กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

คำสั่งสอนและคำกำชับสำหรับอาโรนและคนเลวี
18:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า “เจ้าและบุตรชายทั้งหลายของเจ้า และวงศ์วานบิดาของเจ้าพร้อมกับเจ้า จะต้องรับผิดชอบเพราะความชั่วช้าต่อสถานบริสุทธิ์ ทั้งตัวเจ้าและบุตรชายทั้งหลายของเจ้าพร้อมกับเจ้า จะต้องรับผิดชอบเพราะความชั่วช้าต่อตำแหน่งปุโรหิตของเจ้าทั้งหลาย
18:2 และจงนำพี่น้องของเจ้ามาพร้อมกับเจ้าด้วย ซึ่งเป็นเผ่าเลวี เผ่าบิดาของเจ้า เพื่อพวกเขาจะเข้าร่วมกับเจ้า และปรนนิบัติกับเจ้า แต่ตัวเจ้าและบุตรชายทั้งหลายของเจ้าพร้อมกับเจ้าจะต้องปรนนิบัติอยู่ต่อหน้าพลับพลาแห่งพระโอวาท
18:3 และเขาทั้งหลายจะดูแลรักษางานปรนนิบัติของเจ้า และดูแลรักษาบรรดาหน้าที่ต่าง ๆ ของพลับพลา เพียงแต่อย่าให้พวกเขาเข้าใกล้ภาชนะต่าง ๆ ของสถานบริสุทธิ์และแท่นบูชา เกรงว่าทั้งพวกเขาและพวกเจ้าจะต้องตาย
18:4 และเขาทั้งหลายจะเข้าร่วมกับเจ้า และดูแลรักษาบรรดาหน้าที่ต่าง ๆ ของพลับพลาแห่งชุมนุมชน ในงานปรนนิบัติทั้งสิ้นของพลับพลา และอย่าให้คนภายนอกเข้ามาใกล้เจ้า
18:5 พวกเจ้าจะต้องดูแลรักษาบรรดาหน้าที่ต่าง ๆ ของสถานบริสุทธิ์ และหน้าที่ของแท่นบูชา เพื่อพระพิโรธจะไม่เกิดขึ้นแก่ชนชาติอิสราเอลอีก
18:6 และดูเถิด คือเราเอง เราได้แยกคนเลวีพี่น้องของเจ้าทั้งหลายออกจากท่ามกลางชนชาติอิสราเอล มอบพวกเขาไว้เป็นของประทานแก่พวกเจ้าเพื่อถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อทำงานปรนนิบัติที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน
18:7 เพราะฉะนั้น ตัวเจ้าและบุตรชายทั้งหลายของเจ้าพร้อมกับเจ้าจงดูแลรักษาตำแหน่งปุโรหิตของพวกเจ้าไว้ เพื่อของทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแท่นบูชาและที่อยู่ภายในม่าน และเจ้าทั้งหลายจะต้องทำงานปรนนิบัติ เราให้ตำแหน่งปุโรหิตแก่พวกเจ้าเป็นของประทานสำหรับงานปรนนิบัติ และผู้อื่นใดที่เข้ามาใกล้จะต้องถูกประหารชีวิต”
18:8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า “ดูเถิด เราได้ให้เจ้าดูแลเครื่องบูชายกขึ้นลงทั้งหลายของเราด้วย คือบรรดาของถวายของชนชาติอิสราเอล เราให้ของถวายเหล่านั้นแก่เจ้าและแก่บุตรชายทั้งหลายของเจ้าเป็นกฎเนืองนิตย์เพราะเหตุการเจิมไว้
18:9 ในบรรดาของบริสุทธิ์ที่สุดส่วนซึ่งไม่ได้เผาไฟที่เป็นของของเจ้ามีดังนี้ คือบรรดาเครื่องบูชาของพวกเขา บรรดาเครื่องธัญญบูชาของพวกเขา และบรรดาเครื่องบูชาไถ่บาปของพวกเขา และบรรดาเครื่องบูชาไถ่การละเมิดของพวกเขา ซึ่งเขาทั้งหลายถวายแก่เรา จะเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดแก่เจ้าและแก่บุตรชายทั้งหลายของเจ้า
18:10 เจ้าจงรับประทานสิ่งเหล่านี้ในที่บริสุทธิ์ที่สุด ผู้ชายทุกคนก็รับประทานได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นของบริสุทธิ์แก่เจ้า
18:11 และสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของเจ้า คือเครื่องบูชายกขึ้นลงจากของถวายของพวกเขา พร้อมกับบรรดาเครื่องบูชาโบกพัดของชนชาติอิสราเอล เราได้ให้สิ่งเหล่านี้ไว้แก่เจ้าและแก่บุตรชายหญิงทั้งหลายซึ่งอยู่กับเจ้า เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ ทุกคนที่สะอาดในครอบครัวของเจ้าก็รับประทานสิ่งเหล่านี้ได้
18:12 น้ำมันที่ดีที่สุดทั้งหมด และน้ำองุ่นที่ดีที่สุดทั้งหมด และข้าวสาลี และผลแรกของเขาทั้งหลายที่พวกเขาจะถวายแด่พระเยโฮวาห์ สิ่งเหล่านี้เราให้แก่เจ้า
18:13 และผลสุกรุ่นแรกทุกอย่างในแผ่นดิน ซึ่งพวกเขาจะนำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ จะเป็นของเจ้า ทุกคนที่สะอาดในครอบครัวของเจ้าก็รับประทานสิ่งเหล่านี้ได้
18:14 บรรดาสิ่งของที่มอบถวายในอิสราเอลจะเป็นของเจ้า
18:15 บรรดาเนื้อหนังที่ออกจากครรภ์ครั้งแรก ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ ซึ่งพวกเขานำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์จะเป็นของเจ้า แต่อย่างไรก็ตาม บุตรหัวปีของมนุษย์เจ้าจะต้องไถ่ไว้อย่างแน่นอน และลูกหัวปีของสัตว์ทั้งปวงที่เป็นมลทินเจ้าจะต้องไถ่ไว้
18:16 และคนเหล่านั้นที่จะไถ่ไว้ พออายุได้หนึ่งเดือนเจ้าจะต้องไถ่ไว้ ตามราคาที่เจ้าประเมินไว้ เป็นเงินห้าเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นยี่สิบเกราห์
18:17 แต่ลูกหัวปีของวัว หรือลูกหัวปีของแกะ หรือลูกหัวปีของแพะ เจ้าไม่ต้องไถ่เพราะมันเป็นของบริสุทธิ์ เจ้าจงเอาเลือดของมันประพรมบนแท่นบูชา และจงเอาไขมันของมันเผาเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
18:18 และเนื้อของมันจะเป็นของเจ้า เช่นเดียวกับเนื้อหน้าอกที่โบกพัดไปมาและเนื้อโคนขาข้างขวาซึ่งเป็นของเจ้า
18:19 บรรดาเครื่องบูชายกขึ้นลงจากของบริสุทธิ์ที่ชนชาติอิสราเอลถวายแด่พระเยโฮวาห์ เราให้แก่เจ้าและแก่บุตรชายหญิงทั้งหลายซึ่งอยู่กับเจ้า เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ เป็นพันธสัญญาแห่งเกลือเป็นนิตย์ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์สำหรับเจ้า และเชื้อสายของเจ้าพร้อมกับเจ้า”
18:20 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า “เจ้าจะไม่ได้รับมรดกในแผ่นดินของเขาทั้งหลาย ทั้งเจ้าจะไม่มีส่วนอันใดท่ามกลางพวกเขาเลย เราเป็นส่วนของเจ้าและเป็นมรดกของเจ้าท่ามกลางชนชาติอิสราเอล
18:21 และดูเถิด เราให้บรรดาสิบชักหนึ่งในอิสราเอลแก่ลูกหลานของเลวีเป็นมรดก เป็นค่าตอบแทนงานที่พวกเขาปรนนิบัติ คืองานปรนนิบัติที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน
18:22 และจากนี้ไป ชนชาติอิสราเอลจะไม่ได้เข้ามาใกล้พลับพลาแห่งชุมนุมชน เกรงว่าพวกเขาจะต้องรับโทษบาปและจะต้องตาย
18:23 แต่คนเลวีจะต้องปรนนิบัติงานของพลับพลาแห่งชุมนุมชน และเขาทั้งหลายจะต้องรับผิดชอบต่อความชั่วช้าของพวกเขา จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า เขาทั้งหลายจะไม่มีมรดกท่ามกลางชนชาติอิสราเอล
18:24 แต่บรรดาสิบชักหนึ่งของชนชาติอิสราเอล ซึ่งพวกเขานำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นเครื่องบูชายกขึ้นลง เราได้ให้แก่คนเลวีเป็นมรดก เพราะฉะนั้นเราจึงได้บอกเขาทั้งหลายว่า ‘พวกเขาจะไม่มีมรดกท่ามกลางชนชาติอิสราเอล’”
18:25 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
18:26 “ดังนั้น เจ้าจงพูดกับคนเลวี และกล่าวแก่พวกเขาว่า ‘เมื่อพวกเจ้ารับสิบชักหนึ่งจากชนชาติอิสราเอล ซึ่งเราให้แก่เจ้าทั้งหลายทางพวกเขาเพื่อเป็นมรดกของพวกเจ้านั้น ดังนั้นเจ้าทั้งหลายจงนำสิบชักหนึ่งของสิบชักหนึ่งนั้นถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นเครื่องบูชายกขึ้นลง
18:27 และเครื่องบูชายกขึ้นลงของเจ้าทั้งหลายนั้นจะนับว่ามาจากพวกเจ้า เหมือนหนึ่งเป็นพืชที่ได้มาจากลานนวดข้าว และเหมือนส่วนที่เต็มบริบูรณ์จากบ่อย่ำองุ่น
18:28 ดังนั้น เจ้าทั้งหลายจะต้องนำสิบชักหนึ่งทั้งสิ้นของพวกเจ้ามาเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงถวายแด่พระเยโฮวาห์ ซึ่งพวกเจ้าได้รับจากชนชาติอิสราเอลนั้น และพวกเจ้าจงเอาเครื่องบูชายกขึ้นลงที่ถวายแด่พระเยโฮวาห์ส่วนนี้นั้นมอบให้แก่อาโรนผู้เป็นปุโรหิต
18:29 จากบรรดาของประทานที่พวกเจ้าได้รับ เจ้าทั้งหลายจงนำเครื่องบูชายกขึ้นลงทั้งสิ้นถวายแด่พระเยโฮวาห์ จากบรรดาของดีที่สุดนั้น คือส่วนที่บริสุทธิ์จากของประทานนั้น’
18:30 ฉะนั้น เจ้าจงพูดกับเขาทั้งหลายว่า ‘เมื่อพวกเจ้าได้ถวายส่วนที่ดีที่สุดเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงแล้ว ดังนั้นจงให้คนเลวีนับส่วนนั้นเป็นเหมือนพืชที่ได้มาจากลานนวดข้าว และเป็นเหมือนผลผลิตที่ได้จากบ่อย่ำองุ่น
18:31 และเจ้าทั้งหลายจะรับประทานส่วนนั้น ณ ที่ใด ๆ ก็ได้ ทั้งพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้า เพราะว่าเป็นบำเหน็จตอบแทนงานปรนนิบัติของเจ้าทั้งหลายในพลับพลาแห่งชุมนุมชน
18:32 และเมื่อเจ้าทั้งหลายได้ถวายส่วนที่ดีที่สุดเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงแล้ว พวกเจ้าจะไม่ต้องรับโทษบาปเพราะเหตุส่วนนั้น ทั้งเจ้าทั้งหลายอย่าทำของบริสุทธิ์ของชนชาติอิสราเอลให้เป็นมลทิน เกรงว่าพวกเจ้าจะตาย’”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope