กลับหน้าแรก / Main Menu

 

วิวรณ์ 9 / Revelation 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

แตรที่ห้า: ซาตานเปิดเหวที่ไม่มีก้นเหว
9:1 และทูตสวรรค์องค์ที่ห้าเป่าแตรขึ้น และข้าพเจ้าได้เห็นดาวดวงหนึ่งตกจากท้องฟ้าอากาศลงมาที่แผ่นดินโลก และได้มอบลูกกุญแจแห่งเหวที่ไม่มีก้นเหวให้แก่เขา

Fifth Trumpet: Satan Opens the Bottomless Pit
9:1 And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit.

9:2 และเขาเปิดเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้น และมีควันพลุ่งขึ้นมาจากเหวนั้น เหมือนควันของเตาไฟใหญ่ และดวงอาทิตย์และท้องฟ้าอากาศก็มืดไปเพราะเหตุควันของเหวนั้น

9:2 And he opened the bottomless pit; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit.

9:3 และมีฝูงตั๊กแตนบินออกจากควันนั้นขึ้นมาบนแผ่นดินโลก และได้มอบอำนาจแก่ตั๊กแตนเหล่านั้น เหมือนกับพวกแมงป่องแห่งแผ่นดินโลกมีอำนาจ

9:3 And there came out of the smoke locusts upon the earth: and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power.

9:4 และมีคำบัญชาแก่พวกมันไม่ให้ทำร้ายหญ้าแห่งแผ่นดินโลก หรือพืชเขียวใด ๆ หรือต้นไม้ใด ๆ แต่เฉพาะคนเหล่านั้นที่ไม่มีตราประทับของพระเจ้าในหน้าผากของพวกเขาเท่านั้น

9:4 And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree; but only those men which have not the seal of God in their foreheads.

9:5 และได้มอบให้แก่พวกมันว่า ไม่ให้พวกมันฆ่าคนเหล่านั้น แต่ให้คนเหล่านั้นถูกทรมานเป็นเวลาห้าเดือน และการทรมานของคนเหล่านั้นเป็นเหมือนการทรมานของแมงป่อง เมื่อมันต่อยมนุษย์

9:5 And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented five months: and their torment was as the torment of a scorpion, when he striketh a man.

9:6 และในวันเหล่านั้น คนทั้งหลายจะแสวงหาความตาย และจะไม่พบความตายนั้น และพวกเขาจะปรารถนาที่จะตาย และความตายจะหนีไปจากพวกเขา

9:6 And in those days shall men seek death, and shall not find it; and shall desire to die, and death shall flee from them.

9:7 และรูปร่างของตั๊กแตนเหล่านั้นเหมือนพวกม้าที่ถูกเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบ และบนหัวของพวกมันมีสิ่งหนึ่งเหมือนเป็นมงกุฎทำด้วยทองคำ และหน้าของพวกมันเหมือนอย่างหน้ามนุษย์

9:7 And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle; and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men.

9:8 และพวกมันมีผมเหมือนผมของผู้หญิง และฟันของพวกมันเหมือนฟันของสิงโต

9:8 And they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions.

9:9 และพวกมันมีทับทรวงป้องกันอก เหมือนกับเป็นทับทรวงป้องกันอกทำด้วยเหล็ก และเสียงแห่งปีกของพวกมันเหมือนเสียงของรถม้าศึกเป็นอันมากกำลังวิ่งเข้าการสู้รบ

9:9 And they had breastplates, as it were breastplates of iron; and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle.

9:10 และพวกมันมีหางเหมือนหางของแมงป่อง และมีเหล็กในอยู่ในหางของพวกมัน และพวกมันมีอำนาจที่จะทำร้ายมนุษย์เป็นเวลาห้าเดือน

9:10 And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails: and their power was to hurt men five months.

9:11 และพวกมันมีกษัตริย์ปกครองพวกมัน ซึ่งเป็นทูตแห่งเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้น ชื่อของทูตนั้นในภาษาฮีบรูคือ อาบัดโดน แต่ในภาษากรีกชื่อของทูตนั้นคือ อปอลลิโยน

9:11 And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon.

9:12 วิบัติอย่างที่หนึ่งผ่านไปแล้ว และดูเถิด ยังมีวิบัติอีกสองอย่างที่จะมาต่อจากนี้

9:12 One woe is past; and, behold, there come two woes more hereafter.

แตรที่หก: มนุษย์หนึ่งในสามถูกฆ่าตาย
9:13 และทูตสวรรค์องค์ที่หกเป่าแตรขึ้น และข้าพเจ้าได้ยินเสียงออกมาจากเชิงงอนมุมทั้งสี่ของแท่นบูชาทองคำซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า

Sixth Trumpet: One Third of Earth's Population Dies
9:13 And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God,

9:14 โดยกล่าวแก่ทูตสวรรค์องค์ที่หกซึ่งถือแตรนั้นว่า “จงแก้มัดทูตสวรรค์ทั้งสี่ซึ่งถูกมัดไว้ในยูเฟรติสแม่น้ำใหญ่นั้น”

9:14 Saying to the sixth angel which had the trumpet, Loose the four angels which are bound in the great river Euphrates.

9:15 และทูตสวรรค์ทั้งสี่นั้นได้ถูกแก้ปล่อยไป ซึ่งทรงเตรียมไว้สำหรับชั่วโมง และวัน และเดือน และปี เพื่อที่จะให้ฆ่ามนุษย์เสียหนึ่งในสามส่วน

9:15 And the four angels were loosed, which were prepared for an hour, and a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men.

9:16 และจำนวนพลทหารม้ามีสองร้อยล้าน และข้าพเจ้าได้ยินจำนวนของคนเหล่านั้น

9:16 And the number of the army of the horsemen were two hundred thousand thousand: and I heard the number of them.

9:17 และข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาม้าในนิมิตนั้นเป็นดังนี้ และคนเหล่านั้นที่นั่งบนหลังพวกมัน โดยมีทับทรวงป้องกันอกแห่งไฟ และแห่งพลอยสีแดง และกำมะถัน และหัวของม้าทั้งหลายนั้นเป็นเหมือนหัวของสิงโต และจากปากของพวกมันมีไฟ และควัน และกำมะถันพลุ่งออกมา

9:17 And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire, and of jacinth, and brimstone: and the heads of the horses were as the heads of lions; and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone.

9:18 โดยสามสิ่งนี้หนึ่งในสามส่วนของมนุษย์ถูกฆ่าเสีย คือด้วยไฟ และด้วยควัน และด้วยกำมะถัน ที่พลุ่งออกมาจากปากของพวกมันนั้น

9:18 By these three was the third part of men killed, by the fire, and by the smoke, and by the brimstone, which issued out of their mouths.

9:19 เพราะว่าฤทธิ์ของพวกม้านั้นอยู่ในปากของพวกมัน และในหางของพวกมัน ด้วยว่าหางของพวกมันเป็นเหมือนงูและมีหัว และด้วยสิ่งเหล่านี้พวกมันทำร้ายคนได้

9:19 For their power is in their mouth, and in their tails: for their tails were like unto serpents, and had heads, and with them they do hurt.

9:20 และมนุษย์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ ที่ยังมิได้ถูกฆ่าโดยภัยพิบัติเหล่านี้ ก็ไม่ได้กลับใจเสียใหม่จากบรรดาการงานแห่งมือของพวกเขา เพื่อพวกเขาจะเลิกบูชาพวกผี และบูชา ‘รูปเคารพทั้งหลายที่ทำด้วยทองคำ และเงิน และทองเหลือง และหิน และไม้ ซึ่งไม่สามารถดู หรือฟัง หรือเดินได้’

9:20 And the rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, and idols of gold, and silver, and brass, and stone, and of wood: which neither can see, nor hear, nor walk:

9:21 และพวกเขาก็มิได้กลับใจเสียใหม่จากบรรดาการฆาตกรรมของพวกเขา หรือจากการเวทมนตร์ทั้งหลายของพวกเขา หรือจากการล่วงประเวณีของพวกเขา หรือจากบรรดาการลักขโมยของพวกเขา

9:21 Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope