กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยบ 20 / Job 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

โศฟาร์คิดว่าความบาปที่โยบซ่อนอยู่จะปรากฏ
20:1 แล้วโศฟาร์ชาวนาอามาห์ตอบและพูดว่า

Zophar Thinks Job's Hidden Sins Will Be Known
20:1 Then answered Zophar the Naamathite, and said,

20:2 “เพราะฉะนั้นบรรดาความคิดของข้าทำให้ข้าต้องตอบ และเพราะเหตุนี้ข้าจึงรีบเร่ง

20:2 Therefore do my thoughts cause me to answer, and for this I make haste.

20:3 ข้าได้ฟังคำติเตียนถึงการตำหนิของข้าแล้ว และจิตใจแห่งความเข้าใจของข้าจึงทำให้ข้าต้องตอบ

20:3 I have heard the check of my reproach, and the spirit of my understanding causeth me to answer.

20:4 ท่านไม่ทราบเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยเก่าก่อนหรือ ตั้งแต่มนุษย์ได้ถูกวางไว้บนแผ่นดินโลก

20:4 Knowest thou not this of old, since man was placed upon earth,

20:5 ว่าการฉลองชัยชนะของคนชั่วนั้นสั้น และความชื่นบานของคนหน้าซื่อใจคดนั้นเป็นแต่ครู่เดียว

20:5 That the triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite but for a moment?

20:6 ถึงแม้ว่าความรุ่งโรจน์ของเขาไต่ขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และศีรษะของเขาไปถึงหมู่เมฆ

20:6 Though his excellency mount up to the heavens, and his head reach unto the clouds;

20:7 กระนั้นเขาก็จะพินาศเป็นนิตย์อย่างอุจจาระของเขาเอง บรรดาคนที่เคยเห็นเขาจะพูดว่า ‘เขาอยู่ที่ไหน’

20:7 Yet he shall perish for ever like his own dung: they which have seen him shall say, Where is he?

20:8 เขาจะบินไปเสียเหมือนอย่างความฝัน และจะไม่มีใครพบอีก ใช่แล้ว เขาจะถูกไล่ไปเสียเหมือนอย่างนิมิตในกลางคืน

20:8 He shall fly away as a dream, and shall not be found: yea, he shall be chased away as a vision of the night.

20:9 นัยน์ตาซึ่งได้เห็นเขาจะไม่เห็นเขาอีกต่อไปด้วย ทั้งสถานที่ของเขาจะไม่เห็นเขาอีกเลย

20:9 The eye also which saw him shall see him no more; neither shall his place any more behold him.

20:10 ลูก ๆ ของเขาจะพยายามเอาใจคนยากจน และมือของเขาจะคืนทรัพย์สิ่งของของพวกเขาให้

20:10 His children shall seek to please the poor, and his hands shall restore their goods.

20:11 กระดูกของเขาเต็มไปด้วยบาปแห่งวัยหนุ่มของเขา ซึ่งจะนอนลงไปพร้อมกับเขาในผงคลีดิน

20:11 His bones are full of the sin of his youth, which shall lie down with him in the dust.

20:12 ถึงแม้ว่าความชั่วจะหวานอยู่ในปากของเขา ถึงแม้เขาซ่อนมันไว้ใต้ลิ้นของเขา

20:12 Though wickedness be sweet in his mouth, though he hide it under his tongue;

20:13 ถึงแม้ว่าเขาหวงมันไว้และไม่ละทิ้งมันเสีย แต่ยังเก็บมันไว้ในปากของเขา

20:13 Though he spare it, and forsake it not; but keep it still within his mouth:

20:14 กระนั้นอาหารของเขาที่อยู่ในท้องของเขาก็ถูกพลิก มันเป็นพิษของบรรดางูเห่าอยู่ภายในตัวเขา

20:14 Yet his meat in his bowels is turned, it is the gall of asps within him.

20:15 เขาได้กลืนทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ลงไป และเขาจะอาเจียนพวกมันออกมาอีก พระเจ้าจะทรงเหวี่ยงพวกมันออกมาจากท้องของเขา

20:15 He hath swallowed down riches, and he shall vomit them up again: God shall cast them out of his belly.

20:16 เขาจะดูดพิษของบรรดางูเห่า ลิ้นของงูร้ายจะสังหารเขา

20:16 He shall suck the poison of asps: the viper's tongue shall slay him.

20:17 เขาจะไม่เห็นบรรดาแม่น้ำ น้ำเอ่อล้น ลำธารแห่งน้ำผึ้งและเนยข้น

20:17 He shall not see the rivers, the floods, the brooks of honey and butter.

20:18 สิ่งที่เขาได้ลงแรงไป เขาจะคืนให้และจะไม่กลืนมันลงไป ทรัพย์สินของเขามีเท่าไหร่ เขาจะชดใช้กลับไปเท่านั้น และเขาจะไม่ชื่นบานในทรัพย์สินนั้นเลย

20:18 That which he laboured for shall he restore, and shall not swallow it down: according to his substance shall the restitution be, and he shall not rejoice therein.

20:19 เพราะเขาได้กดขี่และทอดทิ้งคนยากจน เพราะเขาได้ชิงบ้านซึ่งเขาไม่ได้สร้างโดยใช้ความรุนแรง

20:19 Because he hath oppressed and hath forsaken the poor; because he hath violently taken away an house which he builded not;

20:20 แน่นอนเขาจะไม่รู้สึกถึงความสงบในท้องของเขา เขาจะไม่เก็บสิ่งที่เขาได้ปรารถนาเลย

20:20 Surely he shall not feel quietness in his belly, he shall not save of that which he desired.

20:21 อาหารของเขาจะไม่มีอะไรเหลือ เพราะฉะนั้นจะไม่มีใครค้นหาทรัพย์สิ่งของของเขา

20:21 There shall none of his meat be left; therefore shall no man look for his goods.

20:22 ในขณะที่เขาอิ่มหนำสำราญ เขาจะตกอยู่ในสภาพขัดสน มือทุกมือของคนชั่วจะมายังเขา

20:22 In the fulness of his sufficiency he shall be in straits: every hand of the wicked shall come upon him.

20:23 เมื่อเขากำลังจะเติมท้องของเขาให้เต็ม พระเจ้าจะทรงส่งพระพิโรธอันดุเดือดของพระองค์มาถึงเขา และจะหลั่งพระพิโรธนั้นลงมาบนเขาขณะเมื่อเขากำลังรับประทานอาหารอยู่

20:23 When he is about to fill his belly, God shall cast the fury of his wrath upon him, and shall rain it upon him while he is eating.

20:24 เขาจะหลบหนีจากอาวุธเหล็ก และคันธนูเหล็กกล้าจะแทงเขาทะลุ

20:24 He shall flee from the iron weapon, and the bow of steel shall strike him through.

20:25 มันถูกดึงออก และออกมาจากร่างกายนั้น ใช่แล้ว กระบี่อันวาววับออกมาจากน้ำดีของเขา ความน่าหวาดเสียวมาอยู่บนเขา

20:25 It is drawn, and cometh out of the body; yea, the glittering sword cometh out of his gall: terrors are upon him.

20:26 ความมืดทั้งปวงจะถูกซ่อนไว้ในบรรดาที่ลึกลับของเขา ไฟที่ไม่ได้ถูกเป่าจะผลาญเขาเสีย ผู้ใดที่เหลืออยู่ในเต็นท์ของเขาจะรับโทษไปด้วย

20:26 All darkness shall be hid in his secret places: a fire not blown shall consume him; it shall go ill with him that is left in his tabernacle.

20:27 ฟ้าสวรรค์จะสำแดงความชั่วช้าของเขา และแผ่นดินโลกจะลุกขึ้นต่อสู้เขา

20:27 The heaven shall reveal his iniquity; and the earth shall rise up against him.

20:28 ผลกำไรแห่งครัวเรือนของเขาจะจากไป และทรัพย์สิ่งของของเขาจะไหลไปในวันแห่งพระพิโรธของพระองค์

20:28 The increase of his house shall depart, and his goods shall flow away in the day of his wrath.

20:29 นี่เป็นส่วนของคนชั่วจากพระเจ้า และเป็นมรดกที่พระเจ้าทรงกำหนดให้เขา”

20:29 This is the portion of a wicked man from God, and the heritage appointed unto him by God.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope