กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

พระเจ้าทรงควบคุมบาลาอัมให้อวยพรคนอิสราเอล
23:1 และบาลาอัมพูดกับบาลาคว่า “จงสร้างแท่นบูชาให้ข้าพเจ้าที่นี่เจ็ดแท่น และจัดเตรียมวัวตัวผู้เจ็ดตัวกับแกะตัวผู้เจ็ดตัวให้ข้าพเจ้า”
23:2 และบาลาคได้กระทำตามคำพูดของบาลาอัม และบาลาคกับบาลาอัมเอาวัวตัวผู้หนึ่งตัวและแกะตัวผู้หนึ่งตัวถวายบนแท่นบูชาทุกแท่น
23:3 และบาลาอัมพูดกับบาลาคว่า “จงยืนอยู่ข้างเครื่องเผาบูชาของท่านและข้าพเจ้าจะไป บางทีพระเยโฮวาห์จะเสด็จมาหาข้าพเจ้า และสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะบอกท่าน” และเขาก็ขึ้นไปยังที่สูง
23:4 และพระเจ้าทรงพบกับบาลาอัม และเขากราบทูลพระองค์ว่า “ข้าพระองค์ได้จัดเตรียมแท่นบูชาไว้เจ็ดแท่น และข้าพระองค์ได้เอาวัวตัวผู้หนึ่งตัวและแกะตัวผู้หนึ่งตัวถวายบนแท่นบูชาทุกแท่น”
23:5 และพระเยโฮวาห์ทรงใส่ถ้อยคำในปากของบาลาอัมและตรัสว่า “จงกลับไปหาบาลาค และเจ้าจงพูดอย่างนั้น”
23:6 และเขาได้กลับไปหาบาลาค และดูเถิด ท่านยืนอยู่ข้างเครื่องเผาบูชาของท่าน ทั้งท่านกับบรรดาประมุขแห่งโมอับ
23:7 และเขาได้กล่าวคำอุปมาของเขา และพูดว่า “บาลาค กษัตริย์แห่งโมอับ ได้พาข้าพเจ้ามาจากอารัม มาจากภูเขาทั้งหลายแห่งทิศตะวันออก กล่าวว่า ‘มาเถิด มาสาปแช่งยาโคบเพื่อเรา และมาเถิด มาประณามอิสราเอล’
23:8 ข้าพเจ้าจะสาปแช่งผู้ที่พระเจ้าไม่ทรงสาปแช่งได้อย่างไร หรือข้าพเจ้าจะประณามผู้ที่พระเยโฮวาห์ไม่ทรงประณามได้อย่างไร
23:9 เพราะข้าพเจ้าได้เห็นเขาจากบรรดายอดผา และจากเนินสูงทั้งหลายข้าพเจ้าได้เห็นเขา ดูเถิด ชนชาตินั้นจะอาศัยอยู่ลำพัง และจะไม่ได้นับเข้าในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย
23:10 ใครจะนับผงคลีดินของยาโคบได้ และนับหนึ่งในสี่ส่วนของอิสราเอลได้ ขอให้ข้าพเจ้าตายอย่างคนชอบธรรม และขอให้สุดปลายชีวิตของข้าพเจ้าเหมือนอย่างของเขา”
23:11 และบาลาคพูดกับบาลาอัมว่า “ท่านได้กระทำอะไรแก่เราเล่า เราเชิญท่านให้มาสาปแช่งพวกศัตรูของเรา และดูเถิด ท่านได้อวยพรพวกเขาทั้งนั้น”
23:12 และเขาได้ตอบและพูดว่า “ข้าพเจ้าไม่ต้องเอาใจใส่ที่จะกล่าวคำซึ่งพระเยโฮวาห์ใส่ในปากของข้าพเจ้าหรือ”
23:13 และบาลาคพูดกับเขาว่า “เราขอร้องท่าน เชิญท่านไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งกับเราเถิด ซึ่งท่านจะเห็นเขาทั้งหลายจากที่นั่นได้ ท่านจะเห็นพวกเขาเพียงส่วนที่ใกล้ที่สุด และจะไม่เห็นพวกเขาทั้งหมด และจากที่นั่นท่านจงสาปแช่งเขาทั้งหลายให้เราเถิด”
23:14 และท่านได้พาเขามาถึงทุ่งนาของโศฟิม ถึงยอดภูเขาปิสกาห์ และสร้างแท่นบูชาเจ็ดแท่น และเอาวัวตัวผู้หนึ่งตัวและแกะตัวผู้หนึ่งตัวถวายบนแท่นบูชาทุกแท่น
23:15 และเขาพูดกับบาลาคว่า “จงยืนอยู่ข้างเครื่องเผาบูชาของท่าน ขณะที่ข้าพเจ้าไปพบพระเยโฮวาห์ที่โน่น”
23:16 และพระเยโฮวาห์ทรงพบบาลาอัม และทรงใส่ถ้อยคำในปากของเขา และตรัสว่า “จงกลับไปหาบาลาคอีก และจงพูดอย่างนั้น”
23:17 และเมื่อเขากลับมาหาท่าน ดูเถิด ท่านยืนอยู่ข้างเครื่องเผาบูชาของท่าน และบรรดาประมุขแห่งโมอับก็อยู่กับท่าน และบาลาคได้พูดกับเขาว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสว่าอะไร”
23:18 และเขาได้กล่าวคำอุปมาของเขา และพูดว่า “บาลาค ลุกขึ้นเถิดและคอยฟัง ท่านบุตรชายของศิปโปร์ จงฟังข้าพเจ้าเถิด
23:19 พระเจ้ามิใช่มนุษย์ พระองค์จึงไม่ได้มุสา และไม่ได้เป็นบุตรของมนุษย์ พระองค์จึงไม่ต้องกลับใจ พระองค์ได้ตรัสแล้ว และพระองค์จะไม่ทรงกระทำตามหรือ หรือพระองค์ตรัสแล้ว และพระองค์จะไม่ทรงกระทำให้สำเร็จหรือ
23:20 ดูเถิด ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้อวยพร และพระองค์ได้ทรงอวยพรแล้ว และข้าพเจ้าจะเรียกการอวยพรนั้นกลับไม่ได้
23:21 พระองค์ได้ทอดพระเนตรว่าไม่มีความชั่วช้าในยาโคบ ทั้งทรงเห็นว่าไม่มีความดื้อรั้นในอิสราเอล พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทรงอยู่กับเขา และเสียงโห่ร้องถวายพระพรพระมหากษัตริย์อยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลาย
23:22 พระเจ้าทรงนำพวกเขาออกมาจากอียิปต์ เขามีพลังเหมือนพลังของม้ายูนิคอน
23:23 แน่นอนไม่มีเวทย์มนตร์ใดต่อต้านยาโคบ ทั้งไม่มีคำทำนายใดต่อต้านอิสราเอล ตามยุคสมัยนี้จะได้พูดเรื่องยาโคบและอิสราเอลว่า ‘พระเจ้าได้ทรงกระทำอย่างไรแล้ว’
23:24 ดูเถิด ชนชาตินี้ซึ่งลุกขึ้นเหมือนอย่างสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ และยกตัวขึ้นอย่างสิงโตหนุ่ม มันไม่ยอมนอนลงจนกว่ามันจะกินเหยื่อเสีย และดื่มเลือดของสิ่งที่ถูกฆ่าตาย”
23:25 และบาลาคได้พูดกับบาลาอัมว่า “อย่าสาปแช่งพวกเขาเลย ทั้งอย่าอวยพรแก่เขาทั้งหลาย”
23:26 แต่บาลาอัมตอบและพูดกับบาลาคว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้บอกท่านหรือว่า ‘ทุกสิ่งที่พระเยโฮวาห์ตรัส ข้าพเจ้าจะต้องกระทำตาม’”
23:27 และบาลาคได้พูดกับบาลาอัมว่า “เราขอร้องท่าน มาเถิด เราจะพาท่านไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง บางทีพระเจ้าจะทรงพอพระทัยให้ท่านสาปแช่งพวกเขาเพื่อเราจากที่นั่น”
23:28 และบาลาคก็พาบาลาอัมไปถึงยอดภูเขาเปโอร์ ซึ่งมองลงมาเห็นเยชิโมน
23:29 และบาลาอัมพูดกับบาลาคว่า “จงสร้างแท่นบูชาที่นี่เจ็ดแท่นให้ข้าพเจ้า และจัดเตรียมวัวตัวผู้เจ็ดตัวกับแกะตัวผู้เจ็ดตัวไว้ให้ข้าพเจ้าที่นี่”
23:30 และบาลาคได้กระทำตามที่บาลาอัมได้พูด และเอาวัวตัวผู้ตัวหนึ่งและแกะตัวผู้ตัวหนึ่งถวายบนแท่นบูชาทุกแท่น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope