กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 13 / Joshua 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

แผ่นดินที่ยังเหลืออยู่
13:1 เวลานี้โยชูวาชราลงและมีอายุมากแล้ว และพระเยโฮวาห์ก็ตรัสกับท่านว่า “เจ้าชราลงและมีอายุมากแล้ว และยังมีแผ่นดินที่จะต้องยึดครองนั้นเหลืออยู่อีกมาก

Land Remaining Unconquered
13:1 Now Joshua was old and stricken in years; and the LORD said unto him, Thou art old and stricken in years, and there remaineth yet very much land to be possessed.

13:2 ต่อไปนี้เป็นแผ่นดินที่ยังเหลืออยู่ คือ เขตแดนของคนฟีลิสเตียทั้งหมด และของคนเกชูร์ทั้งหมด

13:2 This is the land that yet remaineth: all the borders of the Philistines, and all Geshuri,

13:3 จากชิโหร์ซึ่งอยู่หน้าอียิปต์ จนถึงเขตแดนแห่งเอโครนทางทิศเหนือ ซึ่งนับว่าเป็นของคนคานาอัน เจ้านายของคนฟีลิสเตียทั้งห้าคน คือ คนกาซา คนอัชโดด คนอัชเคโลน คนกัท และคนเอโครนรวมทั้งคนอิฟวาห์ด้วย

13:3 From Sihor, which is before Egypt, even unto the borders of Ekron northward, which is counted to the Canaanite: five lords of the Philistines; the Gazathites, and the Ashdothites, the Eshkalonites, the Gittites, and the Ekronites; also the Avites:

13:4 จากทิศใต้คือแผ่นดินทั้งสิ้นของคนคานาอัน และเขตแดนเมอาราห์ ซึ่งอยู่ข้างชาวไซดอนจนถึงเมืองอาเฟก จนถึงเขตแดนของคนอาโมไรต์

13:4 From the south, all the land of the Canaanites, and Mearah that is beside the Sidonians, unto Aphek, to the borders of the Amorites:

13:5 และแผ่นดินของชาวเกบาลและเลบานอนทั้งหมด ทางดวงอาทิตย์ขึ้น จากบาอัลกาดที่อยู่เชิงภูเขาเฮอร์โมน จนถึงทางเข้าเมืองฮามัท

13:5 And the land of the Giblites, and all Lebanon, toward the sunrising, from Baalgad under mount Hermon unto the entering into Hamath.

13:6 ชาวแดนเทือกเขาทั้งหมดจากเลบานอนจนถึงมิสเรโฟทมาอิม และคนไซดอนทั้งหมด เราจะขับไล่เขาทั้งหลายออกไปให้พ้นหน้าชนชาติอิสราเอล เพียงแต่เจ้าจงจับสลากแบ่งแผ่นดินเหล่านั้นให้เป็นมรดกแก่คนอิสราเอล ตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้แล้ว

13:6 All the inhabitants of the hill country from Lebanon unto Misrephothmaim, and all the Sidonians, them will I drive out from before the children of Israel: only divide thou it by lot unto the Israelites for an inheritance, as I have commanded thee.

การแบ่งมรดกแก่เผ่าต่าง ๆ
13:7 ฉะนั้น บัดนี้จงแบ่งแผ่นดินนี้ออกให้เป็นมรดกแก่คนเก้าเผ่า รวมทั้งคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า”

Division of the Inheritances
13:7 Now therefore divide this land for an inheritance unto the nine tribes, and the half tribe of Manasseh,

13:8 ซึ่งคนมนัสเสห์อีกครึ่งเผ่า คนรูเบน และคนกาดได้รับส่วนมรดกของเขาทั้งหลาย ซึ่งโมเสสได้มอบให้แก่พวกเขา ทางฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นด้านทิศตะวันออก ตามที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์มอบให้เขาทั้งหลายแล้ว

13:8 With whom the Reubenites and the Gadites have received their inheritance, which Moses gave them, beyond Jordan eastward, even as Moses the servant of the LORD gave them;

13:9 คือจากอาโรเออร์ ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอาร์โนน และนครที่อยู่ท่ามกลางแม่น้ำนี้ และที่ราบแห่งเมเดบาตลอดจนถึงดีโบน

13:9 From Aroer, that is upon the bank of the river Arnon, and the city that is in the midst of the river, and all the plain of Medeba unto Dibon;

13:10 และนครทั้งสิ้นของสิโหนกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ ซึ่งครอบครองอยู่ในเฮชโบน จนถึงเขตแดนของคนอัมโมน

13:10 And all the cities of Sihon king of the Amorites, which reigned in Heshbon, unto the border of the children of Ammon;

13:11 กับกิเลอาด และเขตแดนของคนเกชูร์และคนมาอาคาห์ และภูเขาเฮอร์โมนทั้งหมด และเมืองบาชานทั้งสิ้นจนถึงเมืองสาเลคาห์

13:11 And Gilead, and the border of the Geshurites and Maachathites, and all mount Hermon, and all Bashan unto Salcah;

13:12 ตลอดราชอาณาจักรของโอกในบาชาน ผู้ครอบครองอยู่ในอัชทาโรทและในเอเดรอี ผู้ซึ่งเป็นพวกมนุษย์ยักษ์ที่เหลืออยู่ เพราะว่าเมืองเหล่านี้โมเสสได้รบชนะ และได้ขับไล่คนเหล่านั้นให้ออกไป

13:12 All the kingdom of Og in Bashan, which reigned in Ashtaroth and in Edrei, who remained of the remnant of the giants: for these did Moses smite, and cast them out.

13:13 แต่อย่างไรก็ตามชนชาติอิสราเอลยังหาได้ขับไล่คนเกชูร์หรือคนมาอาคาห์ให้ออกไปไม่ แต่คนเกชูร์กับคนมาอาคาห์ยังอาศัยอยู่ท่ามกลางคนอิสราเอลจนถึงทุกวันนี้

13:13 Nevertheless the children of Israel expelled not the Geshurites, nor the Maachathites: but the Geshurites and the Maachathites dwell among the Israelites until this day.

13:14 เฉพาะเผ่าเลวีเผ่าเดียวท่านหาได้มอบมรดกให้ไม่ บรรดาเครื่องบูชาด้วยไฟที่ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลเป็นมรดกของเขาทั้งหลาย ตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่พวกเขาแล้ว

13:14 Only unto the tribe of Levi he gave none inheritance; the sacrifices of the LORD God of Israel made by fire are their inheritance, as he said unto them.

13:15 และโมเสสได้มอบส่วนมรดกให้แก่เผ่าคนรูเบนตามครอบครัวต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย

13:15 And Moses gave unto the tribe of the children of Reuben inheritance according to their families.

13:16 และเขตแดนของเขาทั้งหลายเริ่มจากอาโรเออร์ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอาร์โนน และนครที่อยู่ท่ามกลางแม่น้ำนั้นและที่ราบแห่งเมืองเมเดบาทั้งสิ้น

13:16 And their coast was from Aroer, that is on the bank of the river Arnon, and the city that is in the midst of the river, and all the plain by Medeba;

13:17 ทั้งเมืองเฮชโบน รวมกับนครทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในที่ราบนั้น คือดีโบน และบาโมทบาอัล และเบธบาอัลเมโอน

13:17 Heshbon, and all her cities that are in the plain; Dibon, and Bamothbaal, and Bethbaalmeon,

13:18 กับยาฮาส และเคเดโมท และเมฟาอาท

13:18 And Jahazah, and Kedemoth, and Mephaath,

13:19 และคีริยาธาอิม และสิบมาห์และเศเรทชาหาร์ซึ่งอยู่บนเนินเขาแห่งหุบเขา

13:19 And Kirjathaim, and Sibmah, and Zarethshahar in the mount of the valley,

13:20 กับเบธเปโอร์ และที่อัชโดดปิสกาห์ และเมืองเบธเยชิโมท

13:20 And Bethpeor, and Ashdothpisgah, and Bethjeshimoth,

13:21 และนครทั้งสิ้นแห่งที่ราบนั้น และทั้งราชอาณาจักรทั้งหมดของสิโหนกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ผู้ครอบครองอยู่ในเฮชโบน ผู้ซึ่งโมเสสได้กระทำให้พ่ายแพ้พร้อมกับเจ้านายทั้งหลายของมีเดียน คือ เอวี เรเคม ศูร์ และเฮอร์ กับเรบา ผู้ซึ่งเป็นบรรดาเจ้านายของกษัตริย์สิโหนผู้อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น

13:21 And all the cities of the plain, and all the kingdom of Sihon king of the Amorites, which reigned in Heshbon, whom Moses smote with the princes of Midian, Evi, and Rekem, and Zur, and Hur, and Reba, which were dukes of Sihon, dwelling in the country.

13:22 เช่นเดียวกัน บาลาอัมบุตรชายของเบโอร์ผู้เป็นคนทำนาย ชนชาติอิสราเอลได้ฆ่าเสียด้วยดาบท่ามกลางคนทั้งหลายที่พวกเขาได้ฆ่านั้น

13:22 Balaam also the son of Beor, the soothsayer, did the children of Israel slay with the sword among them that were slain by them.

13:23 และอาณาเขตของคนรูเบนคือแม่น้ำจอร์แดนเป็นพรมแดน นี่เป็นมรดกของคนรูเบนตามครอบครัวต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย รวมทั้งนครและหมู่บ้านทั้งหลายด้วย

13:23 And the border of the children of Reuben was Jordan, and the border thereof. This was the inheritance of the children of Reuben after their families, the cities and the villages thereof.

13:24 และโมเสสได้มอบมรดกให้แก่เผ่ากาด คือคนกาดตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขาด้วย

13:24 And Moses gave inheritance unto the tribe of Gad, even unto the children of Gad according to their families.

13:25 และเขตแดนของเขาทั้งหลายคือยาเซอร์และบรรดานครทั้งหมดของกิเลอาด และครึ่งหนึ่งของแผ่นดินของคนอัมโมน จนถึงอาโรเออร์ซึ่งอยู่หน้าเมืองรับบาห์

13:25 And their coast was Jazer, and all the cities of Gilead, and half the land of the children of Ammon, unto Aroer that is before Rabbah;

13:26 และจากเมืองเฮชโบน จนถึงเมืองรามัทมิสเปห์และเบโทนิม และจากมาหะนาอิมจนถึงเขตแดนแห่งเดบีร์

13:26 And from Heshbon unto Ramathmizpeh, and Betonim; and from Mahanaim unto the border of Debir;

13:27 และในหุบเขา มีเมืองเบธฮารัม เบธนิมราห์ สุคคทและซาโฟน ราชอาณาจักรส่วนที่เหลือของสิโหนกษัตริย์แห่งเมืองเฮชโบนนั้น มีแม่น้ำจอร์แดนเป็นพรมแดน จดฝั่งทะเลคินเนเรท ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น

13:27 And in the valley, Betharam, and Bethnimrah, and Succoth, and Zaphon, the rest of the kingdom of Sihon king of Heshbon, Jordan and his border, even unto the edge of the sea of Chinnereth on the other side Jordan eastward.

13:28 นี่เป็นมรดกของคนกาดตามครอบครัวต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย รวมทั้งนครและหมู่บ้านทั้งหลายของพวกเขาด้วย

13:28 This is the inheritance of the children of Gad after their families, the cities, and their villages.

13:29 และโมเสสได้มอบมรดกให้แก่คนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า และนี่เป็นส่วนแบ่งที่ให้กับคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าตามครอบครัวต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย

13:29 And Moses gave inheritance unto the half tribe of Manasseh: and this was the possession of the half tribe of the children of Manasseh by their families.

13:30 และเขตแดนของเขาทั้งหลายเริ่มจากมาหะนาอิม บาชานทั้งหมด ราชอาณาจักรทั้งสิ้นของโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชาน และเมืองทั้งหมดของยาอีร์ ซึ่งอยู่ในบาชาน มีหกสิบนครด้วยกัน

13:30 And their coast was from Mahanaim, all Bashan, all the kingdom of Og king of Bashan, and all the towns of Jair, which are in Bashan, threescore cities:

13:31 และครึ่งหนึ่งของกิเลอาด และเมืองอัชทาโรทกับเมืองเอเดรอี นครทั้งหลายของราชอาณาจักรโอกในบาชาน นครเหล่านี้เป็นส่วนแบ่งของคนมาคีร์บุตรชายของมนัสเสห์ เป็นครึ่งหนึ่งของคนมาคีร์ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย

13:31 And half Gilead, and Ashtaroth, and Edrei, cities of the kingdom of Og in Bashan, were pertaining unto the children of Machir the son of Manasseh, even to the one half of the children of Machir by their families.

13:32 เหล่านี้เป็นแผ่นดินต่าง ๆ ซึ่งโมเสสได้แบ่งปันให้เป็นมรดก ณ ที่ราบแห่งโมอับ ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นทางทิศตะวันออกของเมืองเยรีโค

13:32 These are the countries which Moses did distribute for inheritance in the plains of Moab, on the other side Jordan, by Jericho, eastward.

13:33 แต่โมเสสมิได้มอบมรดกให้แก่คนเผ่าเลวี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอิสราเอลเป็นมรดกของเขาทั้งหลาย ตามที่พระองค์ตรัสไว้กับพวกเขา

13:33 But unto the tribe of Levi Moses gave not any inheritance: the LORD God of Israel was their inheritance, as he said unto them.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope