กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การแบ่งเขตค่ายและตั้งผู้นำให้เผ่าต่าง ๆ
2:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า
2:2 “จงให้ชนชาติอิสราเอลตั้งเต็นท์อยู่ตามธงของตนทุกคน ตามด้วยธงประจำเผ่าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของตน จงให้พวกเขาตั้งเต็นท์ห่างออกไปจากพลับพลาแห่งชุมนุมชนอยู่รอบ ๆ ทุกด้าน
2:3 และพวกที่ตั้งเต็นท์ด้านทิศตะวันออกทางดวงอาทิตย์ขึ้น จงให้เป็นธงแห่งค่ายของคนยูดาห์ตามกรมกองของพวกเขา และนาโชนบุตรชายของอัมมีนาดับจะเป็นนายกองแห่งลูกหลานของยูดาห์
2:4 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ เจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยคน
2:5 และคนเหล่านั้นที่ตั้งเต็นท์เรียงถัดจากเขาจงให้เป็นเผ่าอิสสาคาร์ และเนธันเอลบุตรชายของศุอาร์จะเป็นนายกองแห่งลูกหลานของอิสสาคาร์
2:6 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยคน
2:7 แล้วเรียงถัดมาเป็นเผ่าเศบูลุน และเอลีอับบุตรชายของเฮโลนจะเป็นนายกองแห่งลูกหลานของเศบูลุน
2:8 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยคน
2:9 จำนวนคนทั้งหมดที่นับรวมเข้าในค่ายของคนยูดาห์ตลอดทั่วกรมกองของพวกเขาคือ หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยคน เมื่อออกเดินทางคนเหล่านี้จะยกออกไปก่อน
2:10 ด้านทิศใต้ จงให้เป็นธงแห่งค่ายของคนรูเบนตามกรมกองของพวกเขา และนายกองแห่งลูกหลานของรูเบนจะเป็นเอลีซูร์บุตรชายของเชเดเออร์
2:11 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ สี่หมื่นหกพันห้าร้อยคน
2:12 และคนเหล่านั้นที่ตั้งเต็นท์เรียงถัดจากเขาจงให้เป็นเผ่าสิเมโอน และนายกองแห่งลูกหลานของสิเมโอนจะเป็นเชลูมิเอลบุตรชายของซูริชัดดัย
2:13 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยคน
2:14 แล้วเรียงถัดมาเป็นเผ่ากาด และนายกองแห่งบุตรชายทั้งหลายของกาดจะเป็นเอลียาสาฟบุตรชายของเรอูเอล
2:15 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ สี่หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบคน
2:16 จำนวนคนทั้งหมดที่นับรวมเข้าในค่ายของคนรูเบนตลอดทั่วกรมกองของพวกเขาคือ หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบคน และเมื่อออกเดินทางคนเหล่านี้จะเป็นพวกที่สอง
2:17 แล้วจงให้ยกพลับพลาแห่งชุมนุมชนเดินตามไป ให้ค่ายของคนเลวีอยู่ในท่ามกลางค่ายต่าง ๆ เขาทั้งหลายตั้งค่ายอยู่ลำดับใดก็จงให้พวกเขาออกเดินทางไปตามลำดับนั้น ทุกคนตามลำดับของตน ตามธงของเขาทั้งหลาย
2:18 ด้านทิศตะวันตก จงให้เป็นธงแห่งค่ายของคนเอฟราอิมตามกรมกองของพวกเขา และนายกองแห่งบุตรชายทั้งหลายของเอฟราอิมจะเป็นเอลีชามาบุตรชายของอัมมีฮูด
2:19 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ สี่หมื่นห้าร้อยคน
2:20 และที่เรียงถัดจากเขาจงให้เป็นเผ่ามนัสเสห์ และนายกองแห่งลูกหลานของมนัสเสห์จะเป็นกามาลิเอลบุตรชายของเปดาซูร์
2:21 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ สามหมื่นสองพันสองร้อยคน
2:22 แล้วเรียงถัดมาเป็นเผ่าเบนยามิน และนายกองแห่งบุตรชายทั้งหลายของเบนยามินจะเป็นอาบีดันบุตรชายของกิเดโอนี
2:23 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยคน
2:24 จำนวนคนทั้งหมดที่นับรวมเข้าในค่ายของคนเอฟราอิมตลอดทั่วกรมกองของพวกเขาคือ หนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยคน และเมื่อออกเดินทางคนเหล่านี้จะเป็นพวกที่สาม
2:25 ด้านทิศเหนือ จงให้เป็นธงแห่งค่ายของคนดานตามกรมกองของพวกเขา และนายกองแห่งลูกหลานของดานจะเป็นอาหิเยเซอร์บุตรชายของอัมมีชัดดัย
2:26 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน
2:27 และคนเหล่านั้นที่ตั้งค่ายเรียงถัดจากเขาจงให้เป็นเผ่าอาเชอร์ และนายกองแห่งลูกหลานของอาเชอร์จะเป็นปากีเอลบุตรชายของโอคราน
2:28 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคน
2:29 แล้วเรียงถัดมาเป็นเผ่านัฟทาลี และนายกองแห่งลูกหลานของนัฟทาลีจะเป็นอาหิราบุตรชายของเอนัน
2:30 พลโยธาของเขาและคนของพวกเขาที่ถูกนับไว้คือ ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยคน
2:31 จำนวนคนทั้งหมดที่นับรวมเข้าในค่ายของคนดานคือ หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยคน คนเหล่านี้จะเป็นพวกสุดท้ายที่ออกเดินทาง พร้อมกับธงของตน”
2:32 คนเหล่านี้เป็นชนชาติอิสราเอลที่นับตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย คนทั้งหมดที่ถูกนับในค่ายต่าง ๆ ตลอดทั่วพลโยธาทั้งหลายคือ หกแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบคน
2:33 แต่ไม่ได้นับคนเลวีรวมเข้าในท่ามกลางชนชาติอิสราเอล ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
2:34 และชนชาติอิสราเอลก็กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการ ดังนั้น เขาทั้งหลายจึงตั้งเต็นท์อยู่ตามธงของตน เช่นนั้นแหละพวกเขายกออกเดินทางไป ทุกคนตามครอบครัวต่าง ๆ ของตน ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของตน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope