กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยชูวา 12 / Joshua 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินคานาอันที่พ่ายแพ้แล้ว
12:1 ต่อไปนี้เป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินนั้นซึ่งชนชาติอิสราเอลได้กระทำให้พ่ายแพ้ไป และได้ยึดครองแผ่นดินของพวกเขาฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นทางดวงอาทิตย์ขึ้น จากแม่น้ำอาร์โนนจนถึงภูเขาเฮอร์โมน และที่ราบซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกทั้งหมด

Conquered Kings of Canaan
12:1 Now these are the kings of the land, which the children of Israel smote, and possessed their land on the other side Jordan toward the rising of the sun, from the river Arnon unto mount Hermon, and all the plain on the east:

12:2 คือสิโหนกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ผู้อาศัยอยู่ที่เฮชโบน และครอบครองจากอาโรเออร์ ซึ่งอยู่ ณ ริมฝั่งแม่น้ำอาร์โนน และจากท่ามกลางแม่น้ำนั้น และจากครึ่งหนึ่งของกิเลอาด จนถึงแม่น้ำยับบอก ซึ่งเป็นเขตแดนของคนอัมโมน

12:2 Sihon king of the Amorites, who dwelt in Heshbon, and ruled from Aroer, which is upon the bank of the river Arnon, and from the middle of the river, and from half Gilead, even unto the river Jabbok, which is the border of the children of Ammon;

12:3 และจากที่ราบจนถึงทะเลคินเนเรทข้างทิศตะวันออก และจนถึงทะเลแห่งที่ราบ คือทะเลเกลือข้างทิศตะวันออก เป็นทางไปยังเบธเยชิโมท และจากด้านทิศใต้ที่อยู่เชิงอัชโดดปิสกาห์

12:3 And from the plain to the sea of Chinneroth on the east, and unto the sea of the plain, even the salt sea on the east, the way to Bethjeshimoth; and from the south, under Ashdothpisgah:

12:4 และเขตแดนของโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชาน ซึ่งเป็นพวกมนุษย์ยักษ์ที่เหลืออยู่ ที่อาศัยอยู่ที่อัชทาโรท และที่เอเดรอี

12:4 And the coast of Og king of Bashan, which was of the remnant of the giants, that dwelt at Ashtaroth and at Edrei,

12:5 และครอบครองที่ภูเขาเฮอร์โมน และในสาเลคาห์ และทั่วบาชาน จนถึงเขตแดนของคนเกชูร์และคนมาอาคาห์ และครึ่งหนึ่งของคนกิเลอาด จนถึงเขตแดนของสิโหนกษัตริย์แห่งเมืองเฮชโบน

12:5 And reigned in mount Hermon, and in Salcah, and in all Bashan, unto the border of the Geshurites and the Maachathites, and half Gilead, the border of Sihon king of Heshbon.

12:6 โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์และชนชาติอิสราเอลได้กระทำให้เขาทั้งหลายพ่ายแพ้ไป และโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้มอบแผ่นดินนั้นให้แก่คนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า

12:6 Them did Moses the servant of the LORD and the children of Israel smite: and Moses the servant of the LORD gave it for a possession unto the Reubenites, and the Gadites, and the half tribe of Manasseh.

12:7 และนี่เป็นบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินซึ่งโยชูวาและชนชาติอิสราเอลได้ทำให้พ่ายแพ้อยู่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ทางทิศตะวันตก จากบาอัลกาดในหุบเขาแห่งเลบานอน จนถึงภูเขาฮาลัก ที่ขึ้นไปถึงเสอีร์ ซึ่งโยชูวาได้มอบให้แก่เผ่าต่าง ๆ ของคนอิสราเอลให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ตามส่วนแบ่งของเขาทั้งหลาย

12:7 And these are the kings of the country which Joshua and the children of Israel smote on this side Jordan on the west, from Baalgad in the valley of Lebanon even unto the mount Halak, that goeth up to Seir; which Joshua gave unto the tribes of Israel for a possession according to their divisions;

12:8 คือในแดนเทือกเขา ในหุบเขา ในที่ราบ ในที่น้ำพุทั้งหลาย ในถิ่นทุรกันดารและในภาคใต้ ที่เป็นของคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์และคนเยบุส

12:8 In the mountains, and in the valleys, and in the plains, and in the springs, and in the wilderness, and in the south country; the Hittites, the Amorites, and the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites:

12:9 คือกษัตริย์แห่งเมืองเยรีโคองค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองอัยที่อยู่ข้างเมืองเบธเอลองค์หนึ่ง

12:9 The king of Jericho, one; the king of Ai, which is beside Bethel, one;

12:10 กษัตริย์แห่งเมืองเยรูซาเล็มองค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองเฮโบรนองค์หนึ่ง

12:10 The king of Jerusalem, one; the king of Hebron, one;

12:11 กษัตริย์แห่งเมืองยารมูทองค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองลาคีชองค์หนึ่ง

12:11 The king of Jarmuth, one; the king of Lachish, one;

12:12 กษัตริย์แห่งเมืองเอกโลนองค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองเกเซอร์องค์หนึ่ง

12:12 The king of Eglon, one; the king of Gezer, one;

12:13 กษัตริย์แห่งเมืองเดบีร์องค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองเกเดอร์องค์หนึ่ง

12:13 The king of Debir, one; the king of Geder, one;

12:14 กษัตริย์แห่งเมืองโฮรมาห์องค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองอาราดองค์หนึ่ง

12:14 The king of Hormah, one; the king of Arad, one;

12:15 กษัตริย์แห่งเมืองลิบนาห์องค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองอดุลลัมองค์หนึ่ง

12:15 The king of Libnah, one; the king of Adullam, one;

12:16 กษัตริย์แห่งเมืองมักเคดาห์องค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองเบธเอลองค์หนึ่ง

12:16 The king of Makkedah, one; the king of Bethel, one;

12:17 กษัตริย์แห่งเมืองทัปปูวาห์องค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองเฮเฟอร์องค์หนึ่ง

12:17 The king of Tappuah, one; the king of Hepher, one;

12:18 กษัตริย์แห่งเมืองอาเฟกองค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองลาชาโรนองค์หนึ่ง

12:18 The king of Aphek, one; the king of Lasharon, one;

12:19 กษัตริย์แห่งเมืองมาโดนองค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองฮาโซร์องค์หนึ่ง

12:19 The king of Madon, one; the king of Hazor, one;

12:20 กษัตริย์แห่งเมืองชิมโรนเมโรนองค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองอัคชาฟองค์หนึ่ง

12:20 The king of Shimronmeron, one; the king of Achshaph, one;

12:21 กษัตริย์แห่งเมืองทาอานาคองค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองเมกิดโดองค์หนึ่ง

12:21 The king of Taanach, one; the king of Megiddo, one;

12:22 กษัตริย์แห่งเมืองเคเดชองค์หนึ่ง กษัตริย์แห่งเมืองโยกเนอัมในคารเมลองค์หนึ่ง

12:22 The king of Kedesh, one; the king of Jokneam of Carmel, one;

12:23 กษัตริย์แห่งเมืองโดร์ในเขตแดนของโดร์องค์หนึ่ง กษัตริย์ของประชาชาติต่าง ๆ ในกิลกาลองค์หนึ่ง

12:23 The king of Dor in the coast of Dor, one; the king of the nations of Gilgal, one;

12:24 กษัตริย์แห่งเมืองทีรซาห์องค์หนึ่ง รวมทั้งหมดเป็นกษัตริย์สามสิบเอ็ดองค์ด้วยกัน

12:24 The king of Tirzah, one: all the kings thirty and one.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope