กลับหน้าแรก / Main Menu

 

วิวรณ์ 4 / Revelation 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

ยอห์นถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์
4:1 หลังจากสิ่งนี้ข้าพเจ้าได้แลเห็น และดูเถิด ประตูเปิดอ้าอยู่ในสวรรค์ และพระสุรเสียงแรกซึ่งข้าพเจ้าได้ยินนั้นก็เหมือนกับเสียงแตร กำลังตรัสอยู่กับข้าพเจ้า ซึ่งตรัสว่า “จงขึ้นมาที่นี่เถิด และเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นสิ่งทั้งหลายซึ่งจะต้องเกิดขึ้นในภายหลัง”

John Caught up into Heaven
4:1 After this I looked, and, behold, a door was opened in heaven: and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me; which said, Come up hither, and I will shew thee things which must be hereafter.

4:2 และในทันใดนั้น ข้าพเจ้าอยู่ในพระวิญญาณ และดูเถิด มีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์ และมีพระองค์ผู้หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้น

4:2 And immediately I was in the spirit: and, behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne.

4:3 และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นปรากฏประดุจพลอยหยกและพลอยทับทิม และมีรุ้งล้อมรอบพระที่นั่งนั้น ดูประหนึ่งพลอยมรกต

4:3 And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone: and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald.

ผู้อาวุโสทั้งยี่สิบสี่และสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนสวรรค์
4:4 และล้อมรอบพระที่นั่งนั้นมีที่นั่งยี่สิบสี่ที่นั่ง และข้าพเจ้าได้เห็นผู้อาวุโสยี่สิบสี่คนนั่งอยู่บนที่นั่งเหล่านั้น นุ่งห่มเสื้อสีขาว และคนเหล่านั้นสวมมงกุฎทองคำบนศีรษะของพวกเขา

The Twenty Four Elders and Heavenly Beings
4:4 And round about the throne were four and twenty seats: and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment; and they had on their heads crowns of gold.

4:5 และมีฟ้าแลบ และฟ้าร้อง และเสียงต่าง ๆ ออกมาจากพระที่นั่งนั้น และมีประทีปเจ็ดดวงจุดไว้ตรงหน้าพระที่นั่ง ซึ่งเป็นพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า

4:5 And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices: and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven Spirits of God.

4:6 และตรงหน้าพระที่นั่งนั้นมีทะเลแห่งแก้วดูเหมือนแก้วผลึก และในท่ามกลางพระที่นั่งและล้อมรอบพระที่นั่งนั้นมีสัตว์สี่ตัว เต็มไปด้วยนัยน์ตาทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

4:6 And before the throne there was a sea of glass like unto crystal: and in the midst of the throne, and round about the throne, were four beasts full of eyes before and behind.

4:7 และสัตว์ตัวที่หนึ่งนั้นเหมือนกับสิงโต และสัตว์ตัวที่สองนั้นเหมือนกับลูกโค และสัตว์ตัวที่สามนั้นมีหน้าเหมือนกับมนุษย์ และสัตว์ตัวที่สี่เหมือนกับนกอินทรีที่กำลังบิน

4:7 And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle.

4:8 และสัตว์ทั้งสี่นั้นแต่ละตัวมีปีกหกปีกอยู่รอบตัว และสัตว์เหล่านั้นเต็มไปด้วยนัยน์ตาข้างใน และสัตว์เหล่านั้นไม่หยุดพักเลยทั้งกลางวันและกลางคืน โดยร้องว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผู้ได้ทรงสภาพอยู่ในกาลก่อน ผู้ทรงสภาพอยู่ในปัจจุบัน และผู้ซึ่งจะเสด็จมา”

4:8 And the four beasts had each of them six wings about him; and they were full of eyes within: and they rest not day and night, saying, Holy, holy, holy, Lord God Almighty, which was, and is, and is to come.

4:9 และเมื่อสัตว์เหล่านั้นถวายคำสรรเสริญ และพระเกียรติ และคำขอบพระคุณแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง ผู้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์

4:9 And when those beasts give glory and honour and thanks to him that sat on the throne, who liveth for ever and ever,

4:10 ผู้อาวุโสทั้งยี่สิบสี่คนนั้นก็ทรุดตัวลงต่อพระพักตร์พระองค์ ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น และนมัสการพระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์ และถอดมงกุฎของพวกเขาออกวางตรงหน้าพระที่นั่งร้องว่า

4:10 The four and twenty elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth for ever and ever, and cast their crowns before the throne, saying,

4:11 “พระองค์ทรงสมควร โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ที่จะได้รับคำสรรเสริญ และพระเกียรติ และฤทธิ์เดช เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นดำรงอยู่และได้ถูกสร้างขึ้นตามชอบพระทัยของพระองค์”

4:11 Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honour and power: for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope