กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

บาลาอัมพยากรณ์ถึงอนาคตของอิสราเอลและการเสด็จมาของพระเยซู
24:1 และเมื่อบาลาอัมเห็นว่าพระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัยที่จะอวยพรอิสราเอล เขาไม่ได้ไปแสวงหาลางบอกเหตุอย่างครั้งก่อน ๆ แต่เขามุ่งหน้าของตนตรงไปยังถิ่นทุรกันดาร
24:2 และบาลาอัมเงยหน้าขึ้นและเขาเห็นอิสราเอลอยู่ในเต็นท์ของตนตามเผ่าต่าง ๆ ของพวกเขา และพระวิญญาณของพระเจ้ามาสถิตอยู่บนเขา
24:3 และเขาจึงกล่าวคำอุปมาของเขา และพูดว่า “บาลาอัมบุตรชายของเบโอร์ได้พยากรณ์ และชายที่ตาของตนเปิดออกแล้วได้พยากรณ์
24:4 ผู้ซึ่งได้ยินบรรดาพระวจนะของพระเจ้า ผู้ซึ่งเห็นนิมิตขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ได้ตกเข้าในภวังค์ แต่ตาของเขายังเปิดอยู่ เขาได้พยากรณ์ว่า
24:5 โอ ยาโคบเอ๋ย เต็นท์ของท่านช่างงดงามเหลือเกิน โอ อิสราเอลเอ๋ย ที่อยู่อาศัยของท่านก็งดงาม
24:6 พวกเขาเป็นเหมือนหุบเขาทั้งหลายที่แผ่กระจายไปทั่ว เหมือนสวนทั้งหลายที่อยู่ริมแม่น้ำ เหมือนบรรดาต้นกฤษณาซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปลูกไว้ เหมือนต้นสนซีดาร์ทั้งปวงที่อยู่ข้างลำน้ำ
24:7 เขาจะเทน้ำออกจากถังทั้งหลายของเขา และเชื้อสายของเขาจะมีอยู่ตามลำน้ำเป็นอันมาก และกษัตริย์ของเขาจะสูงส่งกว่ากษัตริย์อากัก และราชอาณาจักรของเขาจะได้รับการเชิดชูขึ้น
24:8 พระเจ้าทรงนำเขาออกมาจากอียิปต์ เขามีพลังเหมือนพลังของม้ายูนิคอน เขาจะกินประชาชาติซึ่งเป็นศัตรูของเขาเสีย และจะหักกระดูกของศัตรูเหล่านั้น และแทงเขาทั้งหลายให้ทะลุด้วยลูกธนูอันมากมายของตน
24:9 เขาหมอบลง เขานอนลงเหมือนอย่างสิงโตและเหมือนสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ ใครเล่าจะมาปลุกให้เขาลุกขึ้น ผู้ใดที่อวยพรท่านจะได้รับพร และผู้ใดที่สาปแช่งท่านจะได้รับการสาปแช่ง”
24:10 และบาลาคก็โกรธบาลาอัม และท่านจึงตบมือของตน และบาลาคพูดกับบาลาอัมว่า “เราเชิญท่านมาให้สาปแช่งบรรดาศัตรูของเรา และดูเถิด ท่านได้อวยพรพวกเขาถึงสามครั้งนี้
24:11 ฉะนั้นบัดนี้ ท่านจงหนีไปยังสถานที่ของท่านเถิด เราคิดว่าจะให้เกียรติยศแก่ท่านอย่างสูง แต่ดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงขัดขวางมิให้ท่านได้รับเกียรติยศ”
24:12 และบาลาอัมพูดกับบาลาคว่า “ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้าไม่ได้บอกพวกผู้สื่อสารซึ่งท่านส่งให้ไปหาข้าพเจ้านั้นแล้วหรือว่า
24:13 ‘แม้ว่าบาลาคจะให้บ้านของท่านที่เต็มด้วยเงินและทองคำแก่ข้าพเจ้า เพื่อจะทำตามใจข้าพเจ้าไม่ว่าดีหรือชั่ว ข้าพเจ้าจะกระทำอะไรนอกเหนือพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ไม่ได้ แต่พระเยโฮวาห์ตรัสประการใด ข้าพเจ้าจะพูดอย่างนั้น’
24:14 และดูเถิด บัดนี้ข้าพเจ้าจะกลับไปสู่ชนชาติของข้าพเจ้า ฉะนั้นมาเถิด ข้าพเจ้าจะสำแดงให้ท่านทราบว่า ชนชาตินี้จะกระทำประการใดแก่ชนชาติของท่านในวาระข้างหน้า”
24:15 และเขาก็กล่าวคำอุปมาของเขา และพูดว่า “บาลาอัมบุตรชายของเบโอร์ได้พยากรณ์ และชายที่ตาของตนเปิดออกแล้วได้พยากรณ์
24:16 ผู้ซึ่งได้ยินบรรดาพระวจนะของพระเจ้า และทราบถึงพระปัญญาของพระองค์ผู้สูงสุด ผู้ซึ่งเห็นนิมิตขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ได้ตกเข้าในภวังค์ แต่ตาของเขายังเปิดอยู่ เขาได้พยากรณ์ว่า
24:17 ข้าพเจ้าจะเห็นพระองค์ แต่ไม่ใช่ในขณะนี้ ข้าพเจ้าจะดูพระองค์ แต่ไม่ใช่เวลาใกล้นี้ ดาวดวงหนึ่งจะออกมาจากยาโคบ และธารพระกรอันหนึ่งจะขึ้นมาจากอิสราเอล และจะตีเขตแดนทั้งหลายของโมอับ และทำลายบรรดาลูกหลานของเสท
24:18 และเอโดมจะตกอยู่ใต้การครอบครอง เสอีร์จะตกอยู่ใต้การครอบครองของศัตรูทั้งหลายของเขาด้วย และอิสราเอลจะได้กระทำอย่างกล้าหาญ
24:19 จะมีผู้ครอบครองผู้หนึ่งออกมาจากยาโคบ และจะทำลายคนที่รอดตายของนครนั้นเสีย”
24:20 และเมื่อเขามองดูคนอามาเลข เขากล่าวคำอุปมาของเขา และพูดว่า “อามาเลขเป็นประชาชาติอันดับหนึ่ง แต่ในที่สุดปลายของเขา เขาจะถึงความพินาศเป็นนิตย์”
24:21 และเขามองดูคนเคไนต์ และกล่าวคำอุปมาของเขา และพูดว่า “ที่อยู่อาศัยของเจ้าเข้มแข็งมาก และเจ้าทำรังของเจ้าอยู่ในซอกหิน
24:22 แต่อย่างไรก็ตาม คนเคไนต์ก็ต้องถูกกวาดล้าง จนกระทั่งคนอัสชูรจะมากวาดเจ้าไปเป็นเชลย”
24:23 และเขากล่าวคำอุปมาของเขา และพูดว่า “อนิจจาเอ๋ย เมื่อพระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้ใครจะมีชีวิตอยู่ได้
24:24 และกำปั่นทั้งหลายจะมาจากชายฝั่งของเมืองคิทธิม และจะทำลายอัสชูรและจะทำลายเอเบอร์ และเขาจะพินาศเป็นนิตย์ด้วย”
24:25 และบาลาอัมก็ลุกขึ้น และกลับไปยังสถานที่ของเขา และบาลาคก็ไปตามทางของตนด้วย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope