กลับหน้าแรก / Main Menu

 

วิวรณ์ 12 / Revelation 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

ผู้หญิง (อิสราเอล) และพญานาค (ซาตาน)
12:1 และมีการมหัศจรรย์ใหญ่ยิ่งปรากฏในสวรรค์ ผู้หญิงคนหนึ่งนุ่งห่มกายด้วยดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าของนาง และบนศีรษะของนางมีมงกุฎทำด้วยดวงดาวสิบสองดวง

The Woman (Israel) and the Dragon (Satan)
12:1 And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars:

12:2 และผู้หญิงนั้นซึ่งมีเด็กในครรภ์ได้ร้อง โดยทรมานในการคลอดบุตร และเจ็บครรภ์เพื่อที่จะคลอด

12:2 And she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered.

12:3 และมีการมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งปรากฏในสวรรค์ และดูเถิด มีพญานาคใหญ่สีแดงตัวหนึ่ง โดยมีหัวเจ็ดหัวและมีเขาสิบเขา และมีมงกุฎเจ็ดอันบนหัวของมัน

12:3 And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red dragon, having seven heads and ten horns, and seven crowns upon his heads.

12:4 และหางของพญานาคตวัดหนึ่งในสามส่วนของดวงดาวทั้งหลายในฟ้าสวรรค์ และได้ทิ้งดวงดาวเหล่านั้นลงมายังแผ่นดินโลก และพญานาคนั้นยืนอยู่ตรงหน้าผู้หญิงซึ่งพร้อมที่จะคลอดแล้ว เพื่อที่จะกินบุตรของนางทันทีที่บุตรคนนั้นถูกคลอดออกมา

12:4 And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth: and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born.

บุตรชายคนนั้นจะครอบครอง
12:5 และผู้หญิงนั้นคลอดบุตรชายคนหนึ่ง ผู้ซึ่งจะครอบครองบรรดาประชาชาติด้วยคทาทำด้วยเหล็ก และบุตรของผู้หญิงนั้นได้ถูกรับขึ้นไปยังพระเจ้า และไปยังพระที่นั่งของพระองค์

The Man Child to Rule
12:5 And she brought forth a man child, who was to rule all nations with a rod of iron: and her child was caught up unto God, and to his throne.

12:6 และผู้หญิงนั้นได้หนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร ที่นางมีสถานที่ซึ่งถูกจัดเตรียมไว้โดยพระเจ้า เพื่อพวกเขาจะได้เลี้ยงดูนางอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งพันสองร้อยหกสิบวัน

12:6 And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her there a thousand two hundred and threescore days.

มีคาเอลและทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับซาตาน
12:7 และมีสงครามในสวรรค์ มีคาเอลและพวกทูตสวรรค์ของท่านได้ต่อสู้กับพญานาค และพญานาคได้ต่อสู้ พร้อมกับเหล่าทูตของมัน

Michael and His Angels Fight against Satan
12:7 And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels,

12:8 และไม่ชนะ และไม่ได้พบสถานที่สำหรับพวกมันในสวรรค์อีกต่อไปเลย

12:8 And prevailed not; neither was their place found any more in heaven.

12:9 และพญานาคใหญ่ได้ถูกผลักทิ้งออกไป งูโบราณนั้น ที่ถูกเรียกว่า พญามารและซาตาน ผู้ซึ่งล่อลวงมนุษย์ทั้งโลก พญานาคได้ถูกผลักทิ้งออกไปเข้ามาในแผ่นดินโลก และพวกทูตของมันก็ถูกผลักทิ้งออกไปพร้อมกับมัน

12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.

12:10 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังในสวรรค์ โดยกล่าวว่า “บัดนี้ความรอด และฤทธิ์เดช และราชอาณาจักรของพระเจ้าของพวกเรา และอำนาจแห่งพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้ว เพราะว่าผู้ที่กล่าวหาพวกพี่น้องของพวกเราได้ถูกผลักทิ้งลงมาแล้ว ซึ่งได้กล่าวหาคนเหล่านั้นต่อพระพักตร์พระเจ้าของพวกเราทั้งกลางวันและกลางคืน

12:10 And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night.

12:11 และเขาเหล่านั้นได้ชนะพญามารโดยพระโลหิตของพระเมษโปดก และโดยถ้อยคำแห่งคำพยานของพวกเขาเอง และพวกเขาไม่ได้รักชีวิตของตนจนกระทั่งถึงความตายเช่นนั้น

12:11 And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony; and they loved not their lives unto the death.

12:12 เหตุฉะนั้นจงรื่นเริงยินดีเถิด พวกเจ้า ฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย และพวกเจ้าที่อาศัยอยู่ในที่เหล่านั้น วิบัติแก่บรรดาผู้อาศัยแห่งแผ่นดินโลกและแห่งทะเล เพราะว่าพญามารได้ลงมายังพวกเจ้าแล้ว โดยมีความโกรธยิ่งนัก เพราะมันรู้ว่ามันเหลือเวลาเพียงนิดเดียวแล้ว”

12:12 Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabiters of the earth and of the sea! for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time.

ซาตานข่มเหงผู้หญิงนั้น (อิสราเอล)
12:13 และเมื่อพญานาคนั้นเห็นว่ามันถูกผลักทิ้งลงมายังแผ่นดินโลกแล้ว มันก็ข่มเหงผู้หญิงที่ได้คลอดบุตรชายคนนั้น

Satan Persecutes the Woman (Israel)
12:13 And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child.

12:14 และได้มอบปีกนกอินทรีใหญ่สองปีกแก่ผู้หญิงนั้น เพื่อให้นางบินเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เข้าไปในสถานที่ของนาง ที่ซึ่งนางจะได้รับการเลี้ยงดู เป็นเวลาวาระหนึ่ง และสองวาระ และครึ่งวาระ จากหน้าของพญานาคนั้น

12:14 And to the woman were given two wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, and times, and half a time, from the face of the serpent.

12:15 และงูนั้นก็พ่นน้ำออกมาจากปากของมันเหมือนน้ำท่วมไหลตามผู้หญิงนั้น เพื่อมันจะทำให้นางถูกพัดไปโดยน้ำท่วม

12:15 And the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood.

12:16 และแผ่นดินได้ช่วยผู้หญิงนั้นไว้ และแผ่นดินได้อ้าปากของมัน และได้กลืนน้ำท่วมนั้นที่พญานาคได้พ่นออกมาจากปากของมันลงไป

12:16 And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth, and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth.

12:17 และพญานาคโกรธแค้นกับผู้หญิงนั้น และได้ออกไปเพื่อทำสงครามกับเชื้อสายของนางที่เหลืออยู่นั้น ผู้ซึ่งรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระเจ้า และยึดถือคำพยานของพระเยซูคริสต์

12:17 And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope