กลับหน้าแรก / Main Menu

 

วิวรณ์ 20 / Revelation 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

ซาตานถูกขังไว้ในเหวที่ไม่มีก้นเหวหนึ่งพันปี
20:1 และข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ โดยถือลูกกุญแจของเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นและโซ่ใหญ่เส้นหนึ่งในมือของท่าน

Satan Imprisoned in the Bottomless Pit a Thousand Years
20:1 And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand.

20:2 และท่านได้จับพญานาค งูโบราณนั้น ซึ่งเป็นพญามารและซาตาน และมัดมันไว้เป็นเวลาหนึ่งพันปี

20:2 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,

20:3 และทิ้งมันลงไปในเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้น และได้ขังมันไว้ และได้ประทับตราไว้บนมัน เพื่อที่มันจะไม่หลอกลวงบรรดาประชาชาติได้อีกต่อไป จนกว่าเวลาหนึ่งพันปีนั้นจะสำเร็จแล้ว และหลังจากนั้นมันจะต้องถูกปลดปล่อยออกไปชั่วขณะหนึ่ง

20:3 And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.

คริสเตียนได้รับการเป็นขึ้นมาเพื่อครอบครองกับพระคริสต์
20:4 และข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์ และคนทั้งหลายที่นั่งบนบัลลังก์เหล่านั้น และได้ทรงมอบการพิพากษาให้แก่คนเหล่านั้น และข้าพเจ้าได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกตัดศีรษะ เพราะคำพยานของพระเยซู และเพราะพระวจนะของพระเจ้า และซึ่งไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นหรือรูปจำลองของมัน และไม่ได้รับเครื่องหมายของมันไว้บนหน้าผากของพวกเขาหรือในมือของพวกเขา และคนเหล่านั้นได้มีชีวิตและได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาหนึ่งพันปี

Christians Raised to Reign with Christ
20:4 And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.

20:5 แต่พวกคนตายที่เหลือนั้นไม่ได้กลับมีชีวิตอีกจนกว่าเวลาหนึ่งพันปีนั้นสำเร็จ นี่แหละเป็นการฟื้นจากความตายครั้งแรก

20:5 But the rest of the dead lived not again until the thousand years were finished. This is the first resurrection.

20:6 ผู้ใดที่ได้มีส่วนในการฟื้นจากความตายครั้งแรกจะได้รับพรและจะบริสุทธิ์ ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือคนเช่นนี้ แต่เขาทั้งหลายจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์ และจะครอบครองร่วมกับพระองค์เป็นเวลาหนึ่งพันปี

20:6 Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection: on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years.

การกบฏครั้งสุดท้าย ซาตานถูกทิ้งลงในบึงไฟ
20:7 และเมื่อเวลาหนึ่งพันปีนั้นล่วงไปแล้ว ซาตานจะได้รับการปลดปล่อยออกจากคุกของมัน

The Last Rebellion on Earth Put Down, Satan in the Lake of Fire
20:7 And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison,

20:8 และจะได้ออกไปเพื่อหลอกลวงบรรดาประชาชาติซึ่งอยู่ในทั้งสี่ทิศของแผ่นดินโลก โกกและมาโกก เพื่อรวบรวมคนเหล่านั้นให้ชุมนุมกันเพื่อสู้รบ จำนวนของคนเหล่านั้นเหมือนเม็ดทรายแห่งทะเล

20:8 And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle: the number of whom is as the sand of the sea.

20:9 และคนเหล่านั้นได้ขึ้นไปทั่วแผ่นดินโลก และล้อมค่ายของพวกวิสุทธิชน และเมืองอันเป็นที่รักนั้นไว้รอบ และไฟได้ลงมาจากพระเจ้าออกจากสวรรค์ และเผาผลาญคนเหล่านั้นเสีย

20:9 And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city: and fire came down from God out of heaven, and devoured them.

20:10 และพญามารที่ได้หลอกลวงคนเหล่านั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟและกำมะถัน ซึ่งสัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์เท็จอยู่นั้น และจะถูกทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์

20:10 And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night for ever and ever.

การพิพากษาแห่งพระที่นั่งใหญ่สีขาว
20:11 และข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาว และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น ผู้ซึ่งแผ่นดินโลกและท้องฟ้าอากาศก็อันตรธานไปเสียจากพระพักตร์พระองค์ และไม่ได้พบสถานที่สำหรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้าอากาศนั้น

The Great White Throne Judgment
20:11 And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away; and there was found no place for them.

20:12 และข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ ยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า และหนังสือต่าง ๆ ก็ถูกเปิดออก และหนังสืออีกม้วนหนึ่งก็ถูกเปิดออก ซึ่งเป็นหนังสือแห่งชีวิต และผู้ที่ตายไปแล้วได้ถูกพิพากษาตามสิ่งทั้งหลายที่ถูกจารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น ตามบรรดาการงานของพวกเขา

20:12 And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works.

20:13 และทะเลได้ส่งคืนคนทั้งหลายซึ่งตายในทะเล และความตายกับนรกได้ส่งคืนคนทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่เหล่านั้น และพวกเขาได้ถูกพิพากษาตามบรรดาการงานของตนหมดทุกคน

20:13 And the sea gave up the dead which were in it; and death and hell delivered up the dead which were in them: and they were judged every man according to their works.

20:14 และความตายกับนรกได้ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ นี่แหละเป็นความตายครั้งที่สอง

20:14 And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death.

20:15 และผู้ใดก็ตามที่ไม่ได้ถูกพบเขียนไว้ในหนังสือแห่งชีวิต ก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ

20:15 And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope