กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 4 / Joshua 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

หินที่ระลึกสองกอง
4:1 และต่อมาเมื่อประชากรนั้นได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนหมดแล้ว พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า

Two Stone Memorials
4:1 And it came to pass, when all the people were clean passed over Jordan, that the LORD spake unto Joshua, saying,

4:2 “เจ้าจงเลือกชายสิบสองคนจากประชากรเผ่าละคน

4:2 Take you twelve men out of the people, out of every tribe a man,

4:3 และเจ้าจงบัญชาพวกเขาว่า ‘ท่านทั้งหลายจงไปเอาหินสิบสองก้อนจากท่ามกลางแม่น้ำจอร์แดน จากสถานที่ซึ่งเท้าของพวกปุโรหิตยืนมั่นอยู่นั้น และท่านทั้งหลายจงขนหินเหล่านั้นมาพร้อมกับพวกท่าน และวางหินเหล่านั้นไว้ในสถานที่ที่พักอาศัย ซึ่งท่านทั้งหลายจะพักอาศัยในคืนวันนี้’”

4:3 And command ye them, saying, Take you hence out of the midst of Jordan, out of the place where the priests' feet stood firm, twelve stones, and ye shall carry them over with you, and leave them in the lodging place, where ye shall lodge this night.

4:4 ดังนั้น โยชูวาก็เลือกชายสิบสองคน ซึ่งท่านแต่งตั้งจากชนชาติอิสราเอลเผ่าละคน

4:4 Then Joshua called the twelve men, whom he had prepared of the children of Israel, out of every tribe a man:

4:5 และโยชูวาพูดกับเขาทั้งหลายว่า “จงผ่านไปข้างหน้าหีบของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านลงไปท่ามกลางแม่น้ำจอร์แดน และท่านทั้งหลายจงแบกหินมาคนละก้อนบนบ่าของตน ตามจำนวนเผ่าของชนชาติอิสราเอล

4:5 And Joshua said unto them, Pass over before the ark of the LORD your God into the midst of Jordan, and take ye up every man of you a stone upon his shoulder, according unto the number of the tribes of the children of Israel:

4:6 เพื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นหมายสำคัญในท่ามกลางท่านทั้งหลาย ในเมื่อลูกหลานของพวกท่านถามบิดาของเขาทั้งหลายในเวลาต่อไปว่า ‘สำหรับท่านทั้งหลายหินเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไร’

4:6 That this may be a sign among you, that when your children ask their fathers in time to come, saying, What mean ye by these stones?

4:7 แล้วท่านทั้งหลายจงตอบพวกเขาว่า ‘น้ำของแม่น้ำจอร์แดนขาดจากกันต่อหน้าหีบแห่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ เมื่อหีบนั้นข้ามแม่น้ำจอร์แดน น้ำของแม่น้ำจอร์แดนก็ขาดจากกัน และหินเหล่านี้จะเป็นที่ระลึกแก่ชนชาติอิสราเอลเป็นนิตย์’”

4:7 Then ye shall answer them, That the waters of Jordan were cut off before the ark of the covenant of the LORD; when it passed over Jordan, the waters of Jordan were cut off: and these stones shall be for a memorial unto the children of Israel for ever.

4:8 และชนชาติอิสราเอลได้กระทำตามที่โยชูวาบัญชา และได้ขนหินสิบสองก้อนมาจากท่ามกลางแม่น้ำจอร์แดน ตามจำนวนเผ่าของชนชาติอิสราเอล ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวา และขนหินเหล่านั้นมายังสถานที่ซึ่งเขาทั้งหลายพักอาศัยอยู่ และวางหินเหล่านั้นไว้ที่นั่น

4:8 And the children of Israel did so as Joshua commanded, and took up twelve stones out of the midst of Jordan, as the LORD spake unto Joshua, according to the number of the tribes of the children of Israel, and carried them over with them unto the place where they lodged, and laid them down there.

4:9 และโยชูวาได้ตั้งหินสิบสองก้อนไว้ท่ามกลางแม่น้ำจอร์แดน ตรงสถานที่ที่เท้าของพวกปุโรหิตผู้หามหีบแห่งพันธสัญญายืนอยู่ และหินเหล่านั้นก็ยังอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้

4:9 And Joshua set up twelve stones in the midst of Jordan, in the place where the feet of the priests which bare the ark of the covenant stood: and they are there unto this day.

4:10 เพราะว่าพวกปุโรหิตผู้หามหีบนั้นได้ยืนอยู่ท่ามกลางแม่น้ำจอร์แดน จนกว่าสิ่งสารพัดจะสำเร็จ ตามซึ่งพระเยโฮวาห์บัญชาโยชูวาให้บอกแก่ประชากร ตามซึ่งโมเสสได้บัญชาไว้กับโยชูวาทุกประการ และประชากรก็รีบข้ามไป

4:10 For the priests which bare the ark stood in the midst of Jordan, until every thing was finished that the LORD commanded Joshua to speak unto the people, according to all that Moses commanded Joshua: and the people hasted and passed over.

4:11 และต่อมาเมื่อประชากรข้ามไปหมดแล้ว หีบของพระเยโฮวาห์และพวกปุโรหิตก็ข้ามไปต่อหน้าประชากร

4:11 And it came to pass, when all the people were clean passed over, that the ark of the LORD passed over, and the priests, in the presence of the people.

4:12 และคนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าถืออาวุธนำหน้าชนชาติอิสราเอลข้ามไป ตามที่โมเสสได้กล่าวแก่พวกเขาแล้ว

4:12 And the children of Reuben, and the children of Gad, and half the tribe of Manasseh, passed over armed before the children of Israel, as Moses spake unto them:

4:13 มีคนซึ่งเตรียมพร้อมที่จะทำสงครามประมาณสี่หมื่นคนได้ข้ามไปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เพื่อทำศึก ไปถึงที่ราบแห่งเมืองเยรีโค

4:13 About forty thousand prepared for war passed over before the LORD unto battle, to the plains of Jericho.

4:14 ในวันนั้นพระเยโฮวาห์ทรงยกย่องโยชูวาท่ามกลางสายตาของคนอิสราเอลทั้งปวง และเขาทั้งหลายก็ยำเกรงท่าน เหมือนอย่างที่พวกเขาเคยยำเกรงโมเสสตลอดวันเวลาของท่าน

4:14 On that day the LORD magnified Joshua in the sight of all Israel; and they feared him, as they feared Moses, all the days of his life.

4:15 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า

4:15 And the LORD spake unto Joshua, saying,

4:16 “จงบัญชาพวกปุโรหิตผู้หามหีบพระโอวาทให้พวกเขาขึ้นมาจากแม่น้ำจอร์แดน”

4:16 Command the priests that bear the ark of the testimony, that they come up out of Jordan.

4:17 โยชูวาจึงบัญชาพวกปุโรหิตว่า “ท่านทั้งหลายจงขึ้นมาจากแม่น้ำจอร์แดนเถิด”

4:17 Joshua therefore commanded the priests, saying, Come ye up out of Jordan.

4:18 และต่อมาเมื่อพวกปุโรหิตผู้หามหีบแห่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ขึ้นมาจากท่ามกลางแม่น้ำจอร์แดน และฝ่าเท้าของพวกปุโรหิตยกขึ้นเหยียบแผ่นดินแห้ง น้ำของแม่น้ำจอร์แดนก็กลับมายังที่เก่าและไหลท่วมฝั่งอย่างเดิม

4:18 And it came to pass, when the priests that bare the ark of the covenant of the LORD were come up out of the midst of Jordan, and the soles of the priests' feet were lifted up unto the dry land, that the waters of Jordan returned unto their place, and flowed over all his banks, as they did before.

กิลกาลคือค่ายแห่งแรกในแผ่นดินคานาอัน
4:19 และประชากรได้ขึ้นมาจากแม่น้ำจอร์แดนในวันที่สิบเดือนที่หนึ่ง และไปตั้งค่ายอยู่ที่กิลกาล ที่พรมแดนข้างทิศตะวันออกของเมืองเยรีโค

Gilgal, First Camp in Canaan
4:19 And the people came up out of Jordan on the tenth day of the first month, and encamped in Gilgal, in the east border of Jericho.

4:20 และหินสิบสองก้อนเหล่านั้น ซึ่งเขาทั้งหลายได้นำออกมาจากแม่น้ำจอร์แดน โยชูวาก็ได้ตั้งไว้ที่กิลกาล

4:20 And those twelve stones, which they took out of Jordan, did Joshua pitch in Gilgal.

4:21 และท่านได้กล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า “เวลาภายหน้าเมื่อลูกหลานของท่านทั้งหลายจะถามบิดาของพวกเขาว่า ‘หินเหล่านี้มีความหมายอะไร’

4:21 And he spake unto the children of Israel, saying, When your children shall ask their fathers in time to come, saying, What mean these stones?

4:22 แล้วท่านทั้งหลายจงตอบลูกหลานของพวกท่านให้ทราบว่า ‘คนอิสราเอลได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้บนดินแห้ง’

4:22 Then ye shall let your children know, saying, Israel came over this Jordan on dry land.

4:23 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายกระทำให้แม่น้ำจอร์แดนแห้งไปต่อหน้าพวกท่าน จนกว่าท่านทั้งหลายข้ามไปได้หมด ตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านกระทำแก่ทะเลแดง ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้แห้งไปต่อหน้าเราทั้งหลาย จนกว่าพวกเราข้ามไปหมด

4:23 For the LORD your God dried up the waters of Jordan from before you, until ye were passed over, as the LORD your God did to the Red sea, which he dried up from before us, until we were gone over:

4:24 เพื่อชนชาติทั้งหลายทั่วพิภพจะได้ทราบว่าพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์นั้นทรงฤทธิ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะเกรงกลัวพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านเป็นนิตย์”

4:24 That all the people of the earth might know the hand of the LORD, that it is mighty: that ye might fear the LORD your God for ever.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope