กลับหน้าแรก / Main Menu

 

วิวรณ์ 15 / Revelation 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

ขันทั้งเจ็ดแห่งพระพิโรธของพระเจ้า
15:1 และข้าพเจ้าได้เห็นหมายสำคัญอีกประการหนึ่งในสวรรค์ ใหญ่ยิ่งและมหัศจรรย์นัก มีทูตสวรรค์เจ็ดองค์ถือภัยพิบัติเจ็ดอย่างสุดท้าย เพราะว่าในภัยพิบัติเหล่านั้นพระพิโรธของพระเจ้าจะสำเร็จ

Seven Vials of God's Wrath
15:1 And I saw another sign in heaven, great and marvellous, seven angels having the seven last plagues; for in them is filled up the wrath of God.

15:2 และข้าพเจ้าได้เห็นเป็นเหมือนทะเลแห่งแก้วปนด้วยไฟ และคนทั้งหลายที่ได้มีชัยเหนือสัตว์ร้ายนั้นแล้ว และเหนือรูปจำลองของมัน และเหนือเครื่องหมายของมัน และเหนือหมายเลขแห่งชื่อของมัน ยืนอยู่บนทะเลแห่งแก้วนั้น โดยถือพิณเขาคู่ทั้งหลายของพระเจ้า

15:2 And I saw as it were a sea of glass mingled with fire: and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God.

15:3 และพวกเขาร้องเพลงของโมเสส ผู้รับใช้ของพระเจ้า และเพลงของพระเมษโปดก โดยกล่าวว่า “บรรดาพระราชกิจของพระองค์ใหญ่ยิ่งและมหัศจรรย์นัก ข้าแต่พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด วิถีทางทั้งหลายของพระองค์ยุติธรรมและเที่ยงตรง ข้าแต่พระองค์ พระมหากษัตริย์แห่งวิสุทธิชนทั้งหลาย

15:3 And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, Lord God Almighty; just and true are thy ways, thou King of saints.

15:4 ผู้ใดเล่าจะไม่ยำเกรงพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า และไม่ถวายสง่าราศีแด่พระนามของพระองค์ เพราะว่าพระองค์แต่เพียงผู้เดียวทรงบริสุทธิ์ ด้วยว่าประชาชาติทั้งปวงจะมาและนมัสการต่อพระพักตร์พระองค์ เพราะว่าบรรดาการพิพากษาของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว”

15:4 Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? for thou only art holy: for all nations shall come and worship before thee; for thy judgments are made manifest.

15:5 และหลังจากนั้นข้าพเจ้าได้แลเห็น และดูเถิด พระวิหารของพลับพลาแห่งพระโอวาทในสวรรค์ได้ถูกเปิดออก

15:5 And after that I looked, and, behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened:

15:6 และทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดองค์ได้ออกมาจากพระวิหารนั้น โดยถือภัยพิบัติทั้งเจ็ด นุ่งห่มกายด้วยผ้าป่านสีขาวและบริสุทธิ์ และคาดหน้าอกของพวกเขาด้วยรัดประคดทองคำทั้งหลาย

15:6 And the seven angels came out of the temple, having the seven plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles.

15:7 และสัตว์หนึ่งตัวในสัตว์สี่ตัวนั้นได้มอบแก่ทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดองค์นั้น ขันทองคำเจ็ดใบเต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์และเป็นนิตย์

15:7 And one of the four beasts gave unto the seven angels seven golden vials full of the wrath of God, who liveth for ever and ever.

15:8 และพระวิหารก็เต็มไปด้วยควันจากสง่าราศีของพระเจ้า และจากฤทธานุภาพของพระองค์ และไม่มีผู้ใดสามารถเข้าไปในพระวิหารนั้นได้ จนกว่าภัยพิบัติทั้งเจ็ดของทูตสวรรค์เจ็ดองค์นั้นจะได้สำเร็จ

15:8 And the temple was filled with smoke from the glory of God, and from his power; and no man was able to enter into the temple, till the seven plagues of the seven angels were fulfilled.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope