กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การสำรวจสำมะโนประชากรคนอิสราเอลเป็นครั้งที่สอง
26:1 และต่อมาภายหลังโรคระบาดนั้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและเอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตว่า
26:2 “จงนับจำนวนชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมด ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป ตลอดทั่วครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย ทุกคนในอิสราเอลที่สามารถออกรบได้”
26:3 และโมเสสกับเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต ได้พูดกับเขาทั้งหลาย ณ ที่ราบแห่งโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโคว่า
26:4 “จงนับจำนวนประชากร ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป” ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสและชนชาติอิสราเอล ผู้ที่ออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์
26:5 คือรูเบน บุตรชายหัวปีของอิสราเอล ลูกหลานของรูเบน คือฮาโนค ครอบครัวของคนฮาโนคมาจากเขา ปัลลู ครอบครัวของคนปัลลู
26:6 เฮสโรน ครอบครัวของคนเฮสโรน คารมี ครอบครัวของคนคารมี
26:7 คนเหล่านี้เป็นบรรดาครอบครัวของคนรูเบน และจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบคน
26:8 และบุตรชายของปัลลู คือเอลีอับ
26:9 และบุตรชายทั้งหลายของเอลีอับคือ เนมูเอล ดาธาน และอาบีรัม นี่คือดาธานและอาบีรัมที่มีชื่อเสียงในชุมนุมชน ผู้ต่อต้านโมเสสและอาโรนในพรรคพวกของโคราห์ เมื่อเขาทั้งหลายได้ต่อต้านพระเยโฮวาห์
26:10 และแผ่นดินได้อ้าปากออกและกลืนเขาทั้งหลายพร้อมกับโคราห์ เมื่อคนเหล่านั้นถึงแก่ความตายในตอนที่ไฟเผาผลาญสองร้อยห้าสิบคนนั้น และเขาทั้งหลายได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจ
26:11 อย่างไรก็ตาม ลูกหลานของโคราห์นั้นไม่ถึงแก่ความตาย
26:12 บุตรชายทั้งหลายของสิเมโอน ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือเนมูเอล ครอบครัวของคนเนมูเอล ยามีน ครอบครัวของคนยามีน ยาคีน ครอบครัวของคนยาคีน
26:13 เศ-ราห์ ครอบครัวของคนเศ-ราห์ ชาอูล ครอบครัวของคนชาอูล
26:14 คนเหล่านี้เป็นบรรดาครอบครัวของคนสิเมโอน คือจำนวนสองหมื่นสองพันสองร้อยคน
26:15 ลูกหลานของกาด ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือเศโฟน ครอบครัวของคนเศโฟน ฮักกี ครอบครัวของคนฮักกี ชูนี ครอบครัวของคนชูนี
26:16 โอสนี ครอบครัวของคนโอสนี เอรี ครอบครัวของคนเอรี
26:17 อาโรด ครอบครัวของคนอาโรด อาเรลี ครอบครัวของคนอาเรลี
26:18 คนเหล่านี้เป็นบรรดาครอบครัวของลูกหลานของกาด ตามจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือสี่หมื่นห้าร้อยคน
26:19 บุตรชายทั้งหลายของยูดาห์คือ เอร์และโอนัน และเอร์กับโอนันได้เสียชีวิตในแผ่นดินแห่งคานาอัน
26:20 และบุตรชายทั้งหลายของยูดาห์ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือเช-ลาห์ ครอบครัวของคนเช-ลาห์ เปเรศ ครอบครัวของคนเปเรศ เศ-ราห์ ครอบครัวของคนเศ-ราห์
26:21 และบุตรชายทั้งหลายของเปเรศคือ เฮสโรน ครอบครัวของคนเฮสโรน ฮามูล ครอบครัวของคนฮามูล
26:22 คนเหล่านี้เป็นบรรดาครอบครัวของยูดาห์ ตามจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยคน
26:23 บุตรชายทั้งหลายของอิสสาคาร์ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือโทลา ครอบครัวของคนโทลา ปูวาห์ ครอบครัวของคนปูวาห์
26:24 ยาชูบ ครอบครัวของคนยาชูบ ชิมโรน ครอบครัวของคนชิมโรน
26:25 คนเหล่านี้เป็นบรรดาครอบครัวของอิสสาคาร์ ตามจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือหกหมื่นสี่พันสามร้อยคน
26:26 บุตรชายทั้งหลายของเศบูลุน ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือเสเรด ครอบครัวของคนเสเรด เอโลน ครอบครัวของคนเอโลน ยาเลเอล ครอบครัวของคนยาเลเอล
26:27 คนเหล่านี้เป็นบรรดาครอบครัวของคนเศบูลุน ตามจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือหกหมื่นห้าร้อยคน
26:28 บุตรชายทั้งหลายของโยเซฟ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือมนัสเสห์และเอฟราอิม
26:29 บุตรชายทั้งหลายของมนัสเสห์คือ มาคีร์ ครอบครัวของคนมาคีร์ และมาคีร์ให้กำเนิดกิเลอาด ครอบครัวของคนกิเลอาดมาจากกิเลอาด
26:30 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของกิเลอาด คืออีเยเซอร์ ครอบครัวของคนอีเยเซอร์ เฮเลค ครอบครัวของคนเฮเลค
26:31 และอัสรีเอล ครอบครัวของคนอัสรีเอล เชเคม ครอบครัวของคนเชเคม
26:32 และเชมิดา ครอบครัวของคนเชมิดา เฮเฟอร์ ครอบครัวของคนเฮเฟอร์
26:33 และเศโลเฟหัดบุตรชายของเฮเฟอร์ไม่มีบุตรชายมีแต่บุตรสาว และชื่อบุตรสาวทั้งหลายของเศโลเฟหัดคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และทีรซาห์
26:34 คนเหล่านี้เป็นบรรดาครอบครัวของมนัสเสห์ และจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน
26:35 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเอฟราอิม ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือชูเธลาห์ ครอบครัวของคนชูเธลาห์ เบเคอร์ ครอบครัวของคนเบเคอร์ ทาหาน ครอบครัวของคนทาหาน
26:36 และคนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของชูเธลาห์คือ เอราน ครอบครัวของคนเอราน
26:37 คนเหล่านี้เป็นครอบครัวของบุตรชายทั้งหลายของเอฟราอิม ตามจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือสามหมื่นสองพันห้าร้อยคน คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของโยเซฟ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา
26:38 บุตรชายทั้งหลายของเบนยามิน ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือ เบลา ครอบครัวของคนเบลา อัชเบล ครอบครัวของคนอัชเบล อาหิรัม ครอบครัวของคนอาหิรัม
26:39 ชูฟาม ครอบครัวของคนชูฟาม หุฟาม ครอบครัวของคนหุฟาม
26:40 และบุตรชายทั้งหลายของเบลา คืออาร์ดและนาอามาน อาร์ด ครอบครัวของคนอาร์ด นาอามาน ครอบครัวของคนนาอามาน
26:41 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเบนยามิน ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา และจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือสี่หมื่นห้าพันหกร้อยคน
26:42 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของดาน ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือชูฮัม ครอบครัวของคนชูฮัม คนเหล่านี้เป็นครอบครัวของดาน ตามครอบครัวของพวกเขา
26:43 ครอบครัวทั้งหมดของคนชูฮัม ตามจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยคน
26:44 ลูกหลานของอาเชอร์ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือยิมนาห์ ครอบครัวของคนยิมนาห์ อิชวี ครอบครัวของคนอิชวี เบรียาห์ ครอบครัวของคนเบรียาห์
26:45 บุตรชายทั้งหลายของเบรียาห์คือ เฮเบอร์ ครอบครัวของคนเฮเบอร์ มัลคีเอล ครอบครัวของคนมัลคีเอล
26:46 และชื่อบุตรสาวของอาเชอร์ คือเสราห์
26:47 คนเหล่านี้เป็นครอบครัวของบุตรชายทั้งหลายของอาเชอร์ ตามจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยคน
26:48 บุตรชายทั้งหลายของนัฟทาลี ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือยาเซเอล ครอบครัวของคนยาเซเอล กูนี ครอบครัวของคนกูนี
26:49 เยเซอร์ ครอบครัวของคนเยเซอร์ ชิลเลม ครอบครัวของคนชิลเลม
26:50 คนเหล่านี้เป็นครอบครัวของนัฟทาลี ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา และจำนวนคนเหล่านั้นที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยคน
26:51 คนเหล่านี้เป็นจำนวนคนที่ถูกนับไว้ในชนชาติอิสราเอล คือหกแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบคน
26:52 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
26:53 “จงแบ่งแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกแก่คนเหล่านั้นตามจำนวนรายชื่อ
26:54 มรดกส่วนใหญ่เจ้าจงแบ่งให้แก่คนเผ่าใหญ่ และมรดกส่วนน้อยเจ้าจงแบ่งให้แก่คนเผ่าน้อย ทุกเผ่าจะได้รับส่วนมรดกตามจำนวนคนที่ถูกนับไว้ในเขา
26:55 อย่างไรก็ตาม จงให้แบ่งแผ่นดินนั้นโดยการจับสลาก จงให้พวกเขารับมรดกตามรายชื่อเผ่าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา
26:56 จงให้จับสลากแบ่งมรดกนั้นตามส่วนเผ่าใหญ่และเผ่าน้อย”
26:57 และคนเหล่านี้เป็นคนเลวีที่ถูกนับไว้ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือเกอร์โชน ครอบครัวของคนเกอร์โชน โคฮาท ครอบครัวของคนโคฮาท เมรารี ครอบครัวของคนเมรารี
26:58 คนเหล่านี้เป็นครอบครัวของคนเลวี คือครอบครัวของคนลิบนี ครอบครัวของคนเฮโบรน ครอบครัวของคนมาห์ลี ครอบครัวของคนมูชี ครอบครัวของคนโคราห์ และโคฮาทให้กำเนิดอัมราม
26:59 และภรรยาของอัมรามชื่อโยเคเบด บุตรสาวของเลวี ซึ่งมารดาได้คลอดนางให้แก่เลวีที่อียิปต์ และนางได้คลอดบุตรให้อัมรามชื่อ อาโรนและโมเสส และมิเรียมพี่สาวของเขาทั้งสอง
26:60 และอาโรนให้กำเนิดนาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์
26:61 นาดับและอาบีฮูได้เสียชีวิต เมื่อเขาทั้งสองเอาไฟที่ผิดรูปแบบมาถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
26:62 และจำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขา คือสองหมื่นสามพันคน เป็นผู้ชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้ถูกนับรวมไว้ท่ามกลางชนชาติอิสราเอล เพราะไม่มีมรดกให้แก่พวกเขาท่ามกลางชนชาติอิสราเอล
26:63 คนเหล่านี้เป็นจำนวนคนที่โมเสสและเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตได้นับไว้ ผู้ซึ่งนับชนชาติอิสราเอล ณ ที่ราบแห่งโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค
26:64 แต่ท่ามกลางคนเหล่านี้ไม่มีชายสักคนหนึ่งซึ่งโมเสสและอาโรนผู้เป็นปุโรหิตได้นับไว้ เมื่อพวกเขานับชนชาติอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารแห่งซีนาย
26:65 เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสถึงเขาเหล่านั้นว่า “เขาทั้งหลายจะต้องตายอย่างแน่นอนในถิ่นทุรกันดาร” และไม่มีชายสักคนหนึ่งเหลืออยู่ในพวกเขานอกจากคาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์และโยชูวาบุตรชายของนูน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope