กลับหน้าแรก / Main Menu

 

วิวรณ์ 6 / Revelation 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

ตราประทับดวงแรก: พิชิตโลก
6:1 และข้าพเจ้าได้เห็น เมื่อพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหนึ่งนั้นออกแล้ว และข้าพเจ้าได้ยิน เหมือนเป็นเสียงของฟ้าร้อง สัตว์ตัวหนึ่งในสัตว์สี่ตัวนั้นกล่าวว่า “มาและดูเถิด”

First Seal: World Conquest
6:1 And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see.

6:2 และข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าสีขาวตัวหนึ่ง และผู้ที่ขี่ม้าตัวนั้นถือคันธนู และมีมงกุฎอันหนึ่งมอบไว้แก่ผู้นั้น และผู้นั้นก็ออกไปอย่างมีชัย และเพื่อได้ชัยชนะ

6:2 And I saw, and behold a white horse: and he that sat on him had a bow; and a crown was given unto him: and he went forth conquering, and to conquer.

ตราประทับดวงที่สอง: สงครามทั่วโลก
6:3 และเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สองนั้นแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ยินสัตว์ตัวที่สองกล่าวว่า “มาและดูเถิด”

Second Seal: War throughout the World
6:3 And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, Come and see.

6:4 และมีม้าอีกตัวหนึ่งออกซึ่งเป็นม้าสีแดงสด และอำนาจได้ถูกมอบไว้แก่ผู้ที่ขี่ม้าตัวนั้นเพื่อที่จะเอาสันติสุขไปจากแผ่นดินโลก และเพื่อให้คนทั้งปวงฆ่าฟันซึ่งกันและกัน และได้มอบดาบใหญ่เล่มหนึ่งให้แก่ผู้นี้

6:4 And there went out another horse that was red: and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another: and there was given unto him a great sword.

ตราประทับดวงที่สาม: การขาดแคลน ความอดอยาก เผด็จการทั่วโลก
6:5 และเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สามนั้นแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ยินสัตว์ตัวที่สามกล่าวว่า “มาและดูเถิด” และข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าสีดำตัวหนึ่ง และผู้ที่ขี่ม้าตัวนั้นถือตราชูในมือของตน

Third Seal: Shortage, Famine, Worldwide Dictatorship
6:5 And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see. And I beheld, and lo a black horse; and he that sat on him had a pair of balances in his hand.

6:6 และข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงในท่ามกลางสัตว์ทั้งสี่นั้นกล่าวว่า “ข้าวสาลีราคาทะนานละหนึ่งเดนาริอัน และข้าวบาร์เลย์สามทะนานต่อหนึ่งเดนาริอัน และเจ้าอย่าทำอันตรายแก่น้ำมันและน้ำองุ่น”

6:6 And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny; and see thou hurt not the oil and the wine.

ตราประทับดวงที่สี่: ความตายอย่างรุนแรงของหนึ่งในสี่ของประชากรโลก
6:7 และเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สี่นั้นแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงของสัตว์ตัวที่สี่กล่าวว่า “มาและดูเถิด”

Fourth Seal: Violent Deaths of One Fourth of Earth's Population
6:7 And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see.

6:8 และข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าสีกะเลียวตัวหนึ่ง และชื่อของผู้ที่ขี่ม้าตัวนั้นคือความตาย และนรกก็ติดตามมาพร้อมกับเขา และอำนาจได้ถูกมอบให้แก่ทั้งสองนี้ให้ล้างผลาญหนึ่งในสี่ส่วนของแผ่นดินโลก เพื่อที่จะฆ่าด้วยดาบ และด้วยความอดอยาก และด้วยความตาย และด้วยสัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลก

6:8 And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth.

ตราประทับดวงที่ห้า: เสียงร้องจากดวงวิญญาณใต้แท่นบูชาในสวรรค์
6:9 และเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่ห้านั้นแล้ว ข้าพเจ้าก็แลเห็นใต้แท่นบูชา คือบรรดาดวงวิญญาณของคนเหล่านั้นที่ถูกฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้า และเพราะคำพยานซึ่งพวกเขายึดถือนั้น

Fifth Seal: In Heaven Martyred Souls Are Promised Vengeance
6:9 And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for the testimony which they held:

6:10 และเขาเหล่านั้นร้องด้วยเสียงดัง โดยกล่าวว่า “อีกนานเท่าใด โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้บริสุทธิ์และสัตย์จริง พระองค์ยังไม่ทรงพิพากษา และแก้แค้นให้เลือดของพวกเราต่อคนทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลก”

6:10 And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth?

6:11 และได้ประทานเสื้อคลุมยาวสีขาวให้แก่คนเหล่านั้นทุกคน และได้ตรัสแก่พวกเขาว่า พวกเขาควรหยุดพักอีกหน่อยหนึ่ง จนกว่าบรรดาเพื่อนผู้รับใช้ของพวกเขาด้วย และพวกพี่น้องของพวกเขา จะถูกฆ่าเหมือนกับพวกเขานั้นจะครบจำนวน

6:11 And white robes were given unto every one of them; and it was said unto them, that they should rest yet for a little season, until their fellowservants also and their brethren, that should be killed as they were, should be fulfilled.

ตราประทับดวงที่หก: ความโกลาหลของโลกภายใต้พระพิโรธของพระเจ้า
6:12 และข้าพเจ้าได้เห็น เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่หกนั้นแล้ว และดูเถิด มีแผ่นดินไหวใหญ่โต และดวงอาทิตย์ก็กลายเป็นสีดำเหมือนผ้ากระสอบที่ทำจากขนสัตว์ และดวงจันทร์ก็กลายเป็นเหมือนเลือด

Sixth Seal: Chaos of an Earth under God's Anger
6:12 And I beheld when he had opened the sixth seal, and, lo, there was a great earthquake; and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood;

6:13 และบรรดาดวงดาวแห่งฟ้าสวรรค์ก็ร่วงลงมายังแผ่นดิน เหมือนกับต้นมะเดื่อสลัดผลไม่ทันสุกของมัน เมื่อต้นไม้นั้นถูกพัดด้วยลมกล้า

6:13 And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind.

6:14 และท้องฟ้าอากาศก็หายไปเหมือนกับหนังสือม้วนเมื่อมันถูกม้วนขึ้นไปหมด และภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะก็ถูกเคลื่อนไปจากสถานที่ของพวกมัน

6:14 And the heaven departed as a scroll when it is rolled together; and every mountain and island were moved out of their places.

6:15 และกษัตริย์ทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลก และพวกคนใหญ่คนโต และพวกเศรษฐี และพวกนายทหารใหญ่ และผู้มีอำนาจทั้งหลาย และทุกคนที่เป็นทาส และทุกคนที่เป็นไท ก็ซ่อนตัวอยู่ในบรรดาถ้ำและในบรรดาโขดหินแห่งภูเขาต่าง ๆ

6:15 And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains;

6:16 และกล่าวแก่บรรดาภูเขาและโขดหินว่า “จงล้มทับพวกเราเถิด และซ่อนพวกเราไว้ให้พ้นจากพระพักตร์พระองค์ ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่ง และให้พ้นจากพระพิโรธของพระเมษโปดกนั้น

6:16 And said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb:

6:17 เพราะว่าวันสำคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้ว และผู้ใดจะสามารถทนอยู่ได้เล่า”

6:17 For the great day of his wrath is come; and who shall be able to stand?

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope