กลับหน้าแรก / Main Menu

 

วิวรณ์ 1 / Revelation 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ถึงยอห์น
1:1 วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าได้ประทานแก่พระองค์ เพื่อสำแดงแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์สิ่งทั้งหลายซึ่งจะอุบัติขึ้นในไม่ช้า และพระองค์ได้ทรงส่งและสำแดงสิ่งนั้นโดยทูตสวรรค์ของพระองค์แก่ยอห์นผู้รับใช้ของพระองค์

The Revelation of Christ to John
1:1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:

1:2 ผู้ซึ่งเป็นพยานแห่งพระวจนะของพระเจ้า และแห่งคำพยานของพระเยซูคริสต์ และแห่งสิ่งทั้งปวงที่ท่านได้เห็นนั้น

1:2 Who bare record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw.

1:3 คนที่อ่านและคนทั้งหลายที่ฟังบรรดาถ้อยคำแห่งคำพยากรณ์นี้ และรักษาสิ่งเหล่านั้นซึ่งได้เขียนไว้ในคำพยากรณ์นี้จะได้รับพร เพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว

1:3 Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein: for the time is at hand.

เขียนถึงคริสตจักรทั้งเจ็ดแห่งแคว้นเอเชีย
1:4 ยอห์นเรียนมายังคริสตจักรทั้งเจ็ดซึ่งอยู่ในแคว้นเอเชีย ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับพระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ และผู้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน และผู้จะเสด็จมานั้น และจากพระวิญญาณทั้งเจ็ดที่อยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์

To Seven Churches in the Province of Asia
1:4 John to the seven churches which are in Asia: Grace be unto you, and peace, from him which is, and which was, and which is to come; and from the seven Spirits which are before his throne;

1:5 และจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อ และเป็นบุตรหัวปีที่ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และผู้ทรงครอบครองของกษัตริย์ทั้งปวงแห่งแผ่นดินโลก แด่พระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย และได้ทรงชำระล้างพวกเราจากบาปของพวกเราในพระโลหิตของพระองค์เอง

1:5 And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood,

1:6 และทรงตั้งพวกเราไว้ให้เป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตต่อพระเจ้าและพระบิดาของพระองค์ ขอพระเกียรติและไอศวรรย์จงมีแด่พระองค์สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์ เอเมน

1:6 And hath made us kings and priests unto God and his Father; to him be glory and dominion for ever and ever. Amen.

คำนับมายังคริสตจักรทั้งหลาย
1:7 ‘ดูเถิด พระองค์เสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆ และนัยน์ตาทุกดวงจะเห็นพระองค์ และคนเหล่านั้นที่ได้แทงพระองค์ด้วย และมนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะร่ำไห้เพราะพระองค์’ จงเป็นไปอย่างนั้น เอเมน

Salutation to the Churches
1:7 Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.

1:8 “เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและเป็นอวสาน” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส “ผู้ทรงเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน และผู้จะเสด็จมานั้น ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด”

1:8 I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.

1:9 ข้าพเจ้า ยอห์น ผู้ซึ่งเป็นพี่น้องของท่านทั้งหลายด้วย และเป็นเพื่อนร่วมในการยากลำบาก และในอาณาจักรและความอดทนของพระเยซูคริสต์ ได้มาอยู่ในเกาะที่เรียกว่า ปัทมอส เนื่องด้วยพระวจนะของพระเจ้า และเนื่องด้วยคำพยานของพระเยซูคริสต์

1:9 I John, who also am your brother, and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ.

1:10 ข้าพเจ้าอยู่ในพระวิญญาณในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า และได้ยินพระสุรเสียงดังมาจากเบื้องหลังข้าพเจ้า เหมือนเสียงแตร

1:10 I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet,

1:11 ตรัสว่า “เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย” และ “สิ่งซึ่งเจ้าเห็น จงเขียนไว้ในหนังสือ และส่งหนังสือนั้นไปยังคริสตจักรทั้งเจ็ดที่อยู่ในแคว้นเอเชีย ถืงเมืองเอเฟซัส และถึงเมืองสเมอร์นา และถึงเมืองเปอร์กามัม และถึงเมืองธิยาทิรา และถึงเมืองซาร์ดิส และถึงเมืองฟีลาเดลเฟีย และถึงเมืองเลาดีเซีย”

1:11 Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea.

1:12 และข้าพเจ้าเหลียวมาเพื่อเห็นพระสุรเสียงที่ตรัสแก่ข้าพเจ้านั้น และเมื่อเหลียวมาแล้ว ข้าพเจ้าก็เห็นคันประทีปทองคำเจ็ดคัน

1:12 And I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw seven golden candlesticks;

1:13 และในท่ามกลางคันประทีปทั้งเจ็ดคันนั้น มีผู้หนึ่งเหมือนกับบุตรมนุษย์ ทรงฉลองพระองค์กรอมพระบาท และทรงคาดผ้ารัดประคดทองคำที่พระอุระ

1:13 And in the midst of the seven candlesticks one like unto the Son of man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle.

1:14 พระเศียรของพระองค์และพระเกศาของพระองค์ขาวเหมือนขนแกะ ขาวเหมือนหิมะ และพระเนตรของพระองค์เหมือนเปลวเพลิง

1:14 His head and his hairs were white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of fire;

1:15 และพระบาทของพระองค์เหมือนทองเหลืองเงางาม ราวกับว่าพระบาทนั้นได้ถูกหลอมในเตาไฟ และพระสุรเสียงของพระองค์เหมือนเสียงของน้ำมากหลาย

1:15 And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace; and his voice as the sound of many waters.

1:16 และพระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวงไว้ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์ และมีพระแสงสองคมที่คมกริบออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ และสีพระพักตร์พระองค์เหมือนดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงด้วยกำลังของดวงอาทิตย์นั้น

1:16 And he had in his right hand seven stars: and out of his mouth went a sharp twoedged sword: and his countenance was as the sun shineth in his strength.

1:17 และเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้ว และพระองค์ทรงวางพระหัตถ์ขวาของพระองค์บนตัวข้าพเจ้า โดยตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “อย่ากลัวเลย เราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย

1:17 And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not; I am the first and the last:

1:18 เราเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ และได้ตายแล้ว และดูเถิด เราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน และถือลูกกุญแจเหล่านั้นแห่งนรกและแห่งความตาย

1:18 I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen; and have the keys of hell and of death.

ยอห์นเขียนถึงอนาคตกาล
1:19 จงเขียนสิ่งทั้งหลายซึ่งเจ้าได้เห็น และสิ่งทั้งหลายซึ่งกำลังเป็นอยู่ และสิ่งทั้งหลายซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหลัง

John to Write of Future Events
1:19 Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter;

1:20 ความลึกลับของดวงดาวทั้งเจ็ดดวงซึ่งเจ้าได้เห็นในมือข้างขวาของเรา และแห่งคันประทีปทองคำทั้งเจ็ดนั้น ดวงดาวทั้งเจ็ดดวงนั้นได้แก่พวกทูตสวรรค์ของคริสตจักรทั้งเจ็ด และคันประทีปเจ็ดคันซึ่งเจ้าได้เห็นแล้วนั้นได้แก่คริสตจักรทั้งเจ็ด”

1:20 The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches: and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope