กลับหน้าแรก / Main Menu

 

วิวรณ์ 22 / Revelation 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

แม่น้ำแห่งชีวิตและต้นไม้แห่งชีวิต
22:1 และท่านได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นแม่น้ำบริสุทธิ์ของน้ำแห่งชีวิต สุกใสเหมือนแก้วผลึก ซึ่งไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้า และของพระเมษโปดก

The River of Life and the Tree of Life
22:1 And he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb.

22:2 ในท่ามกลางถนนของนครนั้น และริมแม่น้ำทั้งสองฟากมีต้นไม้แห่งชีวิต ซึ่งออกผลสิบสองชนิด และออกผลของมันทุก ๆ เดือน และใบทั้งหลายของต้นไม้นั้นสำหรับการรักษาบรรดาประชาชาติให้หาย

22:2 In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare twelve manner of fruits, and yielded her fruit every month: and the leaves of the tree were for the healing of the nations.

22:3 และจะไม่มีการสาปแช่งใด ๆ อีกต่อไป แต่พระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมษโปดกจะตั้งอยู่ในนครนั้น และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะรับใช้พระองค์

22:3 And there shall be no more curse: but the throne of God and of the Lamb shall be in it; and his servants shall serve him:

22:4 และพวกเขาจะเห็นพระพักตร์พระองค์ และพระนามของพระองค์จะอยู่ในหน้าผากของพวกเขา

22:4 And they shall see his face; and his name shall be in their foreheads.

22:5 และจะไม่มีกลางคืนที่นั่น และเขาทั้งหลายไม่ต้องการเทียนหรือแสงแห่งดวงอาทิตย์ เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าประทานแสงสว่างแก่เขาทั้งหลาย และเขาทั้งหลายจะครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์

22:5 And there shall be no night there; and they need no candle, neither light of the sun; for the Lord God giveth them light: and they shall reign for ever and ever.

22:6 และทูตสวรรค์องค์นั้นได้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำสัตย์ซื่อและสัตย์จริง และองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของพวกศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธิ์ ได้ทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์เพื่อสำแดงให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เห็นสิ่งทั้งปวงซึ่งจะอุบัติขึ้นในไม่ช้า”

22:6 And he said unto me, These sayings are faithful and true: and the Lord God of the holy prophets sent his angel to shew unto his servants the things which must shortly be done.

22:7 “ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว ผู้ใดที่รักษาบรรดาถ้อยคำแห่งคำพยากรณ์ของหนังสือนี้จะได้รับพร”

22:7 Behold, I come quickly: blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book.

อาจารย์ยอห์นจะประกาศคำพยากรณ์นี้แก่พวกคริสเตียน
22:8 และข้าพเจ้า ยอห์น ได้เห็นสิ่งเหล่านี้และได้ยินสิ่งเหล่านี้ และเมื่อข้าพเจ้าได้ยินและได้เห็นแล้ว ข้าพเจ้าได้ทรุดตัวลงเพื่อจะนมัสการแทบเท้าของทูตสวรรค์ซึ่งได้สำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นสิ่งเหล่านี้

John to Spread the Message to Christians
22:8 And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things.

22:9 แล้วท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ท่านอย่ากระทำสิ่งนั้นเลย ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้ของท่าน และของพวกพี่น้องของท่าน พวกศาสดาพยากรณ์ และของคนเหล่านั้นที่รักษาบรรดาถ้อยคำของหนังสือนี้ จงนมัสการพระเจ้าเถิด”

22:9 Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: worship God.

22:10 และท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “อย่าประทับตราปิดบรรดาถ้อยคำแห่งคำพยากรณ์ของหนังสือนี้ เพราะว่าเวลานั้นใกล้จะถึงแล้ว

22:10 And he saith unto me, Seal not the sayings of the prophecy of this book: for the time is at hand.

22:11 ผู้ที่อธรรมก็ให้เขาอธรรมต่อไป และผู้ที่ลามกก็ให้เขาลามกต่อไป และผู้ที่ชอบธรรมก็ให้เขาชอบธรรมต่อไป และผู้ที่บริสุทธิ์ก็ให้เขาบริสุทธิ์ต่อไป”

22:11 He that is unjust, let him be unjust still: and he which is filthy, let him be filthy still: and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let him be holy still.

22:12 “และดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว และบำเหน็จของเราจะมาพร้อมกับเรา เพื่อประทานแก่ทุกคนตามการงานของเขา

22:12 And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be.

22:13 เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและเป็นอวสาน เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย”

22:13 I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.

22:14 คนทั้งหลายที่กระทำตามบรรดาพระบัญญัติของพระองค์จะได้รับพร เพื่อพวกเขาจะได้มีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิต และจะได้เข้าโดยทางประตูเหล่านั้นไปในนครนั้น

22:14 Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.

22:15 ด้วยว่าภายนอกนั้นมีบรรดาสุนัข และเหล่าคนใช้เวทมนตร์ และคนเล่นชู้ทั้งหลาย และบรรดาฆาตกร และพวกคนไหว้รูปเคารพ และคนใดก็ตามที่รักและกระทำการมุสา

22:15 For without are dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie.

22:16 “เรา เยซู ได้ส่งทูตสวรรค์ของเราไปเพื่อเป็นพยานแก่พวกท่านเรื่องสิ่งเหล่านี้ในคริสตจักรทั้งหลาย เราเป็นรากและเป็นเชื้อสายของดาวิด และเป็นดวงดาวสว่างจ้าและประจำรุ่ง”

22:16 I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.

การชวนเชิญครั้งสุดท้ายในพระคัมภีร์ต่อคนบาป
22:17 และพระวิญญาณกับเจ้าสาวตรัสว่า “เชิญมาเถิด” และให้ผู้ที่ได้ยินกล่าวว่า “เชิญมาเถิด” และให้ผู้ที่กระหายเข้ามา และผู้ใดก็ตามที่มีใจปรารถนา ก็ให้ผู้นั้นรับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย

The Bible's Last Invitation to Sinners
22:17 And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely.

22:18 ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นพยานแก่ทุกคนที่ได้ยินบรรดาถ้อยคำแห่งคำพยากรณ์ของหนังสือนี้ว่า ถ้าผู้ใดจะเพิ่มเติมเข้ากับสิ่งเหล่านี้ พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มภัยพิบัติทั้งหลายที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือนี้แก่ผู้นั้น

22:18 For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book:

22:19 และถ้าผู้ใดจะเอาออกไปจากบรรดาถ้อยคำของหนังสือแห่งคำพยากรณ์นี้ พระเจ้าก็จะทรงเอาส่วนของผู้นั้นออกไปจากหนังสือแห่งชีวิต และออกไปจากเมืองบริสุทธิ์นั้น และไปจากสิ่งทั้งหลายซึ่งถูกเขียนไว้ในหนังสือนี้

22:19 And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book.

คำทรงเตือนและพระสัญญาว่าพระคริสต์จะเสด็จมา
22:20 ผู้ซึ่งทรงเป็นพยานในสิ่งเหล่านี้ ตรัสว่า “แน่นอน เราจะมาโดยเร็ว” เอเมน ขอให้เป็นเช่นนั้น เชิญเสด็จมาเถิด พระเยซูเจ้าข้า

Warning and Promise: Christ is Coming
22:20 He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus.

22:21 ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนเถิด เอเมน

22:21 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope