กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

พระราชบัญญัติเรื่องการรับมรดก
27:1 ครั้งนั้นบุตรสาวทั้งหลายของเศโลเฟหัด บุตรชายของเฮเฟอร์ ผู้เป็นบุตรชายของกิเลอาด ผู้เป็นบุตรชายของมาคีร์ ผู้เป็นบุตรชายของมนัสเสห์ จากครอบครัวต่าง ๆ ของมนัสเสห์ บุตรชายของโยเซฟ และชื่อบุตรสาวทั้งหลายของเขาคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และทีรซาห์ ได้เข้ามา
27:2 และเขาทั้งหลายมายืนอยู่ต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต และต่อหน้าพวกประมุข และต่อหน้าบรรดาชุมนุมชน ข้างประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน พูดว่า
27:3 “บิดาของเราทั้งหลายสิ้นชีวิตในถิ่นทุรกันดาร และท่านไม่ได้อยู่ในพรรคพวกของโคราห์ คือในหมู่คนเหล่านั้นที่ชุมนุมกันต่อสู้พระเยโฮวาห์ แต่เสียชีวิตเพราะบาปของตน และไม่มีบุตรชายเลย
27:4 ควรหรือที่จะลบชื่อบิดาของพวกเราจากครอบครัวของท่าน เพราะเหตุที่ท่านไม่มีบุตรชายเลย ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายมีกรรมสิทธิ์ที่ดินท่ามกลางพี่น้องแห่งบิดาของพวกเราเถิด”
27:5 และโมเสสได้นำเรื่องของเขาทั้งหลายกราบทูลต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
27:6 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
27:7 “บุตรสาวทั้งหลายของเศโลเฟหัดพูดถูกต้องแล้ว เจ้าจงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นมรดกแก่พวกเขาท่ามกลางพี่น้องแห่งบิดาของเขาทั้งหลาย และเจ้าจงกระทำให้มรดกแห่งบิดาของพวกเขาตกทอดมาถึงเขาทั้งหลาย
27:8 และเจ้าจงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ‘ถ้าผู้ชายคนใดเสียชีวิตและไม่มีบุตรชาย ดังนั้น เจ้าจงให้มรดกของเขาตกไปยังบุตรสาวของเขา
27:9 และถ้าเขาไม่มีบุตรสาว ดังนั้น เจ้าจงให้มรดกของเขาแก่พี่น้องของเขา
27:10 และถ้าเขาไม่มีพี่น้อง ดังนั้น เจ้าจงให้มรดกของเขาแก่พี่น้องแห่งบิดาของเขา
27:11 และถ้าบิดาของเขาไม่มีพี่น้อง ดังนั้น เจ้าจงให้มรดกของเขาแก่ญาติที่ถัดตัวเขาไปในครอบครัวของเขา และจงให้ผู้นั้นถือกรรมสิทธิ์ได้ และจงให้เป็นกฎเกณฑ์แห่งคำตัดสินแก่ชนชาติอิสราเอล ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้’”

โมเสสได้เห็นแผ่นดินแห่งพระสัญญา
27:12 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงขึ้นไปบนภูเขานี้คืออาบาริม และมองดูแผ่นดินซึ่งเราได้ประทานให้แก่ชนชาติอิสราเอล
27:13 และเมื่อเจ้าได้เห็นแผ่นดินนั้นแล้ว เจ้าจะถูกรวบรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าด้วย เหมือนอย่างอาโรนพี่ชายของเจ้าได้ถูกรวบรวมไปนั้น
27:14 เพราะว่าเจ้าทั้งสองได้ขัดขืนต่อคำบัญชาของเราในทะเลทรายแห่งศิน ระหว่างที่ชุมนุมชนได้โต้แย้งขึ้น คือไม่ได้สำแดงความบริสุทธิ์ของเราต่อหน้าต่อตาของเขาทั้งหลายที่น้ำนั้น” นี่คือน้ำแห่งเมรีบาห์ในคาเดชในถิ่นทุรกันดารแห่งศิน

โยชูวาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำคนอิสราเอลแทนโมเสส
27:15 และโมเสสกราบทูลพระเยโฮวาห์ว่า
27:16 “ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งจิตวิญญาณของเนื้อหนังทั้งสิ้นทรงแต่งตั้งชายผู้หนึ่งไว้เหนือชุมนุมชนนี้
27:17 ผู้ซึ่งจะออกไปต่อหน้าเขาทั้งหลาย และผู้ซึ่งจะเข้ามาต่อหน้าพวกเขา และผู้ซึ่งจะนำเขาทั้งหลายออกไป และผู้ซึ่งจะนำพวกเขาเข้ามา เพื่อว่าชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์จะไม่เหมือนกับฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง”
27:18 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงนำโยชูวาบุตรชายของนูน ผู้มีพระวิญญาณสถิตอยู่ภายในเขาเข้ามา และจงเอามือของเจ้าวางบนเขา
27:19 และจงตั้งเขาไว้ต่อหน้าเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมด และจงกำชับเขาต่อสายตาของเขาทั้งหลาย
27:20 และเจ้าจงเอาเกียรติยศของเจ้าวางไว้บนเขาบ้าง เพื่อให้ชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมดได้เชื่อฟัง
27:21 และเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต ผู้ซึ่งจะทูลถามคำปรึกษาเพื่อเขาตามหลักการตัดสินของอูริมต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และคนทั้งปวงจะออกไปตามคำของเขา และคนทั้งปวงจะเข้ามาตามคำของเขา ทั้งตัวเขากับบรรดาชนชาติอิสราเอลพร้อมกับเขา คือชุมนุมชนทั้งหมด”
27:22 และโมเสสได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่าน และท่านได้นำโยชูวาเข้ามาอยู่ต่อหน้าเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต และต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมด
27:23 และท่านเอามือทั้งสองของท่านวางบนเขาและกำชับเขา ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโดยมือของโมเสส

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope