กลับหน้าแรก / Main Menu

 

วิวรณ์ 21 / Revelation 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

เยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ลอยลงมาจากพระเจ้า
21:1 และข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะท้องฟ้าอากาศแรกและแผ่นดินโลกแรกนั้นหายไปแล้ว และไม่มีทะเลอีกต่อไป

The Heavenly Jerusalem Comes Down from God
21:1 And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea.

21:2 และข้าพเจ้า ยอห์น ได้เห็นเมืองบริสุทธิ์ กรุงเยรูซาเล็มใหม่ กำลังลงมาจากพระเจ้าจากสวรรค์ โดยถูกจัดเตรียมไว้แล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามีของเธอ

21:2 And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.

พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์และสิ่งสารพัดถูกสร้างขึ้นใหม่
21:3 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงยิ่งใหญ่มาจากสวรรค์ โดยกล่าวว่า “ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว และพระองค์จะทรงสถิตอยู่กับพวกเขา และพวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับพวกเขา และจะทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขา

The Tabernacle of God is with Men and He Makes All Things New
21:3 And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.

21:4 และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุก ๆ หยดจากตาของพวกเขา และจะไม่มีความตายอีกต่อไป หรือความโศกเศร้า หรือการร้องไห้ และจะไม่มีการเจ็บปวดใด ๆ อีกต่อไป เพราะว่าสิ่งต่าง ๆ ในกาลก่อนนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว”

21:4 And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

21:5 และผู้ประทับบนพระที่นั่งได้ตรัสว่า “ดูเถิด เราสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่” และพระองค์ได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “จงเขียนไว้เถิด เพราะว่าถ้อยคำเหล่านี้แท้จริงและสัตย์ซื่อ”

21:5 And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful.

21:6 และพระองค์ได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “สำเร็จแล้ว เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและอวสาน เราจะให้แก่คนที่กระหายจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย

21:6 And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely.

21:7 ผู้ใดที่มีชัยชนะ จะได้รับสิ่งสารพัดเป็นมรดก และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา

21:7 He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.

21:8 แต่คนขลาด และคนไม่เชื่อ และคนที่น่าสะอิดสะเอียน และบรรดาฆาตกร และคนเล่นชู้ทั้งหลาย และคนใช้เวทมนตร์ทั้งปวง และบรรดาคนไหว้รูปเคารพ และทุกคนที่พูดมุสานั้น จะมีส่วนของตนในบึงซึ่งเผาไหม้ด้วยไฟและกำมะถัน ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สอง”

21:8 But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death.

กรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์
21:9 และทูตสวรรค์องค์หนึ่งในทูตสวรรค์เจ็ดองค์ที่ถือขันเจ็ดใบนั้น ซึ่งเต็มไปด้วยภัยพิบัติเจ็ดอย่างสุดท้ายนั้น ได้มาหาข้าพเจ้า และพูดกับข้าพเจ้า โดยกล่าวว่า “เชิญมานี่เถิด ข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นเจ้าสาว มเหสีของพระเมษโปดก”

The Heavenly Jerusalem
21:9 And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb's wife.

21:10 และท่านได้หอบข้าพเจ้าไปโดยจิตวิญญาณไปยังภูเขาใหญ่และสูง และได้สำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครใหญ่นั้น กรุงเยรูซาเล็มอันบริสุทธิ์ ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้า

21:10 And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and shewed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God,

21:11 โดยมีสง่าราศีของพระเจ้า และความสว่างของนครนั้นเป็นเหมือนพลอยมณีอันล้ำค่าอย่างยิ่ง คือเป็นเหมือนพลอยหยก สุกใสเหมือนแก้วผลึก

21:11 Having the glory of God: and her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal;

21:12 และมีกำแพงใหญ่และสูง และมีประตูสิบสองประตู และที่ประตูเหล่านั้นมีทูตสวรรค์สิบสององค์ และหลายชื่อถูกจารึกไว้บนประตูนั้น ซึ่งเป็นชื่อของสิบสองเผ่าของชนชาติอิสราเอล

21:12 And had a wall great and high, and had twelve gates, and at the gates twelve angels, and names written thereon, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel:

21:13 ทางด้านทิศตะวันออกมีสามประตู ทางด้านทิศเหนือมีสามประตู ทางด้านทิศใต้มีสามประตู และทางด้านทิศตะวันตกมีสามประตู

21:13 On the east three gates; on the north three gates; on the south three gates; and on the west three gates.

21:14 และกำแพงของนครนั้นมีรากฐานสิบสองรากฐาน และในรากฐานเหล่านั้นมีชื่อทั้งหลายของอัครสาวกสิบสองคนของพระเมษโปดก

21:14 And the wall of the city had twelve foundations, and in them the names of the twelve apostles of the Lamb.

21:15 และทูตสวรรค์องค์ที่พูดกับข้าพเจ้านั้น ถือไม้วัดทองคำเพื่อจะวัดนครนั้น และวัดบรรดาประตูของนครนั้น และกำแพงของนครนั้น

21:15 And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof.

21:16 และนครนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และความกว้างก็เท่ากับความยาว และท่านวัดนครด้วยไม้วัดนั้น ได้สองพันสี่ร้อยกิโลเมตร ความยาว และความกว้าง และความสูงของนครนั้นเท่ากัน

21:16 And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth: and he measured the city with the reed, twelve thousand furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal.

21:17 และท่านวัดกำแพงของนครนั้น ได้เจ็ดสิบสองเมตร ตามมาตรวัดของมนุษย์ นั่นคือ ของทูตสวรรค์องค์นั้น

21:17 And he measured the wall thereof, an hundred and forty and four cubits, according to the measure of a man, that is, of the angel.

21:18 และกำแพงของนครนั้นก่อสร้างด้วยพลอยหยก และนครนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์ เป็นเหมือนแก้วอันสุกใส

21:18 And the building of the wall of it was of jasper: and the city was pure gold, like unto clear glass.

21:19 และรากฐานทั้งหลายของกำแพงของนครนั้นประดับด้วยเพชรพลอยทุกชนิด รากฐานอันแรกเป็นพลอยหยก ที่สองไพฑูรย์ ที่สามหินคว๊อตซ์โปร่งแสง ที่สี่มรกต

21:19 And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper; the second, sapphire; the third, a chalcedony; the fourth, an emerald;

21:20 ที่ห้าโกเมน ที่หกทับทิม ที่เจ็ดเพชรสีเขียว ที่แปดพลอยเขียว ที่เก้าบุษราคัม ที่สิบหยก ที่สิบเอ็ดพลอยสีแดงเข้ม ที่สิบสองเป็นพลอยสีม่วง

21:20 The fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, a topaz; the tenth, a chrysoprasus; the eleventh, a jacinth; the twelfth, an amethyst.

21:21 และประตูสิบสองประตูนั้นเป็นไข่มุกสิบสองเม็ด ทุกประตูเป็นไข่มุกหนึ่งเม็ด และถนนของนครนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์ ราวกับว่าเป็นแก้วอันโปร่งใส

21:21 And the twelve gates were twelve pearls; every several gate was of one pearl: and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass.

พระเจ้าสถิตอยู่กับมนุษย์ ประตูแห่งสวรรค์จะไม่ปิดเลย
21:22 และข้าพเจ้าไม่ได้เห็นพระวิหารในนครนั้นเลย เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และพระเมษโปดกทรงเป็นพระวิหารของนครนั้น

God Dwells with Men; the Heavenly Gates Never Close
21:22 And I saw no temple therein: for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it.

21:23 และนครนั้นไม่ต้องการดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพื่อส่องแสงในนครนั้น เพราะว่าสง่าราศีของพระเจ้าให้ความสว่างแก่นครนั้น และพระเมษโปดกทรงเป็นความสว่างของนครนั้น

21:23 And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it: for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof.

21:24 และบรรดาประชาชาติของคนเหล่านั้นที่รอดแล้วจะเดินไปในแสงสว่างของนครนั้น และบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกจะนำสง่าราศีและเกียรติของตนเข้ามาในนครนั้น

21:24 And the nations of them which are saved shall walk in the light of it: and the kings of the earth do bring their glory and honour into it.

21:25 และบรรดาประตูของนครนั้นจะไม่ถูกปิดเลยในเวลากลางวัน ด้วยว่าจะไม่มีเวลากลางคืนในนครนั้นเลย

21:25 And the gates of it shall not be shut at all by day: for there shall be no night there.

21:26 และคนทั้งหลายจะนำสง่าราศีและเกียรติของบรรดาประชาชาติเข้ามาในนครนั้น

21:26 And they shall bring the glory and honour of the nations into it.

21:27 และจะไม่มีสิ่งใด ๆ เข้าไปในนครนั้นที่เป็นมลทิน หรือผู้ใดก็ตามที่กระทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน หรือพูดมุสา เว้นแต่เฉพาะคนทั้งหลายที่ถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดกเท่านั้น

21:27 And there shall in no wise enter into it any thing that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie: but they which are written in the Lamb's book of life.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope