กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

มิเรียมสิ้นชีวิต ประชากรกระหายน้ำ
20:1 แล้วชนชาติอิสราเอล คือชุมนุมชนทั้งหมด ได้เข้ามาในทะเลทรายแห่งศินในเดือนที่หนึ่ง และประชากรอาศัยอยู่ในคาเดช และมิเรียมก็สิ้นชีวิตและถูกฝังไว้ที่นั่น
20:2 และไม่มีน้ำสำหรับชุมนุมชน และพวกเขาได้มาชุมนุมกันเผชิญหน้าโมเสสกับอาโรน
20:3 และประชากรต่อว่าโมเสส และพูดว่า “เมื่อพี่น้องของพวกเราตายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์นั้น พวกเราตายเสียด้วยก็ดี
20:4 และทำไมท่านจึงพาชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์มาในถิ่นทุรกันดารนี้ เพื่อให้พวกเราและฝูงสัตว์ของพวกเราตายเสียที่นี่
20:5 และเหตุไฉนท่านได้ทำให้พวกเราออกมาจากอียิปต์ เพื่อนำพวกเรามายังสถานที่เลวทรามนี้ เป็นสถานที่ซึ่งไม่มีพืช ไม่มีมะเดื่อ เถาองุ่นหรือทับทิม ทั้งไม่มีน้ำดื่ม”
20:6 และโมเสสกับอาโรนออกจากต่อหน้าที่ประชุมไปยังประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และท่านทั้งสองซบหน้าของตนลงถึงดิน และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่ท่านทั้งสอง

น้ำไหลออกมาจากศิลา โมเสสฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้า
20:7 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
20:8 “จงเอาไม้เท้าและเจ้าจงรวบรวมที่ประชุมให้มาชุมนุมพร้อมกัน ทั้งเจ้าและอาโรนพี่ชายของเจ้า และเจ้าทั้งสองจงพูดกับศิลานั้นต่อหน้าต่อตาของพวกเขา และศิลานั้นจะหลั่งน้ำของพระองค์ออกมา และเจ้าจะเอาน้ำออกมาจากศิลานั้นให้พวกเขา ดังนั้นแหละเจ้าจะให้ชุมนุมชนและฝูงสัตว์ของพวกเขาได้ดื่มกิน”
20:9 และโมเสสก็นำไม้เท้าออกไปจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ตามที่พระองค์ทรงบัญชาท่าน
20:10 และโมเสสกับอาโรนก็รวบรวมชุมนุมชนให้มาชุมนุมพร้อมกันต่อหน้าศิลา และท่านพูดกับพวกเขาว่า “พวกเจ้า พวกหัวดื้อรั้น จงฟัง ณ บัดนี้ เราทั้งสองต้องเอาน้ำออกมาจากศิลานี้ให้พวกเจ้าหรือ”
20:11 และโมเสสก็ยกมือของตนขึ้น และท่านตีศิลานั้นสองครั้งด้วยไม้เท้าของตน และน้ำก็ไหลพรั่งพรูออกมา ชุมนุมชนและฝูงสัตว์ของพวกเขาได้ดื่มกินด้วยกัน
20:12 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า “เพราะว่าเจ้าทั้งสองไม่ได้เชื่อเรา คือไม่ได้กระทำให้เราเป็นที่บริสุทธิ์ในสายตาของชนชาติอิสราเอล เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งสองจะไม่ได้นำชุมนุมชนนี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เขาทั้งหลาย”
20:13 น้ำนี้คือน้ำแห่งเมรีบาห์ เพราะว่าชนชาติอิสราเอลได้ต่อว่าพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงสำแดงความบริสุทธิ์ในท่ามกลางพวกเขา

คนเอโดมปฏิเสธไม่ยอมให้คนอิสราเอลผ่านแผ่นดินของเขา
20:14 และโมเสสได้ส่งพวกผู้สื่อสารจากคาเดชไปถึงกษัตริย์แห่งเอโดมว่า “พี่น้องของท่านคือคนอิสราเอลกล่าวดังนี้ว่า ท่านก็ทราบถึงบรรดาความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นแก่พวกเราแล้ว
20:15 บรรพบุรุษของเราทั้งหลายลงไปยังอียิปต์ และพวกเราอาศัยอยู่ในอียิปต์ช้านาน และชาวอียิปต์ได้ข่มเหงเราทั้งหลายและบรรพบุรุษของพวกเราอย่างไร
20:16 และเมื่อเราทั้งหลายร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงสดับเสียงของพวกเรา และได้ส่งทูตสวรรค์องค์หนึ่ง และนำเราทั้งหลายออกมาจากอียิปต์ และดูเถิด พวกเรามาอยู่ในคาเดช เป็นนครที่อยู่ชิดเขตแดนของท่าน
20:17 ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอให้เราทั้งหลายผ่านไปทางแผ่นดินของท่าน พวกเราจะไม่ผ่านไร่นาหรือสวนองุ่น เราจะไม่ดื่มน้ำจากบรรดาบ่อน้ำ เราทั้งหลายจะเดินไปตามทางหลวง พวกเราจะไม่หันไปทางขวามือหรือทางซ้าย จนกว่าเราทั้งหลายได้ผ่านพ้นเขตแดนของท่าน”
20:18 และเอโดมพูดกับท่านว่า “ท่านจะยกผ่านข้าพเจ้าไปไม่ได้ เกรงว่าข้าพเจ้าจะยกออกมาต่อสู้ท่านด้วยดาบ”
20:19 และชนชาติอิสราเอลพูดกับท่านว่า “เราทั้งหลายจะไปตามทางหลวง และถ้าข้าพเจ้าและฝูงสัตว์ของข้าพเจ้าดื่มน้ำของท่าน ดังนั้นข้าพเจ้าจะชำระเงินให้ ข้าพเจ้าจะเดินด้วยเท้าผ่านไปเท่านั้น โดยไม่ทำอะไรอีก”
20:20 และท่านพูดว่า “ท่านจะยกผ่านไปไม่ได้” และเอโดมก็ยกพลเป็นอันมากมาต่อสู้เขาทั้งหลาย และด้วยมืออันเข้มแข็ง
20:21 ดังนั้นแหละเอโดมปฏิเสธไม่ยอมให้อิสราเอลยกผ่านเขตแดนของท่าน ดังนั้นอิสราเอลจึงหันไปจากท่าน
20:22 และชนชาติอิสราเอล คือชุมนุมชนทั้งหมด ได้เดินทางจากคาเดช และมาถึงภูเขาโฮร์

อาโรนสิ้นชีวิต
20:23 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนที่ภูเขาโฮร์ ริมพรมแดนของแผ่นดินแห่งเอโดมว่า
20:24 “อาโรนจะต้องถูกรวบรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขา เพราะเขาจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราประทานให้แก่ชนชาติอิสราเอล เพราะเจ้าทั้งสองได้ขัดขืนต่อคำของเราที่น้ำแห่งเมรีบาห์
20:25 จงนำอาโรนและเอเลอาซาร์บุตรชายของเขา และนำเขาทั้งสองขึ้นมาบนภูเขาโฮร์
20:26 และจงถอดเครื่องยศของอาโรนออก และสวมเครื่องยศนั้นให้แก่เอเลอาซาร์บุตรชายของเขา และอาโรนจะถูกรวบรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขา และจะสิ้นชีวิตที่นั่น”
20:27 และโมเสสได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา และพวกท่านก็ขึ้นไปบนภูเขาโฮร์ท่ามกลางสายตาของชุมนุมชนทั้งหมด
20:28 และโมเสสถอดเครื่องยศของอาโรนออก และสวมเครื่องยศนั้นให้แก่เอเลอาซาร์บุตรชายของเขา และอาโรนก็สิ้นชีวิตอยู่ที่ยอดภูเขานั้น และโมเสสกับเอเลอาซาร์ก็ลงมาจากภูเขา
20:29 และเมื่อบรรดาชุมนุมชนเห็นว่าอาโรนสิ้นชีวิตแล้ว พวกเขา คือวงศ์วานของอิสราเอลทั้งหมด ก็ไว้ทุกข์ให้อาโรนอยู่สามสิบวัน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope