กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การแก้แค้นคนมีเดียน
31:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
31:2 “จงแก้แค้นคนมีเดียนเพื่อชนชาติอิสราเอล ภายหลังเจ้าจะถูกรวบรวมให้ไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า”
31:3 และโมเสสพูดกับประชากรว่า “จงเตรียมคนบางส่วนในพวกท่านให้พร้อมด้วยอาวุธเพื่อทำสงคราม และให้พวกเขายกไปต่อสู้คนมีเดียน และแก้แค้นคนมีเดียนเพื่อพระเยโฮวาห์
31:4 ท่านทั้งหลายจงส่งคนจากเผ่าของอิสราเอลทั้งหมดเผ่าละหนึ่งพันคนเข้าทำสงคราม”
31:5 ดังนั้น จึงจัดคนจากคนอิสราเอลที่นับเป็นพัน ๆ นั้น เผ่าละหนึ่งพันคน เป็นจำนวนหนึ่งหมื่นสองพันคนพร้อมด้วยอาวุธเพื่อทำสงคราม
31:6 และโมเสสส่งพวกเขาออกไปทำสงคราม คือจากทุกเผ่า ๆ ละหนึ่งพันคน ทั้งคนเหล่านั้นกับฟีเนหัสบุตรชายของเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตไปทำสงคราม พร้อมกับบรรดาเครื่องใช้อันบริสุทธิ์ และบรรดาแตรปลุกก็อยู่ในมือของเขา
31:7 และเขาทั้งหลายทำสงครามต่อสู้คนมีเดียน ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส และพวกเขาได้ฆ่าผู้ชายเสียทุกคน
31:8 และเขาทั้งหลายได้ประหารชีวิตบรรดากษัตริย์แห่งคนมีเดียน นอกเหนือไปจากคนอื่น ๆ ที่ถูกฆ่าแล้ว คือเอวี เรเคม ศูร์ เฮอร์ และเรบา กษัตริย์ทั้งห้าองค์แห่งมีเดียน เขาทั้งหลายได้ประหารชีวิตบาลาอัมบุตรชายของเบโอร์เสียด้วยดาบเช่นกัน
31:9 และชนชาติอิสราเอลได้เอาสตรีชาวมีเดียนทั้งหมดมาเป็นเชลย พร้อมกับพวกเด็กเล็กทั้งหลายของพวกเขา และเอาของที่ริบได้ คือฝูงสัตว์ ฝูงแพะแกะและข้าวของทั้งปวงของพวกเขาไปหมดสิ้น
31:10 และเขาทั้งหลายได้เผาบรรดานครที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้น และเผาปราสาททั้งสิ้นของพวกเขาเสียด้วยไฟ
31:11 และเขาทั้งหลายได้เอาบรรดาของที่ริบได้ และของที่ยึดได้ทั้งคนและสัตว์ไปเสียสิ้น
31:12 และเขาทั้งหลายได้นำบรรดาเชลยและของที่ยึดได้ และของที่ริบได้มายังโมเสสและเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต และชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลที่ค่าย ณ ที่ราบแห่งโมอับ ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค
31:13 และโมเสสกับเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตกับบรรดาประมุขแห่งชุมนุมชนออกไปพบพวกเขาข้างนอกค่าย
31:14 และโมเสสโกรธพวกนายทหารแห่งพลโยธา คือนายพันและนายร้อยผู้กลับจากการทำสงคราม
31:15 และโมเสสพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายได้ไว้ชีวิตพวกผู้หญิงทั้งหมดหรือ
31:16 ดูเถิด โดยคำแนะนำของบาลาอัม หญิงเหล่านี้ได้กระทำให้ชนชาติอิสราเอลหลงกระทำการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ในเรื่องของเปโอร์ และโรคระบาดจึงได้เกิดขึ้นท่ามกลางชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์
31:17 ฉะนั้นบัดนี้ จงประหารชีวิตเด็กผู้ชายเสียทุกคน และประหารชีวิตผู้หญิงซึ่งได้เคยนอนร่วมกับชายเสียทุกคน
31:18 แต่เด็กผู้หญิงทุกคนที่ยังไม่เคยนอนร่วมกับชาย ให้ไว้ชีวิตสำหรับตัวท่านทั้งหลายเอง
31:19 และท่านทั้งหลายจงอยู่ข้างนอกค่ายเจ็ดวัน ผู้ใดก็ตามที่ได้ฆ่าคนใด ๆ และผู้ใดก็ตามที่ได้แตะต้องผู้ที่ถูกฆ่าใด ๆ จงชำระทั้งตัวท่านทั้งหลายเองและบรรดาเชลยของพวกท่านในวันที่สามและวันที่เจ็ด
31:20 และจงชำระเครื่องแต่งกายของพวกท่านทุกชิ้น และเครื่องหนังสัตว์ทุกชิ้น และเครื่องขนแพะทั้งหมด และเครื่องที่ทำด้วยไม้ทุกชิ้น”
31:21 และเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตได้พูดกับพวกทหารที่ออกไปทำสงครามว่า “นี่เป็นกฎแห่งพระราชบัญญัติซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโมเสสไว้
31:22 เฉพาะทองคำ เงิน ทองเหลือง เหล็ก ดีบุก และตะกั่ว
31:23 ทุกสิ่งที่ทนไฟได้ ท่านทั้งหลายจงลนไฟเสีย และสิ่งเหล่านั้นจะสะอาด แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะต้องชำระล้างให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำแห่งการแยกตั้งไว้ และทุกสิ่งที่ทนไฟไม่ได้ท่านทั้งหลายจะต้องให้ผ่านน้ำนั้น
31:24 และท่านทั้งหลายจะต้องซักเสื้อผ้าของพวกท่านในวันที่เจ็ด และท่านทั้งหลายจะสะอาด และภายหลังพวกท่านจะเข้ามาในค่ายได้”
31:25 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
31:26 “เจ้าและเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตกับบรรดาหัวหน้าของชุมนุมชน จงนับจำนวนของที่ยึดได้นั้น ทั้งคนและสัตว์
31:27 และแบ่งของที่ยึดได้นั้นออกเป็นสองส่วน ระหว่างพวกทหารที่ออกไปทำสงครามเองส่วนหนึ่ง และระหว่างบรรดาชุมนุมชนอีกส่วนหนึ่ง
31:28 และจงจัดเก็บเครื่องบรรณาการจากพวกทหารที่ออกไปทำสงครามเป็นของถวายแด่พระเยโฮวาห์ จากสิ่งที่มีชีวิตห้าร้อยชักหนึ่ง ทั้งคนและฝูงวัว ฝูงลาและฝูงแกะ
31:29 จงเอาของถวายที่แยกจากส่วนของเขาทั้งหลายนั้น และมอบของถวายนั้นให้แก่เอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต เป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงถวายแด่พระเยโฮวาห์
31:30 และจากส่วนของชนชาติอิสราเอลนั้น เจ้าจงจัดเก็บห้าสิบชักหนึ่งจากคน ฝูงวัว ฝูงลา และฝูงแพะแกะ และสัตว์นานาชนิด และมอบของถวายนั้นให้แก่คนเลวีผู้ดูแลรักษาพลับพลาของพระเยโฮวาห์”
31:31 และโมเสสกับเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
31:32 และของที่ปล้นได้ ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากที่พวกทหารยึดได้ทั้งหมดนั้น คือ แกะหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันตัว
31:33 และวัวเจ็ดหมื่นสองพันตัว
31:34 และลาหกหมื่นหนึ่งพันตัว
31:35 และคนทั้งหมด คือผู้หญิงที่ยังไม่เคยนอนร่วมรู้กับชาย มีสามหมื่นสองพันคน
31:36 และส่วนนั้น ซึ่งเป็นส่วนของคนที่ออกไปทำสงคราม มีแกะสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัว
31:37 และเครื่องบรรณาการที่เป็นของถวายแด่พระเยโฮวาห์ มีแกะหกร้อยเจ็ดสิบห้าตัว
31:38 และมีวัวสามหมื่นหกพันตัว ส่วนเครื่องบรรณาการที่เป็นของถวายแด่พระเยโฮวาห์ มีวัวเจ็ดสิบสองตัว
31:39 และมีลาสามหมื่นห้าร้อยตัว ส่วนเครื่องบรรณาการที่เป็นของถวายแด่พระเยโฮวาห์ มีลาหกสิบเอ็ดตัว
31:40 และมีคนหนึ่งหมื่นหกพันคน ส่วนเครื่องบรรณาการที่เป็นของถวายแด่พระเยโฮวาห์ มีคนสามสิบสองคน
31:41 และโมเสสได้มอบเครื่องบรรณาการที่เป็นของถวาย ซึ่งเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงถวายแด่พระเยโฮวาห์นั้น แก่เอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้กับโมเสส
31:42 และจากส่วนของชนชาติอิสราเอล ซึ่งโมเสสได้แบ่งมาจากคนที่ออกไปทำสงครามนั้น
31:43 (ต่อไปนี้ คือส่วนซึ่งเป็นของชุมนุมชน ก็มีแกะสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัว
31:44 และมีวัวสามหมื่นหกพันตัว
31:45 และมีลาสามหมื่นห้าร้อยตัว
31:46 และมีคนหนึ่งหมื่นหกพันคน)
31:47 จากส่วนของชนชาติอิสราเอลนั้นเอง โมเสสได้เอาส่วนห้าสิบชักหนึ่ง ทั้งคนและสัตว์ และมอบสิ่งเหล่านั้นให้แก่คนเลวีผู้ดูแลรักษาพลับพลาของพระเยโฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้
31:48 และนายทหารผู้บังคับกองพันทั้งปวง คือนายพันและนายร้อย ได้เข้ามาใกล้โมเสส
31:49 และพวกเขาได้พูดกับโมเสสว่า “คนรับใช้ทั้งหลายของท่านได้นับจำนวนทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าทั้งหลาย และไม่มีคนหายไปสักคนเดียวในพวกข้าพเจ้า
31:50 ฉะนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายได้นำเครื่องบูชาที่เป็นของถวายแด่พระเยโฮวาห์ จากสิ่งต่าง ๆ ที่ทุกคนได้มา คือเครื่องทองคำที่ประดับด้วยเพชรพลอย มีสร้อยคอและกำไลมือ แหวน ตุ้มหู และลูกปัด เพื่อทำการลบมลทินบาปแห่งจิตใจของพวกเราทั้งหลายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์”
31:51 และโมเสสกับเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตได้รับทองคำจากพวกเขา คือบรรดาเครื่องทองคำที่ประดับด้วยเพชรพลอยนั้น
31:52 และทองคำทั้งสิ้นจากเครื่องถวายซึ่งเขาทั้งหลายได้ถวายแด่พระเยโฮวาห์ จากนายพันและนายร้อย มีน้ำหนักหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเชเขล
31:53 (ส่วนทหารเหล่านั้นเก็บสิ่งของที่ริบได้ คือทุกคนได้เก็บไว้สำหรับตัวเอง)
31:54 และโมเสสกับเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตได้รับทองคำจากนายพันและนายร้อย และนำทองคำนั้นเข้ามาในพลับพลาแห่งชุมนุมชน เป็นที่ระลึกถึงสำหรับชนชาติอิสราเอลต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope