กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 3 / Joshua 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ชนชาติอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน
3:1 และโยชูวาก็ตื่นแต่เช้า และเขาทั้งหลายยกออกจากชิทธิม มาถึงแม่น้ำจอร์แดน ทั้งตัวท่านและชนชาติอิสราเอลทั้งหมด และพักอาศัยอยู่ที่นั่นก่อนพวกเขาข้ามไป

Crossing Jordan
3:1 And Joshua rose early in the morning; and they removed from Shittim, and came to Jordan, he and all the children of Israel, and lodged there before they passed over.

3:2 และต่อมาหลังจากสามวัน พวกเจ้าหน้าที่ก็ไปทั่วค่าย

3:2 And it came to pass after three days, that the officers went through the host;

3:3 และพวกเขาบัญชาประชากรว่า “เมื่อท่านทั้งหลายเห็นหีบแห่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน และเห็นพวกปุโรหิตซึ่งเป็นคนเลวีหามหีบนั้นไป ดังนั้นท่านทั้งหลายจงยกออกจากสถานที่ของพวกท่าน และตามหีบนั้นไป

3:3 And they commanded the people, saying, When ye see the ark of the covenant of the LORD your God, and the priests the Levites bearing it, then ye shall remove from your place, and go after it.

3:4 อย่างไรก็ตาม จงให้มีระยะห่างระหว่างท่านทั้งหลายและหีบนั้นประมาณสองพันศอก อย่าเข้าไปใกล้หีบนั้น เพื่อพวกท่านจะได้รู้จักทางที่ท่านทั้งหลายจะต้องไปนั้น เพราะว่าพวกท่านยังไม่เคยผ่านทางนี้มาก่อน”

3:4 Yet there shall be a space between you and it, about two thousand cubits by measure: come not near unto it, that ye may know the way by which ye must go: for ye have not passed this way heretofore.

3:5 และโยชูวาได้กล่าวแก่ประชากรว่า “ท่านทั้งหลายจงชำระตัวให้บริสุทธิ์ เพราะว่าพรุ่งนี้พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำการมหัศจรรย์ท่ามกลางพวกท่าน”

3:5 And Joshua said unto the people, Sanctify yourselves: for to morrow the LORD will do wonders among you.

3:6 และโยชูวากล่าวแก่พวกปุโรหิตว่า “จงยกหีบแห่งพันธสัญญา และข้ามไปข้างหน้าประชากร” และเขาทั้งหลายก็ยกหีบแห่งพันธสัญญา และไปข้างหน้าประชากรนั้น

3:6 And Joshua spake unto the priests, saying, Take up the ark of the covenant, and pass over before the people. And they took up the ark of the covenant, and went before the people.

3:7 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะยกย่องเจ้าท่ามกลางสายตาของบรรดาคนอิสราเอล เพื่อเขาทั้งหลายจะทราบว่า เราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไร เราก็จะอยู่กับเจ้าอย่างนั้น

3:7 And the LORD said unto Joshua, This day will I begin to magnify thee in the sight of all Israel, that they may know that, as I was with Moses, so I will be with thee.

3:8 และเจ้าจงบัญชาพวกปุโรหิตผู้หามหีบแห่งพันธสัญญาว่า ‘เมื่อท่านทั้งหลายมาถึงริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดน พวกท่านจงหยุดยืนอยู่ในแม่น้ำจอร์แดน’”

3:8 And thou shalt command the priests that bear the ark of the covenant, saying, When ye are come to the brink of the water of Jordan, ye shall stand still in Jordan.

3:9 และโยชูวากล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า “จงมาที่นี่เถิด และฟังบรรดาพระดำรัสของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย”

3:9 And Joshua said unto the children of Israel, Come hither, and hear the words of the LORD your God.

3:10 และโยชูวากล่าวว่า “โดยเหตุนี้ท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่า พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ได้ประทับอยู่ท่ามกลางพวกท่าน และพระองค์จะทรงขับไล่คนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนฮีไวต์ คนเปริสซี คนเกอร์กาชี คนอาโมไรต์ และคนเยบุสให้พ้นหน้าท่านทั้งหลายอย่างแน่นอน

3:10 And Joshua said, Hereby ye shall know that the living God is among you, and that he will without fail drive out from before you the Canaanites, and the Hittites, and the Hivites, and the Perizzites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Jebusites.

3:11 ดูเถิด หีบแห่งพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลพิภพจะข้ามไปข้างหน้าท่านทั้งหลายลงไปในแม่น้ำจอร์แดน

3:11 Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth passeth over before you into Jordan.

3:12 ฉะนั้นบัดนี้ ท่านทั้งหลายจงเลือกชายสิบสองคนออกจากเผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอลเผ่าละคน

3:12 Now therefore take you twelve men out of the tribes of Israel, out of every tribe a man.

3:13 และต่อมาทันทีที่ฝ่าเท้าของพวกปุโรหิตผู้หามหีบของพระเยโฮวาห์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลพิภพ จะลงไปยืนอยู่ในน้ำของแม่น้ำจอร์แดน น้ำของแม่น้ำจอร์แดนจะถูกตัดขาดจากน้ำที่ไหลมาจากข้างบน และน้ำนั้นจะหยุดตั้งขึ้นเป็นกองเดียว”

3:13 And it shall come to pass, as soon as the soles of the feet of the priests that bear the ark of the LORD, the Lord of all the earth, shall rest in the waters of Jordan, that the waters of Jordan shall be cut off from the waters that come down from above; and they shall stand upon an heap.

3:14 และต่อมาเมื่อประชากรเคลื่อนย้ายออกจากบรรดาเต็นท์ของเขาทั้งหลาย เพื่อจะข้ามแม่น้ำจอร์แดน และพวกปุโรหิตหามหีบแห่งพันธสัญญาไปข้างหน้าประชากร

3:14 And it came to pass, when the people removed from their tents, to pass over Jordan, and the priests bearing the ark of the covenant before the people;

3:15 และขณะที่พวกเขาหามหีบมาถึงแม่น้ำจอร์แดน และเท้าของพวกปุโรหิตผู้หามหีบก้าวลงในริมฝั่งแม่น้ำแล้ว (ด้วยว่าแม่น้ำจอร์แดนขึ้นท่วมฝั่งตลอดฤดูเกี่ยวข้าวเสมอ)

3:15 And as they that bare the ark were come unto Jordan, and the feet of the priests that bare the ark were dipped in the brim of the water, (for Jordan overfloweth all his banks all the time of harvest,)

3:16 น้ำที่ไหลมาจากข้างบนก็หยุดตั้งขึ้นและนูนขึ้นเป็นกองไกลออกไปยิ่งนักจากนครอาดัม ซึ่งเป็นนครอยู่ข้าง ๆ เมืองศาเรธาน และน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลแห่งที่ราบ คือทะเลเกลือนั้นก็ขาดกันและหยุดไหล และประชากรก็ข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามด้านเมืองเยรีโค

3:16 That the waters which came down from above stood and rose up upon an heap very far from the city Adam, that is beside Zaretan: and those that came down toward the sea of the plain, even the salt sea, failed, and were cut off: and the people passed over right against Jericho.

3:17 และพวกปุโรหิตผู้หามหีบแห่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ยืนมั่นอยู่บนดินแห้งท่ามกลางแม่น้ำจอร์แดน และคนอิสราเอลทั้งหมดก็ข้ามไปบนดินแห้ง จนกระทั่งประชากรข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปหมด

3:17 And the priests that bare the ark of the covenant of the LORD stood firm on dry ground in the midst of Jordan, and all the Israelites passed over on dry ground, until all the people were passed clean over Jordan.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope