กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 17 / Joshua 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

แผ่นดินส่วนของเผ่ามนัสเสห์ที่อยู่ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน
17:1 นอกจากนี้ยังมีส่วนตามสลากสำหรับเผ่ามนัสเสห์ เพราะเขาเป็นบุตรหัวปีของโยเซฟ คือสำหรับมาคีร์บุตรหัวปีของมนัสเสห์ บิดาของกิเลอาด เพราะเหตุว่าเขาเป็นทหาร ฉะนั้นเขาจึงได้รับเมืองกิเลอาดและเมืองบาชาน

Manasseh West of Jordan
17:1 There was also a lot for the tribe of Manasseh; for he was the firstborn of Joseph; to wit, for Machir the firstborn of Manasseh, the father of Gilead: because he was a man of war, therefore he had Gilead and Bashan.

17:2 นอกจากนี้ยังมีส่วนตามสลากสำหรับคนมนัสเสห์ที่เหลืออยู่ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา สำหรับคนอาบีเยเซอร์ คนเฮเลค คนอัสรีเอล คนเชเคม คนเฮเฟอร์ และคนเชมิดา คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของมนัสเสห์ บุตรชายของโยเซฟ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา

17:2 There was also a lot for the rest of the children of Manasseh by their families; for the children of Abiezer, and for the children of Helek, and for the children of Asriel, and for the children of Shechem, and for the children of Hepher, and for the children of Shemida: these were the male children of Manasseh the son of Joseph by their families.

17:3 แต่เศโลเฟหัดบุตรชายของเฮเฟอร์ บุตรชายของกิเลอาด บุตรชายของมาคีร์ บุตรชายของมนัสเสห์ไม่มีบุตรชาย มีแต่บุตรสาว และต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรสาวทั้งหลายของเขาคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และทีรซาห์

17:3 But Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, had no sons, but daughters: and these are the names of his daughters, Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.

17:4 และเขาทั้งหลายเข้ามาใกล้ต่อหน้าเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต และต่อหน้าโยชูวาบุตรชายของนูน และต่อหน้าบรรดาประมุข กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโมเสสไว้ว่า จงยกส่วนมรดกท่ามกลางพี่น้องของพวกข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย” ฉะนั้นท่านได้ให้มรดกแก่คนเหล่านี้ท่ามกลางพี่น้องของบิดาของพวกเขา ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์

17:4 And they came near before Eleazar the priest, and before Joshua the son of Nun, and before the princes, saying, The LORD commanded Moses to give us an inheritance among our brethren. Therefore according to the commandment of the LORD he gave them an inheritance among the brethren of their father.

17:5 และส่วนที่ตกแก่คนมนัสเสห์จึงมีสิบส่วน นอกเหนือแผ่นดินของกิเลอาดและบาชาน ซึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น

17:5 And there fell ten portions to Manasseh, beside the land of Gilead and Bashan, which were on the other side Jordan;

17:6 เพราะว่าบรรดาบุตรสาวของมนัสเสห์ก็ได้รับมรดกท่ามกลางบุตรชายทั้งหลายของท่าน และแผ่นดินของกิเลอาดนั้นได้ตกเป็นส่วนของพวกบุตรชายของมนัสเสห์ที่เหลืออยู่

17:6 Because the daughters of Manasseh had an inheritance among his sons: and the rest of Manasseh's sons had the land of Gilead.

17:7 และพรมแดนของมนัสเสห์ตั้งต้นจากอาเชอร์จนถึงมิคเมธัท ซึ่งอยู่ตรงหน้าเมืองเชเคม และพรมแดนก็ยื่นไปทางด้านขวามือจนถึงที่ของชาวเมืองของเอนทัปปูวาห์

17:7 And the coast of Manasseh was from Asher to Michmethah, that lieth before Shechem; and the border went along on the right hand unto the inhabitants of Entappuah.

17:8 แผ่นดินแห่งเมืองทัปปูวาห์เป็นของมนัสเสห์ แต่เมืองทัปปูวาห์ซึ่งอยู่ที่พรมแดนของมนัสเสห์นั้นเป็นของคนเอฟราอิม

17:8 Now Manasseh had the land of Tappuah: but Tappuah on the border of Manasseh belonged to the children of Ephraim;

17:9 และพรมแดนก็ลงไปถึงแม่น้ำคานาห์ คือไปทางทิศใต้ของแม่น้ำ นครเหล่านี้ซึ่งอยู่ท่ามกลางนครทั้งหลายของมนัสเสห์นั้นเป็นของเอฟราอิม พรมแดนของมนัสเสห์ก็ยื่นไปทางด้านทิศเหนือของแม่น้ำ และไปสิ้นสุดลงที่ทะเล

17:9 And the coast descended unto the river Kanah, southward of the river: these cities of Ephraim are among the cities of Manasseh: the coast of Manasseh also was on the north side of the river, and the outgoings of it were at the sea:

17:10 ด้านทิศใต้เป็นของเอฟราอิม และด้านทิศเหนือเป็นของมนัสเสห์ และมีทะเลเป็นพรมแดน และทางทิศเหนือจดอาเชอร์ และทางทิศตะวันออกจดอิสสาคาร์

17:10 Southward it was Ephraim's, and northward it was Manasseh's, and the sea is his border; and they met together in Asher on the north, and in Issachar on the east.

17:11 และในเขตแดนของอิสสาคาร์และในอาเชอร์นั้น มนัสเสห์ยังมีเบธชานพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น และอิบเลอัมพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น และชาวเมืองโดร์พร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น และชาวเมืองเอนโดร์พร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น และชาวเมืองทาอานาคพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น และชาวเมืองเมกิดโดพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น ทั้งเนินสูงทั้งสามแห่งนั้น

17:11 And Manasseh had in Issachar and in Asher Bethshean and her towns, and Ibleam and her towns, and the inhabitants of Dor and her towns, and the inhabitants of Endor and her towns, and the inhabitants of Taanach and her towns, and the inhabitants of Megiddo and her towns, even three countries.

17:12 ถึงอย่างนั้นคนมนัสเสห์ก็ไม่สามารถขับไล่ชาวเมืองเหล่านั้นออกไปได้ แต่คนคานาอันยังอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น

17:12 Yet the children of Manasseh could not drive out the inhabitants of those cities; but the Canaanites would dwell in that land.

17:13 อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อชนชาติอิสราเอลเข้มแข็งขึ้นแล้ว เขาทั้งหลายก็ได้เกณฑ์คนคานาอันให้ทำงานโยธา แต่ไม่ได้ขับไล่ให้พวกเขาออกไปเสียอย่างสิ้นเชิง

17:13 Yet it came to pass, when the children of Israel were waxen strong, that they put the Canaanites to tribute; but did not utterly drive them out.

17:14 และคนโยเซฟได้พูดกับโยชูวาว่า “เหตุไฉนท่านจึงแบ่งมรดกให้ข้าพเจ้าเพียงแต่ส่วนเดียว แม้ว่าข้าพเจ้ามีคนมากมาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงอวยพรแก่ข้าพเจ้ามาจนบัดนี้แล้ว”

17:14 And the children of Joseph spake unto Joshua, saying, Why hast thou given me but one lot and one portion to inherit, seeing I am a great people, forasmuch as the LORD hath blessed me hitherto?

17:15 และโยชูวาตอบเขาทั้งหลายว่า “ถ้าท่านมีคนมากมาย และถ้าแดนเทือกเขาเอฟราอิมเป็นที่แคบเกินไปสำหรับท่าน ท่านจงเข้าไปในป่าไม้และตัดมันลงสำหรับตัวท่านเอง ในแผ่นดินของคนเปริสซีและของพวกมนุษย์ยักษ์”

17:15 And Joshua answered them, If thou be a great people, then get thee up to the wood country, and cut down for thyself there in the land of the Perizzites and of the giants, if mount Ephraim be too narrow for thee.

17:16 และคนโยเซฟพูดว่า “แดนเทือกเขานี้ไม่พอสำหรับพวกข้าพเจ้า และบรรดาคนคานาอันซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณหุบเขามีรถม้าศึกที่ทำด้วยเหล็ก ทั้งสองพวก คือคนทั้งหลายที่อยู่ในเบธชานพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น กับพวกที่อยู่ในหุบเขาแห่งยิสเรเอล”

17:16 And the children of Joseph said, The hill is not enough for us: and all the Canaanites that dwell in the land of the valley have chariots of iron, both they who are of Bethshean and her towns, and they who are of the valley of Jezreel.

17:17 และโยชูวาได้กล่าวแก่วงศ์วานโยเซฟ คือเอฟราอิมและมนัสเสห์ว่า “ท่านมีคนมากมาย และมีกำลังมหาศาล ท่านจะมีส่วนแบ่งแต่ส่วนเดียวก็หามิได้

17:17 And Joshua spake unto the house of Joseph, even to Ephraim and to Manasseh, saying, Thou art a great people, and hast great power: thou shalt not have one lot only:

17:18 แต่แดนเทือกเขานั้นจะเป็นของท่าน ถึงแม้ว่าเป็นป่าไม้ท่านก็จะตัดมันลง และผลผลิตแห่งแดนเทือกเขานั้นจะเป็นของท่าน ถึงแม้ว่าพวกเขามีรถม้าศึกทำด้วยเหล็กและถึงแม้ว่าพวกเขาเป็นคนเข้มแข็ง ท่านก็จะขับไล่คนคานาอันออกไปได้”

17:18 But the mountain shall be thine; for it is a wood, and thou shalt cut it down: and the outgoings of it shall be thine: for thou shalt drive out the Canaanites, though they have iron chariots, and though they be strong.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope