กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 36

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

กฎระเบียบต่าง ๆ เรื่องการรับมรดก
36:1 และบรรดาหัวหน้าครอบครัวของลูกหลานของกิเลอาด บุตรชายของมาคีร์ ผู้เป็นบุตรชายของมนัสเสห์ ครอบครัวต่าง ๆ ของบุตรชายทั้งหลายของโยเซฟ เข้ามาใกล้และพูดต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าพวกประมุข คือบรรดาหัวหน้าของชนชาติอิสราเอล
36:2 และเขาทั้งหลายพูดว่า “พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาเจ้านายของข้าพเจ้าให้ยกแผ่นดินให้เป็นมรดกแก่ชนชาติอิสราเอลโดยการจับสลาก และเจ้านายของข้าพเจ้าได้รับบัญชาจากพระเยโฮวาห์ให้ยกมรดกของเศโลเฟหัดพี่น้องของพวกเราแก่บุตรสาวทั้งหลายของเขา
36:3 และถ้าเขาทั้งหลายแต่งงานกับบุตรชายทั้งหลายของชนชาติอิสราเอลเผ่าอื่นแล้ว ดังนั้นส่วนมรดกของพวกเขาจะถูกเอาไปจากมรดกของบรรพบุรุษของพวกเรา และจะเพิ่มให้กับมรดกของเผ่าที่รับพวกเขาไว้ ดังนั้นมรดกจะถูกเอาไปจากส่วนที่เป็นของเราทั้งหลาย
36:4 และเมื่อถึงปีแห่งการเฉลิมฉลองของชนชาติอิสราเอล ดังนั้นมรดกที่เป็นส่วนของพวกเขาก็จะถูกยกไปเพิ่มเข้ากับส่วนมรดกของเผ่าที่รับพวกเขาไว้ ดังนั้นมรดกของพวกเขาจะถูกนำไปจากส่วนมรดกของเผ่าแห่งบรรพบุรุษของเราทั้งหลาย”
36:5 และโมเสสบัญชาชนชาติอิสราเอลตามพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ว่า “บุตรชายทั้งหลายของเผ่าโยเซฟพูดถูกต้องแล้ว
36:6 นี่คือสิ่งที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเกี่ยวกับบุตรสาวทั้งหลายของเศโลเฟหัดว่า ‘จงให้เขาทั้งหลายแต่งงานกับใครก็ได้ที่พวกเขาพอใจ เพียงแต่พวกเขาจะต้องแต่งงานกับคนภายในครอบครัวใด ๆ ของเผ่าของบิดาของเขาทั้งหลาย
36:7 ดังนั้น ส่วนมรดกของชนชาติอิสราเอลจะไม่ถูกโยกย้ายจากเผ่าหนึ่งไปให้อีกเผ่าหนึ่ง ด้วยว่าชนชาติอิสราเอลทุกคนจะต้องอยู่ในที่มรดกของเผ่าบรรพบุรุษของตน
36:8 และบุตรสาวทุกคนผู้รับมรดกในเผ่าใด ๆ ของชนชาติอิสราเอล จงให้เป็นภรรยาของคนใดคนหนึ่งในครอบครัวของเผ่าบิดาของตน เพื่อชนชาติอิสราเอลทุกคนจะรับมรดกของบรรพบุรุษของพวกเขา
36:9 ทั้งจะไม่มีมรดกที่ถูกโยกย้ายจากเผ่าหนึ่งไปยังอีกเผ่าหนึ่ง แต่ชนชาติอิสราเอลทุกเผ่าจะคงอยู่ในที่มรดกของตน’”
36:10 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสอย่างไร บุตรสาวทั้งหลายของเศโลเฟหัดก็กระทำอย่างนั้น
36:11 เพราะว่ามาลาห์ ทีรซาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และโนอาห์ บุตรสาวทั้งหลายของเศโลเฟหัด ได้แต่งงานกับบุตรชายทั้งหลายของพี่น้องแห่งบิดาของตน
36:12 และเขาทั้งหลายได้แต่งงานกับครอบครัวบุตรชายทั้งหลายของมนัสเสห์ ผู้เป็นบุตรชายของโยเซฟ และส่วนมรดกของพวกเขาก็คงอยู่ในเผ่าแห่งครอบครัวบิดาของเขาทั้งหลาย
36:13 ข้อความเหล่านี้เป็นบทบัญญัติและคำตัดสินซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโดยมือของโมเสสแก่ชนชาติอิสราเอล ณ ที่ราบแห่งโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope