กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยบ 35 / Job 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

เอลีฮูกล่าวถึงความชอบธรรมของพระเจ้า
35:1 ยิ่งกว่านั้น เอลีฮูพูดและกล่าวว่า

Elihu Defends God's Righteousness
35:1 Elihu spake moreover, and said,

35:2 “ท่านคิดว่านี่ยุติธรรมหรือ ที่ท่านได้กล่าวว่า ‘ความชอบธรรมของข้านั้นมากกว่าของพระเจ้า’

35:2 Thinkest thou this to be right, that thou saidst, My righteousness is more than God's?

35:3 เพราะท่านได้กล่าวว่า ‘ความชอบธรรมนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรแก่พระองค์’ และ ‘ข้าจะได้กำไรอะไร ถ้าข้าได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปของข้า’

35:3 For thou saidst, What advantage will it be unto thee? and, What profit shall I have, if I be cleansed from my sin?

35:4 ข้าจะตอบท่านและพวกมิตรสหายของท่านพร้อมกับตัวท่าน

35:4 I will answer thee, and thy companions with thee.

35:5 จงมองไปยังฟ้าสวรรค์และดูเถิด จงสังเกตดูเมฆทั้งหลายซึ่งอยู่สูงกว่าท่าน

35:5 Look unto the heavens, and see; and behold the clouds which are higher than thou.

35:6 ถ้าท่านทำบาป ท่านทำอะไรที่กระทบกระเทือนต่อพระองค์ หรือถ้าการละเมิดทั้งหลายของท่านทวีขึ้น ท่านทำอะไรแก่พระองค์

35:6 If thou sinnest, what doest thou against him? or if thy transgressions be multiplied, what doest thou unto him?

35:7 ถ้าท่านชอบธรรม ท่านถวายอะไรแด่พระองค์ หรือพระองค์ทรงรับอะไรจากมือของท่านเล่า

35:7 If thou be righteous, what givest thou him? or what receiveth he of thine hand?

35:8 ความชั่วของท่านอาจทำอันตรายแก่คน ๆ หนึ่งเช่นตัวท่าน และความชอบธรรมของท่านอาจเป็นประโยชน์แก่บุตรมนุษย์

35:8 Thy wickedness may hurt a man as thou art; and thy righteousness may profit the son of man.

35:9 เหตุด้วยการถูกบีบบังคับเป็นอันมาก เขาทั้งหลายทำให้บรรดาผู้ที่ถูกบีบบังคับนั้นร้องทุกข์ พวกเขาร้องออกมาเนื่องด้วยแขนของผู้มีอำนาจ

35:9 By reason of the multitude of oppressions they make the oppressed to cry: they cry out by reason of the arm of the mighty.

35:10 แต่ไม่มีใครพูดว่า ‘พระเจ้าพระผู้สร้างของข้าอยู่ที่ไหน ผู้ประทานเพลงทั้งหลายในเวลากลางคืน

35:10 But none saith, Where is God my maker, who giveth songs in the night;

35:11 ผู้ทรงสอนพวกเรามากกว่าสอนบรรดาสัตว์แห่งแผ่นดินโลก และทรงกระทำให้พวกเราฉลาดกว่านกทั้งหลายแห่งท้องฟ้า’

35:11 Who teacheth us more than the beasts of the earth, and maketh us wiser than the fowls of heaven?

35:12 พวกเขาร้องเรียก ณ ที่นั่น แต่ไม่มีใครตอบ เพราะเหตุความเย่อหยิ่งของคนชั่วร้าย

35:12 There they cry, but none giveth answer, because of the pride of evil men.

35:13 แน่นอน พระเจ้าจะไม่ทรงสดับฟังสิ่งไร้สาระ ทั้งองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะไม่ทรงเอาพระทัยใส่สิ่งนั้น

35:13 Surely God will not hear vanity, neither will the Almighty regard it.

35:14 ถึงแม้ว่าท่านกล่าวว่า ท่านจะไม่เห็นพระองค์ แต่ความยุติธรรมก็อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ ฉะนั้นท่านจงวางใจในพระองค์เถิด

35:14 Although thou sayest thou shalt not see him, yet judgment is before him; therefore trust thou in him.

35:15 แต่บัดนี้ เพราะมันไม่เป็นเช่นนั้น พระองค์จึงได้ทรงเยี่ยมเยียนในพระพิโรธของพระองค์แล้ว ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ทรงลงโทษจนถึงขีดสุด

35:15 But now, because it is not so, he hath visited in his anger; yet he knoweth it not in great extremity:

35:16 เพราะฉะนั้นโยบจึงอ้าปากของตนกล่าวคำไร้สาระ เขาทวีคำพูดโดยปราศจากความรู้”

35:16 Therefore doth Job open his mouth in vain; he multiplieth words without knowledge.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope