กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

ประชากรหวาดกลัวไม่กล้าเข้าไปในคานาอัน
14:1 และบรรดาชุมนุมชนนั้นก็ส่งเสียงร้องไห้ และในคืนวันนั้นประชากรได้ร้องไห้คร่ำครวญ
14:2 และบรรดาชนชาติอิสราเอลได้บ่นต่อว่าโมเสสกับอาโรน และชุมนุมชนทั้งหมดพูดกับท่านทั้งสองว่า “ให้เราทั้งหลายตายเสียที่แผ่นดินแห่งอียิปต์ หรือให้พวกเราตายเสียที่ถิ่นทุรกันดารนี้ก็ดีกว่า
14:3 และเหตุไฉนพระเยโฮวาห์ได้นำพวกเราให้เข้ามาในแผ่นดินนี้เพื่อตายด้วยดาบ และเพื่อให้ลูกเมียของพวกเราต้องตกเป็นเหยื่อ ที่เราทั้งหลายจะกลับไปยังอียิปต์ไม่ดีกว่าหรือ”
14:4 และเขาทั้งหลายพูดกันและกันว่า “ให้พวกเราตั้งคนหนึ่งขึ้นเป็นหัวหน้า และให้เราทั้งหลายกลับไปยังอียิปต์เถิด”
14:5 ดังนั้น โมเสสกับอาโรนได้ซบหน้าลงที่พื้นดินต่อหน้าที่ประชุมทั้งหมดของชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอล
14:6 และโยชูวาบุตรชายของนูนกับคาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์ ซึ่งอยู่ในพวกเขาที่ได้ไปสำรวจดูแผ่นดินนั้น ได้ฉีกเสื้อผ้าของตน
14:7 และเขาทั้งสองได้พูดกับบรรดาชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลว่า “แผ่นดินที่เราทั้งหลายได้สำรวจดูตลอดนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกิน
14:8 ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัยในพวกเรา ดังนั้นพระองค์จะทรงนำเราทั้งหลายให้เข้าไปในแผ่นดินนี้ และประทานแผ่นดินนี้แก่พวกเรา เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์
14:9 ขออย่าให้พวกท่านขัดขืนต่อพระเยโฮวาห์เท่านั้น ทั้งพวกท่านอย่ากลัวประชาชนแห่งแผ่นดินนั้น เพราะเขาทั้งหลายเป็นอาหารของพวกเราแล้ว การป้องกันของเขาทั้งหลายก็สูญไปจากพวกเขาแล้ว และพระเยโฮวาห์อยู่ฝ่ายพวกเรา อย่ากลัวพวกเขาเลย”
14:10 แต่ชุมนุมชนทั้งหมดนั้นพูดกันว่าให้เอาก้อนหินขว้างเขาทั้งสองเสีย และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏที่พลับพลาแห่งชุมนุมชนต่อหน้าบรรดาชนชาติอิสราเอล

โมเสสทูลวิงวอนต่อพระเจ้า
14:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ประชากรนี้จะยั่วยุเรานานสักเท่าใด และแม้ว่าเราได้กระทำหมายสำคัญต่าง ๆ ท่ามกลางพวกเขามาแล้ว เขาทั้งหลายจะไม่เชื่อเรานานเท่าใด
14:12 เราจะประหารเขาทั้งหลายเสียด้วยโรคร้าย และตัดพวกเขาออกเสียจากการรับมรดก และเราจะกระทำให้เจ้าเป็นประชาชาติใหญ่โตและแข็งแรงกว่าเขาทั้งหลายอีก”
14:13 และโมเสสได้กราบทูลพระเยโฮวาห์ว่า “ดังนั้น คนอียิปต์จะได้ยินเรื่องนี้ (เพราะพระองค์ทรงพาประชากรนี้ออกมาจากท่ามกลางพวกเขาด้วยฤทธานุภาพของพระองค์)
14:14 และพวกเขาจะเล่าความนั้นแก่ชาวแผ่นดินนี้ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ด้วยว่าเขาทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์อยู่ท่ามกลางประชากรนี้ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พวกเขาได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ และเมฆของพระองค์ตั้งอยู่เหนือเขาทั้งหลาย และพระองค์ทรงนำหน้าพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ และในเวลากลางคืนด้วยเสาเพลิง
14:15 บัดนี้ถ้าพระองค์จะทรงประหารประชากรนี้ดุจคน ๆ เดียว ดังนั้นประเทศทั้งหลายที่ได้ยินกิตติศัพท์ถึงพระองค์แล้วจะพูดกันว่า
14:16 ‘เพราะพระเยโฮวาห์ไม่สามารถพาประชากรนี้ไปถึงแผ่นดินที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้แก่เขาทั้งหลายนั้น ฉะนั้นพระองค์จึงทรงประหารพวกเขาเสียในถิ่นทุรกันดาร’
14:17 และบัดนี้ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอทรงบันดาลให้ฤทธิ์อำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ให้ใหญ่ยิ่ง ตามที่พระองค์ได้ตรัสแล้วว่า
14:18 ‘พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธช้าและทรงมีความเมตตาอันใหญ่หลวง ทรงโปรดยกโทษความชั่วช้าและให้อภัยการละเมิด และไม่ละเว้นการลงโทษแก่คนที่กระทำความผิด ให้โทษเพราะความชั่วช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานจนถึงสามสี่ชั่วอายุคน’
14:19 ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอประทานอภัยความชั่วช้าของประชากรนี้ตามความใหญ่หลวงแห่งความเมตตาของพระองค์ และตามที่พระองค์ประทานอภัยแก่ประชากรนี้ตั้งแต่อียิปต์จนถึงบัดนี้”

คนอิสราเอลจะพเนจรอยู่ในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปี
14:20 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราให้อภัยตามคำขอของเจ้า
14:21 แต่แท้จริง เรามีชีวิตอยู่ฉันใด บรรดาแผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ฉันนั้น
14:22 เพราะว่าบรรดาคนเหล่านั้นที่ได้เห็นสง่าราศีของเรา และการอัศจรรย์ต่าง ๆ ของเรา ที่เราได้กระทำในอียิปต์และในถิ่นทุรกันดารแล้วนั้น และบัดนี้ยังได้ลองดีเรามาถึงสิบครั้งนี้ และยังไม่ได้ตั้งใจฟังเสียงของเรา
14:23 แท้จริง คนเหล่านี้จะไม่เห็นแผ่นดินที่เราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขา ทั้งคนใด ๆ ในพวกเขาที่ยั่วยุเราจะไม่เห็นแผ่นดินนั้นสักคนเดียว
14:24 แต่คาเลบผู้รับใช้ของเรา เราก็จะนำเขาไปถึงแผ่นดินที่เขาได้เข้าไปมาแล้ว เพราะว่าเขามีจิตใจที่แตกต่างในตัวเขาและได้ติดตามเราอย่างเต็มที่ และเชื้อสายของเขาจะถือกรรมสิทธิ์ในแผ่นดินนั้น
14:25 (บัดนี้ คนอามาเลขและคนคานาอันอาศัยอยู่ที่หว่างเขา) พรุ่งนี้เจ้าทั้งหลายจงหันกลับไป และพวกเจ้าจงเข้าไปในถิ่นทุรกันดารตามทางที่ไปยังทะเลแดง”
14:26 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า
14:27 “เราจะทนชุมนุมชนชั่วร้ายนี้ซึ่งบ่นต่อว่าเรานานสักเท่าใด เราได้ยินเสียงบ่นของชนชาติอิสราเอลซึ่งพวกเขาได้บ่นต่อว่าเรา
14:28 จงพูดกับเขาทั้งหลายว่า พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด ดังนั้นเราจะกระทำสิ่งที่เจ้าทั้งหลายพูดให้เราได้ยินแก่พวกเจ้าฉันนั้น
14:29 ซากศพของเจ้าทั้งหลายจะร่วงหล่นอยู่ในถิ่นทุรกันดารนี้ และคนทั้งหมดของพวกเจ้าที่ถูกนับไว้ ตามจำนวนคนทั้งปวงของพวกเจ้า ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป ผู้ใดที่บ่นต่อว่าเรา
14:30 ไม่ต้องสงสัยเลย เจ้าทั้งหลายจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินที่เราได้ปฏิญาณว่าจะให้พวกเจ้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น เว้นแต่คาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์และโยชูวาบุตรชายของนูน
14:31 แต่ลูกเล็ก ๆ ของพวกเจ้า ที่เจ้าทั้งหลายว่าจะเป็นเหยื่อนั้น เราจะพาเขาทั้งหลายเข้าไป และพวกเขาจะรู้จักแผ่นดินที่เจ้าทั้งหลายได้เหยียดหยามนั้น
14:32 แต่สำหรับเจ้าทั้งหลาย ศพของพวกเจ้า คือซากศพเหล่านั้นจะร่วงหล่นอยู่ในถิ่นทุรกันดารนี้
14:33 และลูกหลานของเจ้าทั้งหลายจะพเนจรอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึงสี่สิบปี และจะรับโทษการเล่นชู้ของพวกเจ้า จนกว่าซากศพของเจ้าทั้งหลายจะเปื่อยเน่าอยู่ในถิ่นทุรกันดารนี้
14:34 ตามจำนวนวันที่พวกเจ้าเข้าไปสำรวจดูแผ่นดินนั้น คือสี่สิบวันนั้น หนึ่งวันจะนับเป็นหนึ่งปี เจ้าทั้งหลายจะรับโทษความชั่วช้าของพวกเจ้าอยู่สี่สิบปี และเจ้าทั้งหลายจะรู้ถึงการฝ่าฝืนคำสัญญาของเรา’
14:35 เราผู้เป็นพระเยโฮวาห์ได้ตรัสแล้วว่า แท้จริง เราจะกระทำดังนั้นแก่บรรดาชุมนุมชนที่ชั่วร้ายซึ่งร่วมกันต่อสู้เรา เขาทั้งหลายจะถูกล้างผลาญในถิ่นทุรกันดารนี้ และพวกเขาจะตายอยู่ที่นั่น”
14:36 และคนเหล่านั้นที่โมเสสส่งไปสำรวจดูแผ่นดินนั้น ผู้ที่กลับมาเล่าความใส่ร้ายต่อแผ่นดินนั้น และกระทำให้บรรดาชุมนุมชนบ่นต่อว่าท่าน
14:37 คือคนเหล่านั้นที่รายงานใส่ความร้ายเรื่องแผ่นดินนั้น ได้ตายเสียด้วยโรคระบาดต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
14:38 แต่โยชูวาบุตรชายของนูนและคาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์ ซึ่งอยู่ในพวกคนที่ไปสำรวจดูแผ่นดินนั้นยังมีชีวิตอยู่
14:39 และโมเสสได้เล่าข้อความเหล่านี้ให้ชนชาติอิสราเอลทั้งหมดฟัง และประชากรก็โศกเศร้ายิ่งนัก
14:40 และเขาทั้งหลายได้ลุกขึ้นแต่เช้า และพวกเขาขึ้นไปยังที่สูงบนภูเขาพูดว่า “ดูเถิด เราทั้งหลายมาอยู่ที่นี่แล้ว และจะขึ้นไปยังสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงสัญญาไว้ เพราะพวกเราได้กระทำความบาปแล้ว”
14:41 และโมเสสพูดว่า “เหตุไฉนเจ้าทั้งหลายละเมิดพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ แต่การกระทำนี้จะไม่สำเร็จ
14:42 อย่าขึ้นไปเลย เพราะพระเยโฮวาห์ไม่อยู่ท่ามกลางพวกเจ้า เพื่อว่าเจ้าทั้งหลายจะไม่ล้มตายอยู่ต่อหน้าบรรดาศัตรูของพวกเจ้า
14:43 เพราะคนอามาเลขและคนคานาอันอยู่ข้างหน้าเจ้าทั้งหลายที่นั่น และพวกเจ้าจะล้มลงด้วยดาบ เพราะเจ้าทั้งหลายได้หันไปเสียจากพระเยโฮวาห์ ฉะนั้นพระเยโฮวาห์จะไม่อยู่กับพวกเจ้า”
14:44 แต่เขาทั้งหลายยังอวดดีขึ้นไปยังที่สูงบนเนินเขา แต่อย่างไรก็ตามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์และโมเสสไม่ได้ออกจากค่าย
14:45 แล้วคนอามาเลขและคนคานาอันที่อาศัยอยู่บนเนินเขานั้นได้ลงมา และเข้าโจมตีจนพวกเขาพ่ายแพ้ไปจนถึงโฮร์มาห์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope