กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 14 / Joshua 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

แผ่นดินส่วนที่สัญญาไว้แก่คาเลบ
14:1 และต่อไปนี้เป็นแผ่นดินต่าง ๆ ซึ่งชนชาติอิสราเอลได้รับเป็นมรดกในแผ่นดินแห่งคานาอัน ซึ่งเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตและโยชูวาบุตรชายของนูน และบรรดาหัวหน้าแห่งบรรพบุรุษของเผ่าต่าง ๆ แห่งชนชาติอิสราเอลได้แจกจ่ายให้เป็นมรดกแก่เขาทั้งหลาย

Promised Portion of Caleb
14:1 And these are the countries which the children of Israel inherited in the land of Canaan, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel, distributed for inheritance to them.

14:2 เขาทั้งหลายได้จับสลากแบ่งมรดกนี้ ในระหว่างคนเก้าเผ่าครึ่ง ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาทางมือของโมเสส

14:2 By lot was their inheritance, as the LORD commanded by the hand of Moses, for the nine tribes, and for the half tribe.

14:3 เพราะว่าโมเสสได้ให้มรดกแก่คนสองเผ่าครึ่งทางฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นแล้ว แต่ท่านหาได้แบ่งส่วนมรดกให้แก่คนเลวีไม่

14:3 For Moses had given the inheritance of two tribes and an half tribe on the other side Jordan: but unto the Levites he gave none inheritance among them.

14:4 เพราะว่าลูกหลานของโยเซฟมีสองเผ่า คือมนัสเสห์และเอฟราอิม เพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงมิได้ให้คนเลวีมีส่วนแบ่งในแผ่นดินนั้น เว้นแต่นครต่าง ๆ ที่จะเข้าอาศัยอยู่ พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของนครนั้นสำหรับฝูงสัตว์และทรัพย์สินของพวกเขา

14:4 For the children of Joseph were two tribes, Manasseh and Ephraim: therefore they gave no part unto the Levites in the land, save cities to dwell in, with their suburbs for their cattle and for their substance.

14:5 ชนชาติอิสราเอลได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้กับโมเสส และเขาทั้งหลายได้แบ่งแผ่นดินนั้น

14:5 As the LORD commanded Moses, so the children of Israel did, and they divided the land.

14:6 ขณะนั้นคนยูดาห์มาหาโยชูวา ณ เมืองกิลกาล และคาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์ชาวเคนัสได้กล่าวแก่ท่านว่า “ท่านทราบเรื่องซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสบุรุษของพระเจ้าที่คาเดชบารเนียเกี่ยวกับท่านและข้าพเจ้าแล้ว

14:6 Then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal: and Caleb the son of Jephunneh the Kenezite said unto him, Thou knowest the thing that the LORD said unto Moses the man of God concerning me and thee in Kadeshbarnea.

14:7 เมื่อข้าพเจ้ามีอายุสี่สิบปี โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ส่งให้ข้าพเจ้าไปจากคาเดชบารเนีย เพื่อสอดแนมดูแผ่นดิน และข้าพเจ้าได้นำข่าวมาแจ้งแก่ท่านตามสิ่งที่อยู่ในใจของข้าพเจ้า

14:7 Forty years old was I when Moses the servant of the LORD sent me from Kadeshbarnea to espy out the land; and I brought him word again as it was in mine heart.

14:8 แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องของข้าพเจ้าซึ่งขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้าได้กระทำให้จิตใจของประชากรละลายไป แต่ข้าพเจ้าได้ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจ

14:8 Nevertheless my brethren that went up with me made the heart of the people melt: but I wholly followed the LORD my God.

14:9 และในวันนั้นโมเสสได้ปฏิญาณว่า ‘แท้จริงแผ่นดินซึ่งเท้าของท่านได้เหยียบย่ำไปนั้นจะตกเป็นมรดกของท่าน และของลูกหลานของท่านสืบไปเป็นนิตย์ เพราะว่าท่านได้ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจ’

14:9 And Moses sware on that day, saying, Surely the land whereon thy feet have trodden shall be thine inheritance, and thy children's for ever, because thou hast wholly followed the LORD my God.

14:10 และบัดนี้ ดูเถิด พระเยโฮวาห์ยังทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ตลอดสี่สิบห้าปีนี้ ตามที่พระองค์ตรัส ตั้งแต่พระเยโฮวาห์ตรัสคำเหล่านี้แก่โมเสส ครั้งเมื่อชนชาติอิสราเอลพเนจรอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และบัดนี้ ดูเถิด วันนี้ข้าพเจ้ามีอายุแปดสิบห้าปีแล้ว

14:10 And now, behold, the LORD hath kept me alive, as he said, these forty and five years, even since the LORD spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness: and now, lo, I am this day fourscore and five years old.

14:11 วันนี้ข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันที่โมเสสส่งข้าพเจ้าไป กำลังของข้าพเจ้าในการทำศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้น

14:11 As yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me: as my strength was then, even so is my strength now, for war, both to go out, and to come in.

14:12 ฉะนั้นบัดนี้ ขอมอบแดนเทือกเขานี้ ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสถึงในวันนั้นให้แก่ข้าพเจ้า เพราะท่านได้ยินในวันนั้นแล้วว่าคนอานาคอยู่ที่นั่น และบรรดานครที่นั่นใหญ่และมีกำแพงล้อมรอบอย่างเข้มแข็ง บางทีถ้าพระเยโฮวาห์จะทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าก็จะสามารถขับไล่เขาทั้งหลายออกไปได้ ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว”

14:12 Now therefore give me this mountain, whereof the LORD spake in that day; for thou heardest in that day how the Anakims were there, and that the cities were great and fenced: if so be the LORD will be with me, then I shall be able to drive them out, as the LORD said.

14:13 และโยชูวาก็อวยพรแก่ท่านและยกเมืองเฮโบรนให้คาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์เป็นมรดก

14:13 And Joshua blessed him, and gave unto Caleb the son of Jephunneh Hebron for an inheritance.

14:14 ฉะนั้น เมืองเฮโบรนจึงตกเป็นมรดกแก่คาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์คนเคนัสจนถึงทุกวันนี้ เพราะว่าท่านติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอิสราเอลอย่างสุดใจ

14:14 Hebron therefore became the inheritance of Caleb the son of Jephunneh the Kenezite unto this day, because that he wholly followed the LORD God of Israel.

14:15 และเมืองเฮโบรนนั้นแต่เดิมมีชื่อว่าคีริยาทอารบา ซึ่งอารบาคนนี้เป็นคนใหญ่คนโตท่ามกลางคนอานาค และแผ่นดินจึงได้สงบจากการศึกสงคราม

14:15 And the name of Hebron before was Kirjatharba; which Arba was a great man among the Anakims. And the land had rest from war.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope