กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยบ 11 / Job 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

โศฟาร์ฟ้องว่าโยบพูดมุสาและเป็นคนหน้าซื่อใจคด
11:1 แล้วโศฟาร์ชาวนาอามาห์ตอบและพูดว่า

Zophar Accuses Job of Lies and Hypocrisy
11:1 Then answered Zophar the Naamathite, and said,

11:2 “ไม่ควรที่จะตอบถ้อยคำมากมายเหล่านี้หรือ และคนที่พูดมากควรจะนับว่าชอบธรรมหรือ

11:2 Should not the multitude of words be answered? and should a man full of talk be justified?

11:3 ควรที่คำพูดมุสาต่าง ๆ ของท่านทำให้ผู้คนนิ่งเสียหรือ และเมื่อท่านเยาะเย้ย ไม่ควรมีผู้ใดทำให้ท่านอายหรือ

11:3 Should thy lies make men hold their peace? and when thou mockest, shall no man make thee ashamed?

11:4 เพราะท่านได้กล่าวว่า ‘หลักคำสอนของข้าบริสุทธิ์ และข้าก็สะอาดในสายพระเนตรของพระองค์’

11:4 For thou hast said, My doctrine is pure, and I am clean in thine eyes.

11:5 แต่ โอ ใคร่จะให้พระเจ้าตรัสและทรงเปิดพระโอษฐ์ของพระองค์ตรัสกับท่าน

11:5 But oh that God would speak, and open his lips against thee;

11:6 และใคร่จะให้พระองค์ทรงสำแดงเคล็ดลับต่าง ๆ ของสติปัญญาแก่ท่านว่า เคล็ดลับเหล่านั้นเป็นสองเท่าของสิ่งที่มีอยู่แล้ว ฉะนั้นจงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงเรียกเอาจากท่านน้อยกว่าความชั่วช้าของท่านควรได้รับ

11:6 And that he would shew thee the secrets of wisdom, that they are double to that which is! Know therefore that God exacteth of thee less than thine iniquity deserveth.

11:7 โดยการค้นหา ท่านสามารถหยั่งรู้พระเจ้าได้หรือ ท่านสามารถหยั่งรู้องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้หมดสิ้นหรือ

11:7 Canst thou by searching find out God? canst thou find out the Almighty unto perfection?

11:8 พระสติปัญญานั้นสูงเท่าฟ้าสวรรค์ ท่านจะทำอะไรได้ ลึกกว่านรก ท่านสามารถทราบอะไรได้

11:8 It is as high as heaven; what canst thou do? deeper than hell; what canst thou know?

11:9 การวัดดูพระสติปัญญานั้นก็ยาวกว่าโลก และกว้างกว่าทะเล

11:9 The measure thereof is longer than the earth, and broader than the sea.

11:10 ถ้าพระองค์ทรงตัดออก และทรงคุมขัง หรือทรงเรียกมาชุมนุมกัน แล้วใครจะขัดขวางพระองค์ได้

11:10 If he cut off, and shut up, or gather together, then who can hinder him?

11:11 เพราะพระองค์ทรงทราบคนไร้ค่า พระองค์ทรงเห็นความชั่วด้วย แล้วพระองค์จะไม่ทรงพิจารณามันหรือ

11:11 For he knoweth vain men: he seeth wickedness also; will he not then consider it?

11:12 เพราะคนไร้ค่าอยากจะฉลาด ถึงแม้ว่ามนุษย์เกิดมาเหมือนอย่างลูกลาป่า

11:12 For vain man would be wise, though man be born like a wild ass's colt.

11:13 ถ้าท่านเตรียมจิตใจของท่านไว้ และเหยียดมือของท่านออกไปหาพระองค์

11:13 If thou prepare thine heart, and stretch out thine hands toward him;

11:14 ถ้าความชั่วช้าอยู่ในมือของท่าน จงทิ้งมันไปเสียให้ไกล และอย่าให้ความชั่วอาศัยอยู่ในเต็นท์ทั้งหลายของท่าน

11:14 If iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in thy tabernacles.

11:15 เพราะเมื่อนั้นท่านจะเงยหน้าของท่านขึ้นโดยปราศจากจุดด่างพร้อย ใช่แล้ว ท่านจะมั่นคง และจะไม่กลัว

11:15 For then shalt thou lift up thy face without spot; yea, thou shalt be stedfast, and shalt not fear:

11:16 เพราะท่านจะลืมความทุกข์ยากของท่าน และจะจดจำมันเหมือนอย่างน้ำที่ไหลผ่านพ้นไป

11:16 Because thou shalt forget thy misery, and remember it as waters that pass away:

11:17 และวัยของท่านจะสุกใสยิ่งกว่าเวลาเที่ยงวัน ท่านจะส่องแสง ท่านจะเหมือนอย่างเวลาเช้า

11:17 And thine age shall be clearer than the noonday; thou shalt shine forth, thou shalt be as the morning.

11:18 และท่านจะมั่นคง เพราะว่ามีความหวัง ใช่แล้ว ท่านจะขุดรอบตัวท่าน และท่านจะพักผ่อนอย่างปลอดภัย

11:18 And thou shalt be secure, because there is hope; yea, thou shalt dig about thee, and thou shalt take thy rest in safety.

11:19 ท่านจะนอนลงด้วย และไม่มีใครจะทำให้ท่านกลัว ใช่แล้ว คนเป็นอันมากจะมาวอนขอความช่วยเหลือจากท่าน

11:19 Also thou shalt lie down, and none shall make thee afraid; yea, many shall make suit unto thee.

11:20 แต่ตาของบรรดาคนชั่วจะมืดมัว และเขาทั้งหลายจะหนีไม่พ้น และความหวังของพวกเขาจะเป็นเหมือนการสิ้นลม”

11:20 But the eyes of the wicked shall fail, and they shall not escape, and their hope shall be as the giving up of the ghost.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope