กลับหน้าแรก / Main Menu

 

วิวรณ์ 17 / Revelation 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

การพิพากษาลงโทษแม่ของหญิงโสเภณีทั้งหลาย
17:1 และทูตสวรรค์องค์หนึ่งในเจ็ดองค์นั้นซึ่งถือขันเจ็ดใบนั้นก็มา และได้พูดกับข้าพเจ้า โดยกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “เชิญมาที่นี่เถิด ข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นการพิพากษาของหญิงโสเภณีผู้ยิ่งใหญ่ที่นั่งอยู่บนน้ำมากหลาย

Judgment on the Mother of Harlots
17:1 And there came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither; I will shew unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters:

17:2 ผู้ซึ่งบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีด้วย และบรรดาชาวแผ่นดินโลกก็ได้มัวเมาด้วยเหล้าองุ่นแห่งการล่วงประเวณีของนาง”

17:2 With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication.

17:3 ดังนั้น ทูตสวรรค์องค์นั้นจึงหอบข้าพเจ้าไปโดยจิตวิญญาณให้เข้าไปในถิ่นทุรกันดาร และข้าพเจ้าได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนสัตว์ร้ายสีแดงเข้มตัวหนึ่ง เต็มไปด้วยชื่อทั้งหลายแห่งการหมิ่นประมาท โดยมีหัวเจ็ดหัวและเขาสิบเขา

17:3 So he carried me away in the spirit into the wilderness: and I saw a woman sit upon a scarlet coloured beast, full of names of blasphemy, having seven heads and ten horns.

17:4 และหญิงผู้นั้นนุ่งห่มกายด้วยผ้าสีม่วงและสีแดงเข้ม และประดับด้วยเครื่องทองคำ และเพชรพลอยต่าง ๆ และไข่มุกทั้งหลาย โดยถือถ้วยทองคำในมือของนางซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียนและของโสโครกแห่งการล่วงประเวณีของนาง

17:4 And the woman was arrayed in purple and scarlet colour, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication:

17:5 และบนหน้าผากของนางมีชื่อเขียนไว้ว่า “ความลึกลับ บาบิโลนมหานคร แม่ของหญิงโสเภณีทั้งหลาย และของบรรดาสิ่งน่าสะอิดสะเอียนแห่งแผ่นดินโลก”

17:5 And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.

17:6 และข้าพเจ้าเห็นหญิงผู้นั้นเมามายด้วยโลหิตของพวกวิสุทธิชน และด้วยโลหิตของพวกพยานผู้ยอมตายของพระเยซู และเมื่อข้าพเจ้าเห็นนางแล้ว ข้าพเจ้าก็ประหลาดใจด้วยความอัศจรรย์ใจยิ่งนัก

17:6 And I saw the woman drunken with the blood of the saints, and with the blood of the martyrs of Jesus: and when I saw her, I wondered with great admiration.

17:7 และทูตสวรรค์องค์นั้นได้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “เหตุไฉนท่านจึงประหลาดใจ ข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านฟังถึงความลึกลับของผู้หญิงคนนั้น และของสัตว์ร้ายที่แบกนางมา ซึ่งมีหัวเจ็ดหัวและเขาสิบเขา

17:7 And the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman, and of the beast that carrieth her, which hath the seven heads and ten horns.

กษัตริย์ทั้งหลายเป็นพันธมิตรกับปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์
17:8 สัตว์ร้ายที่ท่านได้เห็นนั้นเป็นอยู่ในกาลก่อน และบัดนี้มิได้เป็น และจะขึ้นมาจากเหวที่ไม่มีก้นเหว และไปสู่ความพินาศ และคนทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกจะประหลาดใจ ผู้ซึ่งชื่อของพวกเขาไม่ได้จดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตตั้งแต่ทรงวางรากฐานของโลกนั้น เมื่อพวกเขาเห็นสัตว์ร้ายที่เป็นอยู่ในกาลก่อน และบัดนี้มิได้เป็น และกำลังจะเป็น

Kings Aligned with Antichrist
17:8 The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.

17:9 และนี่คือจิตใจซึ่งมีสติปัญญา หัวเจ็ดหัวนั้นเป็นภูเขาเจ็ดยอด ซึ่งผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่บนนั้น

17:9 And here is the mind which hath wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth.

17:10 และมีกษัตริย์เจ็ดองค์ ห้าองค์ได้ล้มลงแล้ว และองค์หนึ่งกำลังเป็นอยู่ และอีกองค์หนึ่งนั้นยังไม่ได้เป็นขึ้นมา และเมื่อกษัตริย์องค์นั้นเป็นขึ้นมาแล้ว กษัตริย์องค์นั้นจะต้องดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่ง

17:10 And there are seven kings: five are fallen, and one is, and the other is not yet come; and when he cometh, he must continue a short space.

17:11 และสัตว์ร้ายที่เป็นอยู่ในกาลก่อน และบัดนี้มิได้เป็นนั้น กษัตริย์องค์นั้นก็เป็นที่แปด และเป็นองค์หนึ่งในเจ็ดองค์นั้น และจะไปสู่ความพินาศ

17:11 And the beast that was, and is not, even he is the eighth, and is of the seven, and goeth into perdition.

17:12 และเขาสิบเขาซึ่งท่านได้เห็นนั้นเป็นกษัตริย์สิบองค์ซึ่งจนถึงเวลานี้ยังไม่ได้รับอาณาจักรใด ๆ แต่จะรับอำนาจเหมือนอย่างบรรดากษัตริย์ทั่วไปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงด้วยกันกับสัตว์ร้ายนั้น

17:12 And the ten horns which thou sawest are ten kings, which have received no kingdom as yet; but receive power as kings one hour with the beast.

17:13 กษัตริย์เหล่านี้มีความคิดอย่างเดียวกัน และจะยกอำนาจและความแข็งแกร่งของพวกเขาให้แก่สัตว์ร้ายนั้น

17:13 These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast.

17:14 กษัตริย์เหล่านี้จะกระทำสงครามกับพระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรงชนะพวกเขา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย และทรงเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย และคนเหล่านั้นที่อยู่กับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเรียก และทรงเลือกไว้ และสัตย์ซื่อ”

17:14 These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them: for he is Lord of lords, and King of kings: and they that are with him are called, and chosen, and faithful.

17:15 และทูตสวรรค์นั้นกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “น้ำมากหลายซึ่งท่านได้เห็น ซึ่งเป็นที่ ๆ หญิงโสเภณีนั่งอยู่นั้น คือบรรดาชนชาติ และมวลชน และประชาชาติทั้งหลาย และภาษาต่าง ๆ

17:15 And he saith unto me, The waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples, and multitudes, and nations, and tongues.

17:16 และเขาสิบเขาซึ่งท่านได้เห็นอยู่บนสัตว์ร้าย เขาเหล่านี้จะเกลียดชังหญิงโสเภณีนั้น และจะกระทำให้นางโดดเดี่ยวและเปลือยกาย และจะกินเนื้อของนาง และเผานางเสียด้วยไฟ

17:16 And the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire.

17:17 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงดลใจพวกเขาให้กระทำน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จ และให้เห็นพ้องตรงกัน และมอบอาณาจักรของพวกเขาให้แก่สัตว์ร้ายนั้น จนกระทั่งบรรดาพระวจนะของพระเจ้าจะถูกทำให้สำเร็จจริง

17:17 For God hath put in their hearts to fulfil his will, and to agree, and give their kingdom unto the beast, until the words of God shall be fulfilled.

17:18 และผู้หญิงซึ่งท่านเห็นนั้นคือมหานครนั้น ซึ่งครอบครองเหนือกษัตริย์ทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลก”

17:18 And the woman which thou sawest is that great city, which reigneth over the kings of the earth.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope