กลับหน้าแรก / Main Menu

 

วิวรณ์ 13 / Revelation 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

สัตว์ร้ายขึ้นมาจากทะเล
13:1 และข้าพเจ้าได้ยืนอยู่บนหาดทรายของชายทะเล และได้เห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเล โดยมีหัวเจ็ดหัวและเขาสิบเขา และบนเขาทั้งหลายของมันนั้นมีมงกุฎสิบอัน และบนหัวทั้งหลายของมันมีชื่อแห่งการหมิ่นประมาท

A Beast Rises Up Out of the Sea
13:1 And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy.

13:2 และสัตว์ร้ายซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นนั้น เป็นเหมือนเสือดาว และเท้าของมันเป็นเหมือนเท้าของหมี และปากของมันเป็นเหมือนปากของสิงโต และพญานาคได้มอบอำนาจของมัน และที่นั่งของมัน และสิทธิอำนาจอันใหญ่ยิ่งแก่สัตว์ร้ายนั้น

13:2 And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority.

13:3 และข้าพเจ้าได้เห็นว่าหัว ๆ หนึ่งของสัตว์ร้ายดูเหมือนได้รับบาดแผลจนถึงแก่ความตาย แต่แผลที่ทำให้ถึงตายนั้นได้รับการรักษาให้หาย และคนทั้งโลกก็อัศจรรย์ใจตามสัตว์ร้ายนั้นไป

13:3 And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast.

13:4 และเขาทั้งหลายได้บูชาพญานาคที่ได้มอบอำนาจแก่สัตว์ร้ายนั้น และพวกเขาได้บูชาสัตว์ร้ายนั้น โดยกล่าวว่า “ใครจะเปรียบเหมือนสัตว์ร้ายนี้ ใครสามารถทำสงครามกับสัตว์ร้ายนี้ได้”

13:4 And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? who is able to make war with him?

13:5 และได้มอบปากแก่สัตว์ร้ายนั้นที่พูดบรรดาสิ่งใหญ่โตและคำหมิ่นประมาททั้งหลาย และได้มอบอำนาจแก่สัตว์ร้ายนั้นให้กระทำต่อไปเป็นเวลาสี่สิบสองเดือน

13:5 And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies; and power was given unto him to continue forty and two months.

13:6 และมันอ้าปากของมันในการกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระเจ้า เพื่อหมิ่นประมาทพระนามของพระองค์ และพลับพลาของพระองค์ และคนเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ในสวรรค์

13:6 And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven.

สัตว์ร้ายกระทำสงครามกับพวกวิสุทธิชน
13:7 และได้มอบให้มันทำสงครามกับพวกวิสุทธิชน และชนะพวกเขา และให้มันมีอำนาจเหนือทุกตระกูล และทุกภาษา และทุกประชาชาติ

The Beast Makes War against the Saints
13:7 And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them: and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations.

13:8 และบรรดาคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั้น ผู้ซึ่งชื่อของพวกเขาไม่ถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดก ผู้ทรงถูกปลงพระชนม์ตั้งแต่ทรงวางรากฐานของโลก

13:8 And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world.

13:9 ถ้าผู้ใดมีหูก็ให้ผู้นั้นฟังเถิด

13:9 If any man have an ear, let him hear.

13:10 ผู้ที่นำให้เข้าในการเป็นเชลย ก็จะเข้าไปในการเป็นเชลย ผู้ที่ฆ่าด้วยดาบ จะต้องถูกฆ่าด้วยดาบ นี่แหละคือความอดทนและความเชื่อของพวกวิสุทธิชน

13:10 He that leadeth into captivity shall go into captivity: he that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints.

สัตว์ร้ายขึ้นมาจากแผ่นดินโลก
13:11 และข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาจากแผ่นดิน และมันมีเขาสองเขาเหมือนลูกแกะ และมันพูดเหมือนเป็นพญานาค

A Beast Comes Up Out of the Earth
13:11 And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon.

13:12 และมันใช้อำนาจทั้งสิ้นของสัตว์ร้ายตัวแรกนั้นที่มาก่อนมัน และทำให้แผ่นดินโลกและคนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินโลกนั้นบูชาสัตว์ร้ายตัวแรกนั้น ผู้ซึ่งแผลถึงตายของมันนั้นได้รับการรักษาให้หายแล้ว

13:12 And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed.

13:13 และสัตว์ร้ายนี้แสดงการมหัศจรรย์ต่าง ๆ อันใหญ่ยิ่ง จนกระทั่งมันทำให้ไฟตกลงจากท้องฟ้าอากาศมาสู่แผ่นดินโลกในสายตาของมนุษย์ทั้งหลาย

13:13 And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men,

13:14 และได้ล่อลวงคนทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกโดยใช้การอัศจรรย์เหล่านั้น ซึ่งมันมีอำนาจที่จะกระทำในสายตาของสัตว์ร้ายนั้น โดยกล่าวแก่คนทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกว่า พวกเขาควรสร้างรูปจำลองให้แก่สัตว์ร้าย ซึ่งได้รับบาดแผลนั้นโดยดาบเล่มหนึ่ง และยังมีชีวิตอยู่นั้น

13:14 And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live.

13:15 และมันมีอำนาจที่จะให้ลมหายใจแก่รูปจำลองของสัตว์ร้ายนั้น เพื่อให้รูปจำลองของสัตว์ร้ายนั้นทั้งพูดได้ และกระทำให้บรรดาคนที่ไม่ยอมบูชารูปจำลองของสัตว์ร้ายนั้นต้องถูกประหารชีวิตเสีย

13:15 And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.

13:16 และมันได้บังคับคนทั้งปวง ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ คนมั่งมีและคนยากจน ไทและทาส ให้รับเครื่องหมายอันหนึ่งไว้ในมือขวาของพวกเขาหรือในหน้าผากของพวกเขา

13:16 And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads:

13:17 และเพื่อไม่ให้ผู้ใดซื้อหรือขายได้ เว้นแต่ผู้ที่มีเครื่องหมายนั้น หรือชื่อของสัตว์ร้ายนั้น หรือหมายเลขแห่งชื่อของมัน

13:17 And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name.

13:18 นี่คือสติปัญญา จงให้ผู้ที่มีความเข้าใจนับหมายเลขของสัตว์ร้ายนั้น เพราะว่าเป็นหมายเลขของมนุษย์คนหนึ่ง และหมายเลขของเขาคือหกร้อยหกสิบหก

13:18 Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope