กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยบ 9 / Job 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

โยบยอมรับว่าท่านเป็นคนบาป
9:1 แล้วโยบตอบและกล่าวว่า

Job Admits He Is a Sinner
9:1 Then Job answered and said,

9:2 “ข้าทราบว่าเป็นดังนั้นอย่างแท้จริง แต่มนุษย์จะชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้าได้อย่างไร

9:2 I know it is so of a truth: but how should man be just with God?

9:3 ถ้าเขาจะโต้แย้งกับพระองค์ เขาตอบพระองค์สักครั้งเดียวในพันครั้งก็ไม่ได้

9:3 If he will contend with him, he cannot answer him one of a thousand.

9:4 พระองค์ฉลาดอยู่ในพระทัย และทรงอานุภาพในพละกำลัง ผู้ใดเคยได้ทำตัวแข็งข้อต่อพระองค์และเจริญขึ้นได้เล่า

9:4 He is wise in heart, and mighty in strength: who hath hardened himself against him, and hath prospered?

9:5 ผู้ทรงเคลื่อนภูเขาทั้งหลาย และภูเขาเหล่านั้นก็ไม่รู้ ผู้ทรงคว่ำพวกมันเสียในความกริ้วของพระองค์

9:5 Which removeth the mountains, and they know not: which overturneth them in his anger.

9:6 ผู้ทรงสั่นแผ่นดินโลกให้ออกจากที่ของมัน และเสาทั้งหลายของมันก็สั่นสะเทือน

9:6 Which shaketh the earth out of her place, and the pillars thereof tremble.

9:7 ผู้ทรงบัญชาดวงอาทิตย์ และมันไม่ขึ้น และทรงผนึกเก็บบรรดาดวงดาวไว้

9:7 Which commandeth the sun, and it riseth not; and sealeth up the stars.

9:8 ผู้ทรงกางฟ้าสวรรค์ออกแต่พระองค์เดียว และทรงย่ำคลื่นของทะเล

9:8 Which alone spreadeth out the heavens, and treadeth upon the waves of the sea.

9:9 ผู้ทรงสร้างหมู่ดาวจระเข้ หมู่ดาวไถ หมู่ดาวลูกไก่ และหมู่ดาวทิศใต้

9:9 Which maketh Arcturus, Orion, and Pleiades, and the chambers of the south.

9:10 ผู้ทรงกระทำมหกิจเหลือที่จะเข้าใจได้ ใช่แล้ว และการมหัศจรรย์อย่างนับไม่ถ้วน

9:10 Which doeth great things past finding out; yea, and wonders without number.

9:11 ดูเถิด พระองค์ทรงผ่านข้าไป และข้าหาเห็นพระองค์ไม่ พระองค์ทรงเลยไปด้วย และข้าหาสังเกตเห็นพระองค์ไม่

9:11 Lo, he goeth by me, and I see him not: he passeth on also, but I perceive him not.

9:12 ดูเถิด พระองค์ทรงเอาไป ใครจะขัดขวางพระองค์ได้ ใครจะทูลต่อพระองค์ว่า ‘พระองค์ทรงกระทำอะไรนั่น’

9:12 Behold, he taketh away, who can hinder him? who will say unto him, What doest thou?

9:13 ถ้าพระเจ้าจะไม่ทรงหันพระพิโรธของพระองค์กลับ เหล่าสมุนของความอหังการก็หมอบอยู่ใต้พระองค์

9:13 If God will not withdraw his anger, the proud helpers do stoop under him.

9:14 ข้าจะตอบพระองค์และเลือกบรรดาถ้อยคำของข้าเพื่อโต้ตอบกับพระองค์ได้น้อยยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด

9:14 How much less shall I answer him, and choose out my words to reason with him?

9:15 ถึงแม้ว่าข้าชอบธรรม ข้าก็จะไม่ตอบพระองค์ แต่ข้าจะทูลอ้อนวอนต่อผู้พิพากษาของข้า

9:15 Whom, though I were righteous, yet would I not answer, but I would make supplication to my judge.

9:16 ถ้าข้าร้องทูลต่อพระองค์แล้ว และพระองค์ได้ทรงตอบข้า ถึงอย่างนั้น ข้าก็จะไม่เชื่อว่าพระองค์ได้ทรงสดับฟังเสียงของข้า

9:16 If I had called, and he had answered me; yet would I not believe that he had hearkened unto my voice.

9:17 เพราะพระองค์ทรงขยี้ข้าด้วยพายุ และทวีบรรดาบาดแผลของข้าโดยไม่มีเหตุ

9:17 For he breaketh me with a tempest, and multiplieth my wounds without cause.

9:18 พระองค์จะไม่ทรงให้ข้าได้พักหายใจ แต่ทรงให้ข้าเต็มด้วยความขมขื่น

9:18 He will not suffer me to take my breath, but filleth me with bitterness.

9:19 ถ้าข้ากล่าวถึงกำลัง ดูเถิด พระองค์ทรงมีฤทธิ์ และถ้ากล่าวถึงการพิพากษา ผู้ใดจะนัดเวลาให้ข้าสู้คดีได้

9:19 If I speak of strength, lo, he is strong: and if of judgment, who shall set me a time to plead?

9:20 ถ้าข้าอ้างว่าตัวชอบธรรม ปากของข้าเองจะกล่าวโทษข้า ถ้าข้ากล่าวว่า ข้าดีพร้อม ถ้อยคำนั้นก็จะพิสูจน์ว่าข้าวิปลาสด้วย

9:20 If I justify myself, mine own mouth shall condemn me: if I say, I am perfect, it shall also prove me perverse.

9:21 ถึงแม้ว่าข้าดีพร้อม ข้าก็จะไม่รู้จักจิตใจของข้า ข้าก็จะเกลียดชังชีวิตของข้า

9:21 Though I were perfect, yet would I not know my soul: I would despise my life.

9:22 นี่เป็นเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้นข้าจึงกล่าวมันแล้ว ‘พระองค์ทรงทำลายทั้งคนดีพร้อมและคนชั่ว’

9:22 This is one thing, therefore I said it, He destroyeth the perfect and the wicked.

9:23 ถ้าภัยพิบัตินำความตายมาโดยฉับพลัน พระองค์ก็จะทรงหัวเราะใส่การทดลองของผู้ที่ไร้ความผิด

9:23 If the scourge slay suddenly, he will laugh at the trial of the innocent.

9:24 แผ่นดินโลกถูกมอบไว้ในมือของคนชั่ว พระองค์ทรงปิดหน้าของบรรดาผู้พิพากษาแห่งแผ่นดินโลก ถ้าไม่ใช่พระองค์ ผู้นั้นอยู่ที่ไหนและเป็นผู้ใดเล่า

9:24 The earth is given into the hand of the wicked: he covereth the faces of the judges thereof; if not, where, and who is he?

9:25 ‘บัดนี้ วันทั้งหลายของข้าพระองค์เร็วกว่าคนส่งข่าว พวกมันหนีไป พวกมันไม่เห็นสิ่งดีอะไร

9:25 Now my days are swifter than a post: they flee away, they see no good.

9:26 พวกมันผ่านไปอย่างกับเรือเร็ว เหมือนอย่างนกอินทรีที่รีบโฉบลงบนเหยื่อ

9:26 They are passed away as the swift ships: as the eagle that hasteth to the prey.

9:27 ถ้าข้าพระองค์กล่าวว่า “ข้าจะลืมคำร้องทุกข์ของข้า ข้าจะทิ้งความหนักใจของข้าเสีย และปลอบใจตัวเอง”

9:27 If I say, I will forget my complaint, I will leave off my heaviness, and comfort myself:

9:28 ข้าพระองค์กลัวบรรดาความทุกข์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์จะไม่ถือว่าข้าพระองค์ไร้ความผิด

9:28 I am afraid of all my sorrows, I know that thou wilt not hold me innocent.

9:29 ถ้าข้าพระองค์ชั่ว ทำไมข้าพระองค์จึงตรากตรำเปล่า ๆ

9:29 If I be wicked, why then labour I in vain?

9:30 ถ้าข้าพระองค์ชำระตัวของข้าพระองค์ด้วยน้ำจากหิมะ และล้างมือของข้าพระองค์ให้สะอาดอย่างยิ่ง

9:30 If I wash myself with snow water, and make my hands never so clean;

9:31 ถึงอย่างนั้น พระองค์ยังจะทรงจุ่มข้าพระองค์ลงไปในบ่อ และเสื้อผ้าของข้าพระองค์เองจะรังเกียจข้าพระองค์’

9:31 Yet shalt thou plunge me in the ditch, and mine own clothes shall abhor me.

9:32 เพราะพระองค์มิใช่มนุษย์เหมือนอย่างข้า ที่ข้าจะตอบพระองค์ และเราทั้งสองจะมาสู้คดีด้วยกัน

9:32 For he is not a man, as I am, that I should answer him, and we should come together in judgment.

9:33 ทั้งไม่มีคนกลางใดเลยระหว่างเราทั้งสอง ที่จะวางมือของตนบนเราทั้งสองได้

9:33 Neither is there any daysman betwixt us, that might lay his hand upon us both.

9:34 ขอให้พระองค์ทรงนำไม้เรียวของพระองค์ไปจากข้าเสียที และขออย่าให้ความครั่นคร้ามจากพระองค์กระทำให้ข้าหวาดกลัว

9:34 Let him take his rod away from me, and let not his fear terrify me:

9:35 แล้วข้าจะพูดและไม่กลัวพระองค์ แต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นกับข้า”

9:35 Then would I speak, and not fear him; but it is not so with me.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope