กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศ์กษัตริย์ 4 / 1 Kings 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

ประมุขในสมัยอาณาจักรของซาโลมอน
4:1 ดังนั้น กษัตริย์ซาโลมอนทรงเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งสิ้น

Princes of Israel under Solomon
4:1 So king Solomon was king over all Israel.

4:2 และคนเหล่านี้เป็นบรรดาประมุขของพระองค์คือ อาซาริยาห์บุตรชายของศาโดกผู้เป็นปุโรหิต

4:2 And these were the princes which he had; Azariah the son of Zadok the priest,

4:3 เอลีโฮเรฟและอาหิยาห์บุตรชายทั้งหลายของชิชา เป็นราชเลขา เยโฮชาฟัทบุตรชายของอาหิลูด เป็นเจ้ากรมสารบรรณ

4:3 Elihoreph and Ahiah, the sons of Shisha, scribes; Jehoshaphat the son of Ahilud, the recorder.

4:4 เบไนยาห์บุตรชายของเยโฮยาดา เป็นผู้บัญชาการกองทัพ ศาโดกและอาบียาธาร์ เป็นปุโรหิต

4:4 And Benaiah the son of Jehoiada was over the host: and Zadok and Abiathar were the priests:

4:5 อาซาริยาห์บุตรชายของนาธัน เป็นหัวหน้าข้าหลวง ศาบุดบุตรชายของนาธัน เป็นราชมนตรี และเป็นพระสหายของกษัตริย์

4:5 And Azariah the son of Nathan was over the officers: and Zabud the son of Nathan was principal officer, and the king's friend:

4:6 อาหิชาร์เป็นเจ้ากรมวัง และอาโดนีรัมบุตรชายของอับดา เป็นผู้ควบคุมคนที่ทำงานโยธา

4:6 And Ahishar was over the household: and Adoniram the son of Abda was over the tribute.

ข้าหลวงผู้จัดหาเสบียงอาหารสำหรับราชสำนัก
4:7 และซาโลมอนทรงมีข้าหลวงสิบสองคนอยู่เหนืออิสราเอลทั้งสิ้น เป็นผู้จัดหาเสบียงอาหารสำหรับกษัตริย์และสำหรับราชสำนักของพระองค์ ข้าหลวงแต่ละคนจัดหาเสบียงอาหารตามกำหนดเดือนของตนในหนึ่งปี

Twelve Commissioners Supply Need for Solomon's Household
4:7 And Solomon had twelve officers over all Israel, which provided victuals for the king and his household: each man his month in a year made provision.

4:8 และต่อไปนี้เป็นชื่อของเขาทั้งหลายคือ บุตรชายของเฮอร์ ประจำอยู่ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม

4:8 And these are their names: The son of Hur, in mount Ephraim:

4:9 บุตรชายของเดเคอร์ ประจำอยู่ในมาคาส ชาอัลบิม เบธเชเมช และเอโลนเบธฮานัน

4:9 The son of Dekar, in Makaz, and in Shaalbim, and Bethshemesh, and Elonbethhanan:

4:10 บุตรชายของเฮเสด ประจำอยู่ในอารุบโบท โสโคห์และแผ่นดินแห่งเฮเฟอร์ทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับเขา

4:10 The son of Hesed, in Aruboth; to him pertained Sochoh, and all the land of Hepher:

4:11 บุตรชายของอาบีนาดับ ประจำอยู่ในบริเวณโดร์ทั้งหมด เขามีทาฟัทราชธิดาของซาโลมอนเป็นภรรยา

4:11 The son of Abinadab, in all the region of Dor; which had Taphath the daughter of Solomon to wife:

4:12 บาอานาบุตรชายของอาหิลูด ทาอานาค เมกิดโดและเบธชานทั้งหมด ซึ่งอยู่ข้างศาเรธานเชิงเมืองยิสเรเอลขึ้นอยู่กับเขา ตั้งแต่เบธชานถึงอาเบลเมโฮลาห์ไปจนถึงสถานที่ฟากข้างโน้นของโยกเนอัม

4:12 Baana the son of Ahilud; to him pertained Taanach and Megiddo, and all Bethshean, which is by Zartanah beneath Jezreel, from Bethshean to Abelmeholah, even unto the place that is beyond Jokneam:

4:13 บุตรชายของเกเบอร์ ประจำอยู่ในราโมทกิเลอาด เมืองทั้งหลายของยาอีร์บุตรชายของมนัสเสห์ซึ่งอยู่ในกิเลอาดขึ้นอยู่กับเขา ดินแดนแห่งอาร์โกบซึ่งอยู่ในบาชาน นครใหญ่หกสิบนครซึ่งมีกำแพงเมืองและดาลทองเหลืองขึ้นอยู่กับเขาด้วย

4:13 The son of Geber, in Ramothgilead; to him pertained the towns of Jair the son of Manasseh, which are in Gilead; to him also pertained the region of Argob, which is in Bashan, threescore great cities with walls and brasen bars:

4:14 อาหินาดับบุตรชายของอิดโด ประจำอยู่ในมาหะนาอิม

4:14 Ahinadab the son of Iddo had Mahanaim:

4:15 อาหิมาอัส ประจำอยู่ในนัฟทาลี เขามีบาเสมัทราชธิดาของซาโลมอนเป็นภรรยาด้วย

4:15 Ahimaaz was in Naphtali; he also took Basmath the daughter of Solomon to wife:

4:16 บาอานาห์บุตรชายของหุชัย ประจำอยู่ในอาเชอร์และเบอาโลท

4:16 Baanah the son of Hushai was in Asher and in Aloth:

4:17 เยโฮชาฟัทบุตรชายของปารูอาห์ ประจำอยู่ในอิสสาคาร์

4:17 Jehoshaphat the son of Paruah, in Issachar:

4:18 ชิเมอีบุตรชายของเอลาห์ ประจำอยู่ในเบนยามิน

4:18 Shimei the son of Elah, in Benjamin:

4:19 เกเบอร์บุตรชายของอุรี ประจำอยู่ในแผ่นดินแห่งกิเลอาด ในแผ่นดินของสิโหนกษัตริย์ของคนอาโมไรต์และของโอกกษัตริย์แห่งบาชาน และท่านเป็นข้าหลวงคนเดียวที่ประจำอยู่ในแผ่นดินนั้น

4:19 Geber the son of Uri was in the country of Gilead, in the country of Sihon king of the Amorites, and of Og king of Bashan; and he was the only officer which was in the land.

4:20 คนยูดาห์และคนอิสราเอลนั้นมีจำนวนมากมายดั่งเม็ดทรายที่ชายทะเล กำลังกิน ดื่มและมีจิตใจเบิกบาน

4:20 Judah and Israel were many, as the sand which is by the sea in multitude, eating and drinking, and making merry.

4:21 และซาโลมอนทรงครอบครองเหนือราชอาณาจักรทั้งสิ้น ตั้งแต่แม่น้ำไปจนถึงแผ่นดินของคนฟีลิสเตีย และถึงพรมแดนของอียิปต์ เขาทั้งหลายถวายเครื่องบรรณาการ และปรนนิบัติซาโลมอนตลอดวันเวลาแห่งพระชนม์ชีพของพระองค์

4:21 And Solomon reigned over all kingdoms from the river unto the land of the Philistines, and unto the border of Egypt: they brought presents, and served Solomon all the days of his life.

4:22 และเสบียงอาหารสำหรับซาโลมอนในวันหนึ่งนั้น คือแป้งละเอียดสามสิบโคระและแป้งบดหกสิบโคระ

4:22 And Solomon's provision for one day was thirty measures of fine flour, and threescore measures of meal,

4:23 วัวตัวผู้ขุนสิบตัว วัวตัวผู้จากทุ่งหญ้ายี่สิบตัว และแกะหนึ่งร้อยตัว นอกจากนี้มีกวาง ละมั่ง เก้งและไก่อ้วน

4:23 Ten fat oxen, and twenty oxen out of the pastures, and an hundred sheep, beside harts, and roebucks, and fallowdeer, and fatted fowl.

4:24 เพราะพระองค์ทรงครอบครองเหนือดินแดนทั้งสิ้นฟากแม่น้ำข้างนี้ ตั้งแต่ทิฟสาห์ถึงอาซาห์ และทรงครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ที่อยู่ฟากแม่น้ำข้างนี้ และพระองค์ทรงมีสันติภาพอยู่รอบพระองค์ทุก ๆ ด้าน

4:24 For he had dominion over all the region on this side the river, from Tiphsah even to Azzah, over all the kings on this side the river: and he had peace on all sides round about him.

4:25 คนยูดาห์และคนอิสราเอลก็อยู่อย่างปลอดภัย ทุกคนได้นั่งอยู่ใต้เถาองุ่นของตนและใต้ต้นมะเดื่อของตน ตั้งแต่เมืองดานกระทั่งถึงเมืองเบเออร์เชบา ตลอดวันเวลาของซาโลมอน

4:25 And Judah and Israel dwelt safely, every man under his vine and under his fig tree, from Dan even to Beersheba, all the days of Solomon.

4:26 และซาโลมอนมีคอกม้าสี่หมื่นคอกสำหรับรถม้าศึกของพระองค์ และทหารม้าหนึ่งหมื่นสองพันคน

4:26 And Solomon had forty thousand stalls of horses for his chariots, and twelve thousand horsemen.

4:27 และบรรดาข้าหลวงเหล่านั้นได้จัดเสบียงอาหารสำหรับกษัตริย์ซาโลมอน และสำหรับทุกคนที่มายังโต๊ะเสวยของกษัตริย์ซาโลมอน แต่ละคนได้ส่งของตามเดือนของตน เขาทั้งหลายจึงไม่ได้ขาดสิ่งใดเลย

4:27 And those officers provided victual for king Solomon, and for all that came unto king Solomon's table, every man in his month: they lacked nothing.

4:28 ทั้งข้าวบาร์เลย์และฟางข้าวสำหรับม้าและม้าอาชาไนยด้วย เขาทั้งหลายนำมายังสถานที่ของข้าหลวงเหล่านั้นตามที่ได้มีคำกำชับแก่ทุกคน

4:28 Barley also and straw for the horses and dromedaries brought they unto the place where the officers were, every man according to his charge.

พระเจ้าประทานสติปัญญาแก่ซาโลมอน
4:29 และพระเจ้าประทานสติปัญญาและความเข้าใจแก่ซาโลมอนอย่างมากมาย ทั้งพระทัยอันกว้างขวางดั่งเม็ดทรายที่ชายทะเล

Solomon Divinely Given Wisdom
4:29 And God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much, and largeness of heart, even as the sand that is on the sea shore.

4:30 และสติปัญญาของซาโลมอนล้ำเลิศกว่าสติปัญญาทั้งสิ้นของชาวตะวันออก และล้ำเลิศกว่าบรรดาสติปัญญาของอียิปต์

4:30 And Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east country, and all the wisdom of Egypt.

4:31 เพราะพระองค์ทรงมีสติปัญญามากกว่าคนอื่นทุกคน ทรงฉลาดกว่าเอธานคนเอสราห์ เฮมาน คาลโคล์และดารดา บรรดาบุตรชายของมาโฮล และพระนามของพระองค์ก็เลื่องลือไปในทุกประชาชาติที่อยู่ล้อมรอบนั้น

4:31 For he was wiser than all men; than Ethan the Ezrahite, and Heman, and Chalcol, and Darda, the sons of Mahol: and his fame was in all nations round about.

4:32 และพระองค์ทรงกล่าวคำสุภาษิตสามพันข้อ และบทเพลงของพระองค์มีหนึ่งพันห้าบท

4:32 And he spake three thousand proverbs: and his songs were a thousand and five.

4:33 และพระองค์ตรัสถึงต้นไม้ตั้งแต่ต้นสนซีดาร์ซึ่งอยู่ในเลบานอน จนถึงต้นหุสบซึ่งงอกออกมาจากกำแพง พระองค์ตรัสถึงสัตว์ป่าด้วย ทั้งบรรดานก สัตว์เลื้อยคลานและปลาทั้งหลาย

4:33 And he spake of trees, from the cedar tree that is in Lebanon even unto the hyssop that springeth out of the wall: he spake also of beasts, and of fowl, and of creeping things, and of fishes.

4:34 และคนทั้งปวงมาจากชนชาติทั้งหลายเพื่อฟังสติปัญญาของซาโลมอน คือจากบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก ผู้ได้ยินถึงสติปัญญาของพระองค์

4:34 And there came of all people to hear the wisdom of Solomon, from all kings of the earth, which had heard of his wisdom.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope