กลับหน้าแรก / Main Menu

 

วิวรณ์ 16 / Revelation 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]


16:1 และข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากพระวิหาร กล่าวแก่ทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดองค์นั้นว่า “จงไปตามทางของพวกท่านเถิด และเทบรรดาขันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าลงบนแผ่นดินโลก”

16:1 And I heard a great voice out of the temple saying to the seven angels, Go your ways, and pour out the vials of the wrath of God upon the earth.

ขันใบแรก: ฝีที่แตกออกและมีน้ำหนองไหล
16:2 และทูตสวรรค์องค์แรกได้ออกไป และเทขันของตนลงบนแผ่นดินโลก และเกิดฝีที่แตกออกและมีน้ำหนองไหลบนตัวคนทั้งหลายซึ่งมีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั้น และบนคนเหล่านั้นซึ่งบูชารูปจำลองของมัน

First Vial: Grievous Sores
16:2 And the first went, and poured out his vial upon the earth; and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image.

ขันใบที่สอง: น้ำกลายเป็นเหมือนเลือด
16:3 และทูตสวรรค์องค์ที่สองได้เทขันของตนลงบนทะเล และทะเลก็กลายเป็นเหมือนเลือดของคนตาย และบรรดาสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนั้นก็ตายหมดสิ้น

Second Vial: Water Becomes as Blood
16:3 And the second angel poured out his vial upon the sea; and it became as the blood of a dead man: and every living soul died in the sea.

ขันใบที่สาม: แม่น้ำทั้งหลายกลายเป็นเลือด
16:4 และทูตสวรรค์องค์ที่สามได้เทขันของตนลงบนแม่น้ำและบ่อน้ำพุทั้งปวง และน้ำเหล่านั้นก็กลายเป็นเลือด

Third Vial: Rivers Turn to Blood
16:4 And the third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of waters; and they became blood.

16:5 และข้าพเจ้าได้ยินทูตสวรรค์แห่งน้ำมากหลายกล่าวว่า “พระองค์ทรงชอบธรรม โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ซึ่งทรงดำรงอยู่บัดนี้ และทรงดำรงอยู่ในกาลก่อน และจะทรงดำรงอยู่ในอนาคต เพราะพระองค์ได้ทรงพิพากษาอย่างนั้น

16:5 And I heard the angel of the waters say, Thou art righteous, O Lord, which art, and wast, and shalt be, because thou hast judged thus.

16:6 เพราะว่าเขาทั้งหลายได้กระทำให้โลหิตของพวกวิสุทธิชนและของพวกศาสดาพยากรณ์ไหลออก และพระองค์ได้ประทานโลหิตให้เขาทั้งหลายดื่ม ด้วยว่าเขาทั้งหลายก็สมควรอยู่แล้ว”

16:6 For they have shed the blood of saints and prophets, and thou hast given them blood to drink; for they are worthy.

16:7 และข้าพเจ้าได้ยินอีกองค์หนึ่งจากแท่นบูชากล่าวว่า “จริงอย่างนั้น พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด บรรดาการพิพากษาของพระองค์แท้จริงและชอบธรรม”

16:7 And I heard another out of the altar say, Even so, Lord God Almighty, true and righteous are thy judgments.

ขันใบที่สี่: ความร้อนอันน่ากลัวจากดวงอาทิตย์
16:8 และทูตสวรรค์องค์ที่สี่ได้เทขันของตนลงบนดวงอาทิตย์ และได้มอบอำนาจแก่ดวงอาทิตย์นั้นที่จะคลอกมนุษย์ด้วยไฟ

Fourth Vial: Awful Heat from Sun Blasts Wicked Men
16:8 And the fourth angel poured out his vial upon the sun; and power was given unto him to scorch men with fire.

16:9 และมนุษย์ทั้งหลายได้ถูกคลอกด้วยความร้อนแรงกล้า และได้พูดหมิ่นประมาทพระนามของพระเจ้า ผู้ซึ่งมีฤทธิ์เหนือภัยพิบัติเหล่านั้น และคนเหล่านั้นไม่ได้กลับใจเพื่อถวายสง่าราศีแด่พระองค์

16:9 And men were scorched with great heat, and blasphemed the name of God, which hath power over these plagues: and they repented not to give him glory.

ขันใบที่ห้า: การสาปแช่งอันพิเศษบนที่นั่งของสัตว์ร้าย
16:10 และทูตสวรรค์องค์ที่ห้าได้เทขันของตนลงบนที่นั่งของสัตว์ร้ายนั้น และอาณาจักรของมันก็เต็มไปด้วยความมืด และคนเหล่านั้นได้แทะลิ้นของตนเพราะเหตุความเจ็บปวด

Fifth Vial: Special Curse on City of Antichrist
16:10 And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast; and his kingdom was full of darkness; and they gnawed their tongues for pain,

16:11 และได้พูดหมิ่นประมาทพระเจ้าแห่งสวรรค์ เพราะเหตุความเจ็บปวดของพวกเขาและเพราะเหตุฝีของพวกเขา และไม่ได้กลับใจเสียใหม่จากบรรดาการกระทำของตน

16:11 And blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their deeds.

ขันใบที่หก: การเตรียมทางไว้สำหรับพวกกษัตริย์แห่งทิศตะวันออก
16:12 และทูตสวรรค์องค์ที่หกได้เทขันของตนลงบนยูเฟรติสแม่น้ำใหญ่นั้น และน้ำในแม่น้ำนั้นแห้งไป เพื่อที่จะได้เตรียมทางของบรรดากษัตริย์แห่งทิศตะวันออกไว้

Sixth Vial: Way Prepared for Kings of East
16:12 And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates; and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared.

16:13 และข้าพเจ้าได้เห็นผีโสโครกสามตนเป็นเหมือนกบออกมาจากปากของพญานาค และออกมาจากปากของสัตว์ร้ายนั้น และออกมาจากปากของผู้พยากรณ์เท็จ

16:13 And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet.

16:14 ด้วยว่าผีเหล่านั้นเป็นวิญญาณของพวกผีร้าย ที่กระทำการอัศจรรย์ต่าง ๆ ซึ่งออกไปยังกษัตริย์เหล่านั้นแห่งแผ่นดินโลกและแห่งทั่วพิภพ เพื่อจะรวบรวมกษัตริย์เหล่านั้นให้มายังการสู้รบแห่งวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด

16:14 For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty.

16:15 “จงดูเถิด เราจะมาเหมือนอย่างขโมย ผู้ที่เฝ้าระวังให้ดีและรักษาเสื้อผ้าของตนไว้จะได้รับพร เกรงว่าผู้นั้นจะเดินเปลือยกาย และคนทั้งหลายจะได้เห็นความน่าละอายของเขา”

16:15 Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame.

16:16 และมันรวบรวมเขาทั้งหลายให้มาชุมนุมกันในสถานที่แห่งหนึ่ง ที่ถูกเรียกในภาษาฮีบรูว่า อารมาเกดโดน

16:16 And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon.

ขันใบที่เจ็ด: การล้มลงของบาบิโลนและนครต่าง ๆ ของนานาประชาชาติ
16:17 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดได้เทขันของตนลงในท้องฟ้าอากาศ และมีพระสุรเสียงดังออกมาจากพระวิหารแห่งสวรรค์ จากพระที่นั่ง โดยตรัสว่า “สำเร็จแล้ว”

Seventh Vial: Babylon and Great Cities of the Nations Fall
16:17 And the seventh angel poured out his vial into the air; and there came a great voice out of the temple of heaven, from the throne, saying, It is done.

16:18 และมีเสียงต่าง ๆ และบรรดาฟ้าร้อง และฟ้าแลบทั้งหลาย และมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ซึ่งตั้งแต่มนุษย์อยู่บนแผ่นดินโลก ไม่เคยมีแผ่นดินไหวรุนแรงและยิ่งใหญ่เช่นนี้เลย

16:18 And there were voices, and thunders, and lightnings; and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake, and so great.

16:19 และมหานครนั้นได้ถูกแยกออกเป็นสามส่วน และนครต่าง ๆ ของบรรดาประชาชาติก็ล่มจม และมหานครบาบิโลนนั้นได้เข้ามาอยู่ในความทรงจำต่อพระพักตร์พระเจ้า เพื่อจะมอบถ้วยแห่งเหล้าองุ่นของความเดือดดาลแห่งพระพิโรธของพระองค์ให้แก่มหานครนั้น

16:19 And the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell: and great Babylon came in remembrance before God, to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath.

16:20 และบรรดาเกาะต่าง ๆ ก็หนีไป และภูเขาทั้งหลายก็หาไม่พบ

16:20 And every island fled away, and the mountains were not found.

16:21 และมีบรรดาลูกเห็บใหญ่ตกออกจากฟ้าสวรรค์ลงมาบนมนุษย์ แต่ละก้อนหนักประมาณห้าสิบกิโลกรัม และคนทั้งหลายได้พูดหมิ่นประมาทพระเจ้า เพราะเหตุภัยพิบัติแห่งลูกเห็บนั้น เพราะว่าภัยพิบัตินั้นร้ายแรงยิ่งนัก

16:21 And there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent: and men blasphemed God because of the plague of the hail; for the plague thereof was exceeding great.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope