กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยบ 42 / Job 42

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

โยบสารภาพต่อพระเจ้า
42:1 แล้วโยบทูลตอบพระเยโฮวาห์และกราบทูลว่า

Job Confesses and Repeats His Words
42:1 Then Job answered the LORD, and said,

42:2 “ข้าพระองค์ทราบแล้วว่า พระองค์ทรงสามารถกระทำทุกสิ่งได้ และไม่มีความคิดใดที่สามารถถูกปิดซ่อนไว้จากพระองค์ได้

42:2 I know that thou canst do every thing, and that no thought can be withholden from thee.

42:3 ‘ใครเป็นผู้ที่ซ่อนคำปรึกษาไว้โดยปราศจากความรู้’ เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์จึงได้กล่าวถึงสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ได้เข้าใจเลย สิ่งต่าง ๆ ที่ประหลาดเกินไปสำหรับข้าพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์ไม่เคยรู้เลย

42:3 Who is he that hideth counsel without knowledge? therefore have I uttered that I understood not; things too wonderful for me, which I knew not.

42:4 ‘ขอทรงฟังเถิด ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ และข้าพระองค์จะพูด ข้าพระองค์จะทูลถามพระองค์ และขอพระองค์ทรงประกาศแก่ข้าพระองค์เถิด’

42:4 Hear, I beseech thee, and I will speak: I will demand of thee, and declare thou unto me.

42:5 ข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหู แต่บัดนี้ตาของข้าพระองค์เห็นพระองค์แล้ว

42:5 I have heard of thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth thee.

42:6 ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดชังตัวเอง และกลับใจอยู่ในผงคลีและขี้เถ้า”

42:6 Wherefore I abhor myself, and repent in dust and ashes.

ความมั่งคั่งของโยบกลับมาสู่ท่านอีก
42:7 และต่อมา หลังจากพระเยโฮวาห์ตรัสพระวจนะเหล่านี้แก่โยบแล้ว พระเยโฮวาห์ตรัสกับเอลีฟัสชาวเทมานว่า “ความพิโรธของเราพลุ่งขึ้นต่อเจ้า และต่อสหายทั้งสองของเจ้า เพราะพวกเจ้าไม่ได้พูดถึงเราอย่างที่ถูกต้อง เหมือนอย่างโยบผู้รับใช้ของเราได้พูด

Job's Prosperity Is Renewed
42:7 And it was so, that after the LORD had spoken these words unto Job, the LORD said to Eliphaz the Temanite, My wrath is kindled against thee, and against thy two friends: for ye have not spoken of me the thing that is right, as my servant Job hath.

42:8 เพราะฉะนั้นบัดนี้ เจ้าทั้งหลายจงเอาวัวหนุ่มเจ็ดตัว และแกะตัวผู้เจ็ดตัว และไปหาโยบผู้รับใช้ของเรา และถวายเครื่องเผาบูชาสำหรับพวกเจ้า และโยบผู้รับใช้ของเราจะอธิษฐานเพื่อพวกเจ้า เพราะเราจะยอมรับเขา เกรงว่าเรากระทำกับเจ้าทั้งหลายตามความโง่ของพวกเจ้า เพราะเจ้าทั้งหลายไม่ได้พูดถึงเราอย่างที่ถูกต้อง เหมือนอย่างโยบผู้รับใช้ของเรา”

42:8 Therefore take unto you now seven bullocks and seven rams, and go to my servant Job, and offer up for yourselves a burnt offering; and my servant Job shall pray for you: for him will I accept: lest I deal with you after your folly, in that ye have not spoken of me the thing which is right, like my servant Job.

42:9 ดังนั้น เอลีฟัสชาวเทมาน และบิลดัดคนชูอาห์ และโศฟาร์ชาวนาอามาห์ จึงไปและกระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาพวกเขา และพระเยโฮวาห์ทรงยอมรับโยบด้วย

42:9 So Eliphaz the Temanite and Bildad the Shuhite and Zophar the Naamathite went, and did according as the LORD commanded them: the LORD also accepted Job.

42:10 และพระเยโฮวาห์ทรงให้โยบกลับสู่สภาพเดิม เมื่อท่านอธิษฐานเผื่อเหล่ามิตรสหายของท่านแล้ว พระเยโฮวาห์ประทานให้โยบมีมากเป็นสองเท่าของสิ่งของที่ท่านเคยมีอยู่แต่ก่อนด้วย

42:10 And the LORD turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: also the LORD gave Job twice as much as he had before.

42:11 แล้วบรรดาพี่น้องชายหญิงของท่าน และบรรดาผู้ที่รู้จักท่านมาก่อนได้มาหาท่าน และรับประทานอาหารพร้อมกับท่านในบ้านของท่าน และเขาทั้งหลายคร่ำครวญถึงท่านและปลอบประโลมท่าน ด้วยเรื่องเหตุร้ายทั้งสิ้นซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงนำมาเหนือท่าน ทุกคนให้เงินแผ่นหนึ่งแก่ท่านด้วย และทุกคนให้ตุ้มหูทองคำอันหนึ่ง

42:11 Then came there unto him all his brethren, and all his sisters, and all they that had been of his acquaintance before, and did eat bread with him in his house: and they bemoaned him, and comforted him over all the evil that the LORD had brought upon him: every man also gave him a piece of money, and every one an earring of gold.

42:12 ดังนั้น พระเยโฮวาห์จึงทรงอวยพรชีวิตบั้นปลายของโยบมากยิ่งกว่าตอนต้นของท่าน ด้วยว่าท่านมีแกะหนึ่งหมื่นสี่พันตัว อูฐหกพันตัว วัวตัวผู้หนึ่งพันคู่ และลาตัวเมียหนึ่งพันตัว

42:12 So the LORD blessed the latter end of Job more than his beginning: for he had fourteen thousand sheep, and six thousand camels, and a thousand yoke of oxen, and a thousand she asses.

42:13 ท่านมีบุตรชายเจ็ดคน และบุตรสาวสามคนด้วย

42:13 He had also seven sons and three daughters.

42:14 และท่านเรียกชื่อของคนแรกว่า เยมีมาห์ และชื่อของคนที่สอง เคสิยาห์ และชื่อของคนที่สาม เคเรนหัปปุค

42:14 And he called the name of the first, Jemima; and the name of the second, Kezia; and the name of the third, Kerenhappuch.

42:15 และในแผ่นดินนั้นทั้งสิ้นไม่มีหญิงใดงดงามเท่ากับบรรดาบุตรสาวของโยบ และบิดาของพวกเธอได้ให้มรดกแก่พวกเธอท่ามกลางพวกพี่น้องของพวกเธอ

42:15 And in all the land were no women found so fair as the daughters of Job: and their father gave them inheritance among their brethren.

42:16 ต่อจากนี้ไป โยบมีชีวิตอยู่อีกหนึ่งร้อยสี่สิบปี และได้เห็นบรรดาบุตรชายของท่าน และหลานเหลนของท่านถึงสี่ชั่วอายุคน

42:16 After this lived Job an hundred and forty years, and saw his sons, and his sons' sons, even four generations.

42:17 แล้วโยบก็สิ้นชีวิต เป็นคนชรา และแก่หง่อมมาก

42:17 So Job died, being old and full of days.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope