กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การจุดตะเกียงให้แสงสว่าง
8:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
8:2 “จงพูดกับอาโรนและกล่าวแก่เขาว่า เมื่อเจ้าจุดตะเกียง ตะเกียงทั้งเจ็ดจะส่องสว่างอยู่ต่อหน้าคันประทีป”
8:3 และอาโรนได้กระทำดังนั้น เขาได้จุดตะเกียงนั้นให้ส่องสว่างอยู่ต่อหน้าคันประทีป ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
8:4 และงานฝีมือที่ทำคันประทีปนี้ เป็นทองคำใช้ค้อนเคาะ ตั้งแต่ลำต้นขึ้นไปถึงดอกบานใช้ค้อนเคาะ ตามแบบอย่างที่พระเยโฮวาห์ได้สำแดงแก่โมเสสแล้ว เขาจึงทำคันประทีปอย่างนั้นแหละ

การถวายตัวของบรรดาคนเลวี
8:5 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
8:6 “จงแยกคนเลวีออกจากท่ามกลางชนชาติอิสราเอลและชำระเขาทั้งหลายให้สะอาด
8:7 และเจ้าจงกระทำต่อเขาทั้งหลายดังนี้ เพื่อชำระพวกเขาให้สะอาด คือเอาน้ำแห่งการชำระประพรมเขาทั้งหลาย และให้พวกเขาโกนตลอดทั้งตัว และให้เขาทั้งหลายซักเสื้อผ้าของตน และเพื่อชำระตัวเองให้สะอาด
8:8 แล้วให้เขาทั้งหลายนำวัวหนุ่มตัวหนึ่ง พร้อมกับเครื่องธัญญบูชา คือแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมัน และเจ้าจงนำวัวหนุ่มอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
8:9 และเจ้าจงพาคนเลวีมาอยู่ต่อหน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และเจ้าจงรวบรวมชนชาติอิสราเอลให้มาชุมนุมพร้อมกันทั้งหมด
8:10 และเจ้าจงนำคนเลวีให้มาอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และชนชาติอิสราเอลจงเอามือของตนวางบนคนเลวี
8:11 และอาโรนจงถวายคนเลวีต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ให้เป็นเครื่องบูชาของชนชาติอิสราเอล เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ทำงานปรนนิบัติต่อพระเยโฮวาห์
8:12 และคนเลวีจงเอามือของตนวางบนหัววัวตัวผู้ทั้งสอง และเจ้าจงเอาตัวหนึ่งมาถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และอีกตัวหนึ่งให้เป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อลบมลทินบาปให้คนเลวี
8:13 และเจ้าจงตั้งคนเลวีให้อยู่ต่อหน้าอาโรนและต่อหน้าบุตรชายทั้งหลายของเขา และถวายเขาทั้งหลายให้เป็นเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์
8:14 ดังนั้น เจ้าจงแยกคนเลวีออกจากท่ามกลางชนชาติอิสราเอล และคนเลวีจะเป็นของเรา
8:15 และเจ้าจงชำระเขาทั้งหลายให้สะอาด และถวายพวกเขาให้เป็นเครื่องบูชา และหลังจากนั้นคนเลวีจะเข้าปฏิบัติงานที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน
8:16 เพราะเขาทั้งหมดถูกแยกออกจากท่ามกลางชนชาติอิสราเอลมอบไว้แก่เรา เราได้รับพวกเขามาเป็นของเราแล้ว แทนทุกคนที่เบิกครรภ์ครั้งแรก คือแทนบุตรหัวปีของชนชาติอิสราเอลทั้งหมด
8:17 เพราะว่าบุตรหัวปีทั้งหมดของชนชาติอิสราเอลเป็นของเรา ทั้งคนและสัตว์ ในวันที่เราได้ประหารบรรดาบุตรหัวปีในแผ่นดินแห่งอียิปต์ เราได้ชำระเขาทั้งหลายไว้ให้บริสุทธิ์สำหรับเราเอง
8:18 และเราได้เลือกคนเลวีแทนบุตรหัวปีทั้งหมดของชนชาติอิสราเอล
8:19 และเราได้มอบคนเลวีจากท่ามกลางชนชาติอิสราเอลให้เป็นของประทานแก่อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา ให้ปฏิบัติงานแทนชนชาติอิสราเอลในพลับพลาแห่งชุมนุมชน และทำการลบมลทินบาปให้ชนชาติอิสราเอล เพื่อว่าจะไม่มีภัยพิบัติบังเกิดท่ามกลางชนชาติอิสราเอล เมื่อชนชาติอิสราเอลเข้ามาใกล้สถานบริสุทธิ์”
8:20 และโมเสส อาโรนกับชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมด ได้กระทำต่อคนเลวีทุกประการตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสเกี่ยวกับคนเลวี ชนชาติอิสราเอลจึงได้กระทำต่อพวกเขาอย่างนั้น
8:21 และคนเลวีได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ และพวกเขาก็ซักเสื้อผ้าของตน และอาโรนได้ถวายเขาทั้งหลายเป็นเครื่องบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และอาโรนทำการลบมลทินบาปให้พวกเขาเพื่อชำระเขาทั้งหลาย
8:22 และหลังจากนั้นคนเลวีได้เข้าปฏิบัติงานของพวกเขาในพลับพลาแห่งชุมนุมชน ต่อหน้าอาโรนและต่อหน้าบุตรชายทั้งหลายของเขา ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสเกี่ยวกับคนเลวี พวกเขาจึงได้กระทำอย่างนั้นแก่เขาทั้งหลาย
8:23 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
8:24 “นี่เป็นสิทธิ์ของคนเลวี จงให้พวกเขาที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป เข้าไปปฏิบัติงานในพลับพลาแห่งชุมนุมชน
8:25 และเมื่ออายุห้าสิบปีแล้ว จงให้เขาทั้งหลายหยุดปฏิบัติงานในพลับพลา และไม่ต้องปฏิบัติงานอีกต่อไป
8:26 แต่จงให้พวกเขาปรนนิบัติพร้อมกับพี่น้องของตนในพลับพลาแห่งชุมนุมชน คือให้ดูแลรักษา และไม่ต้องปฏิบัติงานอีกต่อไป เจ้าจงกระทำเช่นนี้แก่คนเลวีเกี่ยวกับการดูแลรักษาของพวกเขา”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope