กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การวางแผนแบ่งปันแผ่นดินแห่งคานาอัน
34:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
34:2 “จงบัญชาชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่พวกเขาว่า เมื่อเจ้าทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินแห่งคานาอัน (นี่คือแผ่นดินที่จะเป็นมรดกสำหรับพวกเจ้า คือแผ่นดินแห่งคานาอันพร้อมกับเขตแดนทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้น)
34:3 ดังนั้น ดินแดนด้านทิศใต้ของเจ้าทั้งหลายจะนับจากถิ่นทุรกันดารแห่งศินตามแนวพรมแดนของเอโดม และพรมแดนด้านทิศใต้ของพวกเจ้านั้นจะเป็นด้านชายฝั่งทะเลเกลือทางทิศตะวันออก
34:4 และพรมแดนของเจ้าทั้งหลายจะเลี้ยวไปจากด้านทิศใต้ไปถึงเนินสูงแห่งอัครับบิม และข้ามไปยังศิน และจากด้านทิศใต้ไปถึงคาเดชบารเนีย และเรื่อยไปถึงฮาซารัดดาร์ และผ่านเรื่อยไปถึงอัสโมน
34:5 และพรมแดนจะอ้อมจากอัสโมนไปถึงแม่น้ำแห่งอียิปต์ และสิ้นสุดลงที่ทะเล
34:6 และสำหรับพรมแดนด้านทิศตะวันตกนั้น เจ้าทั้งหลายจะได้ทะเลใหญ่เป็นพรมแดน นี่จะเป็นพรมแดนด้านทิศตะวันตกของพวกเจ้า
34:7 และนี่จะเป็นพรมแดนด้านทิศเหนือของเจ้าทั้งหลาย คือจากทะเลใหญ่พวกเจ้าจงทำเครื่องหมายเรื่อยไปสำหรับพวกเจ้าจนถึงภูเขาโฮร์
34:8 จากภูเขาโฮร์เจ้าทั้งหลายจงทำเครื่องหมายเรื่อยไปสำหรับพรมแดนของพวกเจ้าจนถึงทางเข้าเมืองฮามัท และพรมแดนด้านนี้จะสิ้นสุดลงที่เศดัด
34:9 และพรมแดนจะยื่นไปถึงศิโฟรน และพรมแดนจะสิ้นสุดลงที่ฮาซาเรนัน นี่จะเป็นพรมแดนด้านทิศเหนือของพวกเจ้า
34:10 และเจ้าทั้งหลายจงทำเครื่องหมายสำหรับพรมแดนด้านทิศตะวันออกของพวกเจ้า จากฮาซาเรนันไปถึงเชฟาม
34:11 และพรมแดนจะลงมาจากเชฟามไปถึงริบลาห์ ข้างทิศตะวันออกของเมืองอายิน และพรมแดนจะลงมา และจะมาถึงฝั่งทะเลคินเนเรทด้านทิศตะวันออก
34:12 และพรมแดนจะลงมาถึงแม่น้ำจอร์แดน และพรมแดนจะสิ้นสุดลงที่ทะเลเกลือ นี่จะเป็นแผ่นดินของเจ้าทั้งหลายตามพรมแดนโดยรอบ”
34:13 และโมเสสบัญชาชนชาติอิสราเอลว่า “นี่เป็นแผ่นดินที่เจ้าทั้งหลายจะได้รับเป็นมรดกโดยการจับสลาก ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชายกให้แก่ทั้งเก้าเผ่ากับอีกครึ่งเผ่า
34:14 เพราะว่าเผ่าของลูกหลานของรูเบนตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา และเผ่าของลูกหลานของกาดตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาได้รับมรดกของเขาทั้งหลายแล้ว และคนครึ่งเผ่าของมนัสเสห์ก็ได้รับมรดกของพวกเขาแล้ว
34:15 ทั้งสองเผ่าและครึ่งเผ่านั้น ได้รับมรดกของเขาทั้งหลายแล้วที่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ใกล้เมืองเยรีโคด้านทิศตะวันออก ทางดวงอาทิตย์ขึ้น”
34:16 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
34:17 “นี่เป็นชื่อของคนทั้งหลายที่จะแบ่งปันดินแดนให้แก่พวกเจ้า คือเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต และโยชูวาบุตรชายของนูน
34:18 และท่านทั้งหลายจงนำประมุขหนึ่งคนมาจากทุกเผ่า เพื่อแบ่งปันดินแดนตามมรดกนั้น
34:19 นี่เป็นชื่อของคนเหล่านั้น คือคาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์ จากเผ่ายูดาห์
34:20 และเชมูเอลบุตรชายของอัมมีฮูด จากเผ่าของลูกหลานของสิเมโอน
34:21 เอลีดาดบุตรชายของคิสโลน จากเผ่าเบนยามิน
34:22 และประมุขของเผ่าของลูกหลานของดาน คือบุคคีบุตรชายของโยกลี
34:23 ประมุขแห่งลูกหลานของโยเซฟ จากเผ่าของลูกหลานของมนัสเสห์ คือฮันนีเอลบุตรชายของเอโฟด
34:24 และประมุขของเผ่าของลูกหลานของเอฟราอิม คือเคมูเอลบุตรชายของชิฟทาน
34:25 และประมุขของเผ่าของลูกหลานของเศบูลุน คือเอลีซาฟานบุตรชายของปารนาค
34:26 และประมุขของเผ่าของลูกหลานของอิสสาคาร์ คือปัลทีเอลบุตรชายของอัสซาน
34:27 และประมุขของเผ่าของลูกหลานของอาเชอร์ คืออาหิฮูดบุตรชายของเชโลมี
34:28 และประมุขของเผ่าของลูกหลานของนัฟทาลี คือเปดาเฮลบุตรชายของอัมมีฮูด”
34:29 คนเหล่านี้เป็นคนที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้แบ่งปันมรดกแก่ชนชาติอิสราเอลในแผ่นดินแห่งคานาอัน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope