave unto Isaac Jacob and Esau: and I gave unto Esau mount Seir, to possess it; but Jacob and his children went down into Egypt.

24:5 เราได้ส่งโมเสสกับอาโรนไปด้วย และเราได้ทำให้ภัยพิบัติเกิดแก่อียิปต์ ตามสิ่งที่เราได้กระทำท่ามกลางเขาเหล่านั้น และภายหลังเราได้นำเจ้าทั้งหลายออกมา

24:5 I sent Moses also and Aaron, and I plagued Egypt, according to that which I did among them: and afterward I brought you out.

24:6 และเราก็นำบรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายออกมาจากอียิปต์ และพวกเจ้ามาถึงทะเล และชาวอียิปต์ได้ไล่ตามบรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายด้วยรถม้าศึกและทหารม้ามาถึงทะเลแดง

24:6 And I brought your fathers out of Egypt: and ye came unto the sea; and the Egyptians pursued after your fathers with chariots and horsemen unto the Red sea.

24:7 และเมื่อเขาทั้งหลายร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ พระองค์ก็บันดาลให้ความมืดเกิดขึ้นระหว่างพวกเจ้ากับชาวอียิปต์ และกระทำให้ทะเลท่วมมิดเขาทั้งหลาย และนัยน์ตาของเจ้าทั้งหลายได้เห็นสิ่งที่เรากระทำในอียิปต์ และพวกเจ้าได้อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารช้านาน

24:7 And when they cried unto the LORD, he put darkness between you and the Egyptians, and brought the sea upon them, and covered them; and your eyes have seen what I have done in Egypt: and ye dwelt in the wilderness a long season.

24:8 และเราก็นำเจ้าทั้งหลายมาที่แผ่นดินของคนอาโมไรต์ ซึ่งอาศัยอยู่ที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น และพวกเขาสู้รบกับเจ้าทั้งหลาย และเราได้มอบพวกเขาไว้ในมือของเจ้าทั้งหลาย เพื่อพวกเจ้าจะได้ยึดครองแผ่นดินของเขาทั้งหลาย และเราก็ทำลายพวกเขาให้พ้นหน้าเจ้าทั้งหลาย

24:8 And I brought you into the land of the Amorites, which dwelt on the other side Jordan; and they fought with you: and I gave them into your hand, that ye might possess their land; and I destroyed them from before you.

24:9 ในเวลานั้น บาลาคบุตรชายของศิปโปร์กษัตริย์แห่งโมอับได้ลุกขึ้นและต่อสู้กับคนอิสราเอล และส่งคนไปเรียกบาลาอัมบุตรชายของเบโอร์ให้มาสาปแช่งเจ้าทั้งหลาย

24:9 Then Balak the son of Zippor, king of Moab, arose and warred against Israel, and sent and called Balaam the son of Beor to curse you:

24:10 แต่เราไม่ยอมฟังบาลาอัม เพราะฉะนั้นเขาจึงอวยพรเจ้าทั้งหลายเรื่อยไป ดังนั้นเราจึงช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากมือของเขา

24:10 But I would not hearken unto Balaam; therefore he blessed you still: so I delivered you out of his hand.

24:11 และเจ้าทั้งหลายได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดน และมายังเมืองเยรีโค และชาวเมืองเยรีโคต่อสู้กับพวกเจ้า ทั้งคนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนเกอร์กาชี คนฮีไวต์ และคนเยบุส และเราได้มอบพวกเขาไว้ในมือของเจ้าทั้งหลาย

24:11 And ye went over Jordan, and came unto Jericho: and the men of Jericho fought against you, the Amorites, and the Perizzites, and the Canaanites, and the Hittites, and the Girgashites, the Hivites, and the Jebusites; and I delivered them into your hand.

24:12 และเราได้ส่งฝูงต่อไปข้างหน้าเจ้าทั้งหลาย ซึ่งขับไล่พวกเขาไปเสียให้พ้นหน้าพวกเจ้า คือกษัตริย์ทั้งสองของคนอาโมไรต์ แต่ไม่ใช่ด้วยดาบของเจ้าหรือด้วยธนูของเจ้า

24:12 And I sent the hornet before you, which drave them out from before you, even the two kings of the Amorites; but not with thy sword, nor with thy bow.

24:13 และเราได้ยกแผ่นดินให้เจ้าทั้งหลายซึ่งพวกเจ้าไม่ได้เหนื่อยกายบนนั้น และยกนครต่าง ๆ ซึ่งเจ้าทั้งหลายไม่ได้สร้าง และเจ้าทั้งหลายได้เข้าอาศัยอยู่ในนครเหล่านั้น เจ้าทั้งหลายได้กินผลของสวนองุ่นและสวนมะกอกซึ่งพวกเจ้าไม่ได้ปลูก’

24:13 And I have given you a land for which ye did not labour, and cities which ye built not, and ye dwell in them; of the vineyards and oliveyards which ye planted not do ye eat.

24:14 เหตุฉะนั้น บัดนี้จงเกรงกลัวพระเยโฮวาห์และปรนนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความจริง และจงกำจัดพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายได้ปรนนิบัติที่ฟากแม่น้ำข้างโน้นและในอียิปต์เสีย และพวกท่านจงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์

24:14 Now therefore fear the LORD, and serve him in sincerity and in truth: and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt; and serve ye the LORD.

24:15 และถ้าการปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ดูเหมือนว่าเป็นภาระหนักสำหรับพวกท่าน ท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าพวกท่านจะปรนนิบัติผู้ใด จะปรนนิบัติบรรดาพระซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้นที่บรรพบุรุษของท่านทั้งหลายได้ปรนนิบัติ หรือพระทั้งหลายของคนอาโมไรต์ในแผ่นดินซึ่งพวกท่านอาศัยอยู่ แต่สำหรับข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์”

24:15 And if it seem evil unto you to serve the LORD, choose you this day whom ye will serve; whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell: but as for me and my house, we will serve the LORD.

24:16 และประชากรได้ตอบและพูดว่า “ขอพระเจ้าอย่ายอมให้ข้าพเจ้าทั้งหลายละทิ้งพระเยโฮวาห์ เพื่อไปปรนนิบัติพระอื่น ๆ เลย

24:16 And the people answered and said, God forbid that we should forsake the LORD, to serve other gods;

24:17 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงนำพวกข้าพเจ้าและบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายขึ้นมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ จากเรือนแห่งการเป็นทาสนั้น และเป็นผู้ทรงกระทำหมายสำคัญยิ่งใหญ่ทั้งหลายท่ามกลางสายตาของพวกข้าพเจ้า และทรงพิทักษ์รักษาข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ตลอดทางที่พวกข้าพเจ้าได้เดินไป และท่ามกลางชนชาติทั้งหลายซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายผ่านไป

24:17 For the LORD our God, he it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt, from the house of bondage, and which did those great signs in our sight, and preserved us in all the way wherein we went, and among all the people through whom we passed:

24:18 และพระเยโฮวาห์ได้ทรงขับไล่ชนชาติทั้งหลายออกไปให้พ้นหน้าพวกข้าพเจ้า คือคนอาโมไรต์ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ด้วย เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกข้าพเจ้า”

24:18 And the LORD drave out from before us all the people, even the Amorites which dwelt in the land: therefore will we also serve the LORD; for he is our God.

24:19 และโยชูวากล่าวแก่ประชากรว่า “ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ไม่ได้ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหน พระองค์จะไม่ทรงอภัยการละเมิดของท่านทั้งหลายหรือบาปของพวกท่าน

24:19 And Joshua said unto the people, Ye cannot serve the LORD: for he is an holy God; he is a jealous God; he will not forgive your transgressions nor your sins.

24:20 ถ้าท่านทั้งหลายละทิ้งพระเยโฮวาห์ และไปปรนนิบัติบรรดาพระของคนต่างชาติ ดังนั้นพระองค์จะทรงหันกลับและกระทำอันตรายแก่ท่านทั้งหลาย และผลาญพวกท่านเสีย หลังจากที่พระองค์ทรงกระทำดีต่อท่านทั้งหลายแล้ว”

24:20 If ye forsake the LORD, and serve strange gods, then he will turn and do you hurt, and consume you, after that he hath done you good.

24:21 และประชากรกล่าวแก่โยชูวาว่า “มิใช่เช่นนั้น แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์”

24:21 And the people said unto Joshua, Nay; but we will serve the LORD.

24:22 และโยชูวากล่าวแก่ประชากรว่า “ท่านทั้งหลายเป็นพยานยืนยันต่อตนเองว่า พวกท่านได้เลือกพระเยโฮวาห์สำหรับตนเองแล้ว เพื่อปรนนิบัติพระองค์” และพวกเขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพยาน”

24:22 And Joshua said unto the people, Ye are witnesses against yourselves that ye have chosen you the LORD, to serve him. And they said, We are witnesses.

24:23 ท่านจึงกล่าวว่า “เพราะฉะนั้น บัดนี้จงกำจัดบรรดาพระของคนต่างชาติซึ่งอยู่ท่ามกลางพวกท่านเสีย และโน้มจิตใจของท่านทั้งหลายเข้าหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล”

24:23 Now therefore put away, said he, the strange gods which are among you, and incline your heart unto the LORD God of Israel.

24:24 และประชากรกล่าวแก่โยชูวาว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกข้าพเจ้า และข้าพเจ้าทั้งหลายจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์”

24:24 And the people said unto Joshua, The LORD our God will we serve, and his voice will we obey.

24:25 ดังนั้น โยชูวาได้กระทำพันธสัญญากับประชากร และตั้งกฎเกณฑ์และกฎให้แก่เขาทั้งหลายในวันนั้นที่เมืองเชเคม

24:25 So Joshua made a covenant with the people that day, and set them a statute and an ordinance in Shechem.

24:26 และโยชูวาก็จารึกถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในหนังสือแห่งพระราชบัญญัติของพระเจ้า และได้เอาก้อนหินใหญ่ตั้งไว้ที่ใต้ต้นโอ๊กที่อยู่ข้างสถานบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์

24:26 And Joshua wrote these words in the book of the law of God, and took a great stone, and set it up there under an oak, that was by the sanctuary of the LORD.

24:27 และโยชูวากล่าวแก่ประชากรทั้งปวงว่า “ดูเถิด ก้อนหินนี้จะเป็นพยานยืนยันต่อเราทั้งหลาย เพราะก้อนหินนี้ได้ยินพระวจนะทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์ซึ่งพระองค์ตรัสแก่พวกเรา ฉะนั้น ก้อนหินนี้จะเป็นพยานยืนยันต่อท่านทั้งหลาย เกรงว่าพวกท่านจะปฏิเสธพระเจ้าของท่านทั้งหลาย”

24:27 And Joshua said unto all the people, Behold, this stone shall be a witness unto us; for it hath heard all the words of the LORD which he spake unto us: it shall be therefore a witness unto you, lest ye deny your God.

24:28 ดังนั้น โยชูวาก็ปล่อยให้ประชากรกลับไป ทุกคนก็ไปยังมรดกของตน

24:28 So Joshua let the people depart, every man unto his inheritance.

ความตายและการฝังศพของโยชูวา
24:29 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้โยชูวาบุตรชายของนูนผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ก็สิ้นชีวิต มีอายุหนึ่งร้อยสิบปี

Joshua's Death and Burial
24:29 And it came to pass after these things, that Joshua the son of Nun, the servant of the LORD, died, being an hundred and ten years old.

24:30 และเขาทั้งหลายฝังศพของท่านไว้ในอาณาเขตมรดกของท่านที่เมืองทิมนาทเสราห์ ซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม ทางทิศเหนือของเนินเขาแห่งกาอัช

24:30 And they buried him in the border of his inheritance in Timnathserah, which is in mount Ephraim, on the north side of the hill of Gaash.

24:31 และคนอิสราเอลได้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ตลอดวันเวลาของโยชูวา และตลอดวันเวลาของพวกผู้อาวุโสผู้มีอายุยืนนานกว่าโยชูวา และซึ่งได้ทราบถึงบรรดาพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ทรงกระทำเพื่อคนอิสราเอล

24:31 And Israel served the LORD all the days of Joshua, and all the days of the elders that overlived Joshua, and which had known all the works of the LORD, that he had done for Israel.

24:32 และกระดูกของโยเซฟซึ่งชนชาติอิสราเอลได้นำมาจากอียิปต์นั้น เขาทั้งหลายได้ฝังไว้ที่เมืองเชเคม ในส่วนที่ดินซึ่งยาโคบซื้อไว้จากลูกหลานของฮาโมร์บิดาของเชเคมเป็นเงินหนึ่งร้อยเหรียญ และที่ดินนั้นตกเป็นมรดกของลูกหลานของโยเซฟ

24:32 And the bones of Joseph, which the children of Israel brought up out of Egypt, buried they in Shechem, in a parcel of ground which Jacob bought of the sons of Hamor the father of Shechem for an hundred pieces of silver: and it became the inheritance of the children of Joseph.

24:33 และเอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนก็สิ้นชีวิต และเขาทั้งหลายได้ฝังศพของท่านไว้บนเนินเขาซึ่งเป็นของฟีเนหัสบุตรชายของท่าน ซึ่งได้มอบไว้ให้เขาในแดนเทือกเขาเอฟราอิม

24:33 And Eleazar the son of Aaron died; and they buried him in a hill that pertained to Phinehas his son, which was given him in mount Ephraim.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope